چ. خرداد 4ام, 1401

رأی شماره 587 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم امکان شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر اعضای هیأت علمی در صدور احکام بازنشستگی

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: ۴۵۴

سه‌شنبه،۲۹ فروردین ۱۳۹۱

سال شصت و هشت شماره ۱۹۵۴۹

رأی شماره ۵۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم امکان شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر اعضای هیأت علمی در صدور احکام بازنشستگی

شماره: هـ/۸۸/۵۶۵ ۲۲/۱/۱۳۹۱

تاریخ : ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ شماره دادنامه: ۵۸۷ کلاسه پرونده : ۸۹/۸۷۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست‌کننده: آقای حسن مهدوی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: حجت‌الاسلام والمسلمین آ قای حسن مهدوی، رئیس شعبه دوم دیوان عدالت اداری به موجب مرقومه ۲/۳/۱۳۸۹ خویش اعلام کرده است که در رابطه با بازنشستگی اعضاء هیأت علمی دانشگاهها با کمتر از ۳۵ سال سابقه خدمت، شعب دیوان آراء متعارض صادر کرده‌اند. با تقدیم چهار رأی از شعب اول، دوم، سوم و بیست و دوم دیوان عدالت اداری، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه مورد استدعاست.

گردش کار پرونده ‎ ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف ـ شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱/۸۸/۶۵۰ با موضوع دادخواست آقای احمد حسن‌پور دادخواستی به طرفیت دانشگاه پیام نور و به خواسته اعتراض به حکم بازنشستگی، به موجب دادنامه شماره ۱۸۲۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که شاکی دارای مدرک دکتری بوده و به استناد ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شده و با توجه به این که به موجب بند الف ماده ۱۰۳ از قانون یاد شده دستگاههای اجرایی می‌توانند شاغلین مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر را با داشتن ۳۵ سال سابقه خدمت با تقاضای کتبی کارمند برای سنوات بالاتر از سی سال بازنشسته نمایند و با عنایت به این که شاکی دارای مدرک دکتری بوده و به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه پیام نور مرکز زرین‌شهر مشغول خدمت بوده و حسب مندرجات حکم بازنشستگی پیوست پرونده شماره ۴۰۵۸۷۳۹۴ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۷ سابقه خدمت شاکی ۳۱ سال و ۶ روز اعلام شده و دلیلی بر تقاضای مشارالیه مبنی بر بازنشستگی محرز نمی‌باشد. علی هذا خواسته موجه تشخیص و به ورود شکایت دائر بر ابطال حکم ابلاغ بازنشستگی نامبرده به شماره فوق و اعاده به خدمت نامبرده حکم صادر و اعلام می ‎ شود.

ب: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲/۸۸/۹۷۰ با موضوع دادخواست آقای رحیم حکمت شعار دادخواستی به طرفیت دانشگاه الزهرا و به خواسته ابطال حکم بازنشستگی، به موجب دادنامه شماره ۱۸۰ ـ ۱۱/۲/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعضاء هیأت علمی از شمول قانون مذکور استثناء شده ‎ اند و ماده ۱۰۳ قانون مربوط به بازنشستگی کارکنان عادی می ‎ باشد که در مشاغل غیرتخصصی با حداقل ۳۰ سال و مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر از ۳۵ سال و با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال بازنشستگی قانونی است و نامبرده به لحاظ اینکه برابر حکم کارگزینی عضو هیأت علمی می ‎ باشد، استناد به ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ قانونی نبوده و با فرض اینکه شامل ماده مذکور شود با داشتن مدرک دکترا و مشاغل تخصصی، بازنشستگی با کمتر از ۳۵ سال خدمت منوط به درخواست می ‎ باشد بنابراین اعتراض از این جهات موجه است لذا با وارد دانستن شکایت شاکی و ابطال حکم بازنشستگی فوق‌الاشعار حکم صادر می ‎ شود .

ج: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۲/۸۷/۹۹۶ـ۱۰۵۶ با موضوع دادخواست آقای مهدی طیب به طرفیت دانشگاه علامه طباطبائی و به خواسته ابطال حکم بازنشستگی، به موجب دادنامه شماره ۲۰۴۸ و ۲۰۴۷ـ۳۰/۹/۱۳۸۷ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با وصف اینکه به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعضای هیأت علمی دانشگاه ‎ ها از شمول آن قانون مستثنی هستند و مشتکی ‎ عنه دلیل یا قرینه معارضی در این خصوص ارائه ننموده است فلذا بنا به مراتب مذکور شکایت وارد تشخیص در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی و با رعایت مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری و به استناد مادتین ۱۰۳ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با وارد دانستن شکایت و الزام مشتکی ‎ عنه به اجابت خواسته شاکی دائر بر لغو حکم بازنشستگی و الزام مشتکی ‎ عنه به بکارگیری مجدد شاکی حکم صادر و اعلام می ‎ شود.

د: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳/۸۸/۱۹۳۲ با موضوع دادخواست آقای مهدی خزاعی به وکالت از آقای حمیداله بهادر به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی ایران و به خواسته ابطال حکم بازنشستگی، به موجب دادنامه شماره ۳۱ـ ۲۱/۱/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعضاء هیأت علمی دانشگاه ‎ ها و مؤسسات آموزش عالی از شمول قانون مذکور از نظر مقررات استخدامی مستثنی می ‎ باشند و هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی ایران براساس اختیارات حاصل از بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه طی ماده ۷۲ آیین ‎ نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی تصویب نموده است که دانشگاه می ‎ توانند اعضاء هیأت علمی را با حلول ۳۰ سال خدمت بازنشسته نمایند اگرچه در حکم بازنشستگی به ماده ۱۰۳ اشاره شده است لیکن در نتیجه اقدام طرف شکایت مبنی بر بازنشسته نمودن شاکی با وجود ۳۰ سال سابقه خدمت مغایر موازین نمی ‎ باشد و از جانب دیگر اعتراض شاکی به استناد ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به بازنشسته شدن وی قبل از رسیدن به مرز ۳۵ سال خدمت فاقد پایگاه قانونی است و اقدام طرف شکایت در بازنشسته نمودن شاکی مغایر موازین به نظر نمی ‎ رسد لذا رأی به رد شکایت مطروح با کیفیت موجود صادر و اعلام می ‎ شود .

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی ‎ البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می ‎ نماید .

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.

ثانیاً: نظر به این که مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، اعضاء هیأت علمی از شمول قانون مستثنی اعلام شده‌اند و احکام بازنشستگی شکات پرونده‌های موضوع تعارض مستند به ماده ۱۰۳ قانون یاد شده صادر شده است، بنابراین به لحاظ عدم امکان شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر اعضاء هیأت علمی، احکام بازنشستگی که مستند به ماده ۱۰۳ قانون مذکور صادر شده فاقد وجاهت قانونی است و احکام صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در رأی بر وارد دانستن شکایت شکات از حیث عدم وجاهت قانونی استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری در بازنشستگی اعضاء هیأت علمی صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم ‎ الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها