د. مهر 4ام, 1401

قانون استخدام کشوری

عدم مغایرت دستورالعمل نخست و‌زیری درخصوص محاسبه تفاو‌ت حقوق مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری از لحاظ بازنشستگی با قانون

موضوع : ابطال دستورالعمل نخست‌و‌زیر درخصوصمحاسبه تفاو‌ت حقوق مستخدمین مشمول قانوناستخدام کشوری, از لحاظ بازنشستگیتاریخ:

دسته‌ها