حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17715 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۰۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۹:۴۲
شناسه : 42549

هیئت وزیران در جلسه مورخ 8 / 5 / 1385 بنا به پیشنهاد شماره 7677 مورخ 4/2/1384 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد تبصره ماده (111) قانون کار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1369‌ ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و […]

پ
پ

هیئت وزیران در جلسه مورخ 8 / 5 / 1385 بنا به پیشنهاد شماره 7677 مورخ 4/2/1384 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد تبصره ماده (111) قانون کار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1369‌ ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد
مصوب 1385,05,08

فصل اول ـ کلیات و تعاریف:

ماده 1‌ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:

الف ـ سازمان: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی.

ب ـ آموزشگاه: آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد که در آن یک یا چند رشته بر اساس برنامه‌های مصوب و مطابق با استانداردهای سازمان، آموزش داده می‌شود.

پ ـ مؤسس: شخص حقیقی یا حقوقی است که پس از طی مراحل ذکر شده در این آیین‌نامه از سازمان پروانه تأسیس آموزشگاه، با اعتبار پنج ساله دریافت می‌نماید.

تبصره ـ شرایط و ضوابط صدور پروانه تأسیس و سایر مجوزها به کارکنان شاغل در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی برابر ضوابط سازمان تعیین می‌گردد. 

ت ـ پروانه تأسیس آموزشگاه: مجوز تأسیس و بهره‌برداری از آموزشگاه است و دارنده آن مسئول آموزشگاه شناخته می‌شود.

ث ـ مدیر آموزشگاه: فردی است حائز شرایط مفاد ماده (5) این آیین‌نامه که از طرف مؤسس یا دارنده پروانه تأسیس جهت حضور در آموزشگاه و اداره آن به سازمان معرفی می‌شود. 

ج ـ مربی آموزشگاه: فردی است که تدریس دروس نظری و عملی را به عهده دارد و دارای شرایط مندرج در فصل سوم این آیین‌نامه است. 

چ ـ کارآموز: فردی است که به منظور فراگیری مهارت، حرفه یا رشته معینی در آموزشگاه ثبت‌نام می‌کند. 

ح ـ قرارداد کارآموزی: قراردادی که بین دارنده پروانه تأسیس و یا مدیر آموزشگاه و کارآموز به منظور آموزش بر اساس مقررات این آیین‌نامه منعقد می‌شود. 

خ ـ مهارت: مجموعه اطلاعات نظری و توانایی‌های عملی لازم برای انجام یک حرفه معین یا بخشی از آن می‌باشد. 

د ـ حرفه: مجموعه مهارتهای مورد نیاز یک شغل می‌باشد.

ذ ـ رشته: مجموعه برنامه‌های آموزشی مربوط به فراگیری چند حرفه هم خانواده می‌باشد.

ر ـ دوره: مدت زمان آموزشهای نظری و عملی برابر استاندارد مصوب سازمان است. 

ز ـ هیئت نظارت مرکزی: هیئتی است که به منظور تعیین خط مشی، تدوین و پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه و تعیین ضوابط مربوط به امور آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد و ایجاد هماهنگی و نظارت بر فعالیت هیئتهای نظارت استانها تشکیل می‌گردد و بالاترین مرجع نظارت و تصمیم‌گیری بر امور مراکز آموزشی بخش خصوصی می‌باشد. 

ژ ـ هیئت نظارت استان: هیئتی است با شرح وظایف و حدود اختیارات مشخص شده برای هیئت نظارت مرکزی، موضوع بند (ز) این ماده و ماده (2) این آیین‌نامه که رسیدگی به امور آموزشگاههای استان را به عهده دارند.

ماده 2 ـ هیئت نظارت مرکزی می‌تواند در موارد زیر ضوابط، دستورالعملها و جداول مربوط را تدوین، تصویب و ابلاغ نماید.
1 ـ شرح وظایف و مسئولیتها و ترکیب اعضای هیئتهای استان.
2 ـ تشخیص صلاحیت‌های فردی موضوع بند (پ) مواد (5) و (15) این آیین‌نامه.
3 ـ آیین‌نامه تخلفات و مجازاتها.
4 ـ جداول مربوط به تخلفات و مجازاتها.
5 ـ شرح وظایف و مسئولیتهای مؤسس، مدیر و مربی و کارآموز.
6 ـ صدور و تمدید مجوزها به اشخاص حقیقی و حقوقی.
7 ـ ضوابط آموزشی، اداری، مالی.
8 ـ مراکز آموزشی غیرمجاز.
9 ـ رسیدگی به امور آموزشگاههای آزاد.
10 ـ احراز صلاحیت فنی و حرفه‌ای مدیر و مربی آموزشگاه.
11 ـ نظام تشویق و تنبیه و رسیدگی به اعتراض متقاضیان به تصمیمات هیئت‌های نظارت استان.
12 ـ ضوابط مربوط به جداول شماره (1) و (2) پیوست این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد.
13 ـ تعیین و تغییرمدت اعتبار مجوزها (پروانه تأسیس، کارتهای مدیریت و مربیگری).
14 ـ تعیین و تغییر وجوهات مندرج در آیین‌نامه.

تبصره ـ سـایر وظـایف و اختیـارات هیئت نظـارت مرکزی و ترکیب اعضـای آن به پیشنهاد رییس سازمان و تأیید وزیر کار و امور اجتماعی تعیین می‌گردد و اعضای هیئت مذکور با حکم رییس سازمان منصوب می‌شوند.

ماده 3 ـ تأسیس آموزشگاه منوط به صدور اجازه از طرف سازمان می‌باشد.

تبصره ـ مجوز فعالیت آموزشی مؤسسات کارآموزی آزاد ایرانی در خارج از کشور و همچنین مؤسسات و مراکز کارآموزی آزاد خارجی در ایران توسط سازمان صادر خواهد شد. مسئولیت تطبیق صدور مجوز فعالیت، صدور گواهینامه‌ها و استانداردهای آموزشی نمایندگیهای خارجی در داخل کشور برای اجرای آموزشهای مهارتی غیررسمی به عهده سازمان است.

ماده 4 ـ میزان بازدهی قابل قبول هر دوره آموزشی آموزشگاه عبارت است از قبولی حداقل شصت درصد (60%) کارآموزان شرکت‌کننده در آزمون پایان دوره که توسط سازمان انجام می‌شود. 
میزان فوق قابل تغییر توسط سازمان می‌باشد. 

فصل دوم ـ شرایط مؤسس و مدیر آموزشگاه و صدور پروانه آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد 

ماده 5 ـ مؤسس و مدیر آموزشگاه باید دارای شرایط ذیل باشند: 
الف ـ تابعیت ایران.
ب ـ مسلمان یا پیرو یکی از اقلیت‌های دینی شناخته شده و ملزم به پیروی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
پ ـ دارا بودن صلاحیت اخلاقی، سیاسی و فرهنگی و عدم وابستگی به رژیم گذشته (بر اساس تشخیص هیئت نظارت مرکزی) و نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر و برخورداری از حُسن شهرت.
ت ـ دارا بودن مدرک تحصیلی (برای مدیر آموزشگاه) بر اساس جدول شماره (1) پیوست این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد.
ث ـ عدم اعتیـاد به مواد مخـدر و داشتن سلامت جسمی در طول فعالیت آموزش به تشخیص مراجع مورد تأیید سازمان.
ج ـ دارا بودن برگ پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان. 
چ ـ التزام به رعایت کلی مفاد این آیین‌نامه.
ح ـ دارا بودن حداقل (25) سال سن.

تبصره 1 ـ مناطقی که متقاضی با شرط سنی موضوع این بند کم باشد یا وجود نداشته باشد سازمان می‌تواند شرایط سنی پایین‌تر را بپذیرد.

تبصره 2 ـ پروانه تأسیس آموزشگاه بنام اشخاص حقوقی در صورت معرفی مدیر آموزشگاه و مربی واجد شرایط این آیین‌نامه صادر خواهد شد. 

تبصره 3 ـ مدیر آموزشگاه و مربیانی که از سوی دستگاهها و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی تأیید و معرفی شده‌اند از مفاد بندهای (پ) و (ت) و (ث) این ماده و بندهای (پ) و (ت) ماده (15) معاف می‌باشند. 

تبصره 4 ـ اداره ثبت شرکتها مکلف است در خصوص ثبت آموزشگاههای متقاضی فعالیت آموزشهای فنی و حرفه‌ای آزاد با ارایه مجوز سازمان اقدام نماید. 

ماده 6 ـ مؤسس در صورت دارا بودن شرایط ماده (5) این آیین‌نامه پس از ارایه مدارک لازم به سازمان باید نسبت به معرفی مدیر آموزشگاه و مربی واجد شرایط اقدام نماید. 

تبصره 1 ـ مؤسس در صورتی که بخواهد خود عهده‌دار اداره آموزشگاه باشد ضمن احراز شرایط ماده (5) این آیین‌نامه باید در آزمون مدیریت آموزشی شرکت نماید و در صورت موفقیت در آزمون کارت مدیریت آموزشگاه با اعتبار پنج ساله و قابل تمدید به وی اعطاء می‌شود. 
در صورت عدم استمرار شرایط ماده یادشده کارت مزبور لغو و تمدید نخواهد شد. 

تبصره 2 ـ مؤسس در صورتی که بخواهد خود عهده‌دار امر آموزش کارآموزان نیز باشد باید ضمن احراز شرایط ماده (15) این آیین‌نامه در آزمون صلاحیت فنی و حرفه‌ای در حرفه مورد تقاضا شرکت نماید. 

تبصره 3 ـ متقاضیان دریافت کارت مدیریت و مربیگری آموزشگاه لازم است جهت شرکت در آزمونهای موضوع تبصره‌های (1) و (2) ماده (6) این آیین‌نامه مبلغ چهل هزار (40.000) ریال به حسابی که سازمان تعیین می‌کند واریز نمایند. 

ماده 7 ـ وظایف مؤسس به شرح زیر تعیین می‌شود: 
الف ـ درخواست صدور و تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه از سازمان و تحویل مدارک لازم.
ب ـ معرفی مدیر آموزشگاه و مربی واجد شرایط به سازمان. 
پ ـ معرفی محل آموزشگاه و فراهم آوردن تجهیزات آموزشی مورد تأیید کارشناس سازمان و منطبق با استانداردهای آموزشی.

ماده 8 ـ سازمان مکلف است به مؤسس واجد شرایط مفاد مواد (5) و (6) این آیین‌نامه که ظرف مدت مقرر شده محل و تجهیزات مورد تأیید سازمان را معرفی و آماده نموده است پروانه تأسیس آموزشگاه اعطاء نماید. 

تبصره ـ مؤسس آموزشگاه می‌تواند بر اساس ضوابط سازمان، با معرفی مدیر آموزشگاه و مربیان واجد شرایط و کسب مجوز از سازمان دوره‌های آموزشی مختلف را اجراء نماید. 

ماده 9 ـ پروانه تأسیس صادرشده به مدت پنج سال اعتبار دارد که در صورت استمرار شرایط صدور آن و پرداخت هزینه مندرج در جدول شماره (2) این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد تمدید می‌گردد.

تبصره ـ پروانه تأسیس صادره تا زمان دارا بودن شرایط مندرج در ماده (5) این آیین‌نامه و انجام تعهدات قانونی دارنده آن معتبر است و در صورت لغو و اعلام آن توسط سازمان، نیروهای انتظامی از ادامه فعالیت آموزشگاه جلوگیری می‌کنند. 

ماده 10 ـ مسئولیت رعایت کلیه مقررات و ضوابط این آیین‌نامه و نظارت بر امور آموزشگاه به عهده دارنده پروانه تأسیس می‌باشد.

تبصره ـ اجرای ضوابط آموزشی، تهیه ونگهداری دفاتر بازرسی، حضور و غیاب و آمار و ثبت نتایج امتحانات بر اساس دستورالعمل سازمان، شرکت در جلسات توجیهی که از طرف سازمان تشکیل می‌گردد و نظارت مستمر بر اجرای صحیح برنامه‌های آموزشی از وظایف مدیر آموزشگاه می‌باشد.

ماده 11 ـ دارنده پروانه تأسیس آموزشگاه قرارداد استخدامی منعقده با مربی و مدیر را به صورتی تنظیم می‌نماید که مدت تمدید استخدام یا قرارداد در فاصله پایان دوره آموزشی قرار گیرد، به نحوی که جابه‌جایی مدیر و مربی نیز جز در دو دوره آموزشی انجام نپذیرد.

ماده 12 ـ دارنده پروانه تأسیس موظف است موجبات شرکت کارآموزانی را که دوره را طبق قرارداد کارآموزی به پایان می‌رسانند در آزمونی که توسط سازمان برگزار می‌گردد فراهم نماید. 

ماده 13 ـ دارنده پروانه تأسیس آموزشگاه موظف است به شکایات، نظرات و پیشنهادات کارآموزان و مربیان آموزشگاه رسیدگی نماید. 

ماده 14 ـ کارآموزان موظفند پس از پایان دوره آموزشی به منظور شرکت در آزمون مبلغ چهل هزار (40.000) ریال به حسابی که از سوی سازمان تعیین می‌گردد، واریز نمایند. 

تبصره 1 ـ کارآموزان آموزشگاههای وابسته یا تحت پوشش دستگاههای دولتی و مؤسسات عام‌المنفعه خصوصی که هیچگونه شهریه‌ای دریافت نمی‌کنند از پرداخت مبلغ فوق معاف می‌باشند. 

تبصره 2 ـ افرادی که هزینه آموزش آنها در آموزشگاههای خصوصی از طرف دستگاههای دولتی و ارگانها پرداخت شده است یا با معرفی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به طور رایگان در این آموزشگاهها آموزش می‌بینند از پرداخت مبلغ یادشده معاف هستند. بدیهی است در صورت پرداخت شهریه مبلغ مذکور از شهریه مقرر کسر می‌گردد.

فصل سوم ـ مربیان، شرایط اشتغال و مسئولیتهای آنها 

ماده 15 ـ مربیان باید حائز شرایط زیر باشند: 
الف ـ تابعیت ایران. 
ب ـ مسلمان یا پیرو یکی از اقلیت‌های دینی شناخته شده و ملزم به رعایت قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران.
پ ـ دارا بودن صلاحیت اخلاقی، سیاسی و فرهنگی و عدم وابستگی به رژیم گذشته (بر اساس تشخیص هیئت نظارت مرکزی) و نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر و برخورداری از حُسن شهرت.
ت ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و دارا بودن سلامت جسمی متناسب با حرفه مورد آموزش به تشخیص مراجع مورد تایید سازمان.
ث ـ دارا بودن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم برای مردان.
ج ـ دارا بودن مدرک تحصیلی مرتبط با رشته یا حرفه مورد آموزش بر اساس جدول شماره (1) این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد.

ماده 16 ـ متقاضیان مربیگری در صورتی که در آزمون صلاحیت فنی و حرفه‌ای که توسط سازمان برگزار می‌گردد قبول شوند برای آنها کارت مربیگری که مدت اعتبار آن پنج سال است از سوی سازمان صادر می‌شود. در صورت عدم استمرار شرایط مندرج در ماده (15) این آیین‌نامه اعتبار کارت مزبور تمدید نمی‌شود و در صورت تغییر استاندارد مربوط و یا بخشی از آن، تمدید کارت منوط به بررسی مجدد صلاحیت فنی و حرفه‌ای صاحب کارت خواهد بود. 

ماده 17 ـ مربیانی که بدون عذر موجه از ادامه آموزش در طول دوره خودداری نمایند حسب اعلام دارنده پروانه تأسیس آموزشگاه و تشخیص سازمان پس از یکبار اخطار کتبی کارت مربیگری آنان باطل می‌گردد. 

فصل چهارم ـ مقررات مربوط به کارآموزان 

ماده 18 ـ سن کارآموز برای شرکت در دوره‌های آموزشی نباید کمتر از (12) سال تمام باشد. 

تبصره 1 ـ حـداقـل سن کارآموز با توجـه به تبصـره ماده (2) قانون کارآموزی ـ مصوب 1349 ـ در موارد خاص با تصویب وزیر کار و امور اجتماعی قابل تغییر است.

تبصره 2 ـ پذیرش کارآموزان کمتر از 15 سال منوط به ارائه اجازه کتبی ولی یا قیم قانونی کارآموز است. 

تبصره 3 ـ پذیرش، آموزش و صدورگواهینامه مهارت برای اتباع‌خارجی در آموزشگاهها با ارایه مجوز اقامت از مراجع ذی‌ربط مجاز است. 

ماده 19 ـ حداقل میزان سواد کارآموزان جهت شرکت در دوره‌های آموزشی بر اساس استاندارد حرفه مربوط از طرف سازمان تعیین می‌گردد.

فصل پنجم ـ نظارت و بازرسی و مقررات مربوط به لغو پروانه تأسیس و تعطیل آموزشگاه 

ماده 20 ـ نظارت و بازرسی در امور آموزشگاهها توسط افرادی صورت می‌گیرد که دارای معرفی‌نامه (کارت شناسایی مخصوص بازرسی) صادرشده از طرف سازمان می‌باشند. 

ماده 21 ـ دارندگان پروانه تأسیس مکلفند مدارک و اطلاعات مربوط را هنگام مراجعه در اختیار بازرسان قرار دهند.

تبصره 1 ـ خارج کردن فتوکپی مدارک از آموزشگاه توسط بازرسان صرفاً با ارایه مجوز کتبی سازمان مجاز است.

تبصره 2 ـ بازرسین در صورت مشاهده هرگونه تخلفی از مفاد این آیین‌نامه، ضمن درج موضوع در دفتر بازرسی آموزشگاه مراتب را به سازمان گزارش می‌نمایند. در صورت تکرار تخلف، مراتب جهت اتخاذ تصمیم در مورد تعطیل موقت و یا لغو پروانه تاسیس آموزشگاه، به هیئت نظارت مرکزی ارجاع می‌شود.

تبصره 3 ـ در صورت عدم ارایه دفتر بازرسی و مدارک و اطلاعات مربوط، گزارش بازرسان ملاک عمل خواهد بود. 

ماده 22 ـ حداکثر مدت مجاز برای توقف فعالیت آموزشگاه با کسب اجازه قبلی از سازمان دو سال می‌باشد. در صورتی که این مدت بیش از دو سال باشد لازم است برای بازگشایی آن اقدام به کسب پروانه تأسیس مجدد شود. 

ماده 23 ـ تعطیل آموزشگاه از طرف دارنده پروانه تأسیس قبل از اختتام دوره آموزشی ممنوع است مگر در صورت توافق کتبی کلیه کارآموزان با بازپرداخت شهریه آنان (برای کارآموزان کمتر از 15 سال توافق کتبی ولی یا سرپرست قانونی لازم بوده و شهریه نیز به آنان بازپرداخت می‌گردد.)

فصل ششم ـ مقرارت عمومی

ماده 24 ـ نسخه اصلی پروانه تأسیس باید در دفتر آموزشگاه نصب گردد. 

ماده 25 ـ انتقال یا واگذاری پروانه تأسیس آموزشگاه به شخص یا اشخاص واجد شرایط این آیین‌نامه با هماهنگی و تأیید سازمان مجاز است.

ماده 26 ـ دارندگان پروانه تأسیس موظفند برنامه کار و ساعات آموزش آموزشگاه را به طور دقیق به سازمان اعلام نمایند. 

ماده 27 ـ تغییر محل آموزشگاه منوط به تحقق مجدد شرایط مندرج در ماده (8) این آیین‌نامه و تحصیل موافقت سازمان می‌باشد.

ماده 28 ـ در محل آموزشگاه نباید هیچ گونه فعالیت غیرمرتبط با موضوع تأسیس آموزشگاه وجود داشته باشد. 

تبصره ـ سازمان می‌تواند برای کلیه واحدهای صنفی، خدماتی و تولیدی که امکانات آموزش کارگران را در محل کار خود فراهم نموده‌اند با رعایت مفاد این آیین‌نامه پروانه تاسیس صادر نماید. 

ماده 29 ـ نام آموزشگاه می‌باید با فرهنگ اسلامی و ایرانی مباینت نداشته و در تمام مدت فعالیت آموزشگاه حفظ گردد. انتخاب نام آموزشگاه نباید تکراری باشد. تغییر نام با هماهنگی سازمان توسط اداره کل مجاز می‌باشد.

ماده 30 ـ تعطیل هر یک از حرفه‌های مورد آموزش یا فعالیت مجدد آنها لزوماً باید با توافق کتبی سازمان انجام پذیرد. 

ماده 31 ـ کلیه آموزشگاههایی که قبل از تصویب این آیین‌نامه موجودیت یافته‌اند موظفند از تاریخ ابلاغ ظرف مدت یک سال شرایط خود را با این آیین‌نامه تطبیق دهند. 

تبصره ـ شرایط حداقل مدرک تحصیلی دارندگان پروانه تأسیس این گونه آموزشگاهها از شمول جدول شماره (1) این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد مستثنی است. 

ماده 32 ـ مؤسس به هنگام دریافت پروانه تأسیس و تمدید آن و نیز مدیر و مربی آموزشگاه به هنگام دریافت کارت (مدیریت آموزشگاه ـ مربیگری) و تمدید آن موظفند مبالغ مندرج در جدول شماره (2) این آیین‌نامه را که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد به حسابی که از طرف سازمان تعیین می‌شود واریز نمایند. 

تبصره ـ ایثارگران و اقوام درجه یک آنان و نیز مدیر و مربیان و کارآموزان دستگاههـای اجرایـی و سازمانهای دولتی و نهـادهـای انقلاب اسلامی که آموزش در آنها به صورت رایگان می‌باشد و همچنین کارکنان سازمان و ادارات کل و خانواده درجه یک آنان ( پدر، مادر، همسر و فرزند ) و نیز بسیجیان فعال با ارایه معرفی‌نامه معتبر از مراجع مربوط از پرداخت هرگونه وجه مذکور در این آیین‌نامه معاف می‌باشند.

ماده 33 ـ آزمون متقاضیان مدیریت آموزشگاه و مربیگری حداقل سالی یکبار از طرف سازمان برگزار و تاریخ آن تا یک ماه قبل از انجام توسط رسانه‌های عمومی اعلام می‌گردد. 

ماده 34 ـ پروانه تـأسیس و کارت مدیریت آمـوزشگاه برای آمـوزش مـردان صـرفاً به مردان و برای آموزش زنان به زنان داده می‌شود. 

تبصره ـ در مواردی که رعایت الزام این ماده به تشخیص سازمان میسر نباشد سازمان می‌تواند صدور پروانه را تا زمانی که صلاح بداند از مفاد این ماده مستثنی نماید، مشروط بر آنکه زنان و مردان به صورت مختلط نباشند و متقاضی از هر جهت صلاحیت لازم را داشته باشد. 

ماده 35 ـ آموزش کارآموزان زن صرفاً توسط مربیان زن و آموزش کارآموزان مرد صرفاً توسط مربیان مرد باید انجام شود.

تبصره ـ در صورت عدم وجود مربی واجد شرایط بنا به پیشنهاد اداره کل و تأیید سازمان آموزشگاهها می‌توانند در مدت زمان مشخص با نظارت سازمان از شمول این ماده مستثنی شوند. 

ماده 36 ـ مدت هر دوره آموزشی نباید از مدت تعیین شده بر اساس استاندارد کمتر باشد. 

ماده 37 ـ نشر و پخش هرگونه آگهی و تبلیغات در مورد آموزشگاههای آزاد در صورتی مجاز است که دارندگان پروانه تأسیس قبلاً تأیید سازمان را کسب نموده باشند. 

ماده 38 ـ انجام آزمون پایان دوره کارآموزان و صدور گواهی‌نامه مهارت به عهده سازمان است.

تبصره ـ در حرفه‌هایی که سازمان لزوماً برگزاری آزمون و صدور گواهینامه مهارت را لازم تشخیص ندهد ضمن اجرای آموزش و اعمال نظارت کلی سازمان آزمون برگزار نمی‌شود. بدیهی است مراتب در این خصوص قبلاً به آموزشگاهها ابلاغ می‌گردد. 

ماده 39 ـ سازمان موظف است در تهیه و تدوین استانداردهای مهارت و آموزشی مشاغل زیر مجموعه رشته‌ها و حرف پزشکی و پیراپزشکی از نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دعوت نماید. 

ماده 40 ـ دارنده پروانه تأسیس موظف است یک نسخه از این آیین‌نامه را در دسترس و محل دید عموم کارآموزان قرار دهد. 

ماده 41 ـ میزان شهریه کارآموزان توسط سازمان با توجه به شرایط منطقه تعیین می‌گردد و رعایت آن جهت استمرار پروانه تأسیس الزامی است. 

ماده 42 ـ رشتـه‌های آمـوزشی می‌تواند همـه سـاله برحسب نیاز بازار کار و صنعت به پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی اصلاح و حداقل و نوع مدرک تحصیلی متقاضیان کارت مدیریت و مربیگری آموزشگاه به موازات بهبود کیفیت آموزش فنی و حرفه‌ای در کشور تغییر یابد. افزایش هزینه‌های شرکت در آزمون مهارت ـ صدور گواهینامه و المثنی آن ـ کسب پروانه ـ تمدید پروانه تأسیس و کارت مدیریت آموزشگاه و اخذ کارت مربیگری و تجـدیـد آن با توجه به شرایـط اقتصـادی و شاخص‌های بانک مرکزی منوط به پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد بود.

ماده 43 ـ آموزشگاههایی که بر طبق قانون یا تصویب‌نامه هیئت وزیران دارای آیین‌نامه خاص می‌باشند از شمول این آیین‌نامه مستثنی هستند. 

ماده 44 ـ اعضای خانواده معظم شهدا و ایثارگران در دریافت مجوزهای موضوع این آیین‌نامه در اولویت خواهند بود. 

ماده 45 ـ تصویب‌نامه‌های شماره 47906/ت392هـ مورخ 25 / 8 / 1370 و شماره 4583/ت20799هـ مورخ 12 / 2 / 1379 لغو می‌شوند.

پرویز داودی – معاون اول رئیس جمهور

جدول شماره 1ـ عناوین رشته‌ها و دوره‌های آموزشی و میزان مدرک تحصیلی مؤسس، مدیر، مربی آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد


ردیف

عناوین رشته‌های آموزشی

عناوین دوره‌های آموزشی برابر استانداردهای مهارت و آموزشی سازمان

مدرک تحصیلی

مدیر

مربی

1

اتومکانیک

تعمیرکار اتومبیل گازسوز ـ تعمیرکار اتومبیل سواری ـ تون آپ ـ صافکار ـ تعمیرکار برق خودرو ـ تعمیرکار سوخت‌رسانی دیزل ـ تعمیرکار موتورسیکلت ـ تعمیرکار موتورهای بنزینی (قایق) ـ تعمیرکار موتورهای دیزلی ـ تعمیرکار موتورهای دیزلی دریائی ـ تعمیرکار ترمز خودرو ـ سرویس و نگهداری تراکتور ـ مکانیک تراکتور و تیلر ـ تودوز خودرو ـ نقاش خودرو و…

فوق دیپلم و بالاتر

فوق دیپلم اتومکانیک و بالاتر (مرتبط)

2

الکترونیک

الکترونیک کار عمومی ـ تعمیرکار تلویزیون رنگی و تعمیرکار دستگاههای صوتی و رادیوئی ـ ابزار دقیق ـ تعمیرکار تلفن رومیزی و مکالمه داخلی ـ تعمیرکار ویدئو ـ تعمیرکار دورنگار (فکس) ـ تعمیرکار تلفن همراه ـ الکترونیک کار صنعتی ـ کابل‌کش مخابرات ـ کارگر ماهر الکترونیک صنعتی ـ تعمیر و نگهداری دستگاههای پزشکی و آزمایشگاهی ـ تعمیرکار دستگاه و تجهیزات دندانپزشکی ـ تعمیرکار یونیت دندانپزشکی و …

فوق دیپلم و بالاتر

فوق دیپلم الکترونیک و بالاتر (مرتبط)

3

امور اداری

کارگزین ـ بایگان ـ متصدی دبیرخانه ـ اندیکاتور ـ تلفنچی ـ متصدی اطلاعات و انتظامات ـ سرایدار و….

فوق دیپلم و بالاتر

فوق دیپلم علوم اداری و بالاتر (مرتبط)

4

امور مالی و بازرگانی

حسابدار ـ مأمور خرید ـ انباردار ـ مسئول حقوق و دستمزد ـ حسابرس ـ حسابدار صنعتی ـ (مقدماتی ـ تخصصی) ـ مسئول صادرات و واردات ـ مسئول سفارشات ـ نماینده فروش ـ مدیر فروش ـ بیمه‌گر بیمه‌های بازرگانی ـ بازاریابی و…

فوق دیپلم و بالاتر

فوق دیپلم حسابداری و یا بازرگانی و بالاتر (مرتبط)

5

برق

برقکار ساختمان ـ برقکار صنعتی ـ کارگر شبکه هوائی ـ برقکار عمومی ـ تعمیرکار ماشینهای الکتریکی ـ تعمیرکار لباسشوئی ـ ظرفشوئی ـ خشک‌کن ـ تعمیرکار لوازم خانگی گردنده و حرارتی برقی ـ تعمیرکار لوازم خانگی سردکننده و…

فوق دیپلم و بالاتر

فوق دیپلم برق و بالاتر (مرتبط)

6

بهداشت و ایمنی

آرایش و پیرایش زنانه ـ پیرایشگر مردانه و…

دیپلم متوسطه

دیپلم متوسطه

7

بیوتکنولوژی

آزمایشگر ارشد میکروب‌شناسی آب و فاضلاب و…

فوق دیپلم و بالاتر

فوق دیپلم تاسیسات و بالاتر (مرتبط)

8

تاسیسات

لوله‌کش گاز خانگی و تجاری ـ لوله‌کش و نصاب دستگاههای حرارت مرکزی ـ کارور نیروگاه (دیگ بخار) و…

فوق دیپلم و بالاتر

فوق دیپلم تاسیسات و بالاتر (مرتبط)

9

حمل و نقل

کارور جرثقیل ماشینی، اپراتور آب‌پاش، اپراتور غلتک

فوق دیپلم و بالاتر

فوق دیپلم تاسیسات و بالاتر (مرتبط)

10

خدمات آموزشی

تعلیمات سرپرستی ـ سرپرست صنایع و…

فوق دیپلم و بالاتر

فوق دیپلم (مرتبط) و بالاتر

11

صنایع جوشکاری

جوشکاری برق ـ جوشکار گاز ـ جوشکاری پلاستیک ـ جوشکاری زیرپودری و…

فوق دیپلم و بالاتر

فوق دیپلم مکانیک و بالاتر (مرتبط)

12

صنایع چاپ

صحاف ـ ماشینچی افست ورقی ـ ماشینچی چاپ اسکرین ـ ماشین‌نویسی فارسی و لاتین و…

فوق دیپلم و بالاتر

فوق دیپلم چاپ و بالاتر (مرتبط)

13

صنایع چوب

درودگری ـ منبت و معرق‌کار ـ خراط ـ قاب‌ساز چوبی مدل‌ساز ـ رنگ‌کار چوب ـ خاتم‌کار ـ رنگ‌کار چوب و…

فوق دیپلم و بالاتر

فوق دیپلم صنایع چوب و بالاتر (مرتبط)

14

صنایع دستی و هنر

فرش‌باف ـ رفوگر فرش ـ طراح سنتی فرش ـ گلیم‌باف جاجیم‌باف ـ گبه‌باف ـ طلا و جواهرسازی: فروشندگی طلا و جواهر ـ ملیله‌ساز نقره ـ بازاریاب طلا از خاک ـ سنگ‌شناسی سنگهای قیمتی ـ ملیله‌کار و زنجیرباف ـ ریخته‌گر فلزات قیمتی ـ مدلساز فلزات قیمتی ـ ذوب‌کار فلزات قیمتی ـ طلا و جواهرساز ـ جوشکار و تعمیرکار فلزات قیمتی و…
نقاشی ـ مینیاتور ـ تذهیب ـ نقاش روی پارچه ـ نقاش روی شیشه ـ نقاش روی چرم ـ گیپورباف ـ مرواریدباف ـ مکرومه‌باف ـ حصیرباف ـ پوستین‌دوز ـ خاتم‌ساز ـ قبادوز صدف‌ساز ـ تابلوساز تزئینی ـ معرق‌کار الیاف گیاهی ـ عروسک‌دوز ـ قلاب‌باف چرم و جیر ـ آئینه‌کار ـ حجار (سنگ‌تراش) ـ حجم‌ساز ـ ملیله‌ساز نقره ـ خاتم‌کار ـ معرق‌کار ـ قلم‌زن و…
شیشه‌گری ـ تراشکار شیشه و کریستال و…
توپ‌دوز چرمی طراح کیف و کفش ـ پستایی‌ساز ـ پیش‌کار ـ برشکار رویه کفش ماشینی و…
گلسازی: سازنده گیاهان مصنوعی ـ سازنده میوه‌های خمیر چینی ـ گلسازی گلهای مصنوعی (خمیر چینی) و…
شمع‌سازی ـ گل‌آرایی‌گلهای خشک ـ مسگر تزئینی و…
دوختهای تزئینی با دست: گلابتون‌دوز ـ سرمه (ملیله) دوز ـ شبکه‌دوز ـ ابریشم‌دوز ـ مرواریددوز ـ پولک و منجوق‌دوز ـ تکه‌دوز ـ قلاب‌دوز کاموا و کوبلن‌دوز ـ گلابتون‌دوز ـ گلدوز دستی ـ سوزن‌دوز بلوچ ـ
تکه‌دوز با چرخ ـ گلدوز ماشینی ـ طراح دوخت‌های تزئینی
سفالگر
گرافیک ـ عکاسی عمومی ـ متصدی لابراتور عکاسی و…
مدیریت خانواده
کمک طراح صنعتی

دیپلم متوسطه

دیپلم متوسطه

15

صنایع شیمیایی

آزمایشگر تستهای شیمیائی فلزات ـ کارگر آزمایشگاه فیزیک کاشی‌سازی ـ آزمایشگر آزمایشگاه شیمی قند ـ رنگرز پوست و…

فوق دیپلم و بالاتر

فوق دیپلم شیمی و بالاتر (مرتبط)

16

صنایع غذایی

کارور صنایع کنسروسازی ـ کنترلر میکروبی مواد غذایی کنترلر شیمیایی مواد غذایی ـ کارور تولید فرآورده‌های گوشتی و…

فوق دیپلم و بالاتر

فوق دیپلم صنایع غذایی و بالاتر (مرتبط)

نانوائی ـ طباخی ـ شیرینی‌پزی ـ آشپز هتل و…

دیپلم متوسطه

دیپلم متوسطه

17

صنایع فلزی

در و پنجره‌ساز آلومینیوم ـ در و پنجره‌ساز پروفیل آهنی ـ ورق‌کار ـ اسکلت‌ساز فلزی ـ کابینت‌ساز ـ چاقوساز ـ قفل و کلیدساز و…

فوق دیپلم و بالاتر

فوق دیپلم مکانیک و بالاتر (مرتبط)

18

صنایع نساجی

ریسندگی ـ بافندگی ـ چاپ پارچه ـ پتوباف ـ جوراب‌باف ماشینی ـ رنگرز پارچه ـ رفوگر پارچه ـ پشمی و فاستونی ـ مکانیک ماشینهای چندلاکنی فیتیله ـ مکانیک ماشینهای بافندگی ـ بافندگی (دستی ـ ماشینی) و…

فوق دیپلم و بالاتر

فوق دیپلم نساجی و بالاتر (مرتبط)

19

طراحی و دوخت

نازک‌دوز مردانه ـ ضخیم‌دوز مردانه ـ شلواردوز ـ کاپشن‌دوز ـ نازک‌دوز زنانه ـ ضخیم‌دوز زنانه ـ بچه‌گانه و دخترانه‌دوز ـ طراح لباس زنانه و بچه‌گانه ـ راسته‌دوز ـ برشکار ـ الگوساز و برشکار لباس زنانه ـ الگوساز و برشکار لباس مردانه ـ پرده‌دوز و…

دیپلم متوسطه

دیپلم متوسطه

20

عمران

نقشه‌بردار ـ نقشه‌کش ساختمان ـ نقاش ساختمان ـ گچ بر ـ کاشی‌کار ـ قالب‌‌بند ـ بندکش ـ بتون ریز ـ گچ‌کار ـ سنگ‌کار ـ عایق‌کار ـ آرماتوربند ـ ماکت‌ساز و…

فوق دیپلم و بالاتر

فوق دیپلم عمران و بالاتر (مرتبط)

21

فناوری اطلاعات

کارور رایانه ـ برنامه‌نویس C ـ سخت‌افزار ـ طراح و نقشه‌کش اتوکد ـ برنامه‌نویسی پاسکال ـ برنامه‌نویسی Foxpro ـ برنامه‌نویسی V.B و….

فوق دیپلم و بالاتر

فوق دیپلم رایانه و بالاتر (مرتبط)

22

کانی های غیر فلزی

سرامیک‌ساز ـ ساخت کاشی ـ رنگ‌ساز کاشی سنتی درجـه‌بنـدی کاشی ـ برشکار شیشـه ایمنـی ـ چینی‌سازی و…

فوق دیپلم و بالاتر

فوق دیپلم و بالاتر (مرتبط)

23

کشاورزی (امور زراعی و باغی)

باغبان ـ برنجکار ـ پرورش‌دهنده قارچ خوراکی ـ پسته‌کار ـ چایکار ـ زعفران‌کار ـ سبزی‌کار ـ کشت‌کار گلخانه‌ای و…

فوق دیپلم و بالاتر

فوق دیپلم کشاورزی و بالاتر (مرتبط)

24

کشاورزی(امور دامی و آبزیان)

پرورش‌دهنده اسب ـ پرورش‌دهنده بلدرچین ـ پرورش‌دهنده زنبور عسل ـ پرورش‌دهنده شترمرغ ـ کارگر فنی گاوداری صنعتی ـ کارگر فنی مرغداری صنعتی و….

فوق دیپلم و بالاتر

فوق دیپلم دامپروری و بالاتر (مرتبط)

25

کشاورزی(ماشین آلات کشاورزی)

تعمیرکار ماشینهای برداشت علوفه ـ تعمیرکار ماشینهای ثابت زراعی ـ کارور ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی (ماشینهای کاشت) ـ کارور ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی (ماشینهای برداشت) کارور ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی (ماشینهای خاک) و….

فوق دیپلم و بالاتر

فوق دیپلم و بالاتر (مرتبط)

26

گردشگری

مدیر تور ـ راهنمای تور داخلی ـ راهنمای تور خارجی مهماندار قطار ـ مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ـ سرپرست فروش بلیط پروازهای داخلی و خارجی ـ مدیر فنی و فروش بلیط و…

فوق دیپلم و بالاتر

فوق دیپلم مدیریت و بالاتر (مرتبط)

27

متالوژی

مدل‌ساز ـ ریخته‌گر ـ قالب‌گیر و ریخته‌گر مواد ترکیبی (کامپوزیت) و….

فوق دیپلم و بالاتر

فوق دیپلم و بالاتر (مرتبط)

28

محیط زیست و منابع طبیعی

بهره‌برداری جنگل ـ آماربرداری جنگل (در بخش عملیات دفتری) ـ آماربرداری جنگل (در بخش عملیات داخل جنگل) و…

فوق دیپلم و بالاتر

فوق دیپلم و بالاتر (مرتبط)

29

مخابرات

تعمیرکار تلفن رومیزی و دستگاه مکالمه داخلی ـ تعمیرکار تلفن همراه ـ تعمیرکار سانترال تلفن ـ تعمیرکار دورنگار (فاکس) و….

فوق دیپلم و بالاتر

فوق دیپلم و بالاتر (مرتبط)

30

مدیریت و صنایع

کارآفرین ـ سرپرست بسته‌بندی ـ سرکارگر حمل مواد، زمان‌سنج و….

فوق دیپلم و بالاتر

فوق دیپلم و بالاتر (مرتبط)

31

معدن

معدن کار عمومی ـ کارگر استخراج ذغال ـ نقشه‌کش معدن و….

فوق دیپلم و بالاتر

فوق دیپلم معدن و بالاتر (مرتبط)

32

مکانیک

قالبسازی ـ تراشکار ـ اسپارک‌کار ـ فرزکار ـ صفحه تراش ـ نقشه‌کش صنعتی ـ تعمیرکار هیدرولیک ـ تعمیرکار پنوماتیک ـ تعمیر و نگهداری ماشینهای اداری ـ مکانیک ماشین‌آلات صنعتی (عمومی) ـ ماشین ابزار ـ نقشه‌کشی ـ مکانیک صنایع ـ قالبسازی طراح قالب ـ طراح بدنه ـ تزئینات خودرو و….

فوق دیپلم و بالاتر

فوق دیپلم مکانیک و بالاتر (مرتبط)

33

هتلداری

مدیر هتل ـ معاون خانه‌داری در هتل ـ اتاق‌دار هتل ـ انباردار هتل ـ شیشه‌شوی هتل ـ متصدی البسه در هتل و…

فوق دیپلم و بالاتر

فوق دیپلم هتلداری و بالاتر (مرتبط)

1ـ سایر عناوین رشته‌ها و دوره‌های آموزشی بر اساس فهرست استانداردهای مصوب سازمان تهیه و اعلام خواهد شد.
2ـ در موارد خاص، حداقل مدرک تحصیلی و معادل آن توسط هیأت مرکزی تعیین خواهد شد.
3ـ حداقل سطح تحصیلات و رشته تحصیلی، مدارک تحصیلی مرتبط، شرایط کسب هر یک از عناوین مربیان (مربی، ارشد مربی، سرمربی، استاد مربی) و سوابق تجربی لازم آنان حسب دوره‌های آموزشی به تفکیک استانداردهای مهارت و آموزش توسط سازمان اعلام خواهد شد.

جدول شماره 2 ـ هزینه صدور و تمدید پروانه تأسیس و هزینه تمدید کارت مدیریت و مربیگری آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌‌ای آزاد


عناوین رشته های آموزشی

هزینه صدور

هزینه تمدید

پروانه تأسیس (با اعتبار 5 ساله)

کارت مدیریت(با اعتبار 5 ساله)

کارت مربیگری(با اعتبار 5 ساله)

پروانه تأسیس(با اعتبار 5 ساله)

کارت مدیریت(با اعتبار 5 ساله)

کارت مربیگری(با اعتبار 5 ساله)

امور اداری ـ امور مالی و بازرگانی ـ بهداشت و ایمنی خدمات آموزشی (مدیریتی) ـ صنایع دستی و هنر ـ طراحی و دوخت ـ گردشگری ـ هتلداری ـ صنایع غذایی

000 / 375 ریال

000 / 190 ریال

000 / 190 ریال

000 / 90 ریال

000 / 90 ریال

000 / 90 ریال

کشاورزی (امور زراعی و باغی) ـ کشاورزی (امور دامی و آبزیان) ـ ماشین‌آلات کشاورزی ـ محیط زیست و منابع طبیعی

000 / 500 ریال

000 / 250 ریال

000 / 250 ریال

000 / 250 ریال

000 / 125 ریال

000 / 125 ریال

اتومکانیک ـ الکترونیک ـ برق ـ بیوتکنولوژی ـ صنایع جوشکاری ـ صنایع چاپ ـ صنایع چوب ـ صنایع شیمیایی ـ صنایع فلزی ـ تأسیسات ـ حمل و نقل ـ صنایع نساجی ـ عمران ـ کانی‌های غیرفلزی ـ متالوژی ـ مخابرات ـ مدیریت و صنایع ـ مکانیک ـ معدن

000 / 625 ریال

000 / 250 ریال

000 / 250 ریال

000 / 250 ریال

000 / 150 ریال

000 / 150 ریال

فناوری اطلاعات

000 / 375 ریال

000 / 375 ریال

000 / 375 ریال

000 / 190 ریال

000 / 190 ریال

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.