ی. فروردین 6ام, 1402

دستورالعمل تبادل اطلاعات مودیان مالیاتی موضوع ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه

هیئت وزیران در جلسه مورخ 25 /10 /1390 ‏بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (120‏) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 ‏ دستورالعمل تبادل اطلاعات مؤدیان مالیاتی را به شرح زیر تصویب نمود:

دستورالعمل تبادل اطلاعات مودیان مالیاتی موضوع ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه
مصوب 1390,10,25

ماده 1 ‏– در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – قانون: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 ‏ –

ب -سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

ج – پایگاه اطلاعات: پایگاه الکترونیکی اطلاعات درآمدی و هزینه ای مؤدیانی مالیاتی.

د – ساختار داده: قالب (فرمت) تبادل داده ای اطلاعات موضوع ماده (2) که توسط سازمان طراحی و در پایگاه اطلاعات تعبیه و اعلان می گردد.

هـ – دستگاه اجرایی : دستگاههای اجرایی موضوع ماده (222‏) قانون.

و – مودیان مالیاتی : اشخاص موضوع ماده (1‏) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366 – ‏و اصلاحات بعدی آن.

ماده 2 ‏– دستگاههای اجرایی موظفند بلافاصله پس از راه اندازی پایگاه اطلاعات در سازمان، اطلاعات درآمدی و هزینه ای مؤدیان مالیات را به شرح اقلام زیر با رعایت مفاد این دستورالعمل در اختیار سازمان قرار دهند:

الف – معاملات (خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)

ب – تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)

ج – قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیتهای تجاری

د – قرارداد های مربوط به انجام عملیات پیمانکاری

هـ – صدور و اخذ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری

و – تراکنش های جابه جایی نقدینگی (بانکها، مؤسسه های پولی و اعتباری، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه و عناوین مشابه، صرافی ها و همچنین تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی، گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اسناد اعتباری، ضمانتنامه ها و نظایر آن)

ز – نقل و انتقال اموال غیر منقول، سهام و سایر اوراق بهادار

ح – تراکنش های بیمه ای (بیمه های اتکایی، باربری و مسئولیت مدنی و بیمه های اجتماعی)

ماده 3 ‏– تبادل اطلاعات و استفاده از اطلاعات موجود در این پایگاه با حفظ محرمانه بودن و ‏رعایت ماده (232) قانون مالیاتهای مستقیم، تنها در چارچوپ قانون برای تشخیص، تعیین، وصول و دادرسی مالیاتی خواهد بود.

ماده 4 ‏– دستگاههای اجرایی موظفند زمینه تبادل اطلاعات موضوع ماده (2‏) را با هماهنگی سازمان به یکی از روشهای زیر حسب شرایط و زیر ساختهای موجود فراهم نمایند:

الف – تبادل بر خط و غیر برخط از طریق اتصال بانک اطلاعاتی دستگاه اجرایی به پایگاه اطلاعات براساس ساختار داده ای تعریف شده توسط سازمان. دستگاههای اجرایی موظفند ماهانه نسبت به بروز رسانی اطلاعات بانکهای خود در این زمینه اقدام نمایند.

ب – تبادل از طریق سایر رسانه های الکترونیکی از جمله لوح فشرده (CD) به صورت ماهانه در صورت فقدان زیر ساختهای لازم و تا زمان ایجاد زیر ساختها و اتصال در قالب بند (الف). در این صورت، دستگاههای اجرایی موظفند ماهانه اطلاعات بروز رسانی شده مربوط را براساس ساختار داده ای مذکور در بند (الف)، در اختیار سازمان قرار دهند.

ماده 5 – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاههای اجرایی موظفند بسترهای ارتباطی و نرم افزاری لازم برای تبادل اطلاعات موضوع بند (2‏) را فراهم نمایند.

ماده 6 – اطلاعات موضوع ماده (2‏) این دستورالعمل مشمول مواد (230‏) و (231‏) قانون مالیاتهای مستقیم و ضمانت اجرایی مندرج در آن می باشد.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها