حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 21 February , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17806 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » قانون

8 سال قبل

ماده 577 قانون تجارت

‌ماده 577 – صاحب تجارتخانه که شریک در تجارتخانه ندارد نمی‌تواند اسمی برایتجارتخانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد.

8 سال قبل

ماده 576 قانون تجارت

‌ماده 576 – ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلی ثبت آن راالزامی کند.

8 سال قبل

ماده 575 قانون تجارت

‌ماده 575 – ورشکستگان به تقبل و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یاخیانت در امانت محکوم شده‌اند مادامی که از جنبه جزایی‌اعاده حیثیت نکرده‌اندنمی‌توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند.

8 سال قبل

ماده 574 قانون تجارت

‌ماده 574 – اگر عرضحال قبول شود حکمی که صادر می‌گردد در دفتر مخصوصی که در محکمهبدایت محل اقامت تاجر برای این کار مقرر است‌ثبت خواهد شد.‌اگر محل اقامت تاجر در حوزه محکمه که حکم می‌دهد نباشد در ستون ملاحظات دفتر ثبتاسامی ورشکستگان که در دائره ثبت اسناد محل موجود‌است مقابل اسم تاجر ورشکسته بامرکب […]

8 سال قبل

ماده 573 قانون تجارت

‌ماده 573 – اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجدید ممکن نیست مگر پس از انقضای ششماه.

8 سال قبل

ماده 572 قانون تجارت

‌ماده 572 – مدعی اعاده اعتبار و همچنین مدعی عمومی و طلبکارهای معترض می‌تواننددر ظرف ده روز از تاریخ اعلام حکم به وسیله مکتوب‌سفارشی از حکمی که در خصوص اعادهاعتبار صادر شده استیناف بخواهند – محکمه استیناف پس از رسیدگی بر حسب مقررات ماده571 حکم‌صادر می‌کند.

8 سال قبل

ماده 571 قانون تجارت

‌ماده 571 – در مورد ماده 561 محکمه فقط صحت مدارک را سنجیده در صورت موافقت آنهابا قانون حکم اعاده اعتبار می‌دهد و در مورد ماده565 محکمه اوضاع و احوال راسنجیده به طوری که مقتضی عدل و انصاف بداند حکم می‌دهد و در هر دو صورت حکم بایددر جلسه علنی صادر‌گردد.

8 سال قبل

ماده 570 قانون تجارت

‌ماده 570 – پس از انقضای موعد نتیجه تحقیقاتی که به توسط مدعی‌العموم به عمل آمدهاست به انضمام عرایض اعتراض به رییس محکمه داده‌می‌شود رییس مزبور در صورت لزوممدعی و معترضین را به جلسه خصوصی محکمه احضار می‌کند.

8 سال قبل

ماده 569 قانون تجارت

‌ماده 569 – اعتراض به وسیله اظهارنامه که به ضمیمه اسناد مثبته به دفتر محکمهبدایت داده می‌شود به عمل می‌آید – طلبکار معترض می‌تواند به‌موجب عرضحال در حینرسیدگی به دعوی اعتبار به طور شخص ثالث ورود کند.

8 سال قبل

ماده 568 قانون تجارت

‌ماده 568 – هر طلبکاری که مطابق مقررات مواد 561 و 562 طلب خود را کاملاً دریافتنکرده می‌تواند در مدت یک ماه از تاریخ اعلام مذکور در‌ماده قبل به عرضحال اعادهاعتبار اعتراض کند.