پ. بهمن 13ام, 1401

نظریه مشورتی شماره 7/99/1480 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1480 شماره پرونده : 99-127-1480 ح تاریخ نظریه : 1399/10/16

استعلام : با توجه به ماده 362 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و مصادیق ذکر شده در ذیل ماده که همگی مربوط به خواهان است، در خصوص مسموع نبودن ادعای جدید در مرحله‌ی تجدیدنظر؛ آیا طرح ادعای جدید از ناحیه خوانده در مرحله تجدیدنظر مسموع است؟ برای مثال در دعوای مستند به یک فقره چک رسید عادی، خواهان در مرحله‌ی بدوی ادعای امانی بودن چک یا مشروط بودن دین موضوع رسید عادی را مطرح می‌کند و با صدور حکم بدوی له خواهان، در دادخواست تجدیدنظرخواهی با ارائه مدارک مطرح می کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : حکم مقرر در ماده 362 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 همان‌گونه که از استثنائات آن استنباط می‌شود، ناظر بر طرح ادعای جدید از سوی خواهان است؛ لذا در مورد سوال که خوانده در مرحله تجدیدنظر ادعایی را در مقام دفاع مطرح کرده است، منافاتی با حکم این ماده ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها