ی. بهمن 16ام, 1401

درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری به رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات و خودداری مؤسسات عمومی غیردولتی

رأی شماره457 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری به رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات و خودداری موسسات عمومی
شماره هـ/88/371
غیردولتی
           تاریخ: 25/5/1388        
           شماره دادنامه: 457      
           کلاسه پرونده: 88/371
           مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
           شاکی: خانم نیلوفر محقق.
           موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری.
           مقدمه: الف ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/569 موضوع شکایت خانم نیلوفر محقق به طرفیت حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی (شعبه یک) به خواسته پرداخت حق بیمه و احتساب سابقه به شرح دادنامه شماره 1537 مورخ 30/7/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه رسیدگی به شکایت علیه حوزه هنری خارج از صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت مندرج در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری می‎باشد، لذا با توجه به مراتب فوق دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته قرار رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/571 موضوع شکایت خانم فرزانه زاهدی به طرفیت حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی شعبه یک تهران به خواسته پرداخت حق بیمه و احتساب سابقه به شرح دادنامه شماره 1454 مورخ 29/7/1387 چنین رأی صادر نموده است، با بررسی مجموع اوراق پرونده و مضمون لایحه جوابیه واصله از سازمان تبلیغات و تأمین اجتماعی به شرح مضبوط در پرونده توجهاً به گواهی اشتغال شاکیه توسط سازمان حوزه هنری از تاریخ 7/7/1365 لغایت 29/12/1366 و نظر به اینکه رأی هیأت عمومی مورد استناد، ارتباطی به موضوع و تسری به کارکنان سایر نهادها ندارد و با عنایت به وظایف و تکالیف سازمان تأمین اجتماعی در جهت الزام به حمایت از شاغلین در کارگاهها و اینکه مشتکی‎عنه در لایحه جوابیه دفاع موجهی ارائه ننموده لذا با وارد تشخیص دادن شکایت مطروحه حکم به ورود آن و الزام حوزه هنری سازمان تبلیغات به پرداخت حق بیمه و سازمان تأمین اجتماعی به پذیرش و احتساب صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
           الف ـ  تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ به موجب بند9 ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب1373 سازمان تبلیغات اسلامی و مؤسسات وابسته به آن در زمره مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اعلام شده و طبق قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری (مصوب 1360) در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1374 رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات و خودداری مؤسسات عمومی غیردولتی مذکور، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. بنابراین دادنامه شماره 1454 مورخ 29/7/1387 شعبه سوم دیوان که به شکایت شاکی رسیدگی به عمل آورده و در نتیجه دیوان را مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت مطروحه اعلام‌داشته است، در این حد صحیح و موافق قانون تشخیص‌داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
                    

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها