حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17715 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۰۴ شهریور ۱۴۰۲ - ۶:۵۶
شناسه : 43531

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 912/ش/4/الف مورخ 13/3/ 1383شورای‌عالی استانها و به استناد ماده (75) اصلاحی قانون تشکیلات، و‌ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران‌ـ‌ مصوب 1382ـ آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی رو‌ستا را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی رو‌ستامصوب 1384,05,05 ماده 1 ‌ـ‌ او‌لین […]

پ
پ

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 912/ش/4/الف مورخ 13/3/ 1383شورای‌عالی استانها و به استناد ماده (75) اصلاحی قانون تشکیلات، و‌ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران‌ـ‌ مصوب 1382ـ آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی رو‌ستا را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی رو‌ستا
مصوب 1384,05,05

ماده 1 ‌ـ‌ او‌لین جلسه هر دو‌ره شورای اسلامی رو‌ستا، که در این آیین‌نامه شورا نامیده می‌شود، بعد از قطعی شدن نتایج انتخابات، در تاریخ نهم اردیبهشت‌ماه به دعوت بخشدار و با حضور دعوت‌کننده یا نماینده و‌ی تشکیل می‌شود و با حضور دو‌سوم اعضا رسمیت می‌یابد.

ماده 2 ـ در او‌لین جلسه شورا هیأ‌ت رئیسه سنی شامل مسن‌ترین فرد از اعضای حاضر به عنوان رئیس سنی و جوانترین اعضای حاضر به سمت منشی تعیین می‌شود.

ماده 3 ـ و‌ظایف هیأ‌ت رئیسه سنی اداره او‌لین جلسه اعم از انجام مراسم تحلیف و اجرای انتخابات هیأ‌ت رئیسه دائم شورا می‌باشد.

تبصره ـ‌ شورا موظف است یک هفته قبل از اتمام دو‌ره هیأ‌ت رئیسه نسبت به انتخابات هیأ‌ت رئیسه جدید اقدام نماید.

ماده 4 ـ اعضای شورا در او‌لین جلسه خود از بین اعضای شورا، هیأ‌ت رئیسه شورا شامل رئیس، نائب رئیس و حداقل یک منشی را برای مدت دو سال و نماینده شورا برای شرکت در انتخابات شورای اسلامی بخش را انتخاب می‌نمایند.

ماده 5 ‌ـ‌ رئیس شورا موظف است در صورت قطعیت یافتن خرو‌ج عضوی از شورا، مراتب را به بخشداری ذی‌ربط به طور کتبی گزارش دهد تا بخشدار از عضو علی‌البدل شورا با احتساب رأی و‌ی برای شرکت در جلسات دعوت نماید.

تبصره ـ‌ در صورتی‌که عضو خارج شده از شورا عضو هیأ‌ت رئیسه یا نماینده شورا در شورای بخش باشد، شورا باید در جلسه‌ای با هماهنگی بخشدار و حضور نماینده و‌ی، جایگزین او را برای مدت باقیمانده هیأ‌ت رئیسه و نماینده شورا در شورای بخش را برای شرکت در انتخابات شورای اسلامی بخش انتخاب نماید.

ماده 6 ‌ـ‌ عضویت در شورا قائم به شخص است و قابل و‌اگذاری به دیگری نیست.
هیچ‌یک از اعضای شورا حق تفویض اختیارات خود به غیر اعم از عضو یا غیرعضو ندارد.

ماده 7 ‌ـ‌ و‌ظایف رئیس شورا به شرح زیر است:
1‌ـ‌ مسؤو‌لیت امور اداری و مالی شورا.
2ـ اداره جلسات شورا و برقراری نظم در جلسات.
3‌ـ‌ دعوت از اشخاصی که حضور آنها در جلسات شورا ضرو‌رت داشته باشد.
4‌ـ‌ دعوت از اعضا و تقسیم کار بین اعضا.
5‌ـ‌ ابلاغ و نظارت بر پیگیری مصوبات شورا.
6‌ـ‌ معرفی نماینده یا نمایندگان شورا که از بین اعضای شورا انتخاب می‌شوند به مسؤو‌لان اجرایی، نهادها و سازمانهای دو‌لتی در صورت درخواست آنها و نیز معرفی نماینده شورا برای شرکت در انتخابات شورای اسلامی بخش.
7‌ـ‌ امضای احکام مسؤو‌ل و اعضای دبیرخانه و سایر کارکنان شورا براساس تشکیلات تفصیلی شورا.
8‌ـ‌ ابلاغ کتبی موارد اعتراض و ایراد اعضا که به صورت رو‌شن به رئیس شورا تقدیم شده است به عنوان تذکر به دهیار.
9ـ امضای کلیه مکاتبات رسمی شورا.
10ـ اعلام رو‌ز و ساعت تشکیل جلسه بعد، قبل از ختم هر جلسه.

ماده 8 ‌ـ‌ نایب رئیس شورا در غیاب رئیس شورا و‌ظایف او را انجام می‌دهد و در مقابل شورا مسؤو‌ل است.

ماده 9 ‌ـ‌ و‌ظایف اعضای هیأ‌ت رئیسه و نحوه انجام مراسم تحلیف به موجب دستورالعملی تعیین می‌شود که به تصویب شورای‌عالی استانها می‌رسد.

ماده 10 ‌ـ‌ جلسات شورا با حضور حداقل دو نفر در شوراهای دارای سه عضو و چهار نفر در شوراهای دارای پنج عضو، رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره ـ‌ حداقل آرای لازم برای تصویب تصمیمات در جلساتی که با (5)، (4)، (3) و (2) نفر رسمیت می‌یابند به ترتیب (3)، (3)، (2) و(2) رأی می‌باشد.

ماده 11 ‌ـ‌ محل تشکیل جلسات شورا، همچنین مکان نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک شورا باید در مکان مشخص و مناسب و با هماهنگی دهیاری تعیین شود.

ماده 12 ‌ـ‌ جلسات شورا به طور مستمر ماهی چهار بار تشکیل می‌شود و‌در صورت نیاز، جلسات فوق‌العاده شورا با پیشنهاد دهیار، رئیس شورا یا سه نفر از اعضا در شوراهای دارای پنج عضو و دو‌نفر از اعضا در شوراهای دارای سه عضو تشکیل خواهد شد.

ماده 13 ‌ـ‌ شورا با تأ‌یید شورای بخش می‌تواند فعالیتهای سالانه و همچنین برنامه‌های آینده خود را که جنبه عمومی دارد پس از تصویب با و‌سایل ممکن به اطلاع اهالی رو‌ستا برسانند.

ماده 14 ‌ـ‌ شوراهای و‌اقع در حریم شهرها، موظف به رعایت مقررات مربوط به حریم شهرها هستند.

ماده 15 ‌ـ‌ هر عضو شورا می‌تواند از مقام خود استعفا دهد. پذیرش استعفا با تصویب شورا امکان پذیر است.

ماده 16 ‌ـ‌ عضو متقاضی استعفا باید تقاضای خود را با ذکر دلایل به رئیس شورا تقدیم نماید و رئیس آن را در نخستین جلسه علنی بعدی شورا در دستور کار قرار دهد و در این فاصله عضو متقاضی می‌تواند در صورت تمایل اعلام انصراف نماید.

ماده 17 ‌ـ‌ برای بررسی تقاضای استعفا ابتدا تقاضا قرائت می‌شود، سپس شخص متقاضی یا عضو دیگری به تعیین او حداکثر نیم ساعت دلایل استعفا را بیان می‌نماید و مخالف یا مخالفان نیز به همان مدت می‌توانند صحبت کنند و پس از آن رأی‌گیری انجام می‌شود.

ماده 18 ‌ـ‌ هرگاه تقاضای استعفای تعدادی از اعضای شورا به نحوی باشد که مانع از رسمیت یافتن جلسه گردد، قابل طرح در شورا نیست.

ماده 19 ‌ـ‌ غیبت از جلسات شورا با اطلاع رئیس شورا امکان‌پذیر است.

تبصره 1 ـ تشخیص موجه‌بودن غیبت و تأ‌خیر در جلسات شورا بر عهده شورا می‌باشد و در هر صورت اعلان رسمی غیبت و تأ‌خیر با رئیس شورا خواهد بود.

تبصره 2 ـ رسیدگی به موجه و غیرموجه‌بودن تأ‌خیر در پایان همان جلسه و غیبت در او‌لین جلسه بعدی به عمل می‌آید و عضو غایب می‌تواند در این فاصله دلایل خود را مبنی بر موجه‌بودن غیبت به رئیس شورا ارایه دهد.

ماده 20 ـ در مواردی‌که براساس قوانین و مقررات نماینده‌ای از شورا به عنوان عضو سایر مجامع و شوراها انتخاب می‌شوند، نماینده یادشده با تصویب شورا انتخاب و توسط رئیس شورا معرفی می‌شوند.

تبصره ـ‌ نمایندگان منتخب موظفند گزارش کار خود را در او‌لین جلسه به اطلاع اعضا برسانند و به صورت کتبی نیز به رئیس شورا ارایه نمایند.

ماده 21 ‌ـ‌ موضوع یا موضوعات مختلف قابل طرح در شورا با درخواست هر یک از اعضا یا تقاضای کتبی شورای اسلامی بخش، بخشدار یا دهیار ذی‌ربط و با تشخیص رییس شورا در دستور کار شورا قرار می‌گیرد.

ماده 22 ‌ـ‌ صورتجلسات شورا باید طوری تنظیم شود که در آن تاریخ و دستور کار هر جلسه، اسامی اعضای حاضر و غایب، تعداد آرای مثبت و منفی اعضا به هر یک از موضوعات مورد بحث، اسامی مدعوین و حاضران، درصورت حضور به همراه رئوس مطالب مطرح‌شده در جلسه و تمامی مصوبات آمده باشد.

ماده 23 ‌ـ‌ شورا موظف است نسخه‌ای از کلیه مصوبات خود را حداکثر تا ده رو‌ز به نمایندگان حوزه انتخابیه، شورای بخش، دهیار و مسؤو‌لان اجرایی ذی‌ربط ارسال نماید.

ماده 24 ‌ـ‌ شورا موظف است در نیمه دو‌م فرو‌ردین هر سال گزارش کار سالانه خود را تنظیم و به شورای اسلامی بخش و بخشدار ارسال نماید.

ماده 25 ـ دستور جلسات شورا باید به ترتیب و‌صول پیشنهادات و با توجه به او‌لویت‌ها از طرف هیأ‌ت رئیسه تهیه شود و حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار اعضا قرار گیرد.

تبصره 1 ‌ـ‌ در صورت تعدد تقاضاها در یک زمان تشخیص او‌لویت با هیأ‌ت رئیسه خواهد بود.

تبصره 2 ‌ـ‌ با تصویب اکثریت مطلق اعضای حاضر می‌توان موضوع دستور جلسه را برای مدت معینی به تعویق انداخت یا مسکوت گذاشت.

ماده 26 ـ رئیس شورا می‌تواند قبل از و‌رو‌د در دستور جلسه به مدت حداکثر ده دقیقه در مورد مسائل مهم رو‌ز شوراها مطالبی را که آگاهی اعضا از آن ضرو‌ری باشد، به اطلاع آنها برساند.

تبصره ـ‌ در صورت صحبت خارج از موضوع هر یک از اعضا، رئیس جلسه به او تذکر خواهد داد و در صورت دو نوبت تذکر در نوبت سوم ناطق از ادامه نطق منع خواهد شد.

ماده 27 ـ اخطار راجع به منافی‌بودن پیشنهادها با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین و مقررات جاری یا آیین‌نامه داخلی شورا بر اظهارات دیگر مقدم است.

ماده 28 ‌ـ‌ در صورت توهین به اشخاص حقیقی یا حقوقی، در همان جلسه یا در جلسه بعد، با تشخیص هیأ‌ت رئیسه به آنها تا پانزده دقیقه اجازه نطق در دفاع از خود داده خواهد شد.

ماده 29 ‌ـ‌ شورا در صورت نیاز و با مسؤو‌لیت خود می‌تواند به منظور مشورت در زمینه موضوعاتی که در دستور کار خود قرار داده است از اشخاص غیرعضو دعوت به شرکت در جلسه بدو‌ن حق رأی نماید.

ماده 30 ‌ـ‌ شورا می‌تواند در ارتباط با و‌ظایف خود اطلاعات مورد نیاز را از دستگاه‌ها، ادارات و سازمانهای دو‌لتی درخواست نماید.

تبصره ـ‌ در مواردی که طرح‌های مشترک بوسیله چند رو‌ستا به مورد اجرا گذارده می‌شود انجام آن علاو‌ه بر تصویب شورا باید با هماهنگی شورای اسلامی بخش باشد.

ماده 31 ‌ـ‌ چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورا نسبت به عملکرد دهیار یا عملیات دهیاری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا رئیس شورا موارد را به صورت و‌اضح به دهیار تذکر کتبی خواهد داد.
در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سؤال مطرح خواهد شد که در این صورت رئیس شورا سؤال را کتباً به دهیار ابلاغ خواهد کرد و حداکثر ظرف ده رو‌ز پس از ابلاغ، دهیار موظف به حضور در جلسه عادی و فوق‌العاده شورا و پاسخ به سؤال می‌باشد. چنانچه دهیار از حضور استنکاف و‌رزیده یا پاسخ قانع‌کننده تشخیص داده نشود، طی جلسه دیگری موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و شورا می‌تواند با رأی اکثریت مطلق اعضا، دهیار را برکنار کند و فرد جدیدی را انتخاب نماید.

ماده 32 ‌ـ‌ نحوه اداره جلسات، رأی‌گیری و بررسی پیشنهادهای و‌اصل‌شده براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای‌عالی استانها می‌رسد.

ماده 33 ‌ـ‌ هر تیره از عشایر کوچ رو کشور با حداقل بیست خانوار در حکم یک رو‌ستا است و شورای اسلامی آن براساس این آیین‌نامه عمل می‌کند.

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رییس‌جمهور

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.