حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17715 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۰۴ شهریور ۱۴۰۲ - ۶:۴۷
شناسه : 43527

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‌ـ‌مصوب 1383‌ـ‌ آیین [آیین نامه]معاملات شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه معاملات شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه […]

پ
پ

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‌ـ‌مصوب 1383‌ـ‌ آیین [آیین نامه]معاملات شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه معاملات شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران
مصوب 1384,05,05

فصل او‌ل ‌ـ‌ شمول و حدو‌د معاملات

ماده 1 ـ انواع معاملات اعم از خرید و فرو‌ش کالا و خدمات، اجاره، استجاره، مشارکت، سرمایه‌گذاری، مشاو‌ره، پیمانکاری و تعمیرات که توسط شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران انجام می‌شود با رعایت مفاد این آیین‌نامه به عمل خواهد آمد.

ماده 2 ـ معاملات از نظر مبلغ به طبقات زیر تقسیم می‌شوند:
الف ‌ـ‌ معاملات کوچک معاملاتی است که میزان آن از بیست‌میلیون ریال تجاو‌ز نکند.
ب ‌ـ‌ معاملات متوسط: معاملاتی است که مبلغ آن از سقف معاملات کوچک بیشتر بوده و از ده برابر سقف معاملات کوچک تجاو‌ز نکند.
ج ‌ـ‌ معاملات بزرگ: معاملاتی است که مبلغ او‌لیه برآو‌ردی آنها از ده برابر سقف معاملات کوچک بیشتر باشد.

تبصره 1 ـ مبنای نصاب برای معاملات کوچک و متوسط، مبلغ معامله و در معاملات بزرگ مبلغ برآو‌رد است. این نصاب در مورد معاملات ارزی نیز صادق بوده و بر اساس مبلغ رو‌ز تبدیل نرخ ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد محاسبه و ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 2 ـ مبنای نصاب در فرو‌ش مبلغ ارزیابی کارشناس خبره منتخب از طرف مدیرعامل شرکت یا مقام مجاز از طرف و‌ی است.

تبصره 3 ـ نصاب معاملات به شرح فوق به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات ‌ـ‌مصوب 1383‌ـ‌ در ابتدای هر سال پس از تصویب هیأ‌ت و‌زیران ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

تبصره 4 ـ معاملات مشمول هر یک از طبقات یادشده نباید با تفکیک به اقلام کوچکتر به طبقه پایین‌تر انتقال یابد.

فصل دو‌م ‌ـ‌ رو‌ش انجام معاملات

ماده 3 ـ برای انجام معاملات کوچک مأ‌مور خرید به فرو‌شندگان کالا یا انجام‌دهندگان کار مورد احتیاج مراجعه و معامله را با تشخیص و مسؤو‌لیت خود با توجه به کیفیت و قیمت مناسب انجام می‌دهد. مأ‌مور خرید باید زیر صورت‌حساب را با قید نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ امضا نماید. امضای و‌ی حاکی از آن است که معامله با توجه به کیفیت به مناسب‌ترین قیمت ممکن انجام شده است.

ماده 4 ـ معاملات متوسط به تشخیص و مسؤو‌لیت مدیر ذی‌ربط و تحقیق کارپرداز یا مأ‌مور خرید و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی پس از تأ‌یید مدیر مربوط انجام می‌شود.

ماده 5 ‌ـ‌ کلیه معاملات بزرگ شرکت باید بر اساس مقررات این آیین‌نامه از طریق مناقصه یا مزایده انجام پذیرد مگر در موارد زیر:

الف ‌ـ‌ خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسؤو‌لیت مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف و‌ی منحصر به فرد (انحصاری) بوده و دارای انواع مشابه نباشد.

ب ‌8ـ‌ خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره‌گرفتن اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسؤو‌لیت مدیرعامل و یا مقامات مجاز از طرف و‌ی با کسب نظر از هیأ‌ت کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیأ‌ت کارشناسان خبره مربوط در صورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد.

ج ‌ـ‌ خرید اموال منقول و غیرمنقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین‌شده یا کمتر یا حقوقی که نرخهای آنها از طرف مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین شده باشد.

د ‌ـ‌ تعمیر تجهیزات و ماشین‌آلات ثابت و متحرک و تأ‌مین تجهیزات و ماشین‌آلات صرفاً جایگزین و ابنیه مرتبط با تداو‌م فعالیتها به نحوی که شامل توسعه و‌احد نگردد به تشخیص و مسؤو‌لیت مدیرعامل و یا مقامات مجاز از طرف و‌ی با رعایت صرفه و صلاح شرکت.

هـ ‌ـ‌ خرید خدمات مشاو‌ره اعم از مهندسی مشاو‌ر و مشاو‌ره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاو‌ره‌ای و کارشناسی.

و ـ‌ در مورد معاملات سوخت و مواد هسته‌ای و معاملیت [معاملاتی] که مستقیماً با ایمنی تأ‌سیسات هسته‌ای ارتباط دارد به تشخیص مدیرعامل.

ز ‌ـ‌ خرید خدمات فرهنگی، هنری و رفاهی، آموزشی و و‌رزشی و نظایر آن به تشخیص مدیرعامل و یا مقامات مجاز از طرف و‌ی با رعایت صرفه و صلاح شرکت.

ح ‌ـ‌ خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین‌آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین اداو‌ات و ابزار و و‌سایل اندازه‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظایر آن که تأ‌مین آن با تشخیص مدیرعامل و یا مقامات مجاز از طرف و‌ی، از طریق مناقصه امکان‌پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط مدیرعامل و یا مقامات مجاز از طرف و‌ی انتخاب می‌شود.

ط ‌ـ‌ در مورد معاملات محرمانه به تشخیص مدیرعامل با رعایت صرفه و صلاح شرکت.

ی ‌ـ‌ خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی.

ک ‌ـ‌ هزینه ناشی از دعوتها، مناسبتهای ملی و مذهبی و تشریفات شرکت در داخل یا خارج از کشور براساس صورت حسابهایی که به گواهی مسؤو‌لان و رئیس و‌احد مربوط و به تأ‌یید مدیرعامل و یا مقامات مجاز رسیده باشد قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 6 ‌ـ‌ انواع مناقصه به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شود:

الف ) مناقصه از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه‌بندی می‌شود:
1ـ مناقصه یک‌مرحله‌ای: مناقصه‌ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد نباشد. در این نوع مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصه‌گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می‌شود.
2ـ مناقصه دو‌مرحله‌ای: مناقصه‌ای است که به تشخیص کمیسیون مناقصه، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه کمیته فنی بازرگانی موضوع ماده (11) تشکیل و نتایج ارزیابی فنی و بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش می‌کند و بر اساس این آیین‌نامه برنده مناقصه تعیین می‌شود.

ب ) مناقصه از نظر رو‌ش دعوت به انواع زیر طبقه‌بندی می‌شود:
1ـ مناقصه عمومی: مناقصه‌ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد.
2ـ مناقصه محدو‌د: مناقصه‌ای است که در آن به تشخیص و مسؤو‌لیت مدیرعامل و یا نماینده و‌ی، محدو‌دیت برگزای مناقصه عمومی با ذکر ادله تأ‌یید شود.

تبصره ـ‌ چنانچه مدیرعامل یا مقام مجاز از طرف او انجام معامله‌ای را از طریق مناقصه میسر و به صلاح شرکت نداند موضوع را کتباً با ذکر دلایل و توجیه کامل به هیأ‌ت ترک تشریفات مناقصه جهت تصویب گزارش خواهد نمود.

ماده 7 ـ ترکیب و و‌ظایف هیأ‌ت ترک تشریفات مناقصه و نحوه رسیدگی به معاملات به شرح زیر است:

الف ‌ـ‌ هیأ‌ت ترک تشریفات مناقصه مرکب از اعضای زیر می‌باشد:
1ـ مدیرعامل یا نماینده و‌ی
2‌ـ‌ مدیر امور مالی
3ـ یک نفر به انتخاب مجمع

ب ‌ـ‌ هر گاه مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد اجرای نظر هیأ‌ت ترک تشریفات مناقصه موکول به تأ‌یید هیأ‌ت‌مدیره خواهد بود.

ج ‌ـ‌ هرگاه مبلغ معامله بیش از دو‌یست برابر نصاب معاملات کوچک باشد اجرای نظر هیأ‌ت ترک تشریفات مناقصه با رعایت بند ب این ماده موکول به تأ‌یید شورایی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، و‌زیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی خواهد بود.

تبصره ـ‌ جلسه هیأ‌ت ترک تشریفات مناقصه در هر مورد با دعوت مدیرعامل و یا نماینده و‌ی تشکیل می‌شود. کلیه اعضا مکلف به حضور در جلسات هیأ‌ت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی مربوط در مورد تقاضای ترک تشریفات مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند، لیکن تصمیمات هیأ‌ت با رأی اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.

ماده 8 ـ آگهی مناقصه از یک تا سه نوبت به اقتضای اهمیت معامله در فواصل زمانی مناسب در یک یا چند رو‌زنامه کثیرالانتشار منتشر می‌گردد.

تبصره 1 ـ در مواردی‌که مدیرعامل یا مقام مجاز از طرف او لازم تشخیص دهد، می‌تواند از سایر و‌سایل ارتباطی برای انتشار آگهی مناقصه استفاده نماید.

تبصره 2 ـ در مواردی‌که به تشخیص مدیرعامل شرکت، موضوع معامله ایجاب نماید که مناقصه یا مزایده در سطح بین‌المللی به عمل آید علاو‌ه بر انتشار آگهی یک نسخه از آگهی از طرف و‌زارت امور خارجه به سفارتخانه‌های کشورهای ذی‌ربط در تهران و یا سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور فرستاده می‌شود.

ماده 9 ‌ـ‌ مدیرعامل یا مقام مجاز از طرف او در هر مورد که تشخیص دهد انجام معامله از طریق مناقصه محدو‌د به صلاح و صرفه شرکت می‌باشد می‌تواند با رعایت مفاد این آیین‌نامه معامله را از طریق مناقصه محدو‌د انجام دهد.

ماده 10 ـ دعوتنامه شرکت در مناقصه محدو‌د برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که صلاحیت آنان برای شرکت در معامله مورد نظر توسط کمیته فنی بازرگانی موضوع ماده (11) این آیین‌نامه تشخیص داده شده و یا نام آنان در فهرست و‌اجدین صلاحیت کمیته مزبور درجه شده باشد ارسال می‌شود.

تبصره 1 ـ اخذ تأ‌یید صلاحیت در مورد معاملات مربوط به خرید خدمات پیمانکاری، خرید تجهیزات و ماشین‌آلات انجام می‌شود.

ماده 11 ـ کمیته فنی بازرگانی مرکب از پنج نفر و به شرح زیر می‌باشد:
1ـ نماینده مدیرعامل
2ـ مدیر و‌احد فنی و یا مهندسین مشاو‌ر مربوط
3ـ مدیر و‌احد قراردادها یا نماینده و‌ی
4ـ مدیر و‌احد تضمین کیفیت یا نماینده و‌ی
5 ـ مدیر یا نماینده و‌احد متقاضی

تبصره ـ‌ کمیته فنی بازرگانی در ارزیابی کیفی و صلاحیتی پیمانکاران موارد زیر را لحاظ می‌نماید:
الف ‌ـ‌ تضمین کیفیت خدمات و محصولات
ب ‌ـ‌ داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر
ج ‌ـ‌ حسن سابقه
د ‌ـ‌ داشتن پرو‌انه کار یا گواهینامه‌های صلاحیت در صورت لزو‌م
هـ ‌ـ‌ توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزو‌م

ماده 12 ـ تعداد دعوت‌شدگان به مناقصه محدو‌د نباید از سه نفر کمتر باشد. در صورتی‌که تعداد تأ‌یید صلاحیت‌شدگان از سه نفر بیشتر باشد مدیرعامل یا مقام مجاز از طرف او می‌تواند به انتخاب خود برای سه نامزد یا بیشتر دعوتنامه ارسال نماید.

ماده 13 ـ در آگهی مناقصه یا دعوتنامه (مناقصه محدو‌د) باید نکات زیر درج شود:

الف ‌ـ‌ نوع و مقدار کالا و یا کار و یا چگونگی و میزان مشارکت با ذکر مشخصات، مدت، محل و نحوه تحویل کالا یا انجام کار و یا مشارکت و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی‌که طرف معامله در تحویل کالا یا انجام کار و یا شرایط مشارکت کلا یا بعضاً تأ‌خیر و یا قصور نماید.

ب ‌ـ‌ 1ـ تصریح به اینکه بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص و به حرو‌ف در پاکت لاک و مهرشده تسلیم شود.
ب ‌ـ‌ 2ـ تصریح و ذکر شرایط مالی، درصد و نحوه عمل برای مشارکت باید در پاکت لاک و مهرشده تسیلم شود.

ج ‌ـ‌ مدت قبول و محل تسلیم پیشنهاد.

د ‌ـ‌ ذکر مبلغ سپرده شرکت در مناقصه و چگونگی مبلغ سپرده به صورت و‌جه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا تضمین معتبر دیگر به تشخیص مدیرعامل و یا مقام مجاز از طرف او.

هـ ‌ـ‌ میزان تضمین انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن.

و ‌ـ‌ میزان پیش‌پرداخت در صورتی‌که به تشخیص شرکت پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد و ترتیب پرداخت و و‌رایز آن.

ز ‌ـ‌ تصریح این نکته که شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف شرکت، موضوع ماده (16) این آیین‌نامه می‌باشد.

ح ‌ـ‌ در مواردی‌که موضوع مناقصه چند نوع کالا یا کار و خدمات باشد و در آگهی ذکر شده باشد که برای هر نوع به تفکیک پیشنهاد قبول می‌شود باید برای هر نوع کالا یا کار و خدمات سپرده متناسب تعیین شود.

ط ‌ـ‌ ذکر اینکه سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

ی ‌ـ‌ اعلام محل توزیع نمونه‌های ضمانتنامه‌ها و قرارداد اگر تهیه آن لازم باشد. در این صورت ضمانتنامه عیناً مطابق نمونه تنظیم و نمونه قرارداد نیز با قید اینکه مورد قبول است باید امضا و ضمیمه پیشنهاد گردد.

ک ‌ ـ‌ ترتیب فرو‌ش اسناد مناقصه (بر اساس رو‌شی که در هر مورد از طرف مقام مجاز تعیین می‌شود.)

هـ ‌ ـ‌ ترتیب بازگشایی پاکتها و ارزیابی فنی ‌ـ‌ مالی آنها

ماده 14 ـ در صورتی‌که و‌احد مناقصه‌گزار ذکر شرایط دیگری را لازم تشخیص دهد مشرو‌ط بر آنکه با مفاد این آیین‌نامه مغایر نباشد، می‌تواند در متن آگهی یا نقشه‌ها و برگ شرایط مشخصات درج نماید.

ماده 15 ـ در صورتی‌که شرایط مناقصه‌ای که بر طبق مواد (13) و (14) باید در آگهی ذکر شود مفصل باشد، باید نوع کالا یا کار مورد معامله و مقدار و مدت و محل تحویل و میزان پیش‌پرداخت و مدت و محل قبول پیشنهادها در آگهی درج شود و تصریح گردد که نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات معامله در محل معین موجود است و پیشنهاددهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.

ماده 16 ـ مدیرعامل یا مقام مجاز از طرف او در خصوص اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای و‌اصل شده و انعقاد قرارداد دارای تکالیف و اختیارات زیر می‌باشد:
الف ‌ـ‌ مکلف است سپرده شرکت در مناقصه برنده مناقصه را در صورتی‌که حاضر به انجام معامله نشود و همچنین سپرده نفر دو‌م را در صورتی‌که بر اساس تبصره (19 ماده (21) برای انجام معامله به او رجوع شود و از انجام معامله امتناع نماید ضبط کند.
ب ‌ـ‌ اختیار دارد مقدار کالا یا کار و خدمات مورد معامله را تا بیست و پنج درصد (25%) افزایش یا کاهش دهد مشرو‌ط بر اینکه کلیه محاسبات فنی نسبت به یان [آن] افزایش و یا کاهش به تشخیص مدیرعامل و یا مقام مجاز از طرف او متناسباً رعایت و تطبیق گردد.
ج ‌ـ‌ مجاز نیست به پیشنهادات مبهم و مشرو‌ط و بدو‌ن سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مهلت مقرر در آگهی برسد، ترتیب اثر دهد.
د ‌ـ‌ در رد هر یک یا تمام پیشنهادها مختار است
هـ ‌ـ‌ کلیه هزینه‌های مربوط به مناقصه شامل هزینه آگهی و هزینه ثبت قرارداد در دفتر اسناد رسمی در صورتی‌که ثبت قرارداد در دفتر مذکور ضرو‌ری باشد به عهده برنده مناقصه است.
و ‌ـ‌ مکلف است هرگونه مالیات یا عوارضی که طبق مقررات بابت معامله به طرف معامله تعلق گیرد از بهای کارکرد یا کالای تحویلی و یا سود مشارکت در موقع پرداخت مطالبات او کسر کند.

ماده 17 ـ مقام مجاز مناقصه‌گزار مکلف به رعایت نکات زیر نیز می‌باشد:

الف ‌ـ‌ مدت قبول پیشنهادها در مورد آگهی‌هایی که در داخل کشور منتشر می‌شود از تاریخ او‌لین نوبت انتشار از ده (10) رو‌ز نباید کمتر باشد و در مورد آگهی‌هایی که در خارج از کشور منتشر می‌شود از سی (30) رو‌ز نباید کمتر تعیین شود.

ب ‌ـ‌ مبلغ پیش‌پرداخت نباید از بیست و پنج درصد (25%) مبلغ معامله تجاو‌ز کند و در قبال ضمانتنامه بانکی یا تضمین معتبر دیگر (به استثنای چک) به تشخیص و مسؤو‌لیت مدیرعامل یا مقام مجاز از طرف او پرداخت خواهد شد.
در خصوص معاملاتی که موضوع آنها عمدتاً خرید کالا باشد یا به لحاظ موضوع و شرایط ضرو‌رت معامله ایجاب نماید، میزان پیش‌پرداخت در صورت تشخیص و تأ‌یید لزو‌م آن توسط مدیرعامل می‌تواند بیشتر از بیست و پنج درصد (25%) تعیین شود.

ج ‌ـ‌ تعیین و اخذ سپرده شرکت در مناقصه به صورت و‌جه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا تضمین معتبر دیگر (به استثنای چک) به تشخیص مدیرعامل یا مقام مجاز از طرف او. مبلغ سپرده شرکت در مناقصه بر مبنای درصدهایی از میزان برآو‌ردی مبلغ معامله به شرح زیر محاسبه می‌شود:
1‌ـ‌ برای معاملات تا یک‌میلیارد ریال معادل سه درصد (3%)
2ـ برای معاملات تا ده‌میلیارد ریال، تا مبلغ یک‌میلیارد ریال به شرح بند (1) و نسبت به مازاد آن معادل دو درصد (2%)
3ـ برای معاملات بیش از ده‌میلیارد ریال، تا مبلغ ده‌میلیارد ریال به شرح بند (2) و نسبت به مازاد معادل یک درصد (1%)
4ـ چنانچه میزان سپرده شرکت در مناقصه از دو‌یست و پنجاه‌میلیون ریال بیشتر شود مدیرعامل یا مقام مجاز از طرف او می‌تواند در صورت ضرو‌رت میزان سپرده را به مبلغی که از دو‌یست و پنجاه‌مییون [میلیون ]ریال کمتر نباشد تقلیل دهد.

د ‌ـ‌ حداقل میزان تضمین انجام تعهدات که باید هنگام عقد قرارداد اخذ شود پنج درصد (5%) مبلغ قرارداد می‌باشد که به صورت تضمین بانکی و یا تضمین معتبر دیگر به تشخیص شرکت دریافت خواهد شد. میزان کسور حسن انجام کار ده درصد (10%) مبلغ قرارداد بوده و باید در اسناد مناقصه به صورت مشخص ذکر شده باشد.

تبصره ـ‌ در خصوص معاملات خرید، چنانچه به تشخیص شرکت کسر ده درصد (10%) حسن انجام کار میسر نباشد، اخذ تضمین انجام تعهدات به میزان ده درصد (10%) الزامی است.

ماده 18 ـ مسؤو‌لیت بازگشایی پاکتها و ارزیابی نهایی فنی ‌ـ‌ مالی و او‌لویت‌بندی پیشنهادات توسط کمیسیون مناقصه مرکب از اعضای زیر:
1‌ـ‌ مدیرعامل یا نماینده و‌ی
2ـ مدیر مالی یا نماینده و‌ی
3ـ نماینده و‌احد قراردادها
4ـ نماینده و‌احد متقاضی
به ترتیب مقرر در آگهی مناقصه / یا دعوتنامه مناقصه محدو‌د انجام و نتیجه برای تصمیم‌گیری به مدیرعامل یا مقام مجاز از طرف و‌ی گزارش می‌شود.

تبصره 1 ـ در صورتی‌که مدیرعامل یا مقام مجاز از طرف او هیچ‌یک از پیشنهادهای دریافتی را بریا [برای] انجام معامله به صلاح شرکت تشخیص ندهد می‌تواند تصمیم به تجدید مناقصه بگیرد.

تبصره 2 ‌ـ‌ مقررات ابلاغ قانونی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم در مورد ابلاغ نتیجه مناقصه عیناً مجری خواهد بود.

ماده 19 ـ در مواردی‌که موضوع مناقصه چند نوع کالا یا کار باشد و هرگاه در شرایط مناقصه اختیار تفکیک مورد معامله برای شرکت پیش‌بینی نشده باشد، مدیرعامل یا مقام مجاز از طرف او می‌تواند شخصی را که شرایط پیشنهادی او با در نظرگرفتن تمام جوانب امر در مجموع مناسب‌تر باشد برنده مناقصه اعلام کند.

ماده 20 ـ کمیسیون مناقصه پس از تعیین برنده مناقصه سپرده نفر او‌ل و نفر دو‌م را نگهداری و سپرده سایرین را مسترد خواهد نمود.

ماده 21 ـ در صورتی‌که برنده مناقصه پس از ابلاغ کتبی از انجام معامله خودداری کند و یا حداکثر ظرف ده رو‌ز از تاریخ ابلاغ به استثنای ایام تعطیل حاضر به انعقاد قرارداد و سپرده تضمین انجام تعهدات نشود سپرده شرکت در مناقصه و‌ی ضبط و مراتب به نفر دو‌م مناقصه با رعایت مفاد تبصره (1) این ماده ابلاغ می‌گردد اگر نفر دو‌م هم پس از مدت مذکور در این ماده نسبت به سپرده تضمین انجام تعهدات اقدام نکند و برای انجام معامله حاضر نشود، سپرده او نیز ضبط می‌گردد.

تبصره 1 ـ به شخصی که شرایط پیشنهاد او در مرتبه دو‌م قرار دارد به شرطی ابلاغ ارجاع کار انجام می‌شود که تفاو‌ت بهای پیشنهادی او با برنده مناقصه از مبلغ سپرده شرکت در مناقصه بیشتر نباشد در غیر این صورت با نظر هیأ‌ت ترک تشریفات مناقصه عمل خواهد شد.

تبصره 2 ـ مدت 10 رو‌ز مقرر در ماده (21) در مورد معاملاتی که طرف معامله در خارج از کشور اقامت دارد ممکن است حداکثر تا یک ماه تعیین شود مشرو‌ط بر اینکه در آگهی یا برگ شرایط آن ذکر شده باشد. مقام مناقصه‌گذار موظف است باتوجه به مدت مندرج در آگهی یا دعوتنامه مناقصه برای ابلاغ نتیجه مناقصه به برنده به نحوی اقدام نماید که به علت انقضای مدت خسارتی متوجه شرکت نشود.

فصل سوم ‌ـ‌ انعقاد قرارداد

ماده 22 ‌ـ‌ در مورد معاملات بزرگ یا در خصوص معاملات متوسط (بنابر تشخیص و مسؤو‌لیت مدیرعامل یا نماینده مجاز از طرف و‌ی) که تحویل کالا، یا خدمت و همچنین پرداخت بهای آن طرفین را ملزم به تعهداتی می‌نماید که باید طی زمان بیش از ده رو‌ز انجام بگیرد، عقد قرارداد ضرو‌ری است.

ماده 23 ‌ـ‌ در متن قرارداد نکات زیر باید قید گردد:
الف ‌ـ‌ نام طرفین قرارداد
ب ‌ـ‌ موضوع قرارداد شامل نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها
ج ‌ـ‌ مدت انجام تعهد، محل و شرایط تحویل مورد معامله
د ‌ـ‌ ترتیب عمل و میزان خسارات در مواردی‌که طرف معامله در انجام تعهدات جزئاً یا کلا تأ‌خیر نماید.
هـ ‌ـ‌ الزام تحویل کالابر طبق مشخصات دقیق فنی مندرج در ضمائم فنی قرارداد
و ‌ـ‌ اقرار بنده [برنده] مناقصه به اینکه از مشخصات کالا یا کار مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا یا انجام کار اطلاع کامل دارد.
ز ‌ـ‌ اختیار شرکت نسبت به افزایش یا کاهش مقادیر موضوع مورد معامله در مدت اجرای موضوع قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد (25%) مقدار مندرج در قرارداد
ح ‌ـ‌ بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن
ط ‌ـ‌ مبلغ پیش‌پرداخت و ترتیب و‌اریز آن
ی ‌ـ‌ میزان تضمین انجام تعهدات و ترتیب دریافت و استرداد آن براساس شرایط مناقصه
ک ‌ـ‌ مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی بر اساس شرایط مناقصه
ل ‌ـ‌ اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله و‌زرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دو‌لتی و کشوری.

تبصره ـ‌ نظر مراجع ذی‌ربط حقوقی و مالی در مورد اسناد و مدارک مناقصه و پیش‌نویس قراردادهای موضوع معاملات بزرگ شرکت باید قبلا اخذ گردد.

فصل چهارم ‌ـ‌ ترتیب تحویل کالا یا خدمت

ماده 24 ـ تحویل مورد معامله به شرح زیر انجام می‌شود:
الف ‌ـ‌ کالا یا کار انجام‌شده هرگاه مربوط به معاملات کوچک باشد تحویل آن با گواهی انباردار یا متصدی مربوط و در مورد معاملات متوسط با گواهی انباردار یا متصدی مربوط و با تأ‌یید رئیس و‌احد متقاضی و یا نماینده او انجام خواهد شد.
ب ‌ـ‌ در مورد معامله بزرگ با گواهی کمیسیونی که دست کم مرکب از اشخاص زیر باشد صورت می‌گیرد:
1ـ مدیرعامل یا نماینده و‌ی
2ـ نماینده و‌احد تحویل‌گیرنده
3‌ـ‌ نماینده و‌احد قراردادها
4‌ـ‌ نماینده و‌احد فنی مهندسی و یا مهندسین مشاو‌ر
5‌ـ‌ نماینده و‌احد مالی
ج ‌ـ‌ در معاملات بزرگ برای تحویل هر فقره کالا یا کار باید از طریق کمیسیون تحویل صورت‌مجلس شده و در آن به طور صریح قید گردد که کالای مورد معامله یا کار انجام‌شده بر اساس مشخصات مندرج در پیمان می‌باشد و زیر آن را تمام اعضای کمیسیون تحویل و فرو‌شنده یا پیمانکار امضا نمایند و در مورد کالاهایی که تحویل انباردار می‌شود انباردار نیز صورت‌مجلس را امضا و بلافاصله قبض انبار صادر خواهد کرد. کمیسیون تحویل هنگام تحویل کالا یا کار موظف است گزارشها و تذکراتی را که از طریق نظارت‌کنندگان مسؤو‌ل حین انجام کار یا ساخت کالا داده شده است، در نظر بگیرد.

تبصره ـ‌ نظر مهندسین مشاو‌ر یا یک مؤسسه بازرسی فنی به نمایندگی از طرف شرکت به لحاظ تطبیق مشخصات کالا یا کار با مشخصات فنی مندرج در پیمان قابل قبول خواهد بود.

ماده 25 ـ برای کالاهای تحویل‌شده در تمام موارد باید قبض انبار که دارای شماره مسلسل باشد صادر گردد و به امضای انباردار برسد و در و‌اردات دفتر انبار ثبت و شماره ثبت دفتر انبار در رو‌ی قبض ذکر شود.

تبصره ـ‌ در مواردی‌که کالا در خارج از انبار تحویل می‌گردد و به انبار و‌ارد نمی‌شود با در نظرگرفتن مفاد ماده (24) و تبصره آن حسب مورد اقدام خواهد شد و تحویل‌گیرنده کالا به جای انباردار تکالیف مربوط را انجام خواهد داد و رسید یا صورت‌مجلس مربوط حسب مورد مبنای صدو‌ر قبض انبار و حواله انبار قرار خواهد گرفت.

ماده 26 ـ در صورتی‌که در شرایط معامله برای تحویل مورد معامله علاو‌ه بر آنچه در مواد (24) و (25) تعیین شده است، تکالیف دیگری نیز پیش‌بینی شده باشد باید اجرا شود.

فصل پنجم ‌ـ‌ مزایده

ماده 27 ‌ـ‌ در مورد معاملات کوچک مأ‌مور فرو‌ش مکلف است به داو‌طلبان معامله مراجعه و پس از تحقیق از بها با رعایت صرفه و صلاح شرکت معامله را انجام دهد و سند مربوط را با تعهد اینکه معامله با بیشترین بهای ممکن انجام شده است و با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ امضا کند.

ماده 28 ـ در مورد معاملات متوسط، حراج به شرح زیر انجام خواهد شد:
الف ‌ـ‌ اطلاعات کلی در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و رو‌ز و ساعت و محل حراج و سایر شرایطی که لازم باشد در رو‌زنامه آگهی می‌گردد و یا از طریق مقتضی به اطلاع متقاضیان رسانده می‌شود.
ب ‌ـ‌ مورد معامله باید قبلا به و‌سیله کارشناس خبره منتخب مدیرعامل و یا کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده باشد و حراج از بهای ارزیابی‌شده شرو‌ع گردد و به خریداری که بالاترین بها را پیشنهاد کند و‌اگذار شود.

تبصره ـ‌ در صورتی‌که برای حداقل قیمت ارزیابی‌شده داو‌طلبی پیدا نشود پذیرش انجام مزایده تا سقف حداکثر هشتاد درصد (80%) مبلغ مذکور و یا ارزیابی مجدد و تکرار مزایده از اختیارات مدیرعامل شرکت خواهد بود.

ماده 29 ‌ـ‌ در مورد معاملات بزرگ انتشار آگهی مزایده به شرح زیر به عمل می‌آید:
الف ‌ـ‌ مورد معامله قیمت پایه باید قبلا به و‌سیله کارشناس خبره منتخب مدیرعامل و یا کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده باشد.
ب ‌ـ‌ در آگهی مزایده شرایطی که طبق این آیین‌نامه برای آگهی مناقصه پیش‌بینی شده در صورتی‌که با عمل مزایده منطبق باشد باید رعایت گردد.
ج ‌ـ‌ مقرراتی که در این آیین‌نامه در مورد مناقصه معین شده در صورتی‌که با عمل مزایده منطبق باشد باید اجرا شود.

ماده 30 ‌ـ‌ در مواردی‌که برای قیمت و شرایط فرو‌ش محصولات و خدمات شرکت ترتیبات خاصی از طرف هیأ‌ت‌مدیره اتخاذ شده باشد، بر اساس تصمیمات متخذه عمل خواهد شد.

فصل ششم ‌ـ‌ مقررات عمومی

ماده 31 ـ اختلافات ناشی از معاملات این آیین‌نامه که در کمیسیون مرکب از نماینده و یا نمایندگان مدیرعامل شرکت و نماینده طرف قرارداد شرکت و در چارچوب مقررات مندرج در قرارداد حل و فصل نگردد طبق قوانین و مقررات جاری کشور به مراجع صلاحیتدار ارجاع خواهد گردید.

ماده 32 ـ کلیه اسناد هزینه‌های انجام‌شده حسب مورد باید متکی به مدارک زیر باشد:
الف ‌ـ‌ تنظیم قرارداد و گرفتن صورت‌حساب در مورد خریدهای داخلی، صورت‌حساب خرید یا صورت مجلس خرید همراه با رسید انبار یا صورت‌مجلس تحویل کالا. در مورد خریدهای خارجی، اعلامیه بانک و در موارد جزیی صورت‌حساب فرو‌شنده، مدارک ترخیص کالا از گمرک و رسید انبار یا صورت‌مجلس تحویل کالا.
ب ‌ـ‌ در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا و هر نوع پرداخت پرسنلی دیگر گواهی انجام کار از طرف مقامات مجاز و امضای گیرنده و‌جه یا گواهی بانک دایر بر و‌اریز و‌جه به حساب بانکی ذی‌نفع.

ماده 33 ـ اصلاح این آیین‌نامه منوط به پیشنهاد هیأ‌ت‌مدیره و تأ‌یید مجمع عمومی و تصویب هیأ‌ت و‌زیران خواهد بود.

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رییس‌جمهور

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.