چ. فروردین 9ام, 1402

آیین نامه تأیید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت

آیین نامه تأیید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت
مصوب 1389,03,16

وزیران عضو شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ 16 /3 /1389 کمیسیون امر زیر بنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد شماره 55895 /60 مورخ 19 /3 /1387 وزارت صنایع و معادن و به استناد تبصره (6) ماده (9) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران- مصوب 1371- «آیین نامه تأیید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت» را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه تأیید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت»

ماده 1– در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف) مؤسسه: مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
ب) اداره کل: اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان:
ج) مدیر کنترل کیفیت: مدیر کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی شخصی است که صلاحیت او طبق این آیین نامه به تأیید مؤسسه می رسد و پروانه تایید صلاحیت دریافت می نماید.

ماده 2– شرایط انتخاب مدیران کنترل کیفیت به شرح زیر تعیین می شود:
الف) دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته مرتبط.
ب) گذراندن دوره های آموزشی مرتبط.
ج) قبولی در آزمون کتبی به منظور تعیین سطح دانش و مهارت

تبصره 1– عناوین رشته های تحصیلی مرتبط با فعالیت واحدهای تولیدی حداکثر هر سه سال یکبار توسط مؤسسه تنظیم و پس از تایید رئیس موسسه ابلاغ می شود:

تبصره 2– چنانچه رشته تحصیلی فرد متقاضی با زمینه فعالیت واحد تولیدی مرتبط نباشد در صورت وجود تجربه کری مفید در زمینه مورد نظر و با تشخیص کارگروه موضوع ماده (7) می تواند به عنوان مدیر کنترل کیفیت پذیرفته شده و قبول مسئولیت نماید.

تبصره 3– واحدهای تولیدی با حجم تولید اندک در مناطق محروم می توانند با توجه به نوع محصول و بنا به تشخیص کارگروه موضوع ماده (7)، مدیر کنترل کیفیت با مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته مرتبط با حداقل سه سال سابقه کار مفید انتخاب و معرفی نمایند.

تبصره 4– واحدهای تولیدی اخیر، شن و ماسه و طلاسازی با حجم تولید اندک بنا به پیشنهاد کارگروه موضوع ماده (7) و تایید رئیس مؤسسه می توانند مدیر کنترل کیفیت با مدرک تحصیلی فوق دیپلم مرتبط و حداقل سه سال سابقه کار مفید در مناطق محروم انتخاب و معرفی نمایند.

تبصره 5– انطباق مستندات و مدارک فرد معرفی شده توسط واحد تولیدی با شرای و مدارک تعیین شده در این آیین نامه به عهده اداره کل مربوط خواهد بود.

ماده 3– دستورالعمل نحوه برگزاری دوره های آموزشی و آزمون های مربوط، نصاب نمره قبولی، احراز سوابق تجربی و نحوه نظارت بر عملکرد مدیران کنترل کیفیت، ظرف مدت حداکثر شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه توسط مؤسسه تدوین و ابلاغ می شود.

ماده 4– نحوه اعطای پروانه تایید صلاحیت به ترتیب زیر تعیین می شود:

الف ) کلیه واحدهای تولیدی مشمول این آیین نامه مکلفند فرد یا افراد واجد شرایط مندرج در ماده (2)، را به عنوان مدیر کنترل کیفیت به اداره کل مربوط معرفی نمایند.

ب ) اداره کل مکلف است ظرف یک ماه پس از معرفی نسبت به بررسی و احراز شرایط مندرج در ماده (2) اقدام و پروانه تایید صلاحیت وی را در صورت احراز صلاحیت با امضای مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان به واحد تولیدی مربوط ابلاغ نماید.

ماده 5– مدت اعتبار پروانه تأیید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت دو سال از زمان صدور خواهد بود.

تبصره 1– تمدید یا تجدید پروانه تأیید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت منوط به گذراندن دوره های آموزشی مربوط (حداقل بیست ساعت در سال) و اجرای دقیق وظایف و دستورالعمل های مرتبط، ارایه گزارش فعالیت و تأیید مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان می باشد.

تبصره 2– تمدید یا تجدید پروانه تأیید صلاحیت آن دسته از مدیران کنترل کیفیت که مرتکب یک یا چند مورد از تخلفات موضوع بند «الف» ماده (15) شده باشند، در صلاحیت کارگروه موضوع ماده (7) خواهد بود.

تبصره 3– اداره کل موظف است برای هر یک از مدیران کنترل کیفیت بر اساس ضوابطی که توسط موسسه ایلاغ می گردد، کارت شناسایی صادر نماید.

ماده 6– پروانه تایید صلاحیت در شرایط زیر لغو می گردد:
الف) عدم احراز شرایط تایید صلاحیت.
ب) صدور حکم قطعی به محرومیت از حقوق اجتماعی توسط مراجع ذی صلاح.
ج) انفصال از خدمت یا اخراج کارشناس حقیقی دارای پروانه استاندارد از شرکت و موسسه تایید صلاحیت شده و عدم بکارگیری فرد جایگزین.

ماده 7– اعضای کارگروه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت به شرح زیر تعیین میشوند.
الف) مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی مربوط رئیس کارگروه)
ب) نماینده اداره کل کار و امور اجتماعی استان.
ج) نماینده جامعه مدیران کنترل کیفیت استان و در صورت عدم فعالیت جامعه مدیران کنترل کیفیت استان نماینده جامعه مدیران کنترل ایران و یا کارشناس استاندارد به انتخاب مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان.
د) نماینده تشکل صنفی مربوط یا نماینده خانه صنعت و معدن با معرفی مدیرکل استان و تایید کارگروه.
هـ) کارشناس مسئول امور آموزش و ترویج اداره کل (دبیر کارگروه بدون حق رای).
و) نماینده واحد تولیدی (بدون حق رای)
ز) کارشناس تخصصی ذی ربط به تشخیص مدیرکل استان.

تبصره – جلسات کارگروه با حضور حداقل چهار نفر از اعضای دارای حق رای رسمیت می باید و تصمیمات آن با رای موافق حداقل سه عضو حاضر در جلسه معتبر می باشد.

ماده 8– وظایف کارگروه به شرح زیر تعیین می شود:

لف ) بررسی و تصویب صدور پروانه تأیید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در مواردی که براساس مفاد این آیین نامه تشخیص آن به عهده کارگروه نهاده شده است.

ب ) رسیدگی به شکایات واصله از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص عملکرد مدیران کنترل کیفیت.

ج ) بررسی تخلفات مدیران کنترل کیفیت و اعمال تنبیهات تعیین شده در این آیین نامه.

د ) رسیدگی به اختلافات مدیرعامل و مدیر کنترل، کیفیت واحد تولیدی در حدود وظایف مندرج در ماده (9).

تبصره – در صورتی که عدم انطباق محصولات یک واحد تولیدی با استاندارد مربوط احراز گردد، اداره کل موظف است علاوه بر اقدامات حقوقی وفق ماده (9) قانون موسسه، موضوع را به کارگروه موضوع ماده (7) ارجاع نماید تا در خصوص عملکرد مدیر کنترل کیفیت واحد تولیدی مربوطه براساس ماده (15) بررسی و اتخاذ تصمیم گردد.

ماده 9– وظایف مدیران کنترل کیفیت مواد و محصول نهایی به شرح زیر می باشد:
الف) ایجاد بانک اطلاعاتی استانداردهای مورد نیاز واحد تولیدی.
ب) حضور تمام وقت (دائم) در یک نوبت کاری واحد تولیدی.
ج) بازرسی و کنترل مواد اولیه، محصول حین ساخت، محصول نهایی و شرایط نگهداری در کلیه مراحل تولید.
د) تایید کیفیت برای ورود مواد اولیه و خروج محصول نهایی
هـ) نظارت و تایید فعالیت های آزمایشگاهی و انجام آزمون در صورت ضرورت از محصول و مواد.
و) ثبت نتایج آزمون و کنترل های روزانه.
ز) نظارت بر کالیبراسیون ادواری وسایل سنجش.
ح) جلوگیری از تولید محصول در صورت بروز نقص در انطباق با استاندارد مربوطه و انعکاس فوری موضوع به اداری کل.
ط) همکاری و نظارت بر استقرار سیستم های مدیریت کیفیت با رویکرد مدلهای بین المللی.
ی) مشارکت در تدوین استانداردهای ملی، بین المللی و کارخانه ای در چارچوب سیاستهای موسسه
ک) اجرای دستورالعمل های صادر شده توسط موسسه در زمینه وظایف شغلی.
ل) ارسال گزارش کتبی به مدیرعامل با بالاترین مقام مسئول در صورت بروز هرگونه عدم انطباق کیفیت مواد اولیه و محصول با خدمت با استانداردهای مربوط.
م) ارسال گزارش کتبی به اداره کل در صورت عدم توجه مدیرعامل یا بالاترین مقام مسئول به نواقص اعلام شده توسط مدیر کنترل کیفیت.
ن) ارایه گزارشات ماهانه از فعالیت های مرتبط با وظایف تعیین شده به اداره کل.
س) ارائه آموزش های مورد نیاز به پرسنل موثر در کیفیت.
ع) اجرای مقررات عمومی واحد تولیدی ذیربط در صورتی که مقایر یا مانع از انجام وظایف و مسئولیت های شغلی وی نباشد.

تبصره 1– وظایف مندرج در این ماده رافع مسئولیت مدیرعامل یا بالاترین مقام مسئول در انطباق محصول واحد تولیدی با استاندارد مربوط نخواهد بود.

تبصره 2– واحد تولیدی مربوطه به عنوان کارفرما مکلف به پرداخت کلیه حقوق و مزایای قانونی مدیر کنترل کیفیت وفق قوانین و مقررات مربوطه است.

تبصره 3– واحدهای تولیدی که در بیش از یک شیفت کاری فعالیت دارند موظفند برای هر شیفت کاری یک مدیر کنترل کیفیت معرفی نمایند.

ماده 10– مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی مشمول این آیین نامه منحصراً تحت نظارت مدیرعامل واحد ذی ربط انجام وظیفه می نمایند.

تبصره – مدیرعامل اعضای هیئت مدیره، مدیر تولید واحد تولیدی و مدیر کارخانه نمی توانند همزمان به عنوان مدیر کنترل کیفیت معرفی و منصوب گردند.

ماده 11– چنانچه مدیر کنترل کیفیت بیش از سی روز کاری متوالی یا شصت روز متناوب در واحد تولیدی حضور نداشته باشد، واحد مربوطه موظف است فرد واجد شرایط دیگری را به اداره کل معرفی نمایند، در زمان های کمتر از سی روز در صورت عدم امکان معرفی جانشین، مسئولیت کنترل کیفیت به عهده مدیرعامل یا بالاترین مقام مسئول واحد است.

ماده 12– درخواست تغییر مدیر تغییر مدیر کنترل کیفیت توسط واحدهای تولیدی باید به صورت مکتوب و همراه با دلایل و مستندات به اداره کل منعکس و در صورت موافقت اداره کل، فرد جایگزین به اداره کل معرفی شود. در صورت عدم موافقت اداره کل، مدیر کنترل کیفیت کماکان به انجام وظیفه ادامه خواهد داد.

ماده 13– پذیرش استعفای مدیر کنترل کیفیت در صلاحیت اداره کل خواهد بود و در صورت موافقت اداره کل با استعفای متقاضی مدیر کنترل کیفیت مکلف است تا تأیید صلاحیت فرد جایگزین به انجام وظایف خود ادامه دهد.

ماده 14– واحد تولیدی مشمول استانداردهای تشویقی در مدت زمان اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران ملزم به داشتن مدیر کنترل کیفیت با رعایت شرایط مندرج در این آیین نامه خواهد بود.

ماده 15– تخلفات و تنبیهات مدیران کنترل کیفیت به شرح ذیل می باشد:

الف ) تخلفات
1
– غیبت غیرموجه در ساعات فعالیت واحد تولیدی.
2- فعال نبودن ایستگاه های کنترل خط تولید هنگام فعالیت واحد تولیدی.
3- عدم انجام هر یک از وظایف موضوع ماده (4).

ب ) تنبیهات به ترتیب درجه عبارتند از:
1- تذکر به مدیر کنترل کیفیت واحد تولیدی
2- توبیخ مدیر کنترل کیفیت واحد تولیدی با درج در پرونده.
3- تعلیق پروانه تأیید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت حداقل به مدت یک ماه و حداکثر تا پایان مدت اعتبار پروانه.
4- عدم تمدید و صدور مجدد پروانه از یک سال تا سه سال در استان مربوط.
5- لغو دائم پروانه در سطح کشور.

تبصره – در صورت تعلیق یا لغو پروانه تأیید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت، واحد تولیدی مربوطه موظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به معرفی فرد جایگزین اقدام و اداره کل نیز موظف است ظرف سی روز نسبت به احراز شرایط فرد معرفی شده و تأیید صلاحیت وی اقدام نماید. بدیهی است تا تأیید صلاحیت فرد جدید مسئولیت کنترل کیفیت واحد تولیدی بر عهده مدیرعامل یا بالاترین مقام مسئول خواهد بود.

ماده 16– مرجع رسیدگی به تخلفات مدیران کنترل کیفیت همان کارگروه موضوع ماده (7) این آیین نامه می باشد که با حضور مسئول حقوقی اداره کل (با حق رای) تشکیل می گردد.

تبصره 1– در صورتی که اعمال ارتکابی مدیر کنترل کیفیت علاوه بر تخلف، واجد وصف مجرمانه باشد، کارگروه موضوع ماده (7) موظف است پرونده امر را از طریق اداره کل به مرجع قضایی صلاحیت دار ارسال نماید.

تبصره 2– اعتراض مدیران کنترل کیفیت صرفاً نسبت به تنبیهات موضوع جزء های (4) و (5) بند «ب» ماده (15) آیین نامه در کارگروه تجدید نظر با مسئولیت معاون برنامه ریزی و تدوین استاندارد (رئیس کارگروه) و عضویت مدیرکل امور استانها، مدیرکل امور آموزش و ترویج (دبیر کارگروه)، مدیرکل حقوقی، مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد و نماینده جامعه مدیران کنترل کیفیت ایران قابل رسیدگی خواهد شد.

ماده 17– این آیین نامه جایگزین آیین نامه تأیید صلاحیت علمی و فنی مسئولین کنترل کیفیت مصوب نود و سومین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 4 /7 /1375 می شود.

معاون اول رئیس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها