حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 10 December , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17740 تعداد نوشته های امروز : 4 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۱۴ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۴
شناسه : 42896

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16 /1 /1385 بنا به پیشنهاد شماره 224658 /100 مورخ 24 /12 /1384 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (47) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384 ـ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب […]

پ
پ

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16 /1 /1385 بنا به پیشنهاد شماره 224658 /100 مورخ 24 /12 /1384 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (47) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384 ـ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی ماده (47) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مصوب 1385,01,16

ماده 1 ـ به منظور اجرای بند «ب» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (160) قانون یاد شده موظفند به منظور کاهش حداقل سه درصد (3 %) از تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آنها (نظیر فعالیتهای ذکر شده در پیوست این آیین نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است) حداقل یک و نیم درصد (5 /1 %) از اعتبارات تخصیص یافته خود را به منظور توسعه بخش غیردولتی و در جهت خرید خدمت از بخش خصوصی یا بخش تعاونی، شهرداریها و دهیاریها اختصاص دهند.

تبصره 1 ـ منظور از اعتبارات تخصیص یافته، اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای و درآمدهای اختصاصی مصوب دستگاه اجرایی مربوط به فعالیتهای موضوع این آیین نامه می باشد که با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه تخصیص می یابد.

تبصره 2 – منظور از اعتبارات تخصیص یافته در شرکتهای دولتی آن قسمت از اعتبارات مصوب است که در بخش تولید، توزیع و فروش مصرف می گردد.

ماده 2 ـ به منظور احصاء تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و خدماتی دستگاههای اجرایی با رعایت ماده (135) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ کارگروهی متشکل از رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون اجرایی رییس جمهور، وزیر کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیر هیئت دولت و رییس دستگاه ذی ربط حسب مورد تشکیل و نسبت به احصاء موارد یاد شده اقدام و جهت اجرا به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون یاد شده اعلام نماید.

ماده 3 ـ به منظور تحقق اهداف مذکور در ماده (1) در هر یک از دستگاههای اجرایی که دارای تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آنها هستند، کارگروه اجرایی ماده (47) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که اختصاراً «کارگروه توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی» نامیده می شود، متشکل از معاون اداری و مالی یا توسعه مدیریت یا عناوین مشابه، ذیحساب و مدیرکل امور مالی و نماینده وزیر یا رییس دستگاه تشکیل می شود.

تبصره 1 ـ در شرکتهای دولتی هیئت مدیره مسؤول وظایف کارگروه موضوع این ماده خواهد بود.

تبصره 2 ـ به منظور پیگیری سیاستها و اجرای تصمیمات کارگروه موضوع ماده (3)، کمیسیونهای استانی در واحدهای استانی دستگاه اجرایی ایجاد می شوند. ترکیب این کمیسیونها توسط کارگروه موضوع ماده (3) تعیین می گردد.

ماده 4 – وظایف و اختیارات کارگروه توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی به شرح زیر است:

الف ـ تعیین شیوه واگذاری تصدیهای احصاء شده به بخش غیردولتی به یکی از روشهای مندرج در بند «ب» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ تعیین سهمیه اعتبارات تخصیص یافته دستگاه به تفکیک تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آنها.

ج ـ تعیین شرایط، استانداردها و موارد مورد نظر درخصوص صلاحیت فنی بخش غیردولتی و اعلام عمومی آن از طریق رسانه ها.

د ـ توزیع حداقل 5 /1 % (یک و نیم درصد) اعتبارات تخصیص یافته برای حمایت از بخش غیردولتی و واگذاری تصدیهای قابل واگذاری با توجه به روشهای تعیین شده.

هـ ـ تعیین هزینه های سرانه خدمات.

و ـ اطلاع رسانی به بخش غیردولتی به صورت عمومی و از طریق رسانه ها.

ز ـ تأیید قراردادهای واگذاری امور به بخش غیردولتی به تفکیک روشهای تعیین شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای ارسال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

ح ـ تعیین اعضاء، محدوده وظایف و فعالیتها و نحوه هماهنگی کمیسیونهای استانی و شهرستانی.

تبصره ـ راه اندازی و بهره برداری از پروژه های آماده بهره برداری در تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و خدماتی مشمول بند «الف» می باشد.

ماده 5 ـ اعتبارات موضوع این آیین نامه به صورت مشخص در قالب موافقتنامه های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان حسب مورد جهت توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی و خرید خدمت از آنها اختصاص می یابد و در مورد آن گروه از دستگاههای اجرایی که ملزم به مبادله موافقتنامه نمی باشند، میزان اعتبار مربوط، به تصویب بالاترین مرجع تصمیم گیری دستگاه خواهد رسید.

ماده 6 – دستگاههای اجرایی می توانند تسهیلات پیش بینی شده در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی مربوط نظیر اعطای تسهیلات بانکی، تأمین مابه التفاوت کارمزد بانکی تسهیلات اعطایی و اختصاص بخشی از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای دستگاه را به عنوان وجوه اداره شده و یا پرداخت هزینه های سرانه استفاده نمایند.

ماده 7 ـ دستگاه اجرایی موظف است گزارش عملکرد 5 /1 % (یک و نیم درصد) اعتبارات تخصیص یافته به بخش غیردولتی را به تفکیک فعالیتها (تصدیها) و روشهای تعیین شده در قالب جداول اعتباری تهیه و در مقاطع شش ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نماید.

ماده 8 ـ ستادهای تحول اداری استانها بر نحوه اجرای دقیق این آیین نامه نظارت و پیگیری لازم را به عمل آورند و گزارش آن را به استاندارد مربوط ارایه نمایند تا در ارزیابی عملکرد مدیران استانی لحاظ نمایند.

ماده 9 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است باتوجه به گزارشهای دریافتی از دستگاههای اجرایی میزان تحقق کاهش سه درصد (3 %) از تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و خدماتی را تعیین و در فواصل شش ماهه و در قالب گزارشهای تفصیلی به اطلاع هیئت وزیران برساند.

ماده 10 ـ دستگاههای اجرایی موظفند از طریق مطبوعات و رسانه های عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند.

معاون اول رئیس جمهور – پرویز داودی

پیوست ماده 1
1 – شیرخوارگاه
2 – مهدکودک
3 – مجتمع های شهری
4 – مجتمع های روستایی
5 – مراکز نگهداری معلولین
6 – مجتمع های نگهداری سالمندان
7 – مجتمع توانبخشی روزانه
8 – مشاوره حضوری
9 – بازپروری معتادین خود معرف
10 – بازپروری معتادین شبانه روزی
11 – مراکز فیزیوتراپی، شنوائی سنجی، بینایی سنجی، گفتار درمانی، ارتوپدی
12 – پروژه های نیمه تمام یا خاتمه یافته تملک دارایی های سرمایه ای (ملی و استانی)
13 – برگزاری کلاسهای آموزشی
14 – برگزاری مسابقات و اردوهای پرورشی
15 – حق بهره برداری از اماکن ورزشی
16 – پروژه های نیمه تمام یا خاتمه یافته تملک داراییهای سرمایه ای اماکن ورزشی (ملی و استانی)
17 – کتابخانه های عمومی
18 – مجتمع های فرهنگی و هنری
19 – هنرستان های هنری (تجسمی، موسیقی)
20 – پروژه های تکمیل واحدهای فرهنگی و هنری نیمه تمام
21 – پروژه های نیمه تمام یا خاتمه یافته کتابخانه های عمومی (ملی و استانی)
22 – نظارت بر اماکن اقامتی
23 – آموزش بخش جهانگردی
24 – واگذاری اماکن اقامتی
25 – داروخانه
26 – آزمایشگاه
27 – رادیولوژی
28 – تخت بیمارستان
29 – رختشویخانه
30 – آشپزخانه
31 – مرکز بهداشت و درمان شهری
32 – پایگاه شهری
33 – مرکز بهداشت و درمان روستایی
34 – خانه بهداشت
35 – پایگاه های اورژانس
36 – پروژه های نیمه تمام یا خاتمه یافته فصل بهداشت و درمان
37 – مراکز رفاهی – تفریحی
38 – مراکز بهداشتی – درمانی
39 – آموزش پیش دانشگاهی
40 – آموزش ابتدایی
41 – آموزش پیش دبستانی
42 – آموزش راهنمایی
43 – آموزش متوسطه نظری
44 – آموزش کار و دانش
45 – توسعه دوره آمادگی
46 – پروژه های نیمه تمام یا خاتمه یافته تملک دارایی های سرمایه ای فصل آموزش و پرورش
47 – تالیف و تولید کتابهای درسی
48 – چاپخانه
49 – فروشگاه ها
50 – سینماها
51 – مراکز فرهنگی و هنری
52 – تولید اسباب بازی وسایل کمک آموزشی
53 – کاریابی (خدمات اشتغال)
54 – مجموعه های ورزشی کارگران
55 – مراکز ثابت آموزش
56 – آموزش سیار و پادگان
57 – آموزش در صنایع
58 – آموزش خودیاری فنی و صنعت ساختمان
59 – پروژه های نیمه تمام یا خاتمه یافته تملک دارایی های سرمایه ای آموزش فنی و حرفه ای (ملی و استانی)
60 – آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی و غیررسمی
61 – آموزشهای ترویجی
62 – تجهیز و نوسازی اراضی آب
63 – طراحی و اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار
64 – توسعه و تجهیز تشکلها و تعاونیهای تولید کشاورزی
65 – تهیه نهال و سایر نهاده ها و عوامل تولید
66 – مطالعات کاربردی
67 – امور مربوط به عوامل تولید (نظیر تراکتور، کمباین)
68 – تهیه بانکهای اطلاعاتی و پیگیری مطالعات استعداد سنجی اراضی
69 – تهیه برنامه های رادیویی و تلویزیونی ترویجی
70 – تولیدات با محتوای نوشتاری
71 – مبارزه با آفات عمومی و همگانی و تلفیقی
72 – خدمات درمانی کارکنان
73 -طراحی و راه اندازی شرکتهای تعاونی تولید
74 – آموزش عاملین ترویج
75 – حفاظت از اراضی ملی
76 – نظارت بر تولید فرآورده های جنگلی و تهیه برنامه بهره برداری
77 – ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات
78 – تجدیدنظر طرحهای جنگلداری
79 – تهیه طرحهای جنگلداری
80 – مدیریت و اجرای طرح تولید نهال و نهالستانها
81 – مدیریت و اجرای طرحهای پارکهای جنگلی
82 – تهیه طرح مرتعداری
83 – کنترل پروانه چرای دام
84 – مدیریت چرا و کنترل دام
85 – اجرای طرحها مرتعداری
86 – نظارت بر اجرای طرح مرتعداری
87 – تهیه طرحهای بیابان زدایی
88 – نظارت بر اجرای طرحهای بیابان زدایی
89 – تولید بذر مادری و گواهش شده گندم و جو آبی
90 – تولید نهال اصلاح شده
91 – تولید بذر چغندر قند
92 – تولید بذر مادری پنبه
93 – تولید بذر مادری برنج
94 – تولید بذر گندم و حبوبات دیم
95 – تولید و پرورش کارت AP 2 و P 3
96 – تولید نهال توت
97 – تولید، عمل آوری، بازاریابی و صادرات ماهیان خاویاری
98 – تولید بچه ماهی و میگو
99 – تکثیر و پرورش در قالب مراکز تکثیر و پرورش آبزیان
100 – آموزش و ترویج صید و صیادی و تکثیر و پرورش آبزیان
101 – بهره برداری از بنادر صیادی
102 – واگذاری اراضی مجاور بنادر صیادی و نواحی صنعتی شیلاتی
103 – بهره برداری از تأسیسات زیربنایی و مشترک مجتمع های پرورش ماهی و میگو
104 – پیشگیری و مبارزه با بیماریهای همه گیر دام و طیور و بیماریهای مشترک انسان و دام
105 – تولید انواع واکسن، سرم و مواد بیولوژیک
106 – نگهداری راههای همسنگ
107 – تأمین تجهیزات ایمنی راهها
108 – تعمیر و تجهیز ماشین آلات
109 – مرمت پل و ابنیه فنی
110 – پاکسازی و تمیز کردن سطح راههای روستایی
111 – لایروبی آبهای سطحی و اصلاحی قنوات
112 – لکه گیری راهها
113 – خط کشی راهها
114 – مدیریت کارخانه آسفالت
115 – بهره برداری از زیرساختهای ریلی، جاده ای، هوایی و دریایی
116 – نگهداری زیر ساختهای ریلی، جاده ای، هوایی و دریایی
117 – فعالیتهای آزمایشگاهی استان ها
118 – حمل و نقل مسافری ریلی
119 – کلیه امور مربوط به بهره برداری نفت و گاز نظیر پالایش، فرآوری توزیع فرآورده های نفت و گاز
120 – جایگاه های عرضه سوخت
121 – واحد های روغن سازی پالایشگاه ها
122 – کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس، و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
123 – واگذاری مجوز تلفن همراه (اپراتور دوم موبایل)
124 – واگذاری مجوز پیجر (pager)
125 – واگذاری مجوز تلفن ثابت
126 – واگذاری مجوز فعالیت PAP (ارایه کنندگان خدمات نقطه) دسترسی انتهایی
127 – واگذاری مجوز فعالیت VOIP (خدمات تلفن اینترنتی دو طرفه)
128 – ایجاد دفاتر خدمات ارتباطی
129 – ارایه خدمات تلفن همراه (اعتباری)
130 – ارایه خدمات تلفن ثابت
131 – ارایه خدمات فعالیت ISP (خدمات اطلاع رسانی) و اینترنتی
132 – واگذاری خدمات فعالیت IDC (مجتمع خدمات اینترنت)
133 – واگذاری خدمات فعالیت VOIP (خدمات تلفن اینترنتی یک طرفه)
134 – واگذاری ارایه خدمات تلفن ثابت
135 – واگذاری مجوز فعالیت شبکه قبول پستی
136 – واگذاری مجوز فعالیت شبکه حمل و نقل پستی
137-واگذاری دفاتر پستی شهری دولتی
138 – واگذاری دفاتر مشترک پست و مخابرات
139 – آمارگیری (طرحهای آماری)
140 – نگهداری اراضی دولتی
141 – نگهداری و بهره برداری از خانه های سازمانی
142 – احداث خانه های سازمانی
143 – تهیه طرحهای تفصیلی
144 – آزمایشگاه های مختلف ساختمان و مسکن
145 – امور مربوط به صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی
146 – صدور پروانه ساختمانی
147 – نظارت بر احداث ساختمان ها و اماکن در سطح شهر
148 – ایجاد و بهره برداری از شبکه های آبیاری فضای سبز
149 – جمع آوری، حمل، بازیافت و دفع مواد زاید جامد شهری
150 – احداث و بهره برداری از تأسیسات زباله سوز
151 – بهره برداری از کشتارگاه ها، سردخانه ها و انبارها
152 – نگهداری از پایانه های بین شهری
153 – احداث و بهره برداری از میادین میوه و تره بار، دام و مراکز خرید و فروش کالا
154 – بهره برداری از خطوط اتوبوس و مینی بوسرانی
155 – بهره برداری از تعمیرگاه ها و توقفگاه های اتوبوس های شهری
156 – تختهای بیمارستانی
157 – کارخانجات اتکا
158 – فروشگاه های اتکا
159 – تولید و توزیع برق برای مصارف داخلی و صادرات
160 – شبکه های آبرسانی و بهره برداری از سدها، امور آب و فاضلاب شهری و روستایی
161 – اکتشاف و بهره برداری از معادن
162 – ابلاغ و اجراء آراء محاکم
163 – رسیدگی به دعاوی (موضوع ایجاد شورای حل اختلاف)
164 – امور مطالعاتی حوزه های مختلف وظیفه ای
165 – انجام بازرسی های مستمر و غیرمستمر
166 – مراقبت بعد از خروج
167 – امور فرهنگی و آموزشی
168 – ورزش
169 – بهداشت و درمان
170 – امور مربوط به نقشه برداری بخش کاداستر
171 – خدمات سجلی شامل:
– حل اختلاف
– تغییر نام
– تغییر نام خانوادگی
– تقاضای المثنی
– صدور کارت شناسایی
– تعویض کارت شناسایی
– بهنگام سازی نشانی

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.