حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 19 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » قانون بودجه

8 ماه قبل

ضوابط اجرایی بودجه سال 1385 کل کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 7/1/1385 بنا به پیشنهاد شماره 181/100 مورخ 6/1/1385 سازمان مدیریت‌ و ‌برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای تحقق اهداف چهارگانه دولت (عدالت‌گستری -‌ مهرورزی – خدمت‌رسانی – تعالی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه) ضوابط اجرایی بودجه سال […]

8 ماه قبل

آیین نامه اجرایی بند(الف) تبصره(11) قانون بودجه سال 1385 کل کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد شماره 13869/100 مورخ 2/2/1385 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند «الف» تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند «الف» تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 کل […]

8 ماه قبل

آیین نامه اجرایی بند الف تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند «الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند «الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشورمصوب 1385,01,16 ماده 1 ـ […]

8 ماه قبل

آیین نامه اجرایی بند(الف) تبصره(14) قانون بودجه 1385 کل کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند «الف» تبصره (14) قانون بودجه سال 1385 کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند یاد‌شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره (14) قانون بودجه سال 1385 کل […]

8 ماه قبل

آیین نامه اجرایی بند(هـ) تبصره (13) قانون بودجه 1385 کل کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت ‌و ‌برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های نفت و کشور و به استناد بند «هـ» تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد‌شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی بند «هـ» تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشورمصوب […]

8 ماه قبل

آیین نامه اجرایی جزء(2-5) بند(الف) تبصره (13) قانون بودجه 1385 کل کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نفت و به استناد جزء 2ـ5 بند «الف» تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین نامه اجرایی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی جزء 2ـ5 بند «الف» تبصره (13) قانون بودجه […]

8 ماه قبل

آیین نامه اجرایی جزء(2-6) بند (الف) تبصره(13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نفت و به استناد جزء «2ـ6» بند «الف» تبصره «13» قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین نامه اجرایی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی جزء «2ـ6» بند «الف» تبصره «13» قانون […]

8 ماه قبل

آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه سال 1385 کل کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی، جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند «ج» تبصره (3) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند «ج» تبصره (3) قانون […]

8 ماه قبل

آیین نامه اجرایی بند(ج) تبصره (15) قانون بودجه 1385 کل کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت‌ و ‌برنامه‌ریزی کشور و تأیید شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی کشور و به استناد بند «ج» تبصره (15) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد‌شده را به شرح ذیل تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی بند «ج» تبصره (15) قانون بودجه سال 1385 کل […]

8 ماه قبل

آیین نامه اجرایی تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16 /1/ 1385 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشورمصوب 1385,01,16با اصلاحات و الحاقات […]