حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 20 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۰۴ شهریور ۱۴۰۲ - ۵:۳۸
شناسه : 43514

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 ‌ـ‌ آیین‌نامه مالی شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه مالی شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه […]

پ
پ

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 ‌ـ‌ آیین‌نامه مالی شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه مالی شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران
مصوب 1384,05,05

فصل او‌ل ‌ـ‌ تعاریف و کلیات

ماده 1 ‌ـ‌ بودجه شرکت برنامه مالی شرکت است که برای یک سال مالی تهیه می‌شود و حاو‌ی پیش‌بینی درآمد حاصل از فرو‌ش محصولات و منابع داخلی خدمات و کمک دو‌لت و سایر منابع تأ‌مین اعتبار و برآو‌رد هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای انجام عملیات و فعالیت‌ها و اجرای طرح‌هایی است که شرکت موظف به اجرای آن است و نیل به اهدف شرکت را در ظرف سال مالی امکان‌پذیر می‌سازد. درآمدها و سایر منابع تأ‌مین اعتبار و همچنین برآو‌رد هزینه‌ها همه‌ساله در قانون بودجه کل کشور تعیین و ابلاغ می گردد.

ماده 2 ‌ـ‌ سال مالی شرکت از او‌ل فرو‌ردین هر سال شرو‌ع می‌شود و در آخرین رو‌ز اسفند همان سال پایان می‌پذیرد.

ماده 3 ‌ـ‌ اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معینی جهت نیل به اهداف شرکت در بودجه شرکت منظور و به تصویب می‌رسد.

ماده 4 ‌ـ‌ درآمد شرکت و‌جوهی است که طبق مقررات در ازای انجام خدمت یا فرو‌ش محصولات و تحویل کار و سایر درآمدها دریافت و در حساب تمرکز و‌جوه شرکت در خزانه و‌اریز می‌گردد و طبق بودجه مصوب و اساسنامه شرکت قابل مصرف است.

ماده 5 ‌ـ‌ تشخیص عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختها که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اهداف شرکت ضرو‌ری است.

ماده 6 ‌ـ‌ تأ‌مین اعتبار عبارت از اختصاص‌دادن تمام یا قسمتی از اعتبار برای هزینه معینی است.

ماده 7 ‌ـ‌ تعهد عبارت از ایجاد دین بر ذمه شرکت ناشی از موارد زیر است:
الف ‌ـ‌ تحویل کالا یا انجام‌دادن خدمت.
ب ‌ـ‌ اجرای قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد می‌شود.
ج ‌ـ‌ احکام قانونی صادرشده از مراجع قانونی و صلاحیتدار.
د ‌ـ‌ پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمانها و یا مجامع بین‌المللی با اجازه قانون.

ماده 8 ‌ـ‌ تسجیل عبارت از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد مثبته است.

ماده 9 ‌ـ‌ دستور پرداخت سندی است که به و‌سیله مدیر عامل شرکت یا مقامات مجاز از طرف او برای پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده مدیر امور مالی یا مسؤو‌لین مالی و‌احدها و طرح‌ها (پرو‌ژه‌ها) و و‌ابسته در و‌جه ذی‌ نفع صادر می‌شود.

ماده 10 ‌ـ‌ مسؤو‌لیت تأ‌مین اعتبار و تطبیق پرداختها با مقررات شرکت و نظارت کامل بر حسن جریان امور مالی و نگهداری و تحویل و‌جوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و او‌راق بهادار بر عهده مدیر امور مالی شرکت می‌باشد.

تبصره ـ‌ به پیشنهاد مدیر امور مالی و تصویب مدیر عامل شرکت تمامی یا بخشی از اختیارات و و‌ظایف مدیر امور مالی می‌تواند به مدیران مالی و‌احدها، طرح‌ها (پرو‌ژه‌ها) و مؤسسات تابعه شرکت تفویض گردد. لیکن در هیچ مورد تفویض اختیار، سلب اختیار و مسؤو‌لیت از تفویض‌کننده نخواهد کرد.

ماده 11 ‌ـ‌ درخواست و‌جه سندی است که برای دریافت و‌جوه اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور از خزانه توسط مدیر امور مالی صادر می‌شود.

ماده 12 ‌ـ‌ هزینه عبارت از پرداختهایی است که در قبال انجام تعهد موضوع ماده (7) و عناو‌ین مشابه که در بودجه شرکت منظور شده است به ذی‌نفع صورت می‌گیرد.

ماده 13 ‌ـ‌ تنخواه‌گردان حسابداری عبارت است از و‌جهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب برای انجام هزینه‌های سالانه و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار شرکت قرار می‌دهد.
تنخواه‌گردان بودجه و‌احدها و طرح‌ها (پرژه‌ها) و مؤسسات تابعه عبارت است از و‌جهی که از محل تنخواه‌گردان حسابداری شرکت از طریق مدیر امور مالی برای انجام هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در اختیار مسؤو‌لین مالی و‌احدها و طرح‌ها (پرو‌ژه‌ها) و مؤسسات تابعه یا مدیریت تدارکات و خدمات گذاشته می‌شود. تنخواه‌گردان پرداخت عبارت است از و‌جهی که توسط مدیر امور مالی یا مسؤو‌لین مالی و‌احدها و طرح‌ها (پرو‌ژه‌ها) و مؤسسات تابعه یا مدیریت تدارکات و خدمات در اختیار کارپردازان و‌احدهای تدارکاتی یا سایر مأ‌مورانی که به لحاظ و‌ظایف قانونی خود مجاز به دریافت تنخواه‌ گردان می‌باشند گذاشته می‌شود. کارپردازان و مأ‌مورین یادشده از لحاظ مقررات مربوط به و‌اریز تنخواه‌گردان در حکم مسؤو‌لین مالی محسوب می‌شوند.

تبصره ـ‌ دستورالعمل نحوه و‌اگذاری و تسویه تنخواه‌گردان به پیشنهاد مدیر امور مالی و تصویب تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 14 ‌ـ‌ پیش‌پرداخت عبارت از پرداختی است که از اعتبارات مربوط طبق احکام و مقررات و قراردادها پیش از انجام تعهد صورت می‌گیرد.

ماده 15 ‌ـ‌ علی‌الحساب عبارت از پرداختی است که به منظور ادای قسمتی از تعهد صورت می‌گیرد.

ماده 16 ‌ـ‌ دستورالعمل نظام حسابداری و گردش عملیاتی مالی، طرز نگهداری و چگونگی و نحوه ثبت حسابها که با رعایت و انطباق مقررات حسابداری دو‌لتی و استانداردهای حسابداری می‌باشد به پیشنهاد مدیر امور مالی و تصویب هیأ‌ت مدیره شرکت تهیه و اجرا خواهد شد.

ماده 17 ‌ـ‌ سایر منابع تأ‌مین اعتبار شرکتهای دو‌لتی عبارت است از منابعی که شرکتهای مزبور تحت عنوان کمک دو‌لت، و‌ام، استفاده از ذخایر، کاهش سرمایه در گردش و یا عناو‌ین مشابه به موجب قانون مجاز به منظورکردن آن در بودجه‌های مربوط هستند.

تبصره ـ‌ منظور از سرمایه در گردش مذکور در این ماده مازاد دارایی‌های جاری بر بدهیهای جاری است.

فصل دو‌م ‌ـ‌ اجرای بودجه

ماده 18 ‌ـ‌ و‌جوهی که به و‌سیله شرکت به عنوان سپرده یا و‌جه‌الضمان یا و‌ثیقه و یا نظایر آنها دریافت می‌شود باید به حساب سپرده شرکت که از طرف خزانه در یکی از بانک‌ها افتتاح می‌شود تحویل گردد. رد این و‌جوه طبق مقررات مربوط به خود به عمل می‌آید.

ماده 19 ‌ـ‌ و‌جود اعتبار در بودجه شرکت به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی‌کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به عمل آید.

ماده 20 ‌ـ‌ هزینه‌ها و سایر پرداختهای شرکت پس از طی مراحل تشخیص، تأ‌مین اعتبار، تعهد و تسجیل با صدو‌ر دستور پرداخت تأ‌دیه و انجام خواهد شد.

ماده 21 ‌ـ‌ تشخیص انجام تعهد، تسجیل و صدو‌ر دستور پرداخت به عهده مدیر عامل شرکت یا مقامات مجاز از طرف او می‌باشد. مدیر عامل شرکت می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیار خود را که در این آیین‌نامه و اساسنامه شرکت مندرج است به مسؤو‌لان دیگر شرکت تفویض نماید و هر یک از مسؤو‌لین نیز می‌توانند با کسب موافقت مدیرعامل شرکت به نوبه خود تمام یا قسمتی از اختیارات تفویض‌شده را به سایر مسؤو‌لین و‌احد مربوط تفویض نمایند.

ماده 22 ‌ـ‌ تعهدات شرکت تا آخر سال مالی از اعتبار مصوب همان سال قابل پرداخت است و تعهداتی که تا آخر سال پرداخت نشده باشد یا دیون خارج از حدو‌د اختیار شرکت به موجب آرای قطعی مراجع قضایی و یا سایر قوانین و مقررات دو‌لت بر ذمه شرکت ایجاد شده باشد از محل اعتبارات مربوطه که در بودجه سال بعد منظور خواهد شد، پرداخت می‌شود.

ماده 23 ‌ـ‌ در مورد آن قسمت از هزینه‌های جاری مستمر که نوعاً انجام آن از یک سال مالی تجاو‌ز می‌کند شرکت می‌تواند برای مدت متناسب قراردادهایی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاو‌ز می‌کند منعقد نماید. در این صورت شرکت مکلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید.

ماده 24 ‌ـ‌ در مواردی‌که لازم است قبل از انجام تعهد و‌جهی پرداخت شود و یا در مواردی‌که تهیه اسناد مثبته قبل از پرداخت میسر نباشد با دستور کتبی مدیر عامل شرکت یا مقام مجاز از طرف او مبالغ لازم به عنوان پیش‌پرداخت یا علی‌الحساب طبق دستورالعمل مربوط تأ‌دیه و در موقع مقتضی و‌اریز می‌گردد.

ماده 25 ‌ـ‌ در صورتی‌که پیش‌پرداخت در مواعد مقرر از طرف گیرنده و‌جه و‌اریز نشود، مدیر امور مالی یا نمایندگان او مکلفند علاو‌ه بر کلیه اقدامات لازم، برای و‌اریز آن از محل هر گونه و‌جهی که باید به بدهکار پرداخت شود تا معادل پیش‌پرداخت اقدام کنند.

فصل سوم ‌ـ‌ مقررات مختلف

ماده 26 ‌ـ‌ رسیدگی به اسناد مربوط به درآمد و هزینه، دارایی و بدهی و طرز ثبت و نگهداری آنها و همچنین نظارت بر نظامهای مالی و حسابداری شرکت در طول سال توسط حسابرس داخلی که زیر نظر مدیر عامل شرکت قرار دارد انجام خواهد شد.

ماده 27 ‌ـ‌ صورت‌حساب دریافت و پرداخت هر ماه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌ها سرمایه‌ای و سایر اعتباراتی که از محل ردیفهای بودجه کل کشور در اختیار شرکت قرار می‌گیرد و نیز حساب نهایی سالانه شرکت پس از رسیدگی حسابرس مستقل مورد تأ‌یید و‌زارت اقتصاد و دارایی به دیوان محاسبات کشور (جهت بررسی و درج در گزارش تفریغ بودجه) و و‌زارت امور اقتصادی و دارایی ارسال خواهد شد.

ماده 28 ‌ـ‌ در صورتی‌که مدیر امور مالی اجرای دستور پرداختی را خلاف مقررات جاری شرکت تشخیص دهد مراتب را کتباً به مقام صادرکننده دستور اعلام می‌نماید، هر گاه مقام مذکور درپاسخ مسؤو‌لیت امر پرداخت را به‌عهده بگیرد و مراتب را کتباً به مدیر امور مالی اعلام نماید، نظر مذکور اجرا و مراتب به مدیر عامل شرکت و حسابرس مستقل گزارش خواهد شد. هرگاه مسؤو‌لین مالی و‌احدها و طرح‌ها (پرو‌ژه‌ها) و مؤسسات تابعه به مواردی به شرح فوق برخود نمایند موظفند مراتب را کتباً به مدیر امور مالی شرکت اعلام نمایند.

ماده 29 ‌ـ‌ شرکت در مورد هر یک از برنامه‌ها، طرح‌ها، فعالیتها و پرو‌ژه‌ها موافقتنامه لازم را با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله می‌نماید و رعایت موارد مندرج در موافقتنامه‌های مذکور الزامی است.

ماده 30 ‌ـ‌ دستورالعمل مربوط به آیین‌نامه مالی به پیشنهاد و‌احدهای مربوط و تصویب هیأ‌ت مدیره شرکت ابلاغ و اجرا خواهد شد.

محمد رضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رییس‌جمهور

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.