ی. تیر 12ام, 1401

نظریه مشورتی شماره 7/99/473اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/473
شماره پرونده : 99-100-473 ح
تاریخ نظریه : 1399/07/01

استعلام :
خواهان با تقدیم دادخواستی به طرفیت یکی از ارگان‌های دولتی قیمت روز ملک خود را مطالبه کرده است. دادگاه بدوی با ارجاع موضوع به هیأت سه نفره کارشناسان رسمی برآورد قیمت روز ملک را خواستار می‌شود. کارشناسان مذکور نظریه خود را اعلام و در نهایت دادگاه بدوی مطابق نظریه هیأت کارشناسان مبادرت به صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت قمیت روز ملک می‌نماید. پس از تجدید نظرخواهی محکوم‌علیه، دادگاه تجدیدنظر مبادرت به تشکیل جلسه رسیدگی نموده و ذی‌نفع خواهان بدوی با توجه به تغییر فاحش قیمت‌ها و انقضای بیش از شش ماه از اعلام نظر کارشناسان رسمی به استناد تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، نظریه کارشناسی را فاقد اعتبار قانونی دانسته و از دادگاه تجدیدنظر تقاضای اخذ نظریه جدید از هیأت سه نفره کارشناسی را نموده است. سؤال: آیا دادگاه تجدیدنظر به ‌رغم عدم تجدیدنظرخواهی خواهان بدوی باید با توجه به تغییر فاحش قیمت و انقضای بیش از شش ماه از اعلام نظر هیأت کارشناسان رسمی دادگستری به استناد تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 از هیأت سه نفره کارشناسان نظریه جدید قیمت روز ملک را اخذ و بر این اساس مبادرت به صدور رأی می‌کند یا این‌که همان نظریه اولیه کارشناسی را مبنای رأی قرار دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، همانگونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی دادگستری است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌کنند. بنابراین در فرض سؤال که قیمت عادله روز، تعیین و حکم بدوی به پرداخت آن صادر شده و خوانده بدوی تجدید نظرخواهی کرده است، دادگاه تجدیدنظر برای ارجاع موضوع به کارشناس در اجرای تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان دادگستری تکلیفی ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها