حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 19 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » قانون

8 سال قبل

ماده 527 قانون تجارت

‌ماده 527 – ممکن است هیأت طلبکارها با استحضار تاجر ورشکسته از محکمه تحصیل اجازهنمایند که تمام یا قسمتی از حقوق و مطالبات تاجر‌ورشکسته را که هنوز وصول نشده بهطوری که صرفه و صلاح تاجر ورشکسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قراردهند در این صورت‌مدیر تصفیه اقدامات مقتضیه را به عمل خواهد […]

8 سال قبل

ماده 526 قانون تجارت

‌ماده 526 – هیچ طلبی را مدیر تصفیه نمی‌پردازد مگر آنکه مدارک و اسناد آن را قبلاًملاحظه کرده باشد مدیر تصفیه مبلغی را که پرداخته در روی‌سند قید می‌کند عضو ناظردر صورت عدم امکان ابراز سند می‌تواند اجازه دهد که به موجب صورت‌مجلسی که طلب درآن تصدیق شده وجهی‌پرداخته شود در هر حال باید طلبکارها […]

8 سال قبل

ماده 525 قانون تجارت

‌ماده 525 – وجوهی که برای طلبکارهای مقیم خارجه موضوع شده است تا مدتی که قانونبرای آنها معین کرده به طور امانت به صندوق عدلیه‌سپرده خواهد شد – اگر طلبکارهایمذکور مطابق این قانون مطالبات خود را به تصدیق نرسانند مبلغ مزبور بین طلبکارهاییکه طلب آنها به تصدیق‌رسیده تقسیم می‌گردد.‌وجوهی که برای مطالبات تصدیق‌نشده موضوع گردیده […]

8 سال قبل

ماده 524 قانون تجارت

‌ماده 524 – در موقع تقسیم وجه بین طلبکارها حصه طلبکارهای مقیم ممالک خارجه بهنسبت طلب آنها که در صورت دارایی و قروض منظور‌شده است موضوع می‌گردد. چنانچهمطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارایی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر می‌تواند حصهموضوعی را زیاد‌کند. برای مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده […]

8 سال قبل

ماده 523 قانون تجارت

‌ماده 523 – مدیر تصفیه برای اجرای مقصود مذکور در ماده فوق ماهی یک مرتبهصورت‌حساب عمل ورشکستگی را با تعیین وجوه موجوده به‌عضو ناظر می‌دهد. عضو مذکور درصورت لزوم امر به تقسیم وجوه مزبور بین طلبکارها داده مبلغ آن را معین و مواظبتمی‌نماید که به تمام طلبکارها‌اطلاع داده شود.

8 سال قبل

ماده 522 قانون تجارت

‌ماده 522 – پس از وضع مخارج اداره امور و ورشکستگی و اعانه که ممکن است به تاجرورشکسته داده شده باشد و وجوهی که باید به صاحبان‌مطالبات ممتازه تأدیه گردد مجموعدارایی منقول بین طلبکارها به نسبت طلب آنها که قبلاً تشخیص و تصدیق شده است خواهدشد.

8 سال قبل

ماده 521 قانون تجارت

‌ماده 521 – اگر به واسطه مقدم بودن طلبکارهای دیگر بعضی از طلبکارهایی که نسبت بهاموال غیر منقول حقی دارند وجهی دریافت نکنند طلب‌آنها جزو غرما محسوب و بدین سمتهر معامله که از بابت قرارداد ارفاقی و غیره با غرما می‌شود با آنها نیز به عملخواهد آمد.

8 سال قبل

ماده 520 قانون تجارت

‌ماده 520 – در مورد طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند ولی بهواسطه مقدم بودن سایر طلبکارها نمی‌توانند در حین تقسیم‌قیمت اموال غیر منقول طلبخود را تماماً وصول کنند ترتیب ذیل مرعی خواهد بود:‌اگر طلبکارهای مزبور قبل از تقسیم حاصل اموال غیر منقول از بابت طلب خود وجهیدریافت داشته باشند این مبلغ […]

8 سال قبل

ماده 519 قانون تجارت

ماده 519 – اگر قبل از تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده وجهی ازبابت دارایی منقول تقسیم شود طلبکارهایی که نسبت به‌اموال غیر منقول حقوقی دارند وطلب آنها تصدیق و اعتراف شده است به میزان کلیه طلب خود جزو سایر غرما وارد و ازوجوه مزبوره حصه می‌برند‌ولی عندالاقتضاء مبلغ دریافتی در […]

8 سال قبل

ماده 518 قانون تجارت

‌ماده 518 – اگر تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده قبل از تقسیمدارایی منقول یا در همان حین به عمل آمده باشد‌طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند و حاصل فروش اموال مزبور کفایت طلب آنها را ننموده است نسبت بهبقیه طلب خود جزو‌غرما معمولی منظور و از وجوهی که […]