چ. آذر 16ام, 1401

عدم مغایرت بخشنامه مورخ 31/2/ 63و‌زارت کشور درخصوص پرداخت کمکهای نقدی با بند د تبصره 56 قانون بودجه سال 1363

موضوع : تقاضای ابطال بخشنامه شماره 2856/789/ح‌‌ـ‌31/2/63
در خصوص پرداخت جیره غیرنقدی معوقه
تاریخ: 14/8/66 ـ کلاسه پرو‌نده: هـ/64/55 ـ شماره دادنامه: 40
شاکی : آقای عبدالخضیر مشفق‌زاده فرزند محمد بنشانی: ماهشهر فازیک پشت هتل جدید خیابان او‌ل منزل آقای پرو‌یز هلیایی
طرف شکایت : و‌زارت کشور
گردش کار : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی مدعی است پس از 29 سال و شش ماه خدمت در شهرداری خرمشهر در تاریخ 15/4/59 توسط استانداری خوزستان به استناد مصوبه مورخ 7/6/58 شورای انقلاب به منظور ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب بعنوان پاکسازی بازنشسته گردیدم و‌زارت کشور به استناد بخشنامه فوق‌الذکر از پرداخت کمک‌های غیرنقدی امتناع می‌نماید طرف شکایت طی نامه شماره 24/8954‌ـ2/10/64 در پاسخ خصوص بخشنامه مورد اشاره اعلام داشته بند د تبصره 56قانون بودجه سال 1363 کل کشور کارکنان را که در اجرای قوانین پاکسازی و بازسازی و یا دادگاههای اداری هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا قوانین مشابه بازنشسته شده و یا بشوند را مشمول دریافت کمکهای نقدی این بند ندانسته است بنابراین عدم پرداخت جیره غیرنقدی یاد شده به موجب قانون بوده تاکنون نیز لغو نشده و بخشنامه و‌زارت کشور نیز تصریحی در اجرای قانون بوده هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/7/ 66بریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از ملاحظه سوابق و مدارک و بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اعلام ختم رسیدگی بشرح زیر اقدام به صدو‌ر رأی می‌نماید:
رأی :
صرف‌نظر از اینکه بخشنامه مزبور بصورت دستورالعمل می‌باشد مخالفتی بابند د تبصره 56 قانون بودجه سال 1363 ندارد و باین اعتبار شاکی در این حد رد می‌شود.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها