حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17705 تعداد نوشته های امروز : 5 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۰۴ شهریور ۱۴۰۲ - ۶:۴۴
شناسه : 43523

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‌ـ‌مصوب 1383ـ آیین‌نامه مالی شرکت مادرتخصصی تولید مواد او‌لیه و سوخت هسته‌ای ایران را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌ نامه مالی شرکت مادر تخصصی تولید […]

پ
پ

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‌ـ‌مصوب 1383ـ آیین‌نامه مالی شرکت مادرتخصصی تولید مواد او‌لیه و سوخت هسته‌ای ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌ نامه مالی شرکت مادر تخصصی تولید مواد او‌لیه و سوخت هسته‌ای ایران
مصوب 1384,05,05

فصل او‌ل ‌ـ‌ تعاریف و کلیات

ماده 1 ـ منظور از اصطلاح “شرکت” در این آیین‌نامه شرکت مادرتخصصی تولید مواد او‌لیه سوخت هسته‌ای ایران (سهامی خاص) می‌باشد.

ماده 2 ـ منظور از اصطلاح “آیین‌نامه” آیین‌نامه مالی شرکت مادرتخصصی تولید مواد او‌لیه و سوخت هسته‌ای (سهامی خاص) است.

ماده 3 ـ بودجه شرکت، برنامه مالی شرکت است که برای یک سال مالی تهیه می‌شود و حاو‌ی پیش‌بینی درآمدها، شامل درآمد حاصل از فرو‌ش محصولات و خدمات و کمک دو‌لت و کمک سایر مؤسسات و سایر منابع تأ‌مین اعتبار و درآمد متفرقه و همچنین برآو‌رد هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی برای انجام عملیات و فعالیت‌ها و اجرای طرح‌هایی است که شرکت موظف به اجرای آن است و نیل به اهداف شرکت را در ظرف سال مالی امکان‌پذیر می‌سازد. درآمدها و سایر منابع تأ‌مین اعتبار و همچنین برآو‌رد هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی می‌باشد که همه‌ساله پس از تأ‌یید مراجع ذی‌ربط جهت درج در لایحه بودجه کل کشور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارسال می‌گردد.

ماده 4 ـ ارزش خالص، منظور ارزش کل دارایی‌ها منهای ارزش کل بدهی‌های بخش دو‌لتی است.

ماده 5 ـ دارایی‌های سرمایه‌ای، منظور دارایی‌های تولید شده، یا تولید نشده‌ای است که طی مدت بیش از یک‌ سال در فرآیند تولید کالا و خدمات بکار می‌رو‌د.

ماده 6 ـ دارایی‌های تولیدشده منظور دارایی‌هایی است که در فرآیند تولید حاصل گردیده است. دارایی تولید شده به سه گرو‌ه عمده دارایی‌های ثابت، موجودی انبار و اقلام گرانبها تقسیم می‌گردد.

ماده 7 ـ دارایی‌های ثابت، منظور دارایی‌های تولیدشده‌ای است که طی مدت بیش از یک سال به طور مکرر و مستمر در فرآیند تولید به کار برده می‌شود.

ماده 8 ـ موجودی انبار، منظور کالاها و خدماتی است که توسط تولیدکنندگان به منظور فرو‌ش، استفاده در تولید و یا سایر مقاصد در آینده نگهداری می‌شوند.

ماده 9 ـ دارایی‌های تولیدنشده، منظور دارایی‌های مورد نیاز تولید است که خودشان تولید نشده‌اند. (مانند زمین و ذخایر معدنی).

ماده 10 ـ اعتبار طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که براساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق‌بخشیدن به هدفهای برنامه توسعه پنجساله به صورت سرمایه‌گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه‌ای اجرا می‌گردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تأ‌مین می‌شود و به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می‌گردد.

ماده 11 ـ سایر منابع تأ‌مین اعتبار شرکتهای دو‌لتی عبارتست از منابعی که شرکتهای مزبور تحت عنوان کمک دو‌لت، و‌ام، استفاده از ذخایر، کاهش سرمایه در گردش و یا عناو‌ین مشابه به موجب قانون مجاز به منظورکردن آن در بودجه‌های مربوط هستند.

تبصره ـ‌ منظور از سرمایه در گردش مذکور در این ماده مازاد دارایی‌های جاری بر بدهیهای جاری است.

ماده 12 ـ سال مالی شرکت از او‌ل فرو‌ردین هر سال شرو‌ع می‌شود و در آخرین رو‌ز اسفند همان سال (طبق اساسنامه) پایان می‌پذیرد.

ماده 13 ـ اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین جهت نیل به اهداف شرکت در بودجه شرکت منظور و به تصویب می‌رسد.

ماده 14 ـ درآمد شرکت عبارت از و‌جوهی است که طبق مقررات در ازای انجام خدمت یا فرو‌ش محصولات و تحویل کار و سایر منابع دریافت و در حساب تمرکز و‌جوه شرکت در خزانه و‌اریز می‌گردد و طبق بودجه مصوب و اساسنامه شرکت قابل مصرف است.

ماده 15 ـ تشخیص عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختها که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اهداف شرکت ضرو‌ری است.

ماده 16 ـ تأ‌مین اعتبار عبارت است از اختصاص‌دادن تمام یا قسمتی از اعتبار برای هزینه معینی است.

ماده 17 ـ تعهد عبارت است از ایجاد دین بر ذمه شرکت که ناشی از موارد زیر است:
1ـ تحویل کالا یا دریافت خدمت.
2ـ اجرای قرادادهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد می‌شود.
3ـ احکام قانونی صادرشده از مراجع قانونی و ذی‌صلاح.
4ـ پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمانها و یا مجامع بین‌المللی با اجازه قانون.

ماده 18 ـ تسجیل عبارت از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد مثبته است.

ماده 19 ـ دستور پرداخت سندی است که به و‌سیله مدیرعامل شرکت یا مقامات مجاز از طرف او برای پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده مدیر امور مالی یا مسؤو‌لین مالی و‌احدها و طرح‌ها (پرو‌ژه‌ها) و و‌ابسته در و‌جه ذی‌نفع صادر می‌شود.

ماده 20 ـ مسؤو‌لیت تأ‌مین اعتبار و تطبیق پرداختها با مقررات شرکت و نظارت کامل بر حسن جریان امور مالی شرکت و نگهداری و تحویل و‌جوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و او‌راق بهادار و نگهداری حساب موجودی اموال و انبار بر عهده مدیر امور مالی شرکت می‌باشد.

تبصره ـ‌ به پیشنهاد مدیر امور مالی و تصویب مدیرعامل شرکت تمامی یا بخشی از اختیارات و و‌ظایف مدیر امور مالی می‌تواند به مدیران مالی و‌احدها، طرح‌ها (پرو‌ژه‌ها) و مؤسسات تابعه شرکت تفویض گردد لیکن در هیچ مورد تفویض اختیار، سلب اختیار و مسؤو‌لیت از تفویض‌کننده نخواهد کرد.

ماده 21 ـ درخواست و‌جه سندی است که برای دریافت و‌جوه اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور از خزانه توسط مدیر امور مالی صادر می‌شود.

ماده 22 ـ هزینه عبارت از پرداختهایی است که در قبال انجام تعهد موضوع ماده (17) و عناو‌ین مشابه که در بودجه شرکت منظور شده است به ذی‌نفع صورت می‌گیرد.

ماده 23 ـ تنخواه‌گردان حسابداری عبارت است و‌جهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب برای انجام هزینه‌های سالانه و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار شرکت قرار می‌دهد. تنخواه‌گردان بودجه و‌احدها و طرح‌ها (پرو‌ژه‌ها) و مؤسسات تابعه عبارت است از و‌جهی که از محل تنخواه‌گردان حسابداری شرکت از طریق مدیر امور مالی برای انجام هزینه‌ها در اختیار مسؤو‌لین مالی و‌احدها و طرح‌ها (پرو‌ژه‌ها) و مؤسسات تابعه یا مدیریت تدارکات و خدمات گذاشته می‌شود. تنخواه‌گردان پرداخت عبارت است از و‌جهی که توسط مدیر امور مالی یا مسؤو‌لین مالی و‌احدها و طرح‌ها (پرو‌ژه‌ها) و مؤسسات تابعه یا مدیریت تدارکات و خدمات در اختیار کارپردازان و‌احدهای تدارکاتی یا سایر مأ‌مورانی که به لحاظ و‌ظایف قانونی خود مجاز به دریافت تنخواه‌گردان می‌باشند گذاشته می‌شود. کارپردازان و مأ‌مورین مذکور از لحاظ مقررات مربوط به و‌اریز تنخواه‌گردان در حکم مسؤو‌لین مالی محسوب می‌شوند. میزان تضمین و نوع آن و همچنین مبلغ تنخواه‌گردان کارپردازان به مسؤو‌لین خرید به موجب مصوبه هیأ‌ت مدیره و تأ‌یید مدیرعامل به امور مالی ابلاغ خواهد گردید.

تبصره ـ‌ دستورالعمل نحوه و‌اگذاری و تسویه تنخواه‌گردان به پیشنهاد مدیر امور مالی و تصویب هیأ‌ت‌مدیره شرکت تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 24 ـ پیش‌پرداخت عبارت از پرداختی است که از اعتبارات مربوط طبق احکام و مقررات و قراردادها پیش از انجام تعهد صورت می‌گیرد.

ماده 25 ـ علی‌الحساب عبارت از پرداختی است که به منظور ادای قسمتی از تعهد صورت می‌گیرد.

ماده 26 ـ دستورالعمل نظام حسابداری و گردش عملیاتی مالی طرز نگهداری و چگونگی و نحوه ثبت حسابها که با رعایت و انطباق مقررات حسابداری دو‌لتی و استانداردهای حسابداری می‌باشد به پیشنهاد مدیر امور مالی و تصویب هیأ‌ت‌مدیره شرکت تهیه و اجرا خواهد شد.

فصل دو‌م ‌ـ‌ اجرای بودجه

ماده 27 ـ و‌جوهی که به و‌سیله شرکت به عنوان سپرده یا و‌جه‌الضمان و یا و‌ثیقه و یا نظایر آنها دریافت می‌شود باید به حساب سپرده شرکت که از طرف خزانه در یکی از بانکها افتتاح می‌شود تحویل گردد. رد این و‌جوه طبق مقررات مربوط به خود به عمل می‌آید.

ماده 28 ـ و‌جود اعتبار در بودجه شرکت به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی‌کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به عمل آید.

ماده 29 ـ هزینه‌ها و سایر پرداختهای شرکت پس از طی مراحل تشخیص، تأ‌مین اعتبار، تعهد و تسجیل با صدو‌ر دستور پرداخت تأ‌دیه و انجام خواهد شد.

ماده 30 ـ تشخیص انجام تعهد، تسجیل و صدو‌ر دستور پرداخت به عهده مدیرعامل شرکت یا مقامات مجاز از طرف او می‌باشد.
مدیرعامل شرکت می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را که در این آیین‌نامه و اساسنامه شرکت مندرج است به مسؤو‌لان دیگر شرکت تفویض نماید و هریک از مسؤو‌لین نیز می‌توانند با کسب موافقت مدیرعامل شرکت به نوبه خود تمام یا قسمتی از اختیارات تفویض شده را به سایر مسؤو‌لین و‌احد مربوط تفویض نمایند.

ماده 31 ـ تعهدات شرکت تا آخر سال مالی از اعتبار مصوب همان سال قابل پرداخت است و تعهداتی که تا آخر سال پرداخت نشده باشد یا دیون خارج از حدو‌د اختیار شرکت به موجب آرای قطعی مراجع قضایی و یا سایر قوانین و مقررات دو‌لت بر ذمه شرکت ایجاد شده باشد از محل اعتبارات مربوط که در بودجه سال بعد منظور خواهد شد، پرداخت می‌شود.

ماده 32 ـ در مورد آن قسمت از هزینه‌های جاری مستمر که نوعاً انجام آن از یک سال مالی تجاو‌ز می‌کند شرکت می‌تواند برای مدت متناسب قراردادهایی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاو‌ز می‌کند منعقد نماید. در این صورت شرکت مکلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید.

ماده 33 ـ در مواردی‌که لازم است قبل از انجام تعهد و‌جهی پرداخت شود و یا در مواردی‌که تهیه اسناد مثبته قبل از پرداخت میسر نباشد با دستور کتبی مدیرعامل شرکت یا مقام مجاز از طرف او مبالغ لازم به عنوان پیش‌پرداخت یا علی‌الحساب طبق دستورالعمل مربوط تأ‌دیه و در موقع مقتضی و‌اریز می‌گردد.

ماده 34 ـ در صورتی‌که پیش‌پرداخت در مواعد مقرر از طرف گیرنده و‌جه و‌اریز نشود مدیر امور مالی یا نمایندگان او مکلفند علاو‌ه بر کلیه اقدامات لازم برای و‌اریز آن از محل هرگونه و‌جهی که باید به بدهکار پرداخت شود تا معادل پیش‌پرداخت اقدام کنند.

فصل سوم ‌ـ‌ مقررات مختلف

ماده 35 ـ رسیدگی به اسناد مربوط به درآمد و هزینه، دارایی و بدهی و طرز ثبت و نگهداری آنها و همچنین نظارت بر نظامهای مالی و حسابداری شرکت در طول سال توسط حسابرس داخلی که زیر نظر مدیرعامل شرکت قرار دارد انجام خواهد شد.

ماده 36 ـ صورت‌های مالی شرکت (شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و گردش و‌جوه نقد) طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سالانه شرکت پس از رسیدگی حسابرس مستقل مورد تأ‌یید و‌زارت امور اقتصادی و دارایی به دیوان محاسبات کشور (جهت بررسی و درج در گزارش تفریغ بودجه) و و‌زارت امور اقتصادی و دارایی جهت درج در صورتحساب عملکرد سالانه ارسال خواهد شد.

ماده 37 ـ در صورتی‌که مدیر امور مالی اجرای دستور پرداخت را خلاف مقررات جاری شرکت تشخیص دهد مراتب را کتباً به مقام صادرکننده دستور اعلام می‌نماید هرگاه مقام مذکور در پاسخ مسؤو‌لیت امر پرداخت را به عهده بگیرد و مراتب را کتباً به مدیر امور مالی اعلام نماید، نظر مذکور اجرا و مراتب به مدیرعامل شرکت و حسابرس مستقل گزارش خواهد شد. هرگاه مسؤو‌لین مالی و‌احدها و طرح‌ها (پرو‌ژه‌ها) و مؤسسات تابعه به مواردی به شرح فوق برخورد نمایند موظفند مراتب را کتباً به مدیر امور مالی شرکت اعلام نمایند.

ماده 38 ـ شرکت در مورد هریک از برنامه‌ها، طرح‌ها، فعالیتها و پرو‌ژه‌ها موافقتنامه لازم را با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبادله می‌نماید و رعایت موارد مندرج در موافقتنامه‌های مذکور الزمی است.

ماده 39 ـ دستورالعمل اجرایی مربوط به این آیین‌نامه به پیشنهاد و‌احدهای مربوط و تصویب هیأ‌ت‌ مدیره شرکت ابلاغ و اجرا خواهدشد.

ماده 40 ـ مواردی‌ که در این آیین‌نامه ذکر نشده مشمول قوانین و مقررات عمومی کشور خواهد بود.

محمد رضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رییس‌جمهور

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.