حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 21 February , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17806 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » قانون

8 سال قبل

ماده 567 قانون تجارت

‌ماده 567 – سواد این عرضحال در مدت یک ماه در اتاق جلسه محکمه ابتدایی و همچنیندر اداره مدعی‌العموم بدایت الصاق و اعلان می‌شود به‌علاوه دفتردار محکمه بایدمفاد عرضحال مزبور را به کلیه طلبکارهایی که مطالبات آنها در حین تصفیه عمل تاجرورشکسته یا بعد از آن تصدیق شده و‌هنوز طلب خود را بر طبق مواد […]

8 سال قبل

ماده 566 قانون تجارت

‌ماده 566 – عرضحال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مثبته آن به مدعی‌العمومحوزه ابتدایی داده شود که اعلان ورشکستگی در آن حوزه واقع‌شده است.

8 سال قبل

ماده 565 قانون تجارت

‌ماده 565 – تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال ازتاریخ اعلان ورشکستگی می‌توانند اعتبار خود را اعاده‌نمایند:1) تاجر ورشکسته که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را که به موجبقرارداد به عهده گرفته است پرداخته باشد. این ترتیب در مورد‌شریک شرکت ورشکسته کهشخصاً تحصیل قرارداد […]

8 سال قبل

ماده 564 قانون تجارت

‌ماده 564 – در صورتی که یک یا چند نفر از طلبکارها مفقودالاثر یا غائب بوده یااینکه از دریافت وجه امتناع نمایند تاجر ورشکسته باید وجوهی را‌که به آنها مدیوناست با اطلاع مدعی‌العموم در صندوق عدلیه بسپارد و همین که تاجر معلوم کرد اینوجوه را سپرده است بری‌الذمه محسوب است.

8 سال قبل

ماده 563 قانون تجارت

‌ماده 563 – برای آنکه شریک ضامن یک شریک ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیز صادر شدهبتواند حق اعاده اعتبار حاصل کند باید ثابت‌نماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکترا پرداخته است ولو اینکه نسبت به شخص او قرارداد ارفاقی مخصوصی وجود داشته باشد.

8 سال قبل

ماده 562 قانون تجارت

‌ماده 562 – طلبکارها نمی‌توانند از جهت تأخیری که در اداء طلب آنها شده است برایبیش از پنجاه سال مطالبه متفرعات و خسارت نمایند و در هر‌حال متفرعاتی که مطالبهمی‌شود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.

8 سال قبل

ماده 561 قانون تجارت

‌ماده 561 – هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آنتعلق گرفته است کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار می‌نماید.

8 سال قبل

ماده 560 قانون تجارت

‌ماده 560 – مدیر تصفیه مکلف است در صورت تقاضای مدعی‌العموم بدایت کلیه اسناد ونوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را به او بدهد.

8 سال قبل

ماده 559 قانون تجارت

‌ماده 559 – در تمام مواردی که کسی به واسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب ومحکوم می‌شود رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به غیر‌از آنچه در ماده 554 مذکور است ازصلاحیت محکمه جزا خارج خواهد بود.

8 سال قبل

ماده 558 قانون تجارت

‌ماده 558 – هر حکم محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصل سابق صادر بشودباید به خرج محکوم‌علیه اعلان گردد.