حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 19 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » قانون

8 سال قبل

ماده 557 قانون تجارت

‌ماده 557 – کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هرکس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است -‌طرف قرارداد مجبور است که وجوه یااموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذیحق مسترد دارد.

8 سال قبل

ماده 556 قانون تجارت

‌ماده 556 – هر گاه مدیر تصفیه اعم از اینکه طلبکار باشد یا نباشد در مذاکراتراجعه به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا‌قرارداد خصوصی منعقدکند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشددر محکمه جنحه به حبس تأدیبی از شش ماه‌تا دو […]

8 سال قبل

ماده 555 قانون تجارت

‌ماده 555 – اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میلکرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد‌شد.

8 سال قبل

ماده 554 قانون تجارت

‌ماده 554 – در موارد معینه در مواد قبل محکمه که رسیدگی می‌کند باید در خصوصمسائل ذیل ولو اینکه متهم تبرئه شده باشد – حکم بدهد:1) راجع به رد کلیه اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است به هیأت طلبکارها – اینحکم را محکمه در صورتی که مدعی خصوصی هم نباشد‌باید صادر کند.2) راجع […]

8 سال قبل

ماده 553 قانون تجارت

‌ماده 553 – اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرندیا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند به مجازاتی که برای‌سرقت معین است محکومخواهند شد.

8 سال قبل

ماده 552 قانون تجارت

‌ماده 552 – اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجهدر ماده 549 را مرتکب شده‌اند به مجازاتی که برای‌ورشکسته به تقلب مقرر است محکوممی‌باشند.

8 سال قبل

ماده 551 قانون تجارت

‌ماده 551 – در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازاتورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:1) اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیرمنقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند یا مخفی‌نمایند.2) اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود […]

8 سال قبل

ماده 550 قانون تجارت

‌ماده 550 – راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد 545 تا548 لازم‌الرعایه است.

8 سال قبل

ماده 549 قانون تجارت

‌ماده 549 – هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خودرا مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از‌میان برده و همچنین هر تاجرورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلببه میزانی که در حقیقت مدیون‌نمی‌باشد […]

8 سال قبل

ماده 548 قانون تجارت

ماده 548 – مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها به عمل می‌آید در صورتمحکومیت تاجر ورشکسته به عهده دولت و در صورت برائت‌ذمه به عهده تعقیب‌کننده است.