حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 19 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

3 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/99/1407اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/99/1407 شماره پرونده : 99-168-1407 ک تاریخ نظریه : 1399/10/09 استعلام : در راستای اعمال ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا می‌توان حبس درجه هفت رابه جزای نقدی درجه یک تبدیل کرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در اعمال ماده 502 قانون آیین دادرسی […]

3 سال قبل

نظریه مشورتی شماره7/99/1419 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/99/1419 شماره پرونده : 99-5-1419 ک تاریخ نظریه : 1399/10/09 استعلام : آیا صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرایم با مجازات درجه 7 و 8 نسبت به دادسرا از نوع صلاحیت ذاتی است؟ در صورت منفی بودن پاسخ صلاحیت از چه نوعی می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی […]

3 سال قبل

نظریه مشورتی شماره7/99/1106 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/99/1106 شماره پرونده : 99-76-1106 ح تاریخ نظریه : 1399/10/10 استعلام : در قرارداد مشارکت مدنی: 1-چنان‌چه سود قطعی برای یک شریک در نظر گرفته شود، آیا شرط باطل است یا شرط باطل و مبطل قرارداد مشارکت مدنی؟ 2- در صورتی که یک طرف شراکت مدنی بانک باشد که نود […]

3 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/99/1466اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/99/1466 شماره پرونده : 99-113-1466 ک تاریخ نظریه : 1399/10/10 استعلام : در دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت از حق اموال غیر منقول وقتی که قابل گذشت باشند مالکیت شاکی شرط می‌باشد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به ماده […]

3 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/99/1438اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/99/1438 شماره پرونده : 99-10/1-1438 ع تاریخ نظریه : 1399/10/13 استعلام : به پیوست تصویر دو نامه به شماره های 1399035003652128 شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای ارومیه و شماره 1/7/92/4088 مورخ 1392/4/8 سازمان ثبت احوال کشور ارسال می‌گردد. همان طور که ملاحظه می‌نمایند نامه‌های فوق حکایت از محرومیت اشخاص […]

3 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/99/1163اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/99/1163 شماره پرونده : 99-75-1163 ح تاریخ نظریه : 1399/10/13 استعلام : شخصی قرارداد پیش‌فروش آپارتمان را به طور عادی تنظیم می‌کند و متعهد میشود تا تاریخ معینی مبادرت به ساخت و تکمیلملک، اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی، تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع به خریدار نماید و چنانچه تا […]

3 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/99/1378اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/99/1378 شماره پرونده : 99-9/6-1378 ح تاریخ نظریه : 1399/10/13 استعلام : با توجه به بند 3 ماده‌ 678 قانون مدنی وکالت به موت یا به جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌شودچنانچه قیم صغیر، سفیه یا مجنون اظهار دارد مرحوم در زمان حیات خود یا محجور در زمان سلامتی خود […]

3 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/99/1435اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/99/1435 شماره پرونده : 99-75-1435 ح تاریخ نظریه : 1399/10/13 استعلام : در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، چنانچه خواهان یکی از ایادی متعدد ماقبل را در ردیف خواندگان قید نکند، اما مالک ثبتی را طرف دعوی قرار دهد، آیا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع دارد؟ نظریه مشورتی […]

3 سال قبل

نظریه مشورتی شماره7/99/1115 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/99/1115 شماره پرونده : 99-192-1115 ح تاریخ نظریه : 1399/10/13 استعلام : نظر به اینکه در خصوص آثار حقوقی مترتب بر رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در تعیین نوعیت زمین و بایر اعلام شدن زمین استنباط‌های حقوقی متفاوتی وجود دارد؛ به […]

3 سال قبل

نظریه مشورتی شماره 7/99/1307اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/99/1307 شماره پرونده : 99-3/1-1307 ح تاریخ نظریه : 1399/10/14 استعلام : در صورتی که موضوع اجرا، دستور فروش مال مشاع به درخواست یکی از مالکان مشاع باشد که یک دانگ را مالک است و از طرفی ملک از طریق مزایده به شخص ثالث به عنوان برنده مزایده فروخته شود […]