ش. تیر 4ام, 1401

نظریه مشورتی شماره 7/99/759اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/759
شماره پرونده : 99-58-759 ع
تاریخ نظریه : 1399/07/12

استعلام :
1- با توجه به آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 1393 و دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی مصوب 1398 ریاست محترم قوه قضاییه، آیا خدمت نظام وظیفه جزء سابقه خدمت قضایی معادل محسوب می‌شود و در تغییر سمت و ارتقاء پایه یا گروه شغلی و افزایش سنوات قضایی مؤثر است؟ 2- آیا قضات دادگستری می‌توانند عضویت هیأت علمی اعم از تمام‌وقت یا پاره‌وقت در مراکز دانشگاهی غیر دولتی یا مؤسسات و مراکز پژوهشی خصوصی را داشته باشند؟ 3- با توجه به تبصره بند «چ» ماده 2 قانون استخدام کشوری و ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، آیا آیین‌نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه اجرایی مصوب 1390 هیأت وزیران و مزایای مندرج در آن از جمله ساعت کاری شناور موضوع ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 شامل قضات دادگستری هم می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، با توجه به ماده یک آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییر مقام قضات مصوب 1393 ریاست محترم قوه قضاییه، «خدمت نظام ‌وظیفه»، سابقه خدمت قضایی محسوب نمی‌شود. ثانیاً، با توجه به بند «ب» ماده 16 دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی مصوب 1398 ریاست محترم قوه قضاییه، سابقه خدمت نظام وظیفه در ترفیع پایه قضایی قابل احتساب است؛ لیکن در تغییر سمت قضایی و احتساب آن به عنوان سابقه خدمت قضایی مؤثر نیست. 2- با عنایت به قسمت اخیر اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و لحاظ تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373، سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از شمول منع تصدی بیش از یک شغل مستثنی است و مستفاد از تبصره 2 ماده واحده یاد شده منظور از شغل، وظایف مستمری است که به صورت تمام وقت انجام می‌شود. با توجه به مراتب فوق، اشتغال قاضی به عنوان عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی نظیر دانشگاه آزاد با در نظر گرفتن این‌که در شغل اصلی که قضاوت است، باید در ساعات اداری به صورت موظف انجام وظیفه کند، در صورتی که بر اساس مقررات و ضوابط مؤسسه آموزشی مربوطه امکان انجام کار آموزشی در خارج از ساعات اداری فراهم باشد، فاقد منع قانونی است. 3- نظر به این‌که ضوابط تعیین شده در آیین‌نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه‌های اجرایی مصوب 1390 هیأت وزیران، کلاً مربوط به افراد شاغل در دستگاه‌های اجرایی اعم از مستخدمین دولت و مؤسسات دولتی وکارمندان قوه قضاییه است و از طرفی قضات دارای مقررات خاص استخدامی خود هستند، لذا امتیازات تعیین‌شده در آیین‌نامه مذکور شامل قضات نمی‌شود. بدیهی است که مفاد بند «ث» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 در خصوص جذب استعدادهای برتر و نخبگان دانشگاهی و حوزوی در قوه قضاییه، در محل خود قابل اجرا است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها