ی. تیر 12ام, 1401

نظریه مشورتی شماره 7/99/570اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/570
شماره پرونده : 99-79-570 ح
تاریخ نظریه : 1399/06/29

استعلام :
چنانچه حکم ورشکستگی نسبت به طلبکار تاجر مطابق ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مصداق حکم غیابی باشد و حکم به صورت قانونی از طریق الصاق در محل اقامتگاه به طلبکار تاجر ابلاغ شده باشد، مطابق ماده 305 قانون یادشده و مواد 536 و 537 و 539 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 789 مورخ 1399/4/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا نسبت به حکم ورشکستگی فوق: 1 و2- حق اعتراض ظرف مدت ده روز از تاریخ الصاق حکم در محل اقامتگاه وی دارد؟ یا حق اعتراض ظرف یک ماه از تاریخ اعلام حکم آگهی حکم در روزنامه دارد؟ 3- در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ اعلام حکم آگهی در روزنامه اعتراض نکندآیا ظرف چهل روز از تاریخ اعلان حکم آگهی حکم در روزنامه حق تجدیدنظرخواهی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- برابر مقررات کنونی لازم نیست هیچ‌یک از طلبکاران طرف دعوای ورشکستگی قرار گیرند. بنابراین در فرض سؤال، طلبکاری که طرف دعوا قرار گرفته است، خوانده در معنای خاص کلمه نمی‌باشد و لذا با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 789 مورخ 3/4/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 537 قانون تجارت مصوب 1311، طلبکار حق اعتراض ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلان(آگهی) حکم ورشکستگی را دارد. 3- هر چند ماده 539 قانون تجارت مصوب 1311 مقرر می‌دارد «مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است»؛ اما حکم یادشده در زمان خود استثنایی نبوده و منطبق بر مقررات عمومی راجع به دادرسی‌های مدنی بوده است؛ به نحوی که ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نیز در بند یک همین مهلت (ده روز) را برای اشخاص مقیم ایران لحاظ کرده است. بنا به مراتب در حال حاضر طلبکار و تاجری که در دادرسی حضور داشته است، ظرف مهلت‌های مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (حسب مورد بیست روز یا دو ماه) حق تجدیدنظرخواهی دارد. ماده 337 قانون اخیر‌الذکر1379 مؤید این برداشت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها