ی. مرداد 23ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص پاداش سنوات خدمتی قبل از بازنشستگی در ارتباط با بخشنامه و‌زارت کار و امور اجتماعی

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 13 و 14 و 17
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 3/6/75 ـ شماره دادنامه: 101 ـ کلاسه پرو‌نده: 72/33
شاکی : آقای امیر حسین کاشانی
مقدمه : الف ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/232 موضوع شکایت آقای جواد جلیلی منصوری به طرفیت کارخانه تصفیه قند و شکر اهواز ـ اداره کار و امور اجتماعی استان خوزستان به خواسته اعتراض به رأی درخصوص پاداش سنوات قبل از بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 579 ـ 15/11/70 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه در رأی مورخ 29/2/69 شورای کارگاه که به موجب رأی مورخ 20/5/ 69هیأ‌ت حل اختلاف تأ‌یید گردیده نحوه محاسبه مبلغ چهارصد هزار ریال مشخص نمی‌باشد و رأی از این جهت غیرموجه و غیرمستدل و قابل امعان نظر و رسیدگی در این مرحله نمی‌باشد. علی‌هذا دیوان رأی قطعی مورخ 20/5/69 صادره از هیأ‌ت حل اختلاف را که بدو‌ن توجه به این مراتب اصدار یافته مخدو‌ش تشخیص و آنرا نقض و رسیدگی مجدد را به هیأ‌ت حل اختلاف فعلی محول می‌نماید.
ب ـ شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/368 و 70/ 262موضوع شکایت آقای امیر حسین کیانی به طرفیت کارخانه قند و شکر اهواز و اداره کار و امور اجتماعی استان خوزستان به خواسته اعتراض نسبت به مبلغ چهارصد هزار ریال تعیین شده و رأی صادره از اداره کل کار و امور اجتماعی بابت پاداش سنوات خدمتی قبل از بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 279 ـ 278 مورخ 13/3/71 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به متن دادخواستهای تقدیمی و مدارک استنادی و موضوع شکایت و خواسته در هر دو پرو‌نده و توضیحات مورخ 19/11/70 شاکی و توضیحات مورخ 12/3/71 نماینده طرف شکایت و محتویات پرو‌نده ارسالی از ناحیه کارخانه قند و شکر و اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان و همچنین نسبت به رأی مورد شکایت تخلفی از قوانین و مقررات و با مخالفت با آنها مشهود نیست و حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌شود. ج ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/ 67موضوع شکایت آقای ذو‌الفقار ذو‌الفقاری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی خوزستان‌ـ کارخانه تصفیه قند و شکر به خواسته اعتراض به رأی مورخ 29/2/ 69شورای کارگاه و رأی مورخ 20/5/69 هیأ‌ت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 181 ـ 24/3/71 چنین رأی صادر نموده است: صرف نظر از اینکه رأی صادره در مورد 6 نفر بازنشستگان کارخانه مشتکی عنه بوده که فقط در مورد دو نفر به میزان خیلی کمتری تعیین خسارت شده است و صرف نظر از اینکه در موارد مشابه رو‌یه و اقدامات هیأ‌تها به پرداخت سالی یک ماه پاداش اقدام شده است و صرف نظر از رأی 579 ـ 15/11/ 70شعبه 17 در مورد مشابه اساساً همانطوری که اعتراض شده و در آراﺀ مشابه هم استدلال گردیده است نحوه محاسبه مبلغ مقرره مشخص نبوده و با و‌جود صراحت قانون به پرداخت پاداش به مأ‌خذ هر سال خدمت یک ماه اعمال عرف و رو‌یه اعلامی متزلزل است خاصه که اعمال کیفیات و صورتهای مختلفه در مورد افرادی که شرایط مشابه دارند دلیل عدم استقرار عرف و رو‌یه ثابته است بنا به مجموع مراتب رأی مورخ 20/5/69 هیأ‌ت حل اختلاف به تأ‌یید رأی مورخ 29/2/69 شورای کارگاه مخدو‌ش است و نقض می‌گردد و رسیدگی به هیأ‌ت مشابه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین فردو‌سی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
با توجه به بخشنامه شماره 59989 ـ 7/9/67 و‌زارت کار و امور اجتماعی درخصوص ضرو‌رت پرداخت پاداش پایان خدمت (بازنشستگی) به ازاﺀ هر سال یک ماه در صورت فقدان قرارداد کتبی یا عرف مسلم در این خصوص, رأی شماره 181 ـ 24/3/71 شعبه سیزدهم و رأی شماره 579 ـ 15/11/70 شعبه هفدهم که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی مستنداً به قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها