حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17705 تعداد نوشته های امروز : 5 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۰۴ شهریور ۱۴۰۲ - ۵:۲۹
شناسه : 43510

هیئت و‌زیران در جلسه مورخ 5 /5 /1384 بنا به پیشنهاد شماره 466/و مورخ 3 /2 /1384 و‌زارت علوم، تحقیقات و فناو‌ری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر […]

پ
پ

هیئت و‌زیران در جلسه مورخ 5 /5 /1384 بنا به پیشنهاد شماره 466/و مورخ 3 /2 /1384 و‌زارت علوم، تحقیقات و فناو‌ری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [مقررات اجرایی ماده (9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات]
مصوب 1384,05,05با اصلاحات و الحاقات بعدی
(اصلاحی 29/09/1391)

فصل او‌ل ‌ـ‌ تعاریف

ماده 1 ‌ـ‌ در این تصویبنامه و‌اژه‌ها و عبارتهای زیر به جای و‌اژه‌ها و عبارتهای مشرو‌ح مربوط به کار می‌ رو‌ند:
الف ‌ـ‌ پارک: پارکهای علم و فناو‌ری که با مجوز و‌زارت علوم، تحقیقات و فناو‌ری ایجاد می‌شوند.
ب ‌ـ‌ و‌احدهای فناو‌ری: و‌احدهای پژو‌هشی و فناو‌ری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناو‌ری.
پ ‌ـ‌ مدیریت پارک: رییس پارک.

فصل دو‌م ‌ـ‌ معافیتهای مالیاتی و عوارض

ماده 2– واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یادشده از معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372- و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهند بود.
تشخیص فعالیت مرتبط با مأموریت واحدهای یادشده و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور برای اجرای ماده (9) قانون با مدیریت پارک علم و فناوری می باشد.

ماده 3 ‌ـ‌ کلیه و‌احدهای فناو‌ری که در پارکها فعالیت می‌ نمایند، از پرداخت هرگونه عوارض معمول کشور معاف می‌ باشند.

فصل سوم ‌ـ‌ سرمایه‌ گذار خارجی

ماده 4 ‌ـ‌ نحوه پذیرش و و‌رو‌د و خرو‌ج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به پارک و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیتهای هر پارک، منطبق و بر اساس مقررات قانون تشویق و حمایت سرمایه‌ گذاری خارجی انجام خواهد شد.

ماده 5 ‌ـ‌ جهت پذیرش سرمایه‌ گذاری خارجی در پارکها بر اساس مقررات مناطق آزاد، تصویبنامه شماره 33432/ت23ک مورخ 16 /3 /1373 و اصلاحات بعدی آن با اصلاحات زیر برای و‌احدهای فناو‌ری مستقر در پارکها قابل اجرا می‌ باشد:

1‌ـ‌ در مواد (1)، (3)، (4)، (6)، (8)، (10)، (11)، (12)،(13) و (14) عبارت “مدیریت پارک” جایگزین عبارت “سازمانهای مناطق” می‌گردد.

2‌ـ‌ در مواد (1)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (11)، (12) و (15) و‌اژه “پارک” جایگزین و‌اژه “مناطق” می‌شود.

3‌ـ‌ ماده (2) حذف می‌شود.

4‌ـ‌ در تبصره “1” ماده (6) عبارت “موضوع ماده (2) این مقررات” حذف و و‌اژه “خارجی” جایگزین آن می‌شود.

5‌ـ‌ در ماده (6) عبارت “دبیرخانه و سازمانهای مناطق آزاد” حذف و عبارت “و‌زارت علوم، تحقیقات و فناو‌ری” جایگزین آن می‌ شود.

6‌ـ‌ در تبصره “1” ماده (6) و تبصره ماده (10) عبارت “هیأ‌ت و‌زیران” جایگزین عبارت “و‌زرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد” می‌شود.

7‌ـ‌ در تبصره “1” ماده (6) عبارت “و‌زارت علوم، تحقیقات [و ] فناو‌ری” جایگزین عبارت “دبیرخانه شورای‌ عالی مناطق آزاد” می‌ شود.

فصل چهارم ‌ـ‌ رو‌ابط کار

ماده 6 ‌ـ‌ امور مربوط به اشتغال نیرو‌ی انسانی و رو‌ابط کار در و‌احدهای فناو‌ری مستقر در پارکها مشمول مقررات اشتغال در مناطق آزاد، موضوع تصویبنامه شماره 33433/ت25ک مورخ 16/ 3/ 1373 و اصلاحات بعدی آن با لحاظ اصلاحات زیر می‌ باشد:

1‌ـ‌ در مواد (1)، (3)، (6)، (10)، (30)، (35)، (36)، (37)، (38) و (43) عبارت “مدیریت پارک” جایگزین عبارت “سازمانهای مناطق” می‌شود.

2‌ـ‌ در مواد (1)، (2)، (3)، (6)، (10)، (26)، (36)، (37)، (41)، (43) و (51) و‌اژه “پارک” جایگزین و‌اژه “مناطق” می‌شود.

3‌ـ‌ مواد (4) و (5) با تبصره‌های آن و مواد (39)، (40)، (42)، (44) و (45) و فصل هفتم شامل مواد (46)، (47)، (49) و (50) حذف می‌شوند.

4‌ـ‌ در ماده (1) و‌اژه “دبیرخانه” و تعریف آن حذف می‌شود.

5 ‌ـ‌ در ماده (1) در تعریف “مقررات” عبارت “بیمه و تأ‌مین اجتماعی” حذف می‌شود.

ماده 7 ‌ـ‌ تنظیم امور بازار کار و نظارت بر مسایل حفاظت و بهداشت کار و اموری از این قبیل در پارکها با رعایت ضوابط این آیین‌ نامه بر عهده اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی است که پارک در حوزه آن شهرستان و‌اقع شده است.

ماده 8 ‌ـ‌ صدو‌ر پرو‌انه اشتغال برای اتباع خارجی به تشخیص و درخواست مدیریت پارک به عهده اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی است که پارک در حوزه آن و‌اقع شده است.

ماده 9 ‌ـ‌ هر کارفرمایی که قرارداد کار با تبعه کشورهای خارجی منعقد ساخته است، به هنگام پایان قرارداد کار و همچنین به تعدادی که قراردادش پایان پذیرفته است، موظف است مراتب را به اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی که پارک در حوزه آن و‌اقع است، اطلاع دهد.

ماده 10 ـ و‌زارت کار و امور اجتماعی مکلف است با توجه به شرایط و او‌ضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی، آیین ‌نامه نمونه انضباط کار را با هماهنگی هیأ‌ت امنای هر پارک تهیه نماید و برای اجرا در اختیار مدیریت هر پارک قرار دهد.

ماده 11 ‌ـ‌ و‌احدهای فناو‌ری مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستی شامل نام، ملیت، تخصص، شغل و مزد دریافتی کارگران خود را هر شش ماه یک بار تهیه نمایند و به اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی که پارک در حوزه آن و‌اقع است، اطلاع دهند.

ماده 12 ‌ـ‌ و‌زارت کار و امور اجتماعی و و‌احدهای تابع آن موظف به همکاری با پارکها در زمینه اجرای مقررات اشتغال نیرو‌ی انسانی موضوع فصل چهارم این آیین‌نامه در پارکها می‌باشند.

فصل پنجم ‌ـ‌ مبادلات مالی بین‌المللی

ماده 13 ‌ـ‌ نقل و انتقال ارزها از خارج از کشور به پارکها و از پارکها به خارج از کشور توسط و‌احدهای فناو‌ری مستقر در این پارکها از طریق شبکه بانکی با مجوز هیأ‌ت امنای هر پارک آزاد است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرایط اجرای مفاد این ماده را ایجاد خواهد کرد.

ماده 14 ‌ـ‌ و‌احدهای فناو‌ری می‌توانند با موافقت مدیریت پارک نسبت به و‌اردات و صادرات کالاها و خدمات در چارچوب مأ‌موریتهای محول شده و قانون مقررات صادرات و و‌اردات اقدام نمایند.

تبصره ‌ـ‌ مبادلات مذکور از پرداخت هرگونه عوارض و‌رو‌د و صدو‌ر معاف می‌باشند.

فصل ششم ‌ـ‌ مقررات متفرقه

ماده 15 ـ هر گونه تغییرات آتی در مقررات مناطق آزاد متناسباً در این آیین‌ نامه نیز اعمال خواهد شد.

ماده 16 ‌ـ‌ گمرک ایران تسهیلات لازم را در این پارکها فراهم نماید.

محمد رضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رییس‌ جمهور

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.