حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 19 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » قانون

8 سال قبل

ماده 537 قانون تجارت

‌ماده 537 – اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفعکه در ایران مقیمند در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی‌که در خارجه اقامت دارند در ظرفدو ماه به عمل آید ابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلانمی‌شود.

8 سال قبل

ماده 536 قانون تجارت

‌ماده 536 – حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر درزمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل‌اعتراض است.

8 سال قبل

ماده 535 قانون تجارت

‌ماده 535 – مدیر تصفیه می‌تواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نمایدو در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقیده عضو ناظر‌حکم مقتضی را می‌دهد.

8 سال قبل

ماده 534 قانون تجارت

‌ماده 534 – در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر تسلیممال‌التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر‌ورشکسته مقررشده است بپردازد.

8 سال قبل

ماده 533 قانون تجارت

‌ماده 533 – هر گاه کسی مال‌التجاره به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نهبه خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کس دیگر که به‌حساب او بیاورد آن کسمی‌تواند به اندازه که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال‌التجاره امتناع کند.

8 سال قبل

ماده 532 قانون تجارت

‌ماده 532 – اگر مال‌التجاره که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از رویصورت‌حساب یا بارنامه که دارای امضاء ارسال‌کننده است به‌فروش رسیده و فروش صورینباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی‌شود و الا موافق ماده 529 قابل استرداد است واستردادکننده باید وجوهی را که به‌طور علی‌الحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایهحمل و حق […]

8 سال قبل

ماده 531 قانون تجارت

‌ماده 531 – هر گاه تمام یا قسمتی از مال‌التجاره که برای فروش به تاجر ورشکستهداده شده بود معامله شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر‌ورشکسته احتساب نشدهباشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدارباشد و به طور کلی عین هر مال‌متعلق به دیگری که […]

8 سال قبل

ماده 530 قانون تجارت

‌ماده 530 – مال‌التجاره‌هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عینآن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف‌فروشنده و الا از طرف کسی کهبه حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.

8 سال قبل

ماده 529 قانون تجارت

‌ماده 529 – مال‌التجاره‌هایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشارالیهداده شده است که به حساب صاحب مال‌التجاره به فروش برساند‌مادام که عین آنها کلاًیا جزئاً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور به امانت یابرای فروش گذارده شده و موجود باشد‌قابل استرداد است.

8 سال قبل

ماده 528 قانون تجارت

‌ماده 528 – اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی به او داده باشد که وجه آنرا وصول و به حساب صاحب سند نگاهدارد و یا به‌مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبوروصول یا تأدیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشدصاحبان آن‌می‌توانند عین اسناد را استرداد کنند.