حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 19 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » قانون

8 سال قبل

ماده 547 قانون تجارت

‌ماده 547 – مدیر تصفیه نمی‌تواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیرتعقیب کند یا از طرف هیأت طلبکارها مدعی خصوصی واقع‌شود مگر پس از تصویب اکثریتطلبکارهای حاضر.

8 سال قبل

ماده 546 قانون تجارت

‌ماده 546 – مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه به نام طلبکارها می‌شود در صورتبرائت تاجر به عهده هیأت طلبکارها و در صورتی که محکوم‌شد به عهده دولت است لیکندولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید

8 سال قبل

ماده 545 قانون تجارت

‌ماده 545 – در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعی‌العموم به عملآمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمی‌توان به هیأت‌طلبکارها تحمیل نمود – در صورتانعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمی‌توانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگرپس از انقضای مدتهای معینه در‌قرارداد.

8 سال قبل

ماده 544 قانون تجارت

‌ماده 544 – رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یاتعقیب مدعی‌العموم در محکمه جنحه به عمل می‌آید.

8 سال قبل

ماده 543 قانون تجارت

‌ماده 543 – ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبستأدیبی است.

8 سال قبل

ماده 542 قانون تجارت

‌ماده 542 – در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:1) اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشدکه نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات‌فوق‌العاده باشد.2) اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون […]

8 سال قبل

ماده 541 قانون تجارت

‌ماده 541 – تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:1) در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبهبه عایدی او فوق‌العاده بوده است.2) در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کردهکه در عرف تجارت موهوم یا نفع آن […]

8 سال قبل

ماده 540 قانون تجارت

‌ماده 540 – قرارهای ذیل قابل اعتراض و استیناف و تمیز نیست:1) قرارهای راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه.2) قرارهای راجعه به تقاضای اعانه به جهت تاجر ورشکسته یا خانواده او.3) قرارهای فروش اسباب یا مال‌التجاره که متعلق به ورشکسته است.4) قرارهایی که قرارداد ارفاقی را موقتاً موقوف یا قبول موقتی […]

8 سال قبل

ماده 539 قانون تجارت

‌ماده 539 – مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است – به این مدتبرای کسانی که محل اقامت آنها از مقر محکمه بیش از‌شش فرسخ فاصله دارد از قرار هرشش فرسخ یک روز اضافه می‌شود.

8 سال قبل

ماده 538 قانون تجارت

‌ماده 538 – پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شدهاست دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکارها راجع به‌تعیین تاریخ توقف به غیر آن تاریخیکه به موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواهد شد –همین که مهلتهای‌مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به […]