ج. فروردین 11ام, 1402

آیین نامه تأیید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده و ضوابط بازرسی کالاها سوریانس در اجرای تبصره ماده 5 مصوب 1 /6 /1389

آیین نامه تأیید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده و ضوابط بازرسی کالاها سوریانس در اجرای تبصره ماده 5 مصوب 1 /6 /1389

ماده 1– در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- مؤسسه: مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
ب- هیأت ارزیاب: هیأت موضوع ماده (3) این آیین نامه.
پ- بازرسی کالا: کنترل کمی، کیفی و بسته بندی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی که برای انطباق آن با مفاد اسناد خرید از جانب خریدار و یا جانشین قانونی او.
ت- قرارداد بازرسی: سندی که بین خریدار یا جانشین قانونی او و شرکت بازرسی کننده مورد توافق قرار گرفته و طی آن دامنه بازرسی و حدود وظایف و مسئولیت های طرفین تعیین شده است.
ث- قرارداد خرید: سندی شامل موارد توافق شده بین خریدار و فروشنده در امر خرید و کلیه شرایط حاکم بر آن اعم از نوع کالا، کمیت، مشخصات کیفی، نحوه بازرسی، محل انجام بازرسی، مقطع تحویل و تحول، قیمت و نحوه پرداخت که به امضای طرفین قرارداد می رسد.

ماده 2– درخواست تأیید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده داخلی و خارجی در صورت احراز شرایط ذیل توسط مؤسسه، در هیأت ارزیاب مطرح و مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد:

الف – شرکت و مدیران مسئول آن باید مستقل از منابع تجاری مرتبط با طراحی، ساخت، تأمین، نصب، استفاده و نگهداری اقلام مورد بازرسی یا اقلام مشابه و هم ردیف آن باشند و همچنین نباید در فعالیت هایی دخیل باشند که در تضاد با استقلال قضاوت و درستکاری آنها در زمینه فعالیت های بازرسی باشد.

ب – شرکت بازرسی کننده باید قابلیت های اثبات شده در مورد دامنه فعالیت و حوزه جغرافیایی بازرسی اظهارشده (موضوع ماده (10) این آیین نامه) را همواره حفظ نماید.

تبصره 1– شرکت بازرسی کننده متقاضی باید طی دو سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به استقرار و حفظ استاندارد (IRAN- ISO 17020) منطبق با بند «الف» در تمامی بخش ها و مراکز خود اقدام و مراتب را به هیأت ارزیاب گزارش نماید.

تبصره 2– ممیزی شرکت بازرسی کننده متقاضی دریافت گواهینامه استاندارد (IRAN- ISO 17020) نوع «الف» در اولویت کاری مؤسسه قرارداد.

پ – نماینده داخلی شرکت بازرسی کننده خارجی باید مدارک ثبتی و حقوقی معتبر در مورد مرکز اصلی که به تأیید اتاق بازرگانی کشور متبوع و سفارت جمهوری اسلامی ایران رسیده را ارائه و در ایران دارای شعبه یا دفتر نمایندگی رسمی باشد و آن را رسماً برای ارتباط و پاسخگویی به مؤسسه معرفی نماید.

ت – شرکت بازرسی کننده باید ظرف دو ماه پس از تأیید صلاحیت نسبت به تکمیل مدارک مورد نیاز و سپردن تضمین بانکی حسن انجام کار موضوع بند «پ» ماده (4) این آیین نامه نزد مؤسسه اقدام نماید.

ماده 3– به منظور بررسی موضوعات مرتبط با تأیید صلاحیت، بررسی عملکرد و ارزیابی شرکت های بازرسی کننده، هیأت ارزیاب با ترکیب زیر تشکیل می شود:
الف- معاون نظارت بر اجرای استاندارد و سیستم های کیفیت مؤسسه (رئیس).
ب- مدیرکل بازرسی کالا و امور صادرات و واردات مؤسسه (دبیر و بدون حق رأی).
پ- نماینده وزارت بازرگانی.
ت- نماینده گمرک جمهوری اسلامی ایران.
ث- نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج- نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران.
چ- نماینده دستگاه مربوط حسب مورد با دعوت هیأت ارزیاب.
ح- رئیس جامعه ممیزی و بازرسی ایران.
خ- یک نفر کارشناس صاحب نظر در امور بازرسی کالا به انتخاب رئیس مؤسسه.

تبصره 1– احکام اعضای هیأت ارزیاب توسط رئیس مؤسسه برای مدت دو سال صادر می شود.

تبصره 2– اعضای هیأت ارزیاب باید ضمن آشنایی کافی به امور بازرسی، حداقل در سطح مدیرکل یا سطوح همتراز باشند.

ماده 4– وظایف و مسئولیت های هیأت ارزیاب به شرح زیر تعیین می شود:

الف – تأیید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده بر اساس ضوابط این آیین نامه.

ب – بررسی و ارزیابی گزارشات کارشناسان دبیرخانه هیأت ارزیاب در خصوص ممیزی دفتر مرکزی و شعب شرکت های بازرسی کننده به منظور توسعه دامنه و حوزه جغرافیایی فعالیت آنها.

پ – تعیین مبلغ و شرایط ضمانتنامه بانکی.

ت – تعیین مبلغ هزینه کارمزد خدماتی مؤسسه در خصوص بررسی درخواست های رسیده به هیأت برای تأیید یا تمدید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده طبق جداول شماره (3) و (4) ماده (15) این آیین نامه.

ث – بررسی و اعمال نظر به عنوان تنها مرجع تصمیم گیری در مورد تمدید یا ضبط ضمانتنامه تودیع شده توسط شرکت های بازرسی کننده.

ج – بررسی و ارزیابی گزارشات کارشناسان دبیرخانه هیأت ارزیاب از فعالیت شرکت های بازرسی کننده به منظور صدور، تمدید و اصلاح پروانه صلاحیت شرکت های بازرسی کننده.

چ – بررسی و رسیدگی به شکایت خریدار یا جانشین او با رعایت بند «ج» ماده 14 این آیین نامه.

ح – بررسی گزارش های ادارات کل استاندارد و همچنین سایر سازمان های نظارتی در خصوص عدم رعایت ضوابط مؤسسه توسط شرکت های بازرسی کننده و در صورت اثبات قصور و یا تخلف شرکت بازرسی کننده، برخورد با آنها به صورت تذکر، اخطار، تعلیق پروانه بازرسی با تعیین محدوده زمانی، محدود کردن دامنه فعالیت و حوزه جغرافیایی بازرسی و در نهایت ابطال پروانه صلاحیت بر اساس دستورالعمل رسیدگی به اعتراضات و اختلافات بین خریداران و شرکت های بازرسی کننده.

خ – تدوین دستورالعمل رسیدگی به اعتراضات و اختلافات بین خریداران و شرکت های بازرسی کننده که ظرف سه ماه از تاریخ این آیین نامه تهیه و پس از تأیید هیأت ارزیاب به تصویب مؤسسه خواهد رسید.

د – اعزام کارشناسان خبره برای ممیزی از سیستم های مدیریتی و بازدید امکانات فنی شرکت های بازرسی کننده، شعب و نمایندگی های ایشان در مناطق عملیاتی به صورت موردی و بررسی گزارشات تهیه شده.

ماده 5– ارزیابی و تأیید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده داخلی و نمایندگان شرکت های خارجی بر اساس جداول زیر انجام می شود:

الف – تأیید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده ایرانی برای بازرسی کالاهای وارداتی و صادراتی و یا تمدید پروانه مشروط به دارا بودن حداقل 65 امتیاز از 100 امتیاز می باشد.

ب – تأیید صلاحیت نمایندگان شرکت های بازرسی کننده خارجی برای بازرسی کالاهای وارداتی و صادراتی و یا تمدید پروانه، مشروط به دارا بودن حداقل 75 امتیاز از 100 امتیاز می باشد.

جدول 1- عوامل عمومی ارزیابی برای تأیید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده ایرانی


ردیف

-عنوان عوامل

حداکثر امتیاز

امتیاز

ضریب

1

2

3

4

5

1

تعداد شعب رسمی شرکت بازرسی کننده

15

حداقل 2

3 تا 5

6 تا 8

9 تا 11

12 به بالا

3

2

تعداد دفاتر رسمی نمایندگی

5

حداقل 3

4 تا 6

7 تا 9

10 تا 11

13 به بالا

1

3

تعداد بازرسین و کارشناسان متخصص تمام وقت* تحت قرارداد رسمی شرکت بازرسی کننده یا شعب آن (نفر)

15

تا 15

16 تا 26

27 تا 37

38 تا 48

49 به بالا

3

4

تعداد آزمایشگاه اکرودیته تحت مالکیت

5

1

2 تا 3

4

5

6 به بالا

1

5

مجموع دارایی ها (میلیون ریال)

5

حداقل 600

601 تا 1000

1001 تا 1400

1401 تا 1800

1801 به بالا

1

6

مبلغ بیمه نامه مسئولیت برای فعالیت های بازرسی شرکت (میلیون ریال)

5

حداقل 200

201 تا 500

501 تا 800

801 تا 1000

1001 به بالا

1

7

متوسط درآمد ناخالص سه سال گذشته حاصل از فعالیت های بازرسی شرکت بر اساس گزارش حسابرسی رسمی (میلیون ریال)

10

حداقل 1000

1001 تا 2000

2001 تا 3000

3001 تا 4000

4001 به بالا

2

8

دارا بودن پروانه بازرسی فنی، داخلی و صادرات از مؤسسه استاندارد یا نظام تأیید صلاحیت ایران

10

با نظر هیأت ارزیاب به ارزی هر مورد پروانه بازرسی 3 امتیاز

9

عضویت در مجامع حرفه ای بین المللی ذیربط

5 /2


10

داشتن امکانات و سوابق مؤثر تحقیقاتی و آموزشی

5

امتیاز این عامل با ارائه مدارک عضویت و انجام فعالیت های تحقیقاتی، آموزشی، فرهنگی و همکاری با مؤسسه با نظر هیأت ارزیاب تعیین می شود

11

نظر به هیأت ارزیاب

15


12

عضویب در جامعه ممیزی و بازرسی

5 /7


جمع

100

* منظور از تمام وقت آن دسته از کارشناسانی است که به صورت رسمی در لیست بیمه شرکت بازرسی قرار دارند.

جدول 2- عوامل عمومی ارزیابی برای تأیید صلاحیت نمایندگی شرکت های بازرسی کننده خارجی


ردیف

-عنوان عوامل

حداکثر امتیاز

امتیاز

ضریب

1

2

3

4

5

1

سابقه کار رسمی به عنوان یک شرکت بازرسی (سال)

5

حداقل 25

26 تا 50

51 تا 75

76 تا 100

101 به بالا

1

2

سابقه حضور در لیست رسمی شرکت های بازرسی کننده تأیید صلاحیت شده مؤسسه استاندارد

5

حداقل 3

4 تا 10

11 تا 15

16 تا 20

21 به بالا

1

3

تعداد شعب رسمی شرکت بازرسی کننده

10

حداقل 4

5 تا 8

9 تا 12

13 تا 16

17 به بالا

2

4

تعداد دفاتر رسمی نمایندگی

5

حداقل 10

11 تا 20

21 تا 30

31 تا 40

41 به بالا

1

5

تعداد بازرسین و کارشناسان متخصص تحت استخدام رسمی شرکت بازرسی کننده یا شعب آن (نفر)

10

حداقل 50

51 تا 100

101 تا 200

201 تا 500

501 به بالا

2

6

تعداد آزمایشگاه اکرودیته تحت مالکیت

5

حداقل 2

3 تا 6

7 تا 9

10 تا 12

13 به بالا

1

7

مجموع دارایی ها (هزار دلار)

5

حداقل 500

501 تا 2000

2001 تا 5000

5001 تا 10000

10001 به بالا

1

8

میزان بیمه نامه مسئولیت برای فعالیت های بازرسی شرکت (میلیون ریال)

5

حداقل 1

1 تا 3

2 تا 5

5 تا 10

11 به بالا

1

9

متوسط درآمد ناخالص سه سال گذشته حاصل از فعالیت های بازرسی شرکت بر اساس گزارش حسابرسی رسمی (میلیون دلار)

10

تا 10

11 تا 20

21 تا 50

51 تا 100

101 به بالا

2

10

دارا بودن پروانه بازرسی فنی، داخلی و صادرات از مؤسسه استاندارد یا نظام تأیید صلاحیت ایران

10

با نظر هیأت ارزیابی هر مورد بازرسی فنی یا بازرسی صادرات و یا داخلی 2 امتیاز

11

عضویت در مجامع حرفه ای بین المللی ذیربط

5


12

داشتن امکانات و سوابق مؤثر تحقیقاتی و آموزشی

5

امتیاز این عامل با ارائه مدارک عضویت و انجام فعالیت های تحقیقاتی، آموزشی، فرهنگی و همکاری با مؤسسه با نظر هیأت ارزیاب تعیین می شود.

13

نظریه هیأت ارزیاب

15


14

عضویت در جامعه ممیزی و بازرسی

5


جمع

100

تبصره 1– چنانچه شرکت های بازرسی ایران در ایران اقدام به تأسیس یک شرکت مشترک با یک شرکت بازرسی خارجی نمایند، در صورتی که سهام غالب در شرکت مشترک متعلق به شرکت خارجی باشد، شرکت مشترک بخشی از شرکت خارجی محسوب گردیده لذا ارزیابی و تأیید صلاحیت آنها مطابق بند «ب» این ماده صورت می گیرد ولی مبلغ ضمانتنامه و میزان کارمزد خدماتی پرداختی مشابه شرکت های ایرانی خواهد بود و در صورتی که سهام غالب در شرکت مشترک متعلق به شرکت بازرسی ایرانی باشد، شرکت مشترک بخشی از شرکت ایرانی تلقی شده و ارزیابی و تأیید صلاحیت مطابق بند «الف» این ماده انجام می شود.

تبصره 2– شعبه رسمی عبارت از واحد بازرسی (به غیر از دفتر مرکزی) شرکت بازرسی کننده است که حداقل پنجاه و یک درصد (51%) از سهام آن متعلق به شرکت بازرسی کننده باشد.

تبصره 3– دفتر نمایندگی رسمی، عبارت است از واحد بازرسی که تحت قرارداد رسمی به شرکت بازرسی کننده خدمات بازرسی ارائه می دهد و مؤسسه نام این دفاتر را در دفترچه آدرس دفاتر شرکت بازرسی کننده خواهد آورد.

ماده 6– جلسات هیأت ارزیاب با ارسال دعوتنامه رسمی از سوی دبیر هیأت ارزیاب و با دستور کار مشخص تشکیل می شود. جلسات هیأت ارزیاب در خصوص تأیید صلاحیت شرکت های بازرسی و سایر تصمیمات با حضور حداقل پنج نفر که ترجیحاً سه نفر آنها از اعضاء خارج از مؤسسه می باشند رسمیت می یابد و تصمیمات با نصف به اضافه یک آراء حاضر، اتخاذ می شود و در خصوص بررسی تخلفات شرکت های بازرسی و اعلام برخوردهای مربوط با حضور حداقل هفت نفر رسمیت می یابد و تصمیمات آراء حداقل پنج نفر اتخاذ می شود. صورتجلسات مصوبات هیأت ارزیاب باید به امضای کلیه اعضای حاضر در جلسه رسیده و پس از امضای دبیر هیأت ارزیاب ابلاغ می شود.

تبصره – در صورتی که هر یک از اعضاء هیأت ارزیاب امکان حضور در جلسه را نداشته باشند، می توانند حداکثر برای سه جلسه فرد دیگری را با معرفی نامه رسمی به جلسه هیأت ارزیابی اعزام نمایند ولی به هر حال در صورتی که عضو هیأت ارزیاب بیش از سه جلسه در طی سال غیبت داشته باشد مراتب به مؤسسه متبوع جهت تأیید مجدد وی و یا معرفی نماینده دیگری اعلام می شود.

ماده 7– شرکت های بازرسی کننده موظفند تقاضای دریافت و یا تمدید پروانه تأیید صلاحیت خود را به همراه تصویر مدارک مندرج در بندهای ماده (2) و نیز مستندات تعیین شده در جداول شماره (1) یا (2) ماده (5) و رسید پرداخت کارمزد خدماتی مؤسسه منطبق با جداول شماره (3) و (4) ماده (15) این آیین نامه را به مؤسسه تسلیم نمایند.

ماده 8– در صورتی که شرکت بازرسی ظرف دو ماه از تاریخ اعلام، تضمین بانکی موضوع بند «پ» ماده (4) را ارئه نماید، پروانه تأیید صلاحیت شرکت بازرسی کننده توسط رئیس مؤسسه امضا و با حضور مدیرعامل شرکت مزبور در جلسه هیأت ارزیاب و پس از ادای سوگند (به شرح متن زیر)، به ایشان اعطا می شود.


متن سوگند نامه
به خداوند متعال سوگند یاد می کنم تا در کلیه اموری که برای بازرسی من به نمایندگی از این شرکت محول می گردد به راستی و درستی اظهارنظر نمایم و اغراض شخصی خود را دخالت ندهم و ضمن رعایت جانب عدالت و انصاف، رازدار و امین بوده و خداوند متعال را در همه حال ناظر و شاهد اعمال خود بدانم.

ماده 9– مدت اعتبار پروانه تأیید صلاحیت، یک سال است و تمدید آن مشروط به اجرای دقیق وظایف و تعهدات ناشی از آن به تشخیص هیأت ارزیاب می باشد.

ماده 10– تقسیم بندی دامنه فعالیت و حوزه جغرافیایی بازرسی به شرح ذیل می باشد:

الف – دامنه فعالیت بازرسی برای کالاهای وارداتی صادراتی و داخلی شامل:
گروه 1- مواد غذایی، محصولات کشاورزی و روغن های گیاهی.
گروه 2- نفت و مواد نفتی و پتروشیمی.
گروه 3- مواد معدنی.
گروه 4- کالاهای مصرفی.
گروه 5- کالاهای صنعتی.

ب– حوزه های جغرافیایی بازرسی برای کالاهای وارداتی شامل:
گروه 1- آسیا و اقیانوسیه (هندوستان، چین، ژاپن، کره، مالزی، استرالیا)
گروه 2- روسیه و کشورهای تازه استقلال یافته (روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان)
گروه 3- اروپا (انگلستان، آلمان، اوکراین، بلغارستان)
گروه 4- آمریکای شمالی و جنوبی و کانادا (آمریکا، برزیل، کانادا، آرژانتین، ونزوئلا)
گروه 5- خاورمیانه و آفریقا (ایران، امارات، عراق، ترکیه، مصر)

ماده 11– وظایف و مسئولیت های مؤسسه به شرح زیر می باشد:

الف -اعلام نام شرکت های بازرسی کننده تأیید صلاحیت شده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای ابلاغ به بانک های عامل و اطلاع رسانی از طریق وبگاه مؤسسه.

ب – تهیه دستورالعمل چگونگی ارزیابی و نظارت بر شرکت های بازرسی کننده و اجرایی نمودن آن پس از تأیید هیأت ارزیاب ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه با هدف نظام مند نمودن نحوه ارزیابی صدور و تمدید پروانه تأیید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده.

ماده 12– وظایف و مسئولیت های شرکت های بازرسی کننده در قبال مؤسسه به شرح زیر می باشد:

الف – ایجاد شعبه و یا دفتر نمایندگی رسمی در ایران توسط شرکت های بازرسی کننده خارجی ظرف دو ماه پس از دریافت پروانه تأیید صلاحیت از مؤسسه.

ب – ارسال گزارش آماری عملیات بازرسی انجام شده و نتایج حاصله در مورد کالاهای وارداتی در پایان هر سه ماه به مؤسسه.

پ – رعایت تمامی مقررات و دستورالعمل های مؤسسه به ویژه کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری و صدور گزارش ارزیابی انطباق و گواهی نامه بازرسی (COI).

ت – اعلام فوری هر گونه تغییر در وضعیت شرکت که با موارد تأیید صلاحیت ایشان مرتبط است به مؤسسه.

ث – اقدام به پرداخت کارمزد خدماتی مؤسسه حسب جداول شماره (3) و (4) ماده (15) و اعلام کتبی مراتب به دبیرخانه هیأت ارزیابی یک ماه قبل از تاریخ انقضای اعتبار پروانه تأیید صلاحیت.

ماده 13– وظایف و مسئولیت های شرکت های بازرسی کننده در قبال خریدار به شرح زیر می باشد:

الف – اقدام به انجام بازرسی کالا و خدمات بر اساس مفاد قرارداد بازرسی و ضوابط دامنه بازرسی.

ب – اعمال دقت و مهارت لازم در انجام خدمات بازرسی و نظارت ممیزی دقیق بر تعیین انطباق ویژگی های کالا با مفاد قرارداد خرید و شرایط اعتبار اسنادی.

پ – پاسخگو بودن در صورت اثبات قصور یا تقصیر در قبال کمیت و کیفیت کالا و ارائه خدمات تعیین شده در دامنه بازرسی.

ت – عدم صدور گواهینامه بازرسی در صورت بروز اشکال در انجام بازرسی یا بروز اختلاف در ویژگی های کالا و خدمات با شرایط قرارداد خرید و اطلاع رسانی موضوع به خریدار و فروشنده و اقدام به صدور گزارش بازرسی.

ث – اقدام به صدور گواهینامه بازرسی و اخذ تأیید از اتاق بازرگانی محل صدور گواهی در صورت انطباق کالا یا خدمات مورد بازرسی در مقاطع تحویل و تحول با شرایط قرارداد و اعتبار اسنادی.

ج – صدور گواهینامه بازرسی در سربرگ اصلی شرکت در صورت انجام بازرسی در مورد کالا یا خدمات توسط شعب یا نمایندگان مجاز ایشان.

چ – اقدام به صدور گواهی بازرسی طبق ضوابط مؤسسه پس از ارزیابی انطباق کالا با استانداردهایی که توسط خریدار اعلام شده و در دامنه بازرسی آمده است.

ماده 14– وظایف و مسئولیت های خریدار به شرح زیر می باشد:

الف – مشخص نمودن دقیق نوع و مشخصات کمی و کیفی کالا یا خدمات مورد معامله و دامنه بازرسی در متن اسناد خرید شامل قرارداد خرید، پروفرما، اوراق ثبت سفارش کالا و اعتبار اسنادی، جهت الزام فروشنده به ارسال کالا طبق استانداردها و ضوابط تعیین شده و لحاظ نمودند ارائه برگ بازرسی کالا مبنی بر تأیید رعایت استانداردها و ضوابط مذکور به عنوان شرط پرداخت وجه معامله.

ب – اقدام به ذکر استانداردهای مبنای بازرسی شرکت های بازرسی و مورد تأیید مؤسسه در قرارداد خرید و اعتبار اسنادی مربوط به خرید کالاها و خدمات مشمول مقررات استانداردهای اجباری و یا استانداردهای موضوع تبصره (2) ماده (6) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران- مصوب 1371.

تبصره – در صورت عدم اجرای دقیق این بند، خریدار مسئول هر گونه مغایرت کالا با الزامات تعیین شده توسط مؤسسه خواهد بود.

پ – اقدام به عقد قرارداد بازرسی و اخذ تأییدیه از شرکت بازرسی به منظور انجام بازرسی بر اساس دامنه بازرسی تعیین شده پس از تعیین و انتخاب شرکت بازرسی و اعلام مراتب به فروشنده و ذکر موضوع در قرارداد خرید و بر حسب موضوع در اعتبار اسنادی.

ت – ارائه کلیه اسناد و مدارک مورد لزوم جهت بازرسی شامل قرارداد خرید، اعتبار اسنادی، پروفرما، مشخصات فنی، چگونگی تحویل، تحول و زمان بازرسی به شرکت بازرسی به طور مستقیم و یا از طریق نمایندگی شرکت بازرسی در ایران ظرف مدت لازم برای انجام امور بازرسی و همچنین الزام به ذکر ارجاع مدارک به عنوان مدارک انجام بازرسی در متن قرارداد خرید یا اعتبار اسنادی.

تبصره – در صورت وجود اختلاف بین یک یا چند پروفرما در اعتبار اسنادی قرارداد خرید، ترتیب اسناد به شرح ذیل خواهد بود:
1- اعتبار اسنادی.
2- قرارداد خرید.
3- پروفرما و یا مدارک مورد اشاره در اعتبار اسنادی یا قرارداد خرید.
4- پروفرما به ترتیب تأخر زمانی.

ث – الزام به ذکر صرفاً یک شرکت بازرسی کننده دارای پروانه تأیید صلاحیت در قرارداد خرید و اعتبار اسنادی جهت انجام امور بازرسی کالا یا خدمات خریداری شده.

ج – اخذ تأییدیه بانک عامل در خصوص دامنه بازرسی و تفویض اختیار در قالب قرارداد بازرسی به شرکت بازرسی کننده در مواردی که خرید کالا و یا خدمات با استفاده از تسهیلات بانکی بوده بوده و بانک جانشین قانونی خریدار است.

ماده 15– متقاضیان تأیید صلاحیت برای بازرسی کالاهای وارداتی و صادراتی جهت ارزیابی، صدور، تمدید، توسعه دامنه فعالیت و تجدید پروانه تأیید صلاحیت بازرسی و به منظور فراهم نمودن امکانات لازم جهت نظارت مؤسسه بر عملکرد شرکت بازرسی باید مبالغی طبق جداول زیر پرداخت کنند.
میزان تعرفه کارمزد برای نظارت بر عملکرد شرکت های بازرسی با توجه به دامنه فعالیت و حوزه جغرافیایی که تأیید صلاحیت برای آنها صورت می گیرد خواهد بود.

جدول 3- کارمزد تأیید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده ایرانی


ردیف

-عنوان

بازرسی کالاهای وارداتی (میلیون ریال)

بازرسی کالاهای صادراتی (میلیون ریال)

1

هزینه های بررسی پرونده و صدور پروانه

20

10

2

هزینه بررسی هر دامنه فعالیت موضوع بند «الف» ذیل ماده (10)

10

5

3

هزینه بررسی هر حوزه جغرافیایی موضوع بند «ب» ذیل ماده (10)

10


4

هزینه بازدید و ممیزی در داخل ایران (هر نفر روز)

1

1

5

هزینه بازدید و ممیزی در خارج ایران (هر نفر روز)

5


6

هزینه بررسی پرونده و تمدید پروانه برای هر حوزه و هر دامنه

5

2

7

هزینه بررسی پرونده و تجدید پروانه برای هر حوزه و هر دامنه

10

5

جدول 4- کارمزد تأیید صلاحیت نمایندگی شرکت های بازرسی کننده خارجی


ردیف

-عنوان

بازرسی کالاهای وارداتی (میلیون ریال)

بازرسی کالاهای صادراتی (میلیون ریال)

1

هزینه های بررسی پرونده و صدور پروانه

100

50

2

هزینه بررسی هر دامنه فعالیت موضوع بند «الف» ذیل ماده (10)

20

10

3

هزینه بررسی هر حوزه جغرافیایی موضوع بند «ب» ذیل ماده (10)

20


4

هزینه بازدید و ممیزی در داخل ایران (هر نفر روز)

1

1

5

هزینه بازدید و ممیزی در خارج ایران (هر نفر روز)

5


6

هزینه بررسی پرونده و تمدید پروانه برای هر حوزه و هر دامنه

10

5

7

هزینه بررسی پرونده و تجدید پروانه برای هر حوزه و هر دامنه

20

10

تبصره 1– شرکت های بازرسی کننده که قبل از ابلاغ این آیین نامه، پروانه تأیید صلاحیت از مؤسسه استاندارد دریافت نموده اند، از پرداخت وجه کارمزد خدماتی تأیید صلاحیت معاف می باشند و کارمزد خدماتی تمدید پروانه تأیید صلاحیت اینگونه شرکت ها حسب دامنه و حوزه جغرافیایی فعالیت خود، مطابق با مندرجات جداول این ماده دریافت می شود.

تبصره 2– مبالغ مندرج در جداول یاد شده مربوط به اولین سال اجرای این آیین نامه است و برای سال های بعد بر اساس نرخ رسمی تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل می گردد.

تبصره 3– در صورت پرداخت هزینه های فوق الذکر با یکی از ارزهای معتبر خارجی، تبدیل آن به پول رایج کشور حسب نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می گیرد.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها