د. مهر 4ام, 1401

نظریه مشورتی شماره7/99/548اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/548
شماره پرونده : 99-54-548 ک
تاریخ نظریه : 1399/05/14

استعلام :
نظر به اینکه در بودجه سال 1397 و 1398 در ردیف یک ذیل جدول شماره 16 تعرفه‌های درآمدهای موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه در هر 2 سال مورد اشاره 50% به میزان جزای نقدی محکومین موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر افزوده شده بود و با ملاحظه بودجه 1399 این بند حذف و تکرار نشده است و نظر به اینکه قانون بودجه برای یک سال مالی کشور تصویب و اجرا می‌گردد و با تصویب قانون بودجه سال بعد قانون بودجه سال قبل به صورت ضمنی نسخ می‌شود آیا کماکان این افزایش جزای نقدی در خصوص محکومین موضوع مواد مخدر در سال 1399 نیز جاری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
بند 30 از بخش نهم قانون بودجه سال 1399 که در روزنامه رسمی شماره 21852 مورخ 15/1/1399 منتشر شده است بیان می‌دارد «در جدول شماره 16 مربوط به تعرفه‌ها، عبارت جرایم نقدی مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آن 50 درصد افزایش می‌یابد به عنوان ردیف اول اضافه شده است» در نتیجه جرایم نقدی مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی مشمول افزایش (تعدیل) پنجاه درصدی مقرر در قانون بودجه سال 1399 می‌باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها