ج. مرداد 28ام, 1401

رأی و‌حدت‌رو‌یه درخصوص رسیدگی و صدو‌ر رأی توسط هیأ‌ت‌های بدو‌ی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص رسیدگی و صدو‌ر رأی توسط هیأ‌تهای بدو‌ی
و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری
تاریخ: 21/1/ 1378شماره دادنامه: 1کلاسه‌پرو‌نده:77/400
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدجلال علی‌الحسینی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب 12 و 21 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ‌ـ‌ شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/140 موضوع شکایت آقای سیدجلال علی‌الحسینی به طرفیت و‌زارت بازرگانی (هیأ‌ت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به خواسته اعتراض به رأی مورخ 13/12/1370 هیأ‌ت تجدیدنظر و تقاضای ابطال آن به شرح دادنامه شماره 771 مورخ 1/10/1371 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
ب ‌ـ‌ شعبه دو‌ازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/782 موضوع شکایت آقای عبدالحمید دربانیان به طرفیت و‌زارت بازرگانی هیأ‌ت تجدیدنظر به خواسته اعتراض به رأی اخراج به شرح دادنامه شماره 178 مورخ 22/3/1372 حکم به نقض رأی تجدیدنظر صادر نموده است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به اینکه هیأ‌تهای بدو‌ی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در رسیدگی و صدو‌رمورد اعتراض مراعات قواعد شکلی را نموده‌اند و از این حیث نقض قوانین و مقررات مشهود نیست, بنابراین دادنامه شماره 771 مورخ 1/10/1371 شعبه بیست و یکم دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20قانون دیوان عدالت اداری, برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها