حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 14 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17822 تعداد نوشته های امروز : 9 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۱۴ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۷
شناسه : 42898

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند «الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند «الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشورمصوب 1385,01,16 ماده 1 ـ […]

پ
پ

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند «الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی بند «الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور
مصوب 1385,01,16

ماده 1 ـ به منظور تسریع در اجرای عملیات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور که با علامت «1 – م » مشخص شده اند، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از سوی دولت تا مبلغ هشت هزار و چهارصد میلیارد (000،000،000،400،8) ریال اوراق مشارکت، موضوع جزء (1) بند «الف» تبصره (1) قانون یادشده را منتشر و وجوه حاصل از فروش اوراق مزبور را به حساب بانکی خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ردیف شماره «310101» مندرج در قسمت سوم قانون یادشده واریز نماید.

ماده 2 ـ عاملیت توزیع و فروش، پرداخت سود و بازپرداخت بهای اصل اوراق مشارکت موضوع ماده (1) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار می گردد و بانک یادشده می تواند عاملیت خود را به سایر بانکهای دولتی در کشور واگذار نماید.

ماده 3 ـ اوراق مشارکت موضوع ماده (1) این آیین نامه بر روی کاغذ مخصوص که مشخصات آن را وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل) تعیین می نماید، تحت نظر هیئت نظارت چاپ و تحویل اوراق بهادار، موضوع ماده (46) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366 ـ چاپ و به عامل یا نماینده وی تحویل می گردد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مانده فروش نرفته اوراق مشارکت، موضوع ماده (1) این آیین نامه را تا پایان سال مالی 1385و حداکثر تا اردیبهشت ماه سال 1386 تحت نظر نماینده هیئت نظارت چاپ و تحویل اوراق بهادار، امحاء و مراتب را به تفکیک نوع، تعداد و ارزش آنها حداکثر یک ماه پس از آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.

ماده 4 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت پرداخت بهای اوراق مشارکت مزبور و سود متعلقه را از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تضمین می نماید و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبارات لازم را به منظور پرداخت سود و بازپرداخت بهای اصل اوراق مشارکت موضوع ماده (1) این آیین نامه طی ردیفهای خاصی در لوایح بودجه سالیانه کل کشور پیش بینی نموده و هزینه های مربوط به چاپ، تبلیغات و سود علی الحساب سال 1385 را از محل اعتبارات قانون بودجه سال 1385 کل کشور تامین می نماید.

ماده 5 – برای تکمیل عملیات اجرایی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، موضوع جزء (3) بند «الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا مبلغ شش هزار میلیارد (000،000،000،000،6) ریال از سرمایه های مردم، اوراق مشارکت منتشر و وجوه حاصل از فروش اوراق مزبور را به حساب دستگاههای استفاده کننده (شرکتهای تابع ذی ربط) که فهرست طرحهای استفاده کننده آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وفق قوانین و مقررات مربوط تعیین و تایید می گردد با رعایت ترتیبات مقرر در این آیین نامه واریز نماید.

ماده 6 – بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت جزء (3) بند (الف) تبصره (1) قانون یادشده از محل منابع داخلی شرکتهای استفاده کننده تامین و پرداخت خواهد شد. پس از تصویب فهرست طرحهای استفاده کننده از اوراق مزبور و تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت توسط هیئت مدیره و مجمع عمومی شرکتهای ذی ربط مبنی بر بازپرداخت از محل منابع داخلی شرکتها با رعایت ترتیبات لازم، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز به تضمین بازپرداختها خواهد بود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ضمن انتخاب بانک عامل نسبت به انتشار و فروش، پرداخت سود و بازپرداخت بهای اصل اوراق مشارکت موضوع جزء (3) بند یادشده از طریق بانک عامل اقدام نماید. طرح و مندرجات اوراق مشارکت اخیرالذکر بنا به پیشنهاد دستگاه استفاده کننده مربوط و پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چاپ خواهد رسید.

ماده 7 – اوراق مشارکت موضوع این آیین نامه با امضای رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی منتشر می گردد.

ماده 8 – هیئتی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاریخ انتشار هر سری، مدت، انواع و سایر جزییات مربوط به اوراق مشارکت موضوع این آیین نامه را تعیین می نماید.

ماده 9 – سود علی الحساب اوراق مشارکت بی نام موضوع این آیین نامه به صورت روزشمار و بر اساس نرخ سالانه پانزده و نیم درصد (5/15%) محاسبه و در مقاطع سه ماهه پرداخت خواهد شد.
سود متعلق به اوراق مشارکت موضوع این آیین نامه وفق مفاد بند (5) ماده (145) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1380 ـ از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

ماده 10 – یک نمونه چاپی از هر نوع اوراق مشارکت موضوع این آیین نامه که به مهر چاپی نمونه مهر شده است، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری می گردد.

ماده 11 – اوراق مشارکت بازپرداخت شده موضوع این آیین نامه و کوپنهای سررسید شده مربوط که سود آنها پرداخت گردیده است ، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امحاء خواهد شد.
اعتبارات لازم به منظور پرداخت هزینه های امحای اوراق موضوع این آیین نامه بنا بر اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در لوایح بودجه سالیانه کل کشور پیش بینی و یا از محل منابع داخلی دستگاههای استفاده کننده (شرکتهای تابع ذی ربط) موضوع جزء (3) بند (الف) تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور تامین می گردد.

ماده 12 ـ بانک عامل موظف است در صورت تمایل دارندگان اوراق مشارکت موضوع این آیین نامه ، به فروش اوراق خود قبل از پذیرش در بورس اوراق بهادار و قبل از انقضای سررسید آن، نسبت به بازخرید اوراق به مبلغ اسمی و محاسبه سود علی الحساب متعلقه در تاریخ بازخرید، اقدام و نسبت به عرضه و فروش مجدد اوراق مشارکت بازخرید شده مذکور به عموم اقدام نماید و در صورت عدم تحقق فروش مجدد اوراق یادشده، با کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی،اوراق مشارکت مزبور را از محل منابع داخلی بانک و به حساب خود خریداری نماید.

ماده 13 ـ بانک عامل مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت موضوع ماده (5) را حسب مورد و بلافاصله و به تفکیک به حسابهای مستقل جاری ویژه ای که برای این منظور توسط اداره کل خزانه و به نام خزانه نزد بانک عامل افتتاح می گردد، واریز نماید.
وجوه واریز شده به حساب خزانه داری کل، حاصل از فروش اوراق مشارکت موضوع ماده (5) طبق شرح عملیات موافقتنامه مبادله شده بین دستگاههای اجرایی ذی ربط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تخصیص و هزینه می گردد.

ماده 14 ـ دستگاههای استفاده کننده موظفند تمهیدهای لازم را برای تامین هزینه های مربوط به تبلیغ، کارگزاری، حسابرسی و انتشار اوراق مشارکت موضوع ماده (5) از محل منابع داخلی دستگاههای یادشده (شرکتهای تابع ذی ربط) معمول می دارند.

ماده 15 ـ سازمان حسابرسی به عنوان امین اوراق مشارکت موضوع ماده (5) این آیین نامه تعیین می گردد تا ضمن نظارت بر حسن اجرای مصارف وجوه اوراق مشارکت، در قالب موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نسبت به تعیین سود قطعی اوراق مشارکت اقدام کند. در صورت تحقق سود قطعی اوراق مشارکت با کسر سودهای علی الحساب پرداخت شده طی مدت اوراق مشارکت موضوع ماده (1) از محل پیش بینی اعتبارات لازم طی ردیف خاص در لایحه بودجه سال مربوط و در خصوص اوراق مشارکت موضوع ماده (5) از محل منابع داخلی دستگاههای ذی ربط (شرکتهای ذی ربط وابسته) تامین و وفق قوانین و مقررات مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده 16 – بانکهای عامل مجازند با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار، تمهیدهای لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط نسبت به پذیرش و انجام معامله اوراق مشارکت بی نام موضوع این تصویب نامه در بورس اوراق بهادار به عمل آورند.
بانکهای عامل خدمات لازم را از قبیل نگهداری اوراق مشارکت مذکور و صدور تاییدیه به نام خریداران اوراق مشارکت ارایه می نمایند. بورس اوراق بهادار ترتیبات لازم را برای قبول معامله تاییدیه های صادر شده از سوی بانک عامل فراهم می آورد و در شهرستانها برای انجام معامله به بانکهای عامل نمایندگی خواهد داد.

پرویز داودی – معاون اول رئیس جمهور

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.