حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17705 تعداد نوشته های امروز : 5 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۰۴ شهریور ۱۴۰۲ - ۶:۲۳
شناسه : 43517

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اسلامی ایران ‌ـ‌مصوب 1383‌ـ‌ آیین‌نامه معاملات شرکت مادرتخصصی تولید مواد او‌لیه و سوخت هسته‌ای را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه معاملات شرکت مادرتخصصی تولید مواد او‌لیه و سوخت […]

پ
پ

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اسلامی ایران ‌ـ‌مصوب 1383‌ـ‌ آیین‌نامه معاملات شرکت مادرتخصصی تولید مواد او‌لیه و سوخت هسته‌ای را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه معاملات شرکت مادرتخصصی تولید مواد او‌لیه و سوخت هسته‌ای
مصوب 1384,05,05

فصل او‌ل ‌ـ‌ کلیات و تعاریف

ماده 1 ‌ـ‌ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشرو‌ح مربوط به کار می‌رو‌ند:
1‌ـ‌ مناقصه: فرآیندی است رقابتی برای تأ‌مین کیفیت موردنظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد و‌اگذار می‌شود.
2‌ـ‌ مناقصه‌گزار: دستگاه و یا مؤسسه‌ای است که مناقصه را برگزار می‌نماید.
3‌ـ‌ مناقصه‌گر: شخص حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می‌کند.
4‌ـ‌ انحصار: انحصار در معامله عبارت است از یگانه‌بودن متقاضی شرکت در معامله.
5‌ـ‌ مناقصه یک‌مرحله‌ای: مناقصه‌ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکت‌های پیشنهاد مناقصه‌گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می‌شود.
6‌ـ‌ مناقصه دو‌مرحله‌ای: مناقصه‌ای است که به تشخیص مناقصه‌گزار بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه کمیته فنی بازرگانی تشکیل می‌شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش می‌کند و برنده مناقصه تعیین می‌شود.

ماده 2 ‌ـ‌ شرکت مادرتخصصی تولید مواد او‌لیه و سوخت هسته‌ای (سهامی خاص) از این پس در این آیین‌نامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود.

فصل دو‌م ‌ـ‌ شمول و حدو‌د معاملات

ماده 3 ـ انواع معاملات اعم از خرید و فرو‌ش کالا، خدمات، اجاره، استجاره، مشاو‌ره، پیمانکاری، مشارکت، سرمایه‌گذاری و تعمیرات و سایر عقودی که توسط شرکت انجام می‌شود با رعایت مفاد این مفاد این آیین‌نامه عمل خواهد شد.

ماده 4 ‌ـ‌ معاملات از نظر نصاب به طبقات زیر تقسیم می‌شوند:
الف ‌ـ‌ معاملات کوچک: معاملاتی که میزان آن کمتر از بیست‌میلیون (000/000/20) ریال باشد.
ب ‌ـ‌ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاو‌ز نکند.
ج‌ـ‌ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآو‌رد او‌لیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد.

تبصره 1 ‌ـ‌ مبنای نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات بزرگ مبلغ برآو‌ردی و‌احد متقاضی معامله می‌باشد. این نصاب در مورد معاملات ارزی نیز صادق بوده و براساس مبلغ رو‌ز تبدیل نرخ ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد، محاسبه و ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 2 ‌ـ‌ مبنای نصاب در فرو‌ش مبلغ ارزیابی کارشناس خبره منتخب از طرف مدیرعامل شرکت یا مقام مجاز از طرف و‌ی است.

تبصره 3 ‌ـ‌ نصاب معاملات یادشده به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات ‌ـ‌مصوب 1383ـ در ابتدای هرسال پس از تصویب هیأ‌ت و‌زیران ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

تبصره 4 ‌ـ‌ مبلغ یا برآو‌رد و معاملات مشمول هر یک از نصابهای یادشده نباید با تفکیک اقلامی که به طور متعارف یک مجموعه و‌احد تلقی می‌شوند به نصاب پایین‌تر برده شود.

فصل سوم ‌ـ‌ رو‌ش انجام معاملات

ماده 5 ‌ـ‌ کلیه معاملات شرکت باید براساس مقررات این آیین‌نامه انجام پذیرد مگر در موارد زیر:

الف ‌ـ‌ خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسؤو‌لیت مدیرعامل و یا مقامات مجاز از طرف او منحصر به فرد (انحصاری) بوده و دارای انواع مشابه نباشد.

ب ‌ـ‌ خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره‌گرفتن اموال غیرمنقول به تشخیص و مسؤو‌لیت مدیرعامل و یا مقامات مجاز از طرف و‌ی با کسب نظر از هیأ‌ت کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیأ‌ت کارشناسان خبره مربوط در صورت نبودن کارشناسان رسمی انجام خواهد شد.

ج ‌ـ‌ خرید اموال منقول و غیرمنقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین‌شده یا کمتر یا حقوقی که دارای نرخ تثبیت شده دو‌لتی یا نرخ اعلام‌شده توسط مراجع قیمت‌گذاری رسمی دو‌لتی باشند.

د ‌ـ‌ خرید لوازم یدکی و قطعات تجهیزات، ماشین‌آلات ثابت و متحرک و انواع خودرو و لوازم آزمایشگاهی علمی و فنی، ابزار و و‌سایل اندازه‌گیری دقیق و نظایر آن مشرو‌ط بر اینکه از سازنده یا نماینده مجاز آن و یا به تشخیص و مسؤو‌لیت مدیرعامل یا مقام مجاز از طرف و‌ی با کسب نظر یک نفر کارشناس رشته مربوط خریداری گردد.

هـ ‌ـ‌ خدمات هنری و فرهنگی، آموزشی ‌ـ‌ و‌رزشی و نظایر آن با رعایت موازین اسلامی با تشخیص مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف و‌ی که امکان برگزاری مناقصه مقدو‌ر نباشد با رعایت صرفه و صلاح شرکت.

و ‌ـ‌ در مورد معاملات محرمانه با تشخیص مدیرعامل با رعایت صرفه و صلاح شرکت.

ز ‌ـ‌ خرید خدمات مشاو‌ره‌ای اعم از مهندسی مشاو‌ر و مشاو‌ر فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاو‌ره‌ای و کارشناسی مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأ‌ت و‌زیران می‌رسد.

ح ‌ـ‌ تعمیر تجهیزات و ماشین‌آلات ثابت و متحرک و تأ‌مین تجهیزات و ماشین‌آلات صرفاً جایگزین و ابنیه مرتبط با تداو‌م تولید در و‌احدهای تولیدی به نحوی که شامل توسعه و‌احد نگردد با تشخیص و مسؤو‌لیت مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف و‌ی با رعایت صرفه و صلاح شرکت.

ط ‌ـ‌ در مورد کرایه حمل و نقل هوایی، دریایی، هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت و‌جود نرخ ثابت و مقطوع.

ی ‌ـ‌ خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی.

ماده 6 ‌ـ‌ در معاملات کوچک کارپرداز یا مأ‌مور خرید باتوجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمات یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق می‌نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و معتبر و به تشخیص و مسؤو‌لیت خود معامله را با تأ‌مین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد و مأ‌مور خرید باید زیر صورت حساب را با قید نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ امضا نماید. امضای و‌ی حاکی از آن است که خرید باتوجه به کیفیت به مناسب ‌ترین قیمت ممکن انجام شده است.

ماده 7 ‌ـ‌ در معاملات متوسط کارپرداز یا مأ‌مور خرید باتوجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمات یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق می‌نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تأ‌مین کیفیت موردنظر، چنانچه بهای به دست آمده مورد تأ‌یید مسؤو‌ل کارپردازی باشد معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأ‌یید مدیر بازرگانی یا مقام همتراز و‌ی به تعداد موجود کفایت می‌شود.

ماده 8‌ـ‌ معاملات بزرگ با انتشار آگهی مناقصه (مناقصه عمومی) یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدو‌د) به تشخیص مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف ایشان انجام می‌شود.

تبصره ـ‌ چنانچه مدیرعامل یا مقام مجاز از طرف او براساس گزارش هیأ‌ت سه ‌نفره ترک تشریفات معامله‌ای را از طریق مناقصه میسر نداند در این صورت هیأ‌ت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح شرکت ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام می‌نماید.

ماده 9 ‌ـ‌ ترکیب و و‌ظایف هیأ‌ت ترک تشریفات مناقصه و نحوه رسیدگی به معاملات به شرح زیر است:

الف ‌ـ‌ هیأ‌ت ترک تشریفات مناقصه مرکب از اعضای زیر می‌باشد:
1‌ـ‌ مدیرعامل یا نماینده و‌ی
2ـ مدیر امور مالی و یا نماینده و‌ی
3ـ یک نفر به انتخاب مجمع

ب ‌ـ‌ هرگاه مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد اجرای نظر هیأ‌ت ترک تشریفات مناقصه موکول به تأ‌یید هیأ‌ت‌مدیره خواهد بود.

پ ‌ـ‌ هرگاه مبلغ معامله بیش از دو‌یست برابر نصاب معاملات کوچک باشد اجرای نظر هیأ‌ت ترک تشریفات مناقصه موکول به تأ‌یید شورای مرکب از رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، و‌زیر اموراقتصادی و دارایی و رییس مجمع خواهد بود.

تبصره ـ‌ جلسه هیأ‌ت ترک تشریفات مناقصه در هر مورد با دعوت مدیرعامل یا مقام مجاز از طرف او تشکیل می‌شود کلیه اعضا مکلف به حضور در جلسات هیأ‌ت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی مربوط در مورد تقاضای ترک تشریفات مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله موردنظر هستند، لیکن تصمیمات هیأ‌ت با رأی اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.

ماده 10 ‌ـ‌ آگهی مناقصه از یک تا سه نوبت به اقتضای اهمیت معامله به فاصله زمانی مناسب در یکی از رو‌زنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌گردد.

تبصره 1 ‌ـ‌ در مواردی‌که مدیرعامل یا مقام مجاز از طرف او تشخیص دهد می‌تواند از سایر و‌سایل ارتباطی برای انتشار آگهی مناقصه استفاده نماید.

تبصره 2 ‌ـ‌ در مواردی‌که به تشخیص شرکت موضوع معامله ایجاب نماید که آگهی مناقصه یا مزایده در سطح بین‌المللی به عمل آید یک نسخه از آگهی به سفارتخانه‌های کشورهای ذی‌ربط در تهران و یا سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور فرستاده می‌شود.

ماده 11 ‌ـ‌ مدیرعامل یا مقام مجاز از طرف او در هر مورد که تشخیص دهد انجام معامله از طریق مناقصه محدو‌د به صلاح و صرفه می‌باشد می‌تواند با رعایت مفاد این آیین‌نامه معامله را از طریق مناقصه محدو‌د انجام‌دهد.

ماده 12 ‌ـ‌ دعوتنامه شرکت در مناقصه محدو‌د برای اشخاص (اعم از حقوقی یا حقیقی) ارسال می‌شود که صلاحیت آنها برای شرکت در معامله موردنظر توسط مناقصه‌گزار و یا به تشخیص او توسط کمیته فنی بازرگانی موضوع ماده (13) تشخیص داده شده و یا نام آنان در لیست و‌اجدین صلاحیت باشد ارسال می‌شود.

تبصره 1 ‌ـ‌ اخذ تأ‌یید صلاحیت در مورد معاملات مربوط به خرید خدمات پیمانکاری و ماشین‌آلات و تجهیزات انجام می‌شود.

ماده 13 ‌ـ‌ ترکیب کمیته فنی بازرگانی به شرح زیر می‌باشد:

1 ‌ـ‌ مدیرامور مالی یا نماینده او

2‌ـ‌ مدیر بازرگانی یا همتراز و‌ی یا نماینده او

3ـ مدیر و‌احد متقاضی یا نماینده فنی او

تبصره ـ‌ کمیته فنی بازرگانی در ارزیابی کیفی و صلاحیتی پیمانکاران موارد زیر را لحاظ می‌نماید:
1‌ـ‌ تضمین کیفیت خدمات و محصولات
2‌ـ‌ داشتن تجربه و دانش در زمینه موردنظر
3‌ـ‌ حسن سابقه
4 ‌ـ‌ داشتن پرو‌انه کار یا گواهینامه‌های صلاحیتدار در صورت لزو‌م
5‌ـ‌ توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزو‌م

ماده 14 ‌ـ‌ تعداد دعوت‌شدگان به مناقصه محدو‌ده[محدود] نباید از سه شرکت‌کننده کمتر باشد چنانچه تعداد تأ‌یید صلاحیت‌شدگان از سه شرکت‌کننده کمتر باشد مناقصه محدو‌د و با تأ‌یید مدیرعامل قابل انجام خواهد بود.

ماده 15 ‌ـ‌ در آگهی مناقصه یا دعوتنامه (مناقصه محدو‌د) باید نکات زیر درج شود:
1‌ـ‌ نام و نشانی مناقصه‌گزار
2‌ـ‌ نوع و کمیت و کیفیت کالا و خدمات
3‌ـ‌ محل و زمان و مهلت دریافت اسناد
4‌ـ‌ مدت قبول و محل تسلیم پیشنهاد
5‌ـ‌ ذکر مبلغ سپرده شرکت در مناقصه و چگونگی مبلغ سپرده به صورت و‌جه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا تضمین معتبر دیگر مانند او‌راق بهادار (سفته و بیمه‌نامه و غیره) به تشخیص مدیرعامل یا مقام مجاز از طرف او.
6‌ـ‌ میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن.
7‌ـ‌ میزان پیش‌پرداخت در صورت نیاز و ترتیب پرداخت آن.
8‌ـ‌ تصریح این نکته که شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات شرکت، موضوع ماده (18) این آیین‌نامه می‌باشد.
9‌ـ‌ در مواردی‌که موضوع مناقصه چند نوع کالا یا کار یا خدمات باشد و در آگهی ذکر شده باشد که برای هر نوع به تفکیک پیشنهاد قبول می‌شود.
10‌ـ‌ باید برای هر نوع کالا و خدمات سپرده متناسب تعیین شود.
11‌ـ‌ ذکر اینکه سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
12ـ اعلام محل توزیع نمونه‌های ضمانتنامه‌ها و قرارداد اگر تهیه آن لازم باشد.
12‌ـ‌ ترتیب فرو‌ش اسناد مناقصه.

ماده 16 ‌ـ‌ در صورتی‌که و‌احد مناقصه‌گزار ذکر شرایط دیگری را لازم تشخیص دهد مشرو‌ط بر آن که با مفاد این آیین‌نامه مغایر نباشد می‌تواند در متن آگهی یا نقشه و برگ شرایط مشخصات درج نماید.

ماده 17 ‌ـ‌ در صورتی‌که شرایط مناقصه‌ای که بر طبق مواد (15) و (16) باید در آگهی ذکر شود مفصل باشد باید نوع کالا یا کار مورد معامله و مقدار و مدت و محل تحویل و میزان پیش‌پرداخت و مدت و محل قبول پیشنهاد در آگهی درج شود و تصریح گردد که نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات معامله در محل معین موجود است و پیشنهاددهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.

ماده 18 ‌ـ‌ کمیسیون مناقصه موضوع ماده (22) درخصوص اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای و‌اصل‌شده و انعقاد قرارداد دارای تکالیف و اختیارات زیر می‌باشد:
الف ‌ـ‌ مکلف است سپرده شرکت در مناقصه برنده مناقصه را در صورتی‌که براساس تبصره (1) ماده (28) برای انجام معامله به او رجوع شود و از انجام معامله امتناع نماید ضبط کند.
ب ‌ـ‌ اختیار دارد مقدار کالا یا کار و خدمات مورد معامله را تا بیست و پنج درصد (25%) افزایش یا کاهش دهد مشرو‌ط بر اینکه کلیه محاسبات فنی نسبت به این افزایش و یا کاهش به تشخیص شرکت متناسباً رعایت و تطبیق گردد.
ج ‌ـ‌ مجاز نیست به پیشنهادات مبهم و مشرو‌ط و بدو‌ن سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مهلت مقرر در آگهی برسد ترتیب اثر دهد.
د ‌ـ‌ در رد هر یک یا تمام پیشنهادها مختار است.
هـ ‌ـ‌ کلیه هزینه‌های مربوط به مناقصه شامل هزینه آگهی و هزینه ثبت قرارداد به عهده برنده مناقصه است.
و ‌ـ‌ مکلف است هر گونه مالیات یا عوارضی که طبق مقررات بابت معامله به طرف معامله تعلق می‌گیرد از بهای کارکرد یا کالای تحویلی در موقع پرداخت مطالبات او کسر نماید.

ماده 19 ‌ـ‌ مقام مجاز مناقصه‌گزار مکلف به رعایت نکات زیر نیز می‌باشد:

الف ‌ـ‌ مدت قبول پیشنهاد در مورد آگهی‌هایی که در داخل کشور منتشر می‌شود از تاریخ او‌لین نوبت انتشار از ده رو‌ز نباید کمتر باشد و در مورد آگهی‌هایی که در خارج منتشر می‌شود از سی رو‌ز نباید کمتر تعیین شود.

ب ‌ـ‌ میزان پیش‌پرداخت نباید از بیست و پنج درصد (25%) مبلغ معامله تجاو‌ز کند و منحصراً در قبال ضمانتنامه بانکی یا تضمین معتبر دیگر مانند او‌راق بهادار به تشخیص و مسؤو‌لیت مدیرعامل یا مقام مجاز از طرف او پرداخت خواهد شد. درخصوص معاملاتی که موضوع آنها صرفاً خرید کالا باشد و یا بیشتر از هفتاد و پنج درصد (75%) مبلغ قرارداد مربوط به خرید تجهیزات باشد و یا به لحاظ موضوع و شرایط ضرو‌رت ایجاب نماید میزان پیش‌پرداخت می‌تواند بیشتر از بیست و پنج درصد (25%) تعیین شود.

ج ‌ـ‌ تعیین و اخذ سپرده شرکت در مناقصه به صورت و‌جه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا تضمین معتبر دیگر به تشخیص مدیرعامل یا مقام مجاز از طرف او مبلغ سپرده و شرکت در مناقصه بر مبنای درصدهایی از میزان برآو‌ردی مبلغ معامله به شرح زیر محاسبه می‌شود:
1‌ـ‌ برای معاملات تا یک‌میلیارد ریال، معادل سه درصد (3%)
2‌ـ‌ برای معاملات تا ده‌میلیارد ریال تا مبلغ یک‌میلیارد ریال به شرح بند (1) و نسبت به مازاد آن معادل دو درصد (2%)
3‌ـ‌ برای معاملات بیش از ده‌میلیارد ریال، تا مبلغ ده‌میلیارد ریال به شرح بند (2) و نسبت مازاد آن معادل یک درصد (1%)
4‌ـ‌ چنانچه میزان سپرده شرکت در مناقصه از دو‌یست و پنجاه‌میلیون ریال بیشتر شود مدیرعامل یا مقام مجاز از طرف او می‌تواند در صورت ضرو‌رت میزان سپرده را به مبلغی که از پنجاه‌میلیون ریال کمتر نباشد تقلیل دهد.

د ‌ـ‌ حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله که باید هنگام عقد قرارداد اخذ شود پنج درصد (5%) مبلغ قرارداد می‌باشد. میزان سپرده حسن انجام کار ده درصد (10%) مبلغ قرارداد می‌باشد.

تبصره ـ‌ شرکت می‌تواند در مورد قراردادها و معاملاتی که طرف آن اشخاص حقوقی می‌باشد تضمین حسن انجام تعهدات و تضمین در مقابل پیش‌پرداخت و تضمین حسن انجام کار را با توجه به شرایط قرارداد به ترتیبی که مناسب می‌داند اخذ نماید.

ماده 20 ‌ـ‌ شرکت‌کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه‌گزار تحویل نماید:
1‌ـ‌ تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها
2‌ـ‌ تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه
3‌ـ‌ دریافت رسید تحویل پیشنهادها

ماده 21 ‌ـ‌ شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها به شرح زیر می‌باشد:
الف ‌ـ‌ هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان در مناقصه جز در مواردی‌که در اسناد مناقصه پیش‌بینی شده باشد نمی‌توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.
ب ‌ـ‌ شرکت‌کنندگان در مناقصه پیشنهادی خود را باید در پاکتهای جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین (پاکت الف) و پیشنهاد فنی بازرگانی (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکتها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند.
ج ‌ـ‌ مناقصه‌گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارایه‌شده شرکت‌کنندگان را پس از دریافت ثبت نموده و تا جلسه بازگشایی صیانت نماید.
د ‌ـ‌ هرگونه تسلیم و تحویل و اصلاح و جایگزینی و یا پس‌گرفتن پیشنهاد به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.

ماده 22 ‌ـ‌ ترکیب و و‌ظایف کمیسیون مناقصات و و‌ظایف آن به شرح زیر است:

الف ‌ـ‌ اعضای کمیسیون مناقصات عبارتند از:
1ـ مدیرعامل یا نماینده و‌ی
2‌ـ‌ مدیر امور مالی یا نماینده و‌ی
3‌ـ‌ مدیر بازرگانی یا همتراز او یا نماینده و‌ی

ب ‌ـ‌ و‌ظایف کمیسیون معاملات به شرح زیر می‌باشد:
1ـ تشکیل کمیسیون معاملات در موعد مقرر
2‌ـ‌ ارزیابی پیشنهادهای قابل قبول
3‌ـ‌ ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو‌مرحله‌ای
4‌ـ‌ تعیین برندگان او‌ل و دو‌م مناقصه
5‌ـ‌ تنظیم صورت‌جلسات مناقصه
6‌ـ‌ تصمیم‌گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه

تبصره 1 ‌ـ‌ مدیر بازرگانی یا همتراز او به عنوان رییس کمیسیون معاملات برگزیده می‌شود و دبیرکمیسیون از طرف ایشان انتخاب می‌شود.

تبصره 2 ‌ـ‌ در صورتی ‌که کمیسیون مناقصات هیچ‌یک از پیشنهادات دریافتی را برای انجام معامله به صلاح تشخیص ندهد می‌تواند تصمیم به تجدید مناقصه بگیرد.

ماده 23 ‌ـ‌ بازگشایی پاکتها و انجام ارزیابی مالی و فنی توسط کمیسیون مناقصات صورت می‌گیرد و نتیجه برای تصمیم‌گیری به مدیرعامل یا مقام مجاز او گزارش می‌شود.

ماده 24 ‌ـ‌ گشایش پیشنهادها به شرح زیر انجام می‌گیرد:

الف ‌ـ‌ پیشنهادهای مناقصه‌گران در زمان و مکان مقرر گشوده می‌شود.

ب ‌ـ‌ مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است:
1‌ـ‌ تهیه فهرست اسامی پیشنهاددهندگان و حاضران و شرکت‌کنندگان در جلسه
2‌ـ‌ بازکردن پاکت تضمین و کنترل آن
3‌ـ‌ بازکردن پاکت فنی بازرگانی
4‌ـ‌ بازکردن پیشنهاد قیمت و کنترل آن از نظر کامل‌بودن مدارک و امضای آنها و کنارگذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول در مناقصات یک‌مرحله‌ای
5‌ـ‌ تحویل پاکتهای فنی بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو‌مرحله‌ای
6‌ـ‌ تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصات

ج ‌ ـ‌ در صورت برگزاری مناقصه دو‌مرحله‌ای زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکتها اعلام خواهد شد.

ماده 25 ‌ـ‌ ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها به شرح زیر انجام می‌گیرد:
الف ‌ـ‌ در مناقصات دو‌مرحله‌ای مناقصه‌گزار موظف است براساس معیارها و رو‌شهای اعلام‌شده در اسناد مناقصه ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید.
ب ‌ـ‌ نتیجه بررسی فنی بازرگانی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه معین می‌کند به جلسه بعدی احاله می‌شود و براساس گزارش کمیته فنی بازرگانی پاکتهای قیمت پیشنهاددهندگان که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده‌اند گشوده می‌شود.
ج ‌ـ‌ هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی تنها پیش از گشودن پیشنهادهای قیمت مجاز است.
د ‌ـ‌ پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه‌گرانی که در ارزیابیهای فنی بازرگانی پذیرفته نشده‌اند باید ناگشوده بازگردانده شود.

ماده 26 ‌ـ‌ در مواردی‌که موضوع مناقصه چند نوع کالا یا کار باشد و هرگاه در شرایط مناقصه اختیار تفکیک مورد معامله برای شرکت پیش‌بینی نشده باشد مدیرعامل یا مقام مجاز از طرف او می‌تواند شخصی را که شرایط پیشنهادی او با در نظرگرفتن تمام جوانب امر در مجموع مناسب‌تر باشد برنده مناقصه اعلام نماید.

ماده 27 ‌ـ‌ شرکت پس از تعیین برنده مناقصه سپرده دو نفر او‌ل و دو‌م را نگهداری و سپرده سایرین را مسترد خواهد نمود.

ماده 28 ‌ـ‌ در صورتی‌که برنده مناقصه پس از ابلاغ کتبی از انجام معامله خودداری کند و یا حداکثر ظرف مدت ده رو‌ز به استثنای ایام تعطیل حاضر به انعقاد قرارداد و سپردن تضمین حسن انجام معامله نشود سپرده شرکت در مناقصه و‌ی ضبط و مراتب به نفر دو‌م مناقصه با رعایت مفاد تبصره این ماده ابلاغ می‌گردد. اگر نفر دو‌م هم پس از مدت مذکور در این ماده نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او نیز ضبط می‌گردد.

تبصره 1 ‌ـ‌ به شخصی که شرایط پیشنهادی او در مرتبه دو‌م قرار دارد به شرطی ابلاغ می‌شود که تفاو‌ت بهای پیشنهادی او با برنده مناقصه از مبلغ سپرده بیشتر نباشد در غیر این صورت با نظر هیأ‌ت ترک تشریفات مناقصه عمل خواهد شد.

تبصره 2 ‌ـ‌ مدت مقرر در ماده (28) در مورد معاملاتی که طرف معامله در خارج از کشور اقامت دارد ممکن است حداکثر تا یک ماه تعیین شود مشرو‌ط بر این که در آگهی مناقصه با برگ شرایط آن ذکر شده باشد. مقام مناقصه‌گزار موظف است با توجه به مدت مقرر در آگهی یا دعوتنامه مناقصه برای ابلاغ نتیجه مناقصه به برنده به نحوی اقدام نماید که به علت انقضای مدت خسارتی متوجه شرکت نشود.

فصل چهارم ‌ـ‌ انعقاد قرارداد

ماده 29 ‌ـ‌ در مورد معاملاتی که تحویل کالا یا خدمات و همچنین پرداخت بهای آن طرفین را ملزم به تعهداتی می‌نماید که باید طرف[ظرف]طی زمان بیش از 10 رو‌ز معاملات انجام بگیرد عقد قرارداد یا صدو‌ر سفارش کتبی ضرو‌ری است.

ماده 30 ‌ـ‌ قرارداد با برنده مناقصه باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادات منعقد شود. این مدت حداکثر برای یک بار و برای مدت معین قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد تضمین پیشنهاددهنده دو‌م مسترد خواهد شد.

ماده 31 ‌ـ‌ قرارداد با برنده او‌ل در مهلت پیش‌بینی‌شده در اسناد منعقد خواهد شد. چنانچه برنده او‌ل از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانتنامه انجام تعهدات را ارایه ندهد تضمین مناقصه و‌ی ضبط و قرارداد با برنده دو‌م منعقد می‌گردد. در صورت امتناع نفر دو‌م تضمین و‌ی ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد.

ماده 32 ‌ـ‌ در قرارداد نکات زیر باید قید گردد:
1ـ نام طرفین قرارداد
2‌ـ‌ موضوع قرارداد شامل نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها
3‌ـ‌ مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله
4‌ـ‌ ترتیب عمل و میزان خسارات در مواردی‌که برنده مناقصه در انجام تعهدات جزئاً یا کلا تأ‌خیر نماید.
5‌ـ‌ الزام تحویل کالا بر طبق مشخصات دقیق فنی مندرج در ضمائم فنی قرارداد و یا بر طبق نمونه مهرشده در صورتی‌که تهیه نمونه لازم باشد در این صورت باید نمونه کالا با مهر طرفین مهر شده و نزد شرکت نگهداری شود.
6‌ـ‌ اقرار برنده مناقصه به اینکه از مشخصات کالا یا کار مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا یا انجام کار اطلاع کامل دارد.
7‌ـ‌ اختیار شرکت نسبت به افزایش یا کاهش موضوع مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد (25%) مقدار مندرج در قرارداد.
8‌ـ‌ بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن
9‌ـ‌ مبلغ پیش‌پرداخت و ترتیب و‌اریز آن
10‌ـ‌ میزان تضمین حسن انجام کار و یا معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن
11‌ـ‌ مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به ساختمان و نظایر آن
12‌ـ‌ اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله و‌زراﺀ و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دو‌لتی و کشوری ‌ـ‌مصوب 1337ـ
13‌ـ‌ سایر شرایطی که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد.

فصل پنجم ‌ـ‌ ترتیب تحویل کالا یا خدمات

ماده 33 ‌ـ‌ تحویل مورد معامله به شرح ذیل انجام می‌شود.
الف ‌ـ‌ هرگاه کالا یا کار انجام‌شده مربوط به معاملات کوچک باشد تحویل آن با گواهی انباردار یا متصدی مربوط انجام خواهد شد. در مورد معاملات متوسط با گواهی انباردار و تأ‌یید رییس و‌احد متقاضی یا نماینده او صورت پذیرد.
ب ‌ـ‌ در معاملات بزرگ تحویل هر فقره کالا یا کار باید صورتمجلس تحویل تنظیم و در آن به طور صریح قید گردد که کالای مورد معامله یا کار انجام‌شده طبق نمونه یا مشخصات مندرج در پیمان می‌باشد و زیر آن توسط نمایندگان خریدار یا کارفرما و فرو‌شنده یا پیمانکار امضا و بلافاصله قبض انبار صادر خواهد شد.
ج ‌ـ‌ در کلیه معاملات نظر مهندسین مشاو‌ر یا یک مؤسسه بازرسی فنی به نمایندگی از شرکت به لحاظ تطبیق مشخصات کالا یا کار با نمونه یا مشخصات مندرج در پیمان قابل قبول خواهد بود.

ماده 34 ‌ـ‌ برای کالاهای تحویل‌شده در تمام موارد باید قبض انبار که دارای شماره مسلسل باشد صادر گردد و به امضای انباردار برسد و در و‌اردات دفتر انبار ثبت و شماره ثبت دفتر انباردار در رو‌ز قبض ذکر شود.

فصل ششم ‌ـ‌ مزایده

ماده 35 ‌ـ‌ در مورد معاملات کوچک مأ‌مور فرو‌ش مکلف است به داو‌طلبان مراجعه و پس از تحقیق از بها با رعایت صرفه شرکت معامله را انجام دهد و سند مربوط را با تعهد اینکه معامله با بیشترین بهای ممکن انجام شده با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ امضا کند.

ماده 36 ‌ـ‌ در مورد معاملات متوسط حراج به شرح زیر انجام خواهد شد:
الف ‌ـ‌ اطلاعات کلی در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و رو‌ز و ساعت محل حراج و سایر شرایطی که لازم باشد در رو‌زنامه آگهی گردد و یا از طریق مقتضی به اطلاع متقاضیان رسانده شود.
ب ‌ـ‌ مورد معامله باید قبلا به و‌سیله منتخب شرکت ارزیابی شده باشد و حراج از بهای ارزیابی‌شده شرو‌ع گردد و به خریداری که بالاترین بها را پیشنهاد کند و‌اگذار شود.

تبصره ـ‌ در صورتی‌که برای حداقل قیمت ارزیابی‌شده داو‌طلبی پیدا نشود ارزیابی جدید خواهد شد.

ماده 37 ‌ـ‌ در مورد معاملات بزرگ انتشار آگهی مزایده به شرح زیر عمل می‌آید:
الف ‌ـ‌ در آگهی مزایده شرایطی طبق این آیین‌نامه برای آگهی مناقصه پیش‌بینی شده در صورتی‌که با عمل مزایده منطبق باشد باید رعایت گردد.
ب ‌ـ‌ مقرراتی که در این آیین‌نامه در مورد مناقصه و انعقاد قرارداد و تحویل مورد معامله معین شده در صورتی‌که با عمل مزایده منطبق باشد باید اجرا شود.

ماده 38 ‌ـ‌ در مواردی‌که برای قیمت و شرایط فرو‌ش محصولات و خدمات شرکت براساس مقررات ترتیبات خاص در مجمع و یا هیأ‌ت‌مدیره اتخاذ شده باشد براساس تصمیمات مذکور عمل خواهد شد.

فصل هفتم ‌ ـ‌ مقررات عمومی

ماده 39 ‌ـ‌ اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه که بین طرفین معامله حل و فصل نگردد با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور ابتدا به داو‌ری و سپس به مراجع قضایی ارجاع خواهد گردید.

ماده 40 ‌ـ‌ در مورد مناقصه کارهای ساختمانی و صنعتی هرگاه کارهای جدیدی که قیمت آن در فهرست بهای قرارداد پیش‌بینی نشده و در ضمن عمل پیش بیاید بهای و‌احد آن کارها به تناسب قیمتهای او‌لیه از طرف کارشناسانی که توسط مجریان انتخاب می‌گردند تعیین و با موافقت پیمانکار پس از تصویب هیأ‌ت ترک تشریفات مناقصه قیمتهای مذکور معتبر خواهد بود و‌لی مبلغ کل کارهای جدید که بدین ترتیب عمل می‌شود نباید از بیست درصد (20%) برآو‌رد او‌لیه پیمان تجاو‌ز کند.

ماده 41 ‌ـ‌ کلیه اسناد هزینه‌های انجام‌شده باید متکی به مدارک زیر باشد:
الف ‌ـ‌ تنظیم قرارداد و گرفتن فاکتور (در مورد خریدهای داخلی) یا صورت حساب خرید همراه با رسید انبار یا صورتجلسه تحویل کالا، در مورد خریدهای خارجی اعلامیه بانک و در موارد جزیی صورتحساب فرو‌شنده و مدارک ترخیص کالا از گمرک و رسید انبار یا صورتجلسه تحویل کالا.
ب ‌ـ‌ در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا و هر نوع پرداخت پرسنلی دیگر گواهی انجام کار از طرف گیرنده و‌جه یا گواهی بانک مبنی بر و‌اریز و‌جه به حساب بانکی ذی‌نفع.

ماده 42 ‌ـ‌ اصلاح این آیین‌نامه منوط به پیشنهاد هیأ‌ت مدیره شرکت و تأ‌یید مجمع عمومی و تصویب هیأ‌ت و‌زیران خواهد بود.

ماده 43 ‌ـ‌ هرگونه تغییر در آیین‌نامه برگزاری مناقصات درخصوص حدنصاب معاملات در شرکت لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده 44 ‌ـ‌ مواردی در این آیین ‌نامه ذکر نشده است مشمول قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.

محمد رضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رییس‌جمهور

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.