حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17730 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۲۱ اسفند ۱۴۰۱ - ۹:۱۹
شناسه : 38795

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 8 /3 /1389 ‏بنا به پیشنهاد شماره ۹۵۲- ۱ /۸۷۲۱ ‏مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۱ ‏سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳ ‏- و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۶۴۰۸۲ /ت ۳۷۳هـ مورخ […]

پ
پ

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 8 /3 /1389 ‏بنا به پیشنهاد شماره ۹۵۲- ۱ /۸۷۲۱ ‏مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۱ ‏سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳ ‏- و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۶۴۰۸۲ /ت ۳۷۳هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰‏، آیین نامه معاملات شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی را به شرح زیر تصویب نمودند :

آیین نامه معاملات شرکت مادرتخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی
مصوب 1389,03,08

فصل اول -کلیات

ماده ۱ ‏– کلیه معاملات شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی که در این آیین نامه به اختصار ‏شرکت نامیده می شود، اعم از خرید، فروش، مشارکت با بخش غیر دولتی، تهیه بسته های سرمایه گذاری و واگذاری آن، اجاره، استجاره، پیمانکاری، خدمات تخصصی و پژوهشی، مطالعات و مهندسی، اجرت کار و غیره براساس این آیین نامه و حسب مورد از طریق مناقصه (مزایده) انجام می گردد.

ماده ۲ ‏– اصطلاحات مورد استفاده در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:

الف – قانون: قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ ‏- .

ب – مناقصه: فرآیندی رقابتی برای تأمین کالا ، خدمت یا حقوق با کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود.

ج – مزایده : فرآیندی رقابتی برای فروش کالا ، خدمات یا حقوق متعلق به شرکت که در آن موضوع معامله به مزایده گری که بیشترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود.

د – مناقصه گزار (مزایده گزار): شرکت که براساس آیین نامه، مناقصه (مزایده) را برگزار می نماید.

هـ – مناقصه گر (مزایده گر) : شخص حقیقی یا حقوقی که در مناقصه (مزایده) شرکت می کند.

و – کمیسیون مناقصه (مزایده) : هیأتی که فرآیند برگزاری ، تعیین برنده، اتخاذ تصمیم در خصوص تجدید و یا لغو مناقصه (مزایده) و سایر وظایف در این آیین نامه را بر عهده می گیرد .

ز – کمیته فنی بازرگانی: هیأتی با حداقل سه عضو خبره فنی صلاحیتدار (حسب نوع معامله) که ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها، ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران (مزایده گران) و سایر وظایف مقرر در این آیین نامه را بر عهده می گیرد. اعضاء این کمیته توسط مدیر عامل انتخاب می شوند.

ح – کمیسیون تحویل : هیأتی که فرآیند تحویل و تحول کالا ، خدمت یا حقوق از برنده مناقصه (به برنده مزایده) و سایر وظایف مقرر در آیین نامه را بر عهده می گیرد. کمیسیون تحویل مرکب از انباردار (یا نماینده واحد تحویل گیرنده / تحویل دهنده) ، نماینده واحد تقاضا کننده و نماینده یا نمایندگانی که توسط مدیر عامل تعیین می شود، خواهد بود.

ط – هیأت سه نفره ترک مناقصه(مزایده): هیأتی متشکل از مدیر عامل، ذی حساب و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی که با توجه به شرایط ، میسر نبودن انجام معاملات از طریق مناقصه (مزایده) را تأیید می نماید که در این آیین نامه به اختصار هیأت سه نفره نامیده می شود .

ی – ارزیابی کیفی مناقصه گران (مزایده گران) : ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران (مزایده گران) که از سوی شرکت و توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می شود .

ک – ارزیابی شکلی : بررسی کامل بودن اسناد و امضاء آنها و غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.

ل – ارزیابی فنی بازرگانی: فرآیندی که در آن مشخصات، استانداردها، کارایی، دوام و سایر ویژگی های فنی بازرگانی پیشنهادها بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.

م – ارزیابی مالی : فرآیندی که در آن مناسب ترین قیمت به شرح مندرج در ماده ( ۲۲‏) از بین پیشنهاد هایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده اند ، برگزیده می شود .

ن – مدت اعتبار پیشنهادها : دوره زمانی که توسط شرکت اعلام می گردد و در طی آن پیشنهادها باید دارای اعتبار باشند . این مدت شامل زمان لازم برای انجام مناقصه (مزایده)، بررسی و ارزیابی پیشنهادها ، تعیین برنده و انعقاد قرارداد می باشد .

س – انحصار : انحصار در معامله عبارت است از :

۱ ‏– یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین می شود :

الف – اعلان هیأت وزیران برای کالاها ، خدمات یا حقوقی که در انحصار دولت است .

ب – انتشار فراخوان عمومی در خصوص موضوع معامله و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله .

۲ ‏– منحصر به فرد بودن اموال منقول ، خدمات و حقوقی که با توجه به بند (۱) ماده (۲۷) مشخص می شود.

ع – برنامه زمانی مناقصه (مزایده): سندی که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه (مزایده)، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود .

ف – شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات: شبکه اطلاع رسانی، موضوع بند (ج) ماده (۲۳‏) قانون .

ص – شبکه اطلاع رسانی معاملات تاج: پایگاه اینترنتی با نام شبکه اطلاع رسانی الکترونیکی معاملات شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی و شرکت های زیر مجموعه که در این آیین نامه به اختصار شبکه اطلاع رسانی معاملات تاج (مخفف توسعه ایرانگردی و جهانگردی) نامیده می شود و توسط شرکت ایجاد می گردد .

فصل دوم – طبقه بندی معاملات

ماده ۳ – معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله ) به سه دسته تقسیم می شوند :

۱– ‏معاملات کوچک : معاملاتی که مبلغ آن از مبلغ چهل و نه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۹‏) ریال تجاوز ننماید. نصاب معاملات کوچک بر مبنای قیمت ثابت سال ۱۳۸۹‏می باشد. تعیین (تعدیل و جایگزینی) نصاب بعدی معاملات یاد شده با توجه به تبصره (۱) ماده (۳) قانون صورت خواهد گرفت.

۲ ‏– معاملات متوسط : معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف مبلغ معاملات کوچک تجاوز ننماید .

۳– ‏معاملات بزرگ : معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف مبلغ معاملات کوچک باشد.

تبصره ۱– مبنای نصاب در خرید، برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات بزرگ مبلغ برآوردی می باشد. مبلغ برآوردی به تشخیص مدیر عامل (و یا نماینده مجاز وی ) توسط مشاور طرح (ویا واحد متقاضی ) و یا کارشناس منتخب هیأت مدیره تعیین می شود .

تبصره ۲‏– مبنای نصاب در فروش ، مبلغ برآوردی است که به تشخیص مدیر عامل (و یا نماینده مجاز وی ) توسط مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب (کارشناس منتخب و یا کارشناس رسمی دادگستری ) تعیین خواهد شد.

تبصره ۳– مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصاب های یاد شده نباید با تفکیک اقلامی که به طور‏متعارف یک مجموعه واحد تلقی می شوند، به نصاب پایین تر تبدیل شود .

ماده ۴ – انواع مناقصه (مزایده) به شرح زیر طبقه بندی می شوند :

الف – مناقصه (مزایده) از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی می شوند :

۱– ‏یک مرحله ای: فرآیندی که در آن (به تشخیص مدیر عامل یا نماینده مجاز وی) نیاز به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این فرآیند پاکت های پیشنهاد مناقصه گران (مزایده گران) در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده تعیین می شود .

۲– ‏دو مرحله ای : فرآیندی که در آن (به تشخیص مدیر عامل یا نماینده مجاز وی ) بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد . در این فرآیند کمیته فنی بازرگانی تشکیل و پیشنهادها را مورد ارزیابی قرار داده و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه (مزایده) گزارش می کند تا براساس مفاد این آیین نامه برنده مناقصه (مزایده) تعیین گردد .

ب – مناقصه (مزایده) از نظر روش دعوت مناقصه گران (مزایده گران) به انواع زیر طبقه بندی می شوند:

۱ ‏– مناقصه (مزایده) عمومی: فرآیندی که از طریق آگهی عمومی از مناقصه گران (مزایده گران) دعوت به عمل می آید.

۲– ‏مناقصه (مزایده) محدود : فرآیندی که در آن براساس مفاد ماده (۱۶) و با رعایت ماده (۱۴‏)، در وهله نخست مناقصه گران (مزایده گران) صلاحیتدار فراخوان می شوند و سپس برای واجدین اولویت (فهرست کوتاه) دعوتنامه شرکت در مناقصه (مزایده) ارسال می گردد .

فصل سوم – سازماندهی

ماده ۵– کمیسیون مناقصه (مزایده) به شرح زیر سازماندهی می شود :

الف – هر یک ازکمیسیون های مناقصه (مزایده) شرکت متشکل از سه نفر عضو می باشد که با معرفی مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره ازمیان مدیران و یا کارشناسان خبره ، متعهد ومطلع انتخاب می شوند. هیأت مدیره می تواند بیش از یک کمیسیون تشکیل دهد ، همچون کمیسیون های مجزا برای انجام فرآیند مناقصه و مزایده و یاکمیسیون های متفاوت برای سطح معاملات (مانند معاملات برآورد مبلغ کمتر و بیشتر از … ) یا کمیسیون معاملات خاص (مانند معاملات ساخت، تملک و بهره برداری (BOO)، ساخت، بهره برداری و واگذاری(BOT) و شرح کلی خدمات (ROT) و یا کمیسیون معاملاتی که از نظر تخصص پیچیده می باشد . در این صورت هیأت مدیره باید محدوده فعالیت هر یک را مشخص و به مدیر عامل و کمیسیون ها ابلاغ نماید .

تبصره – هیأت مدیره نمی تواند اختیارات خود را در انجام این بند به مدیر عامل تفویض نماید .

ب – کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضای یاد شده رسمیت دارد و تصمیمات آن با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد.

تبصره ۱– کمیسیون مناقصه (مزایده) می تواند حسب مورد از کارشناسان و متخصصین فنی، مالی، حقوقی و ‏اداری شرکت و یا سایر صاحبنظران که هیچ گونه منافعی در موضوع معامله ندارند، برای حضور در جلسات کمیسیون و برای اظهارنظر (بدون حق رأی) دعوت نماید .

تبصره ۲ ‏– رؤسای هر یک از واحدها یا نمایندگان مختار آنها چنانچه عضو کمیسیون نباشند، می توانند در مورد معاملات مربوط به واحد خود در کمیسیون مناقصه (مزایده) حضور یافته و توضیحات لازم را ارایه دهند :
همچنین کمیسیون مناقصه (مزایده) می تواند از هر یک از رؤسا تقاضا نماید تا در جلسه شرکت نموده و نظر خود را (بدون حق رأی) اظهار دارند.

ج – در مناقصه (مزایده) دو مرحله ای، کمیسیون مناقصه (مزایده) با حضور مدیر عامل تشکیل می شود.

ماده ۶ – موارد زیر از وظایف کمیسیون مناقصه (مزایده) است :

الف – تأیید کفایت اسناد مناقصه (مزایده) برای انتشار آگهی و یا ارسال دعوتنامه .

ب – تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه (مزایده) در موعد مقرر در فراخوان .

ج – بررسی پیشنهادها از نظرکامل بودن مدارک و امضاء آنها و نیز خوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی).

د – ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه (مزایده).

هـ ‏- ارجاع بررسی سوابق و توان انجام تعهدات پیشنهاد دهندگان (در صورت لزوم) و بررسی فنی بازرگانی ‏پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در فرآیند دو مرحله ای

و – تعیین برندگان اول و دوم طبق شرایط این آیین نامه .

ز – تنظیم و امضاء صورتجلسات کمیسیون مناقصه (مزایده) .

ح – تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه (مزایده ) طبق شرایط این آیین نامه .

فصل چهارم – برگزاری مناقصه (مزایده)

ماده ۷ ‏– فرآیند برگزاری مناقصه (مزایده) به ترتیب شامل مراحل زیر است :

الف – تأمین منابع مالی برای انجام موضوع مناقصه و نحوه مصرف منابع حاصل از انجام موضوع مزایده .

ب – تعیین نوع مناقصه (مزایده) در معاملات بزرگ (یک مرحله ای یا دو مرحله ای ، عمومی یا محدود )

ج – تهیه اسناد مناقصه (مزایده).

د – ارزیابی کیفی مناقصه گران (مزایده گران) در صورت لزوم

هـ – فراخوان مناقصه (مزایده)

و – ارزیابی پیشنهادها

ز – تعیین برنده مناقصه (مزایده)

ح – انعقاد قرارداد

ماده ۸ ‏– تأمین منابع مالی به شرح زیر می باشد:

الف – انجام معامله به هر طریق ، مشروط بر آن است که شرکت به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل نموده و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد .

تبصره– در خصوص معاملاتی که دوره انجام آن بیش از مدت یک سال مالی باشد ، قبل از انجام معامله باید ترتیبات لازم برای پیش بینی منابع مالی مورد نیاز صورت پذیرد و پس از تصویب هیأت مدیره ، اقدام گردد.

ب – نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله باید توسط شرکت به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه (مزایده) قید و تعهد شود .

ماده ۹ ‏– مناقصه به یکی از روش های زیر انجام می شود :

الف – در مورد معاملات کوچک کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمات یا حقوق) در ارتباط با بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح شرکت و اخذ صورتحساب مشخص و به تشخیص و مسؤولیت خود ، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد . سند هزینه باید توسط مأمور خرید با درج نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ و ذکر این عبارت که «معامله به کمترین بهای ممکن انجام شده است»، امضا گردد .

ب – در مورد معاملات متوسط کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم وکیف موضوع معامله (کالا ، خدمات یا حقوق ) درباره بهای آن تحقق نماید و با رعایت صرفه و صلاح شرکت و با اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت مورد نظر چنانچه بهای به دست آمده مورد تأیید مسؤول واحد تدارکات یا مقام مسؤول باشد معامله را با عقد قرارداد و با اخذ صورتحساب انجام دهد . چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسؤول واحد تدارکات یا مقام مسؤول هم تراز وی به تعداد موجود کفایت می شود .

تبصره ۱– ‏در خرید چنانچه درخواست کننده تأیید نمونه را به طور کتبی ضروری اعلام نماید قبل از انجام خرید باید نمونه به تأیید درخواست کننده برسد .

تبصره ۲‏– مأمورین و سایر مسؤولین یاد شده در این ماده با توجه به مدتی که فروشندگان کالا، خدمت یا حقوق در برگ استعلام بها برای اعتبار بهای پیشنهاد شده ذکرکرده اند ، باید طوری اقدام کنند که به علت انقضای مدت ، خسارتی متوجه شرکت نشود .

تبصره ۳– چنانچه مسؤولیت واحد تدارکات بر عهده کارپرداز واحد باشد ، امضاء نامبرده به منزله امضاء مسؤول واحد تدارکات است . در صورتی که شرکت فاقد کارپرداز باشد، می توان وظایف مندرج در این آیین نامه را به متصدیان پست های مشابه سازمانی و یا به مأمور خرید محول نمود . در این گونه موارد معاملات با تأیید مقام مسؤول واحد مربوط انجام خواهد شد .

ج – در معاملات بزرگ به یکی از روش های زیر عمل می شود :

۱– ‏برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار

۲– ‏برگزاری مناقصه محدود.

ماده ۱۰‏– مزایده به یکی از روش های زیر انجام می شود:

الف – در مورد معاملات کوچک و متوسط بهای پایه مورد معامله از طرف کارشناس منتخب هیأت مدیره ارزیابی و فروش از طریق حراج صورت می پذیرد . فراخوان حراج باید از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات و شبکه اطلاع رسانی معاملات تاج منتشر گردد . همچنین به اقتضای اهمیت معامله و به تشخیص مدیر عامل از دو تا سه نوبت از طریق درج خلاصه فراخوان حراج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشارکشوری یا استان مربوط (با ذکر چگونگی دسترسی به جزییات اطلاعات مربوط به شبکه اطلاع رسانی یاد شده) یا طرق دیگر ( به نحوی که خریداران بتوانند با ملاحظه مشخصات مورد معامله در حراج شرکت نمایند) منتشر گردد.

تبصره ۱‏– در فراخوان باید درج شودکه در مقابل فروش ، وجه آن به طور نقدی دریافت و هرگونه مالیات ، عوارض و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده خریدار است.

تبصره۲– حراج از بهای ارزیابی شده شروع و به خریداری که بالاترین بهاء را پیشنهاد کند، واگذار می گردد و چنانچه داوطلب خرید به حداقل قیمت (قیمت ارزیا بی شده) پیدا نشود ، حراج تجدید و در صورت لزوم مورد معامله دوباره مورد ارزیابی قرار می گیرد .

ب – در معاملات بزرگ قیمت پایه کارشناسی به تشخیص مدیر عامل ( و یا نماینده مجاز وی ) توسط مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب (هیأت کارشناسی متشکل از سه نفر به انتخاب هیأت مدیره و یا کارشناس رسمی دادگستری) تعیین و به یکی از روش های زیر عمل می شود :

۱– ‏برگزاری مزایده عمومی از طریق انتشار فراخوان ها

۲– ‏برگزاری مزایده محدود

تبصره ۱– فروش اموال غیرمنقول شرکت (به استثنا اموال مستثنی شده در ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶ -که فروش آنها ممنوع می باشد ) و سهام شرکت های زیر مجموعه با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی مجاز می باشد . چنانچه روش انجام معامله در مصوبه مجمع عمومی مشخص نشده باشد، براساس مفاد آیین نامه عمل خواهد شد .

تبصره۲– در معاملاتی که منجر به مشارکت در اجرای پروژه خواهد بود، آورده شرکت از قبیل امتیازات، اموال و املاک توسط هیأت کارشناسی متشکل از سه نفر به انتخاب هیأت مدیره یا کارشناس رسمی دادگستری تقویم و در اسناد آگهی مشارکت به عنوان سهم پایه شرکت اعلام می گردد .

ماده ۱۱ ‏– ارزیابی کیفی به شرح زیر انجام می گیرد :

الف – در ارزیابی کیفی مناقصه گران باید موارد زیر لحاظ شود :

1– ‏ تضمین کیفیت خدمات و محصولات

۲ ‏– داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر

3– ‏ حسن سابقه

۴– ‏داشتن پروانه کار یا گواهینامه صلاحیت ، در صورت لزوم

۵– ‏توان مالی متقاضی برای انجام موضوع معامله ، در صورت لزوم

تبصره – مواردی که برای ارزیابی کیفی مناقصه گران بیش بینی شده است ، در صورتی که با عمل مزایده ‏مورد نظر منطبق باشد، باید لحاظ شود.

ب – مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران (مزایده گران) به شرح زیر است:

– تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها
‏توصیه#تبصره – معیارهای ارزیابی متناسب با موضوع معامله تعیین خواهد شد . این معیارها شامل مواردی همچون سابقه اجرایی و تجربه انجام کارهای مشابه یا در دست اقدام ، حسن سابقه و رضایت در کارهای قبلی ، خلاقیت ها و نوآوری در کارهای مشابه، داشتن تجهیزات و ماشین آلات و لوازم کار آماده به کار یا در دسترس ، مدیریت کار آمد و سیستم مدیریتی مناسب و نظام کیفی انجام کار ، کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه، میزان سرمایه و توان مالی و پشتیبانی، با اولویت بومی بودن پیمانکار و داشتن تجربه در محل اجرای پروژه (امکانات ارایه خدمات پس از فروش در مورد تجهیزات نرم افزار و موارد مشابه) و همچنین ظرفیت اجرایی (با توجه به سایرکارهای در دست انجام و با توجه به برآورد های مقداری و ریالی کالا، خدمت یا حقوق) خواهد بود .

۲ ‏– تعیین شاخص های اندازه گیری و روش ارزیابی
‏توصیه#تبصره- روش ارزیابی توان انجام تعهدات پیشنهاد دهندگان و عوامل مؤثر در این ارزیابی (شامل معیارهای ارزیابی شاخص های اندازه گیری و دامنه امتیاز و مبانی تعیین آن برای هر یک از معیارها، اهمیت نسبی معیارها و همچنین حد نصاب امتیاز قابل قبول) و زمان مورد نیاز برای بررسی و تمدید آن باید در اسناد مناقصه (مزایده) درج شود .

۳– ‏تهیه اسناد ارزیابی

۴– ‏انتشار فراخوان برای دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه گران (مزایده گران)

۵– دریافت، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان

۶– ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه گران (مزایده گران) و رتبه بندی آنها

۷ ‏– تهیه و اعلام اسامی مناقصه گران (مزایده گران) صلاحیتدار، امتیازات و رتبه آنها (تهیه فهرست کوتاه)

۸– ‏مستند سازی ارزیابی کیفی مناقصه گران (مزایده گران)

ماده ۱۲‏– شرکت باید با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه گران (مزایده گران) نسبت به تشخیص صلاحیت و رتبه بندی اشخاص و تهیه فهرست واجدین صلاحیت و ظرفیت اجرایی آنها برای انجام امور مختلف اقدام نماید . در این ارتباط باید نسبت به انجام فراخوان های لازم اقدام نماید . در رشته هایی که فهرست واجدین صلاحیت و رتبه بندی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور منتشر شده باشد، کلیه واجدین صلاحیت براساس آخرین فهرست منتشر شده باید در فهرست شرکت منظورگردد مدیرعامل می تواند برای انجام این کار از خدمات مهندسین مشاور و یا تشکل های حرفه ای غیر دولتی نیز استفاده نماید . در هر حال تأیید صلاحیت و رتبه بندی باید به تأیید هیأت مدیره برسد.

تبصره ۱ ‏– تشخیص صلاحیت و رتبه بندی براساس اطلاعات قابل اتکا در مورد سابقه اجرایی و تجربه انجام کارهای مشابه یا در دست اقدام، حسن سابقه و رضایت درکارهای قبلی، خلاقیت ها و نوآوری در کارهای مشابه، داشتن تجهیزات و ماشین آلات و لوازم کار آماده به کار و یا در دسترس، میزان سرمایه و توان مالی و پشتیبانی مدیریت کارآمد و سیستم مدیریتی مناسب و نظام کیفی انجام کار ، کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه امکانات مربوط به ارایه خدمات پس از فروش (در مورد تجهیزات ، نرم افزار و موارد مشابه ) و سایر شرایط لازم به عمل خواهد آمد.

تبصره ۲‏– مدیر عامل موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه ، دستورالعمل اجرایی ارزیابی کیفی مناقصه گران (مزایده گران) شاخص های اندازه گیری و روش ارزیابی را با رعایت مفاد این ماده و ماده ( ۱۱‏) این آیین نامه و سایر مقررات ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت مدیره برساند و مراتب را به مجمع عمومی اعلام نماید .

تبصره ۳‏– شرکت های زیر مجموعه شرکت می توانند از این فهرست نیز استفاده نمایند .

ماده ۱۳– تشخیص صلاحیت ، انتخاب و ارجاع کار به مهندسین مشاور ، محققین و شرکت های خدمات مدیریت براساس دستورالعمل های اجرایی تعیین ضوابط، موازین و معیارهای «تشخیص صلاحیت» و «انتخاب و ارجاع کار به مهندسین مشاور طرح های زیرساخت های صنعت گردشگری، محققین و شرکت های خدمات مدیریت صنعت گردشگری» (مشتمل بر مطالعه ، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره ای و کارشناسی) خواهد بود که با رعایت سایر قوانین و مقررات توسط شرکت تنظیم و به تصویب رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می رسد.

تبصره – در ارجاع کار به مهندسین مشاور ، محققین و شرکت های خدمات مدیریت ، در مواردی که حق الزحمه از محل منابع شرکت تأمین ولی از طریق رقابت (که چگونگی آن در دستورا لعمل های یاد شده مشخص می گردد) تعیین نمی شود ، میزان حق الزحمه به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره خواهد بود.

ماده ۱۴– فراخوان مناقصه (مزایده) به شرح زیر انجام می گیرد :

الف – مفاد فراخوان حداقل باید شامل شرایط و نکات زیر باشد :

۱ ‏– نام و نشانی شرکت برای ارسال و یا ارایه مدارک و نظایر آن .

۲ ‏– نوع ، کمیت و کیفیت کالا ، خدمات یا حقوق.

۳ ‏– محل، زمان و مهلت دریافت اسناد ، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها.

۴– ‏در فراخوان درج شود که «به پیشنهادهای فاقد امضا ، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد».

۵– ‏مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (در صورتی که تعیین آن میسر و اعلام آن به مصلحت باشد ) در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد ، برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه می شود .

۶– نوع و مبلغ سپرده ( تضمین شرکت در مناقصه (مزایده) به صورت مقطوع).

تبصره– مبلغ مقطوع مذکور بر مبنای در صدهایی از میزان برآورد به شرح زیر از طرف شرکت محاسبه و در اسناد مناقصه (مزایده) درج خواهد شد:
1 ‏- برای معاملات ده برابر نصاب معاملات کوچک به نرخ ده درصد (10%) .
2 ‏- برای معاملات تا بیست و پنج برابر نصاب معاملات نسبت به مازاد ده برابر نصاب معاملات کوچک به نرخ پنج درصد (5%).
3- ‏برای معاملات از بیست و پنج برابر نصاب معاملات کوچک به بالا و نسبت به مازاد بیست و پنج برابر نصاب معاملات کوچک به نرخ سه درصد (3%‏) .
4- ‏در موارد خاص، میزان سپرده با نظر مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره تعیین و در فراخوان اعلام خواهد شد.
5- ‏در فراخوان درج شود که پیشنهاد دهنده موظف است معادل مبلغ سپرده ، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ یاد شده را به حساب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانتنامه یا رسید واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید . به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمترمیزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب داده نخواهد شد.
6- در فراخوان درج شود که «سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه (مزایده) مندرج است». 7- ‏ذکر ترتیب فروش اسناد مناقصه (مزایده).

ب – فراخوان باید از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات و شبکه اطلاع رسانی معاملات تاج منتشر گردد . همچنین به تشخیص مدیر عامل از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط (باذکر چکونگی دسترسی به جزئیات اطلاعات مربوط در شبکه های اطلاع رسانی یاد شده) منتشر گردد.

ج – مدیر عامل می تواند علاوه بر موارد مذکور در بند ‹ب› این ماده از طریق سایر رسانه های گروهی و رسانه های ارتباط جمعی و پایگاه های اطلاع رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید .

تبصره۱– در مواردی که به تشخیص مدیر عامل انتشار فراخوان در چند مرحله ضرورت داشته باشد، در محل هایی که لازم می داند نیز به نشر فراخوان اقدام خواهد نمود .

تبصره۲‏– در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه (مزایده) بین المللی باشد یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات – مصوب ۱۳۷۵ ‏- اقدام و در مورد برگزاری مناقصه (مزایده) بین المللی، آگهی مناقصه (مزایده) مربوط در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه های انگلیسی زبان داخلی و یک مجله یا روزنامه بین المللی مرتبط با موضوع، منتشر شود .

ماده ۱۵– ‏ احکام زیر در خصوص اسناد مناقصه (مزایده) الزامی است:

الف – تمامی اسناد مناقصه (مزایده) باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود .

ب – اسناد مناقصه (مزایده) شامل تصریح در موارد زیر است :

۱ ‏– نام و نشانی شرکت

۲– ‏نوع و مبلغ سپرده (تضمین شرکت در مناقصه (مزایده) )

۳ ‏– محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد ، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها
‏توصیه#تبصره – ذکر عبارت «مجاز بودن حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه گشایش پیشنهادها» و همچنین حداکثرمدت زمانی که برای بررسی پیشنهادها و تعیین برنده مناقصه (مزایده) لازم است.

۴– ‏روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه های آنها

۵– ‏بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص یا براساس درصد کسری یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده یا میزان کالا ، خدمت یا حقوق مورد نظر تعیین و در پاکت های لاک و مهر شده به دبیرخانه شرکت و به طور محرمانه تسلیم شود . پاکت یاد شده فقط در جلسه کمیسیون مناقصه (مزایده) گشوده خواهد شد .

۶– مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار

۷– ‏مدت اعتبار پیشنهادها

۸ – ‏شرایط و سقف جبران هزینه های مربوط به تأمین ضمانتنامه هر یک از مناقصه گران (مزایده گران) برای ‏مواردی که مناقصه (مزایده) به دلیل پایان مدت اعتبار پیشنهادها تجدید شود .

۹ – ‏شرح کار ، مشخصات فنی ، بازرگانی ، استانداردها ، نوع ، کمیت و کیفیت کالا ، خدمت یا حقوق.
توصیه#تبصره ۱ ‏- مشخصات نباید بیانگر انتخاب یک شخص (حقیقی یا حقوقی) و یا کشور خاص باشد.
‏توصیه#تبصره ۲‏- در خصوص مزایده باید مشخصات مورد معامله در صورتجلسه ای درج و به امضاء مسؤول (مسؤولین ) واحد (واحدهای) ذی ربط و در صورت لزوم مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب برسد.

۱۰ ‏– برنامه ریزی برای انجام کار یا تحویل کالا ، خدمت یا حقوق ( ترتیب حمل، بیمه و میزان خسارت در صورت تأخیر و نظایر آن) .

۱۱ ‏– معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران (مزایده گران) .

۱۲ – ‏نحوه پرداخت بهای معامله (تعیین مواردی از قبیل پرداخت به طور نقد ، اقساط و نظایر آن) . تبصره – پرداخت از طریق گشایش اعتبار اسنادی ریالی برای معاملات بزرگ توصیه می شود .

۱۳ – ‏نحوه ترجیح مناقصه گران (مزایده گران) داخلی نسبت به مناقصه گران (مزایده گران ) خارجی در مناقصه های (مزایده های) بین المللی .

۱۴– مبانی و روش تعیین برنده مناقصه (مزایده) با ذکر «نحوه تأثیر گذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت ‏پیشنهادی» در مواردی که مناسب ترین پیشنهاد از طریق ارزیابی فنی و مالی پیشنهادها تعیین می گردد.

۱۵– ‏متن قرارداد شامل موافقتنامه ، شرایط عمومی و خصوصی و ضمایم آن .

۱۶– صورتجلسات و توضیحات موضوع ماده (۱۹).

۱۷ ‏– سایر اسنادی که به تشخیص شرکت لازم باشد.

۱۸ ‏– تصریح به اینکه شرکت اختیار دارد مقدار کالا، خدمت یا حقوق مورد معامله را تا بیست و پنج درصد( ‏۲۵%) افزایش یا کاهش دهد .

۱۹ ‏– اعلام تکالیف قانونی شرکت در صورت کسورات قانونی مربوط به قرارداد و تکالیف طرف معامله در ارتباط با بیمه ، مالیات و عوارض متعلق به قرارداد .
توصیه#تبصره – در صورتی که شرکت ثبت قرارداد را در دفاتر رسمی ضروری تشخیص دهد ، در فراخوان درج شودکه هزینه ثبت قرارداد و پرداخت مالیات و هرگونه عوارض طبق قوانین و مقررات به عهده برنده مناقصه (مزایده) خواهد بود .

۲۰ ‏– ذکر عبارت «در صورتی که برنده مناقصه (مزایده) حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نشود ، سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده مناقصه (مزایده) معامله انجام می شود و سپرده برنده دوم مناقصه (مزایده) نیز درصورتی که ازانعقاد قرارداد و یا انجام معامله امتناع ورزد، ضبط خواهد شد . قبل ازانعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام ‏‏تعهدات از طرف برنده مناقصه (مزایده) سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد» و همچنین حداکثر مدت زمان نگهداری سپرده نفر دوم .

۲۱– میزان ضمانت انجام تعهدات و ترتیب دریافت و استرداد آن .

۲۲ – ‏در اسناد درج شود که « شرکت در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها مختار است» .
‏توصیه#تبصره – شرکت در صورت رد هر یک از پیشنهادها، مراتب را به پیشنهاد دهنده اعلام و دلایل مربوط به رد پیشنهاد را مشخص نموده و در سوابق برای مراجعات آینده نگهداری می نماید و قبولی درکمیته فنی بازرگانی نیز موجب سلب این اختیار نیست .

۲۳– ‏درج مفاد مندرج در بندهای ‹ح› و ‹ط› ماده (۲۲‏) .

۲۴– ‏ عبارت «برنده مناقصه (مزایده) حق واگذاری تمام و یا بخشی از موضوع معامله را بدون موافقت کتبی شرکت به دیگری ندارد» .

ماده ۱۶– در مواردی که محدودیت برگزاری مناقصه (مزایده) عمومی با ذکر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و صرفه و صلاح شرکت در انجام معامله به صورت مناقصه (مزایده) محدود براساس دستورالعمل مصوب هیأت مدیره توسط مدیر عامل تأیید شود، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

۱ ‏– شرکت از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات و شبکه اطلاع رسانی معاملات تاج و ارسال دعوتنامه، از کلیه اشخاص صلاحیت دار (براساس فهرست موضوع ماده ( ۱۲‏) برای اعلام آمادگی شرکت در مناقصه (مزایده) دعوت به عمل می آورد.

۲ ‏– توان انجام تعهدات اشخاصی که برای شرکت در مناقصه (مزایده) اعلام آمادگی کرده و اسناد مربوط را در مهلت مقرر تحویل داده اند ، توسط کمیته فنی بازرگانی و به ترتیب مقرر در ماده ( ۱۱‏) ارزیابی می شود .

۳ ‏-کمیته فنی بازرگانی اشخاص واجد حد نصاب را به ترتیب اولویت براساس روش ارزیابی توان انجام تعهدات که با توجه به تبصره جزء (۲) بند ‹ب› ماده (۱۱ ‏) در اسناد درج شده است ، تعیین و به کمیسیون مناقصه (مزایده) منعکس می نماید.

تبصره۱‏– در مواردی که به تشخیص مدیر عامل و تأیید هیأت مدیره ، به واسطه تأخیر ناشی از انجام ارزیابی ، صرفه و صلاح شرکت در حذف تبصره جزء (۲) بند ‹ب› ماده ( ۱۱‏) باشد، کمیته فنی بازرگانی براساس آخرین اطلاعات قابل تحصیل (ارزیابی های انجام شده طی دو سال اخیر) درمورد توان انجام تعهدات اشخاص اظهارنظر خواهد کرد .

۴– کمیسیون مناقصه (مزایده) فهرستی از اشخاص واجد حد نصاب و به ترتیب اولویت ایشان تهیه می نماید (فهرست کوتاه) تا دعوتنامه مناقصه (مزایده) برای آنها ارسال گردد.

تبصره2‏– تعداد اشخاص (موضوع این بند) که با توجه به اولویت برای مناقصه (مزایده) محدود دعوت می شوند به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره و قبل از انجام مراحل یاد شده تعیین خوا هند شد . حداقل تعداد اشخاص هفت نفر خواهد بود .

تبصره3– در صورت وجود فهرست کوتاه مناقصه گران (مزایده گران) صلاحیتدار که حداکثر دو سال قبل به ترتیب یادشده و بدون استفاده از تبصره ( 1) این ماده تهیه شده باشد ، به تشخیص مدیر عامل، شرکت ملزم به انجام مراحل یاد شده نمی باشد.

۵– چنانچه اشخاص واجد حد نصاب کمتر از هفت نفر باشد ، کمیسیون مناقصه (مزایده) می تواند نسبت به اطلاع رسانی مجدد اقدام و یا از طریق ارسال دعوتنامه اشخاص صلاحیتدار را دعوت نماید و یا مراتب را برای اتخاذ تصمیم ( از جمله کاهش حداقل تعداد به تعداد واجدین حد نصاب ) به هیأت مدیره منعکس نماید.

تبصره 4– تمام مقررات مربوط به مناقصه (مزایده) عمومی که قابل انطباق با مناقصه (مزایده) محدود باشد، در مناقصه (مزایده) محدود نیز لازم الرعایه است از جمله، موارد مندرج در این آیین نامه در ارتباط با فراخوان باید در دعوتنامه مناقصه (مزایده) محدود مراعات گردد.

ماده ۱۷ ‏– ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها به شرح زیر می باشد:

الف – شرکت کنندگان در مناقصه (مزایده) پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب ‏زیر تهیه و به شرکت تسلیم کنند :

۱ ‏– تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها

۲ ‏– تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه (مزایده)

۳– دریافت رسید تحویل پیشنهادها

ب – مهلت قبول پیشنهادها باید حسب عرف برای تهیه پیشنهاد کافی باشد، ولی این مهلت در مورد مناقصه (مزایده) داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه (مزایده) به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد.

تبصره – در مواردی که علاوه بر انتشار فراخوان از طریق روزنامه، شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات و شبکه اطلاع رسانی معاملات تاج ، اسناد مناقصه (مزایده) نیز به صورت الکترونیکی و بلافاصله در اختیار داوطلبان قرار می گیرد و در دسترس آنان باقی می ماند ، تاریخ انتشار اولین فراخوان در روزنامه و انتشار اسناد در شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات و شبکه اطلاع رسانی معاملات تاج (هرکدام مؤخر باشد) از نظر مهلت قبول پیشنهاد در حکم آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه (مزایده) می باشد .

ماده ۱۸ ‏– شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها به شرح زیر می باشد :

الف – هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه (مزایده) جز در مواردی که در اسناد مناقصه (مزایده) پیش بینی شده باشد نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند .

ب – شرایط مناقصه (مزایده) برای تمامی مناقصه گران (مزایده گران) اعم از دولتی ، عمومی یا خصوصی باید یکسان باشد، از جمله در تأمین ضمانتنامه ها، شرایط قرارداد ، نحوه تعدیل و تسلیم مدارک، مشخصات و شرایط انجام تعهدات و نظایر آنها.

ج – شرکت کنندگان در مناقصه (مزایده) باید اسناد مناقصه (مزایده) و پیشنهادهای خود را در پاکت های ‏جداگانه در بسته و لاک و مهر شده و در لفاف مناسب قرار داده و به شرح زیر به شرکت ارایه کنند:

1– ‏ پاکت تضمین (پاکت (الف) ) – شامل ضمانتنامه شرکت در مناقصه (مزایده)

۲– ‏پاکت فنی بازرگانی (پاکت (ب) ) – شامل اسناد فنی ، اسناد قراردادی و حقوقی

۳– ‏پاکت قیمت (پاکت (ج) ) – شامل پیشنهاد قیمت و شرایط مالی پیشنهاد دهنده
‏متناسب با موضوع معامله در فراخوان اعلام خواهد شد که همه پاکت ها در داخل یک پاکت دربسته و لاک و مهر شده و در لفاف مناسب قرار گرفته و در موعد مقرر تحویل داده شوند.

د – شرکت موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارایه شده شرکت کنندگان را پس از دریافت ، ثبت و تا جلسه بازگشایی از پاکت ها صیانت نماید.

هـ – هر گونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و با رعایت ماده ( ۳۵‏) در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه (مزایده) انجام شود.

ماده ۱۹ ‏– توضیح و تشریح اسناد به ترتیب زیر انجام می گیرد :

الف – چنانچه شرکت کننده ای در اسناد مناقصه (مزایده)، ابهام یا ایرادی مشاهده کند ، می تواند از شرکت توضیح بخواهد .

ب – توضیحات و پاسخ به پرسش های مناقصه گران (مزایده گران) و همچنین در صورت تشکیل «جلسه توضیح اسناد رونوشت صورتجلسه آن و هرگونه تجدیدنظر در اسناد» مناقصه (مزایده) باید با رعایت ماده (۳۵‏) به طور یکسان در اختیار همه شرکت کنندگان در مناقصه (مزایده) قرار داده شود.

تبصره – شرکت باید اهتمام نماید تا اسناد مناقصه (مزایده) از شفافیت لازم برخوردار بوده و عاری از ابهام باشد تا شرکت کنندگان در مناقصه (مزایده) بتوانند با برداشت صحیح از اسناد مناقصه (مزایده) قیمت و شرایط مالی پیشنهادی خود را در چارچوب شرایط مناقصه (مزایده) ارایه نمایند .

ماده ۲۰ ‏– گشایش پاکت پیشنهادها به شرح زیر انجام می گیرد :

الف – در صورتی که در مدت زمان مقرر، پیشنهاد یا پیشنهاد هایی رسیده باشد، کمیسیون مناقصه (مزایده) در زمان و مکان مقرر تشکیل و پیشنهادهای دریافتی را مفتوح و به شرح زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود .

ب – مراحل گشایش پاکت پیشنهادها به شرح زیر است :

۱– ‏تهیه فهرست اسامی دریافت کنندگان اسناد، پیشنهاد دهندگان (مناقصه گران و مزایده گران ) حاضران و ‏شرکت کنندگان در جلسه

۲– ‏بازکردن پاکت تضمین (الف) و کنترل آن

۳– بازکردن پاکت فنی بازرگانی (ب)

۴– تحویل پاکت های فنی بازرگانی (ب) به کمیته فنی بازرگانی در مناقصه های (مزایده های) دو مرحله ای

۵– بازکردن پاکت قیمت (ج) و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضاء آنها و کنار گذاشتن پیشنهاد های ‏غیر قابل قبول در مناقصه های (مزایده های) یک مرحله ای

۶– تهیه و تنظیم و امضاء صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه (مزایده)

۷– تحویل پاکت های قیمت (ج) و تضمین (الف) پیشنهادهای رد شده به شرکت برای استرداد به ذی نفع.

ج – در صورت برگزاری مناقصه (مزایده) دو مرحله ای ، زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکت های قیمت (ج) در جلسه گشایش پاکت ها اعلام خواهد شد . این مدت فقط برای یک بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است. در این صورت پاکت های قیمت (ج) در یک لفاف لاک و مهر شده توسط شرکت صیانت می شود . در مناقصه های (مزایده های) یک مرحله ای ، پاکت های قیمت (ج) بی درنگ گشوده و براساس ماده(۲۲‏) این آیین نامه، برنده مناقصه (مزایده) تعیین می شود.

د – شرکت موظف است از مناقصه گران (مزایده گران) یا نمایندگان آنها برای حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی (پاکت های قیمت (ج) ) دعوت نماید .

ماده ۲۱ ‏– ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها به ترتیب زیر انجام می گیرد :

الف – در مناقصه های (مزایده های) دو مرحله ای، شرکت موظف است براساس معیارها و روشهای اعلام شده در اسناد مناقصه (مزایده)، ارزیابی کیفی مناقصه گران (مزایده گران) و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید.

تبصره – استانداردها (حسب مورد براساس استانداردهای بین المللی یا داخلی موضوع ماده (28) و روش ارزیابی مشخصات فنی پیشنهادها و عوامل مؤثر در این ارزیابی (شامل معیارهای ارزیابی، شاخص اندازه گیری و ‏‏دامنه امتیاز و مبانی تعیین آن برای هر یک از معیارها، اهمیت نسبی معیارها و همچنین حد نصاب امتیاز فنی قابل قبول) باید تعیین و در اسناد مناقصه (مزایده) درج شود .

ب – در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه (مزایده) معین می کند، به جلسه بعدی کمیسیون احاله می شود و براساس گزارش کمیته فنی بازرگانی، پاکت های قیمت «ج» پیشنهاد دهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده اند، گشوده می شود.

تبصره۱ ‏– در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، مهلت اعلام نظر توسط کمیسیون مناقصه (مزایده) حداکثر تا دو برابر مهلت مقرر برای رسیدگی توسط کمیسیون با نظر مدیر عامل قابل تمدید خواهد بود. چنانچه فرصت مورد نیاز از سقف مهلت مقرر برای تعیین برنده تجاوز نماید ، شرکت باید موضوع را به اطلاع کلیه پیشنهاد دهندگان برساند. در این صورت هر یک از پیشنهاددهندگان حداکثر ظرف نصف مدت مهلت تمدید شده که از ده روز کاری تجاوز نخواهد نمود، می توانند انصراف خود را اعلام و در صورت انصراف سپرده آنها مسترد خواهد شد

تبصره۲ ‏– شرکت همزمان با بررسی اسناد فنی پیشنهاد دهندگان اسناد قراردادی و حقوقی را مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود ابهام نسبت به رفع ابهامات و احتمالاً رفع اختلاف های بین پیشنهادهای دریافتی با اسناد مناقصه (مزایده) اقدام نموده و چنانچه ضرورت ایجاب نماید ، مدت زمان معقولی را برای رفع ابهام مشخص و به همه شرکت کنندگان اعلام می کند .

تبصره ۳-کمیته فنی بازرگانی باید در مهلت تعیین شده پیشنهادهایی را که از نظر فنی مردود است، با ذکر دلیل مشخص کرده و پیشنهادهای قابل قبول را به ترتیب اولویت و با درج ضریب مطابقت با مشخصات مورد مناقصه یا مزایده (امتیاز فنی) تعیین و مراتب را به کمیسیون مناقصه گزارش نماید. مبانی انجام بررسی های فنی و تعیین ضریب مطابقت با توجه به مفاد تبصره بند (الف) در گزارش کمیته فنی بازرگانی با ذکر دلیل منعکس خواهد شد.

ج – هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی ، تنها پیش از گشودن پاکت های قیمت (ج) مجاز است .

د – پاکت قیمت (ج) مناقصه گرانی (مزایده گرانی) که در ارزیابی های فنی بازرگانی پذیرفته نشده اند باید ناگشوده بازگردانده شود .

ماده ۲۲ ‏– ارزیابی مالی و تعیین برنده ارزیابی مالی و تعیین برنده به شرح زیر انجام می گیرد :

الف – در مناقصه هایی که مناسبترین قیمت با ارزیابی فنی و مالی پیشنهادها تعیین می گردد ، مناسبترین قیمت به عنوان پیشنهاد برتر شناخته می شود. چنانچه پیشنهاد برتر حایز حداقل قیمت در مناقصه باشد، برنده شناخته می شود . در غیر این صورت کمیسیون مناقصه نظر خود را در خصوص پیشنهاد برتر به همراه گزارش ‏‏توجیهی و تصمیم خود در خصوص پذیرش پیشنهاد برتر به عنوان برنده و یا تجدید مناقصه برای کسب نظر به هیأت مدیره گزارش می نماید. چنانچه هیأت مدیره ظرف مدت دو هفته ضرورت بررسی مجدد را اعلام نماید ، کمیسیون پس از بررسی مجدد نسبت به اعلام پیشنهاد برتر به عنوان برنده و یا تجدید مناقصه اقدام خواهد نمود. در صورتی که هیأت مدیره ظرف این مدت ضرورت بررسی مجدد را اعلام ننماید، کمیسیون نسبت به اعلام تصمیم اولیه کمیسیون اقدام خواهد نمود .

تبصره– مبانی و روش ارزیابی مالی باید به صورت مشروح با ذکر «نحوه تأثیر گذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت» در اسناد مناقصه (مزایده ) درج شود .

ب) در سایر مناقصه ها (مزایده ها)، چنانچه حداقل (حداکثر) قیمت پیشنهاد شده ( یا قیمت پیشنهادی در موردی که فقط یک پیشنهاد رسیده باشد) از نظر کمیسیون عادله باشد ، در صورتی که این پیشنهاد از نظر فنی قابل قبول باشد ، برنده شناخته می شود.

تبصره– چنانچه حداقل (حداکثر) قیمت پیشنهاد شده (یا قیمت پیشنهادی در مواردی که فقط یک پیشنهاد ‏رسیده باشد) از نظر کمیسیون عادله نباشد، آن پیشنهاد دهنده از ردیف پیشنهادها خارج و حذف می گردد و یا کمیسیون می تواند اتخاذ تصمیم نماید که مناقصه (مزایده) تجدید یا حداقل از سه شخص صلاحیتدار استعلام بها شود و نتیجه آن در کمیسیون مطرح گردد. در صورتی که حداقل (حداکثر) قیمت بدست آمده در استعلام بها کمتر (بیشتر) از حداقل (حداکثر) قیمت پیشنهاد شده در مناقصه (مزایده) باشد، به شرح زیر عمل می شود:
1 ‏- در صورتی که تفاوت این دو قیمت کمتر از پنج درصد (5%‏) باشد ، در این صورت اگر پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه (حداکثر در مزایده) حاضر باشد معامله را به حداقل (حداکثر) قیمت بدست آمده در استعلام انجام دهد به عنوان برنده اعلام خواهد شد . درغیر این صورت کمیسیون پیشنهاد دهنده حداقل (حداکثر) قیمت در استعلام بها را حایز حداقل (حداکثر) قیمت شناخته و موضوع را برای تأیید وی به عنوان برنده و یا تجدید مناقصه (مزایده) به هیأت مدیره احاله خواهد نمود .
2- در صورتی که حداقل (حداکثر) قیمت بدست آمده در استعلام بها برابر یا بیشتر از حداقل (کمتر از حداکثر) قیمت پیشنهاد شده در مناقصه (مزایده) باشد یا در استعلام بها کسی داوطلب معامله نباشد و یا تعداد داوطلبان کمتر از سه باشند، کمیسیون می تواند پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه (حداکثر در مزایده) را به عنوان برنده اعلام و یا رأی به تجدید مناقصه (مزایده) دهد.

ج – پس از گشودن پاکت های قیمت (ج) چنانچه به تشخیص کمیسیون ، بررسی قیمت ها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم باشد، کمیسیون می تواند انجام این بررسی را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید. در این صورت کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون اعلام می کند

د – پس از گشودن پاکت های قیمت (ج) سپرده برنده اول و دوم، نزد شرکت نگهداری و سپرده سایرین بازگردانده می شود .

هـ – در مناقصات بین المللی، مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی ترجیح دارند . نحوه ترجیح مناقصه گران داخلی ، در اسناد مناقصه قید خواهد شد . مناقصاتی که در آنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد، باید از سوی شورای اقتصاد تأیید شود .

و – برای ارزیابی و همسنگ کردن پیشنهادهای دارای بخش ارزی ، نرخ برابری ارز ، نرخ ارز قابل معامله اعلام شده توسط مراجع رسمی کشور است. در این گونه موارد برای ارزیابی و همسنگ کردن پیشنهادهای دریافتی باید متوسط نرخ ارز درهفت روز کاری متوالی تا سه روز قبل از روز گشایش پاکت های قیمت (ج) پیشنهاد دهندگان ملاک عمل قرار گیرد .

ز – در خصوص معاملات بزرگ حدود بهای عادله با تشخیص مدیر عامل ، توسط مشاور طرح (و یا واحد متقاضی) و یا کارشناس منتخب هیأت مدیره ، تعیین و تا قبل از گشودن پاکت ها (ترجیحاً قبل از برگزاری مناقصه (مزایده)) به کمیسیون گزارش می شود .

ح – درصورتی که مناقصه (مزایده) برای اقلام (کالا، خدمت یا حقوق) مختلف برگزار شده باشد و قیمت یک یا چند قلم پیشنهادی نسبت به پیشنهاد دیگر ارزانتر و چند قلم آن گرانتر باشد، معامله با کسی که در مجموع قیمت پیشنهادی وی از همه مناسبتر باشد، انجام خواهد شد. مگر آنکه خرید (فروش) اقلام مورد معامله از فروشندگان (به خریداران) متعدد به صرفه بوده و ویژه با توجه به شر ایط تحویل و خصوصیات مساعد دیگر به صلاح شرکت باشد. در این صورت موضوع معامله تفکیک گشته و هر قلم از کالا، خدمت یا حقوق یاد شده از حایزین مناسبترین قیمت خریداری (به بالاترین قیمت فروخته) خواهد شد. مراتب باید در فراخوان و اسناد مناقصه (مزایده) درج شود .

ط – چنانچه تمامی یک نوع کالا، خدمت یا حقوق مورد نیاز توسط پیشنهاد دهنده مناسبترین قیمت قابل تأمین نباشد (چنانچه تمامی یک نوع کالا، خدمت یا حقوق مورد درخواست پیشنهاد دهنده مناسبترین قیمت نباشد ) و یا خرید (فروش) کالا، خدمت یا حقوق مورد نیاز از مناقصه گران (به مزایده گران) متعدد مقرون به صرفه باشد، شرکت می تواند با رعایت موارد زیر معامله را با مناقصه گران (مزایده گران) متعدد انجام دهد :

۱ ‏– قیمت پیشنهادی عادله باشد.

۲– ‏خرید (فروش) کالا، خدمت یا حقوق مورد نیاز را به تفکیک با حایزین مناسبترین قیمت و به ترتیب اولویت انجام دهد.

۳ ‏– مراتب در فراخوان و یا اسناد مناقصه (مزایده) درج شده باشد .

ماده ۲۳‏– تعیین برنده به ترتیبی خواهد بود که در اسناد درج می گردد . هرگونه مذاکره با پیشنهاد دهندگان و یا برنده برای اخذ تخفیف و یا تغییر قیمت و شرایط قراردادی ممنوع می باشد . همچنین هیچگونه تخفیف و یا تغییر قیمتی نیز از سوی پیشنهاددهندگان پذیرفته نخواهد شد وتنها ملاک تعیین برنده ، قیمتی است که هر شرکت کننده در پاکت دربسته و لاک و مهر شده به شرکت تسلیم کرده است . کمیسیون مناقصه (مزایده)، کمیته فنی بازرگانی و مسؤولین شرکت باید با توجه به مدتی که فروشندگان (خریداران) کالا، خدمت یا حقوق در برگ پیشنهادهای خود ذکر نموده اند، به نحوی اقدام کنند که به علت انقضای مدت خسارتی متوجه شرکت نشود .

تبصره – چنانچه برای کاهش یا افزایش قیمت در اسناد مناقصه (مزایده) ترتیبی مشخص شده باشد، باید براساس آن اقدام شود .

ماده ۲۴‏– در مواردی که کمیسیون مناقصه (مزایده) برنده را اعلام کرده باشد، سپرده او و پیشنهاد دهنده ای که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد، با رعایت ماده (۳۳) نگاهداری و سپرده سایر پیشنهاد دهندگان بلافاصله آزاد خواهد شد .

تبصره – پیشنهادی که در مرتبه دوم قرار دارد، درصورتی می تواند مورد ابلاغ قرار گیرد که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده کمتر از مبلغ تضمین باشد، در غیر این صورت رجوع به وی ممنوع است و سپرده او آزاد خواهد شد.

ماده ۲۵ ‏– اگردر نتیجه فراخوان یا انتشار در شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات و شبکه اطلاع رسانی معاملات تاج و یا دعوت به مناقصه (مزایده)، پیشنهادی نرسیده باشد، مدیر عامل می تواند مناقصه (مزایده) را با تصویب هیأت مدیره تجدید و یا موضوع را برای اتخاذ تصمیم و تعیین نحوه انجام معامله به هیأت سه نفره ماده (۲۹)‏ احاله نماید.

تبصره – اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه، جز آن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران باید مستور بماند، باید از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات در اختیار عموم قرار گیرد.

ماده ۲۶ ‏– شرایط تجدید و لغو مناقصه (مزایده) به شرح زیر می باشد :

۱– مناقصه (مزایده) در شرایط زیر تجدید می گردد .

الف – کم بودن تعداد مناقصه گران (مزایده گران) از حد نصاب تعیین شده در شرایط اسناد و مناقصه (مزایده)

ب – پایان مدت اعتبار پیشنهادها و عدم موافقت شرکت کنندگان و یا برنده مناقصه (مزایده) با تمدید مدت اعتبار پیشنهاد

ج – امتناع برندگان اول و دوم مناقصه (مزایده) از انعقاد قرارداد

د – بالا بودن قیمت ها به نحوی که توجیه اقتصادی در مناقصه منتفی گردد و یا مبلغ پیشنهادی برنده در مناقصه فراتر از مبلغ تعیین شده حدود بهای عادله موضوع بند (ز) ماده (۲۲‏) باشد.

هـ – پایین بودن قیمت ها به نحوی که توجیه اقتصادی فروش در مزایده منتفی گردد و یا مبلغ پیشنهادی برنده در مزایده کمتر از مبلغ تعیین شده، حدود بهای عادله موضوع بند (ز) ماده (۲۲ ‏) باشد.

و – رأی هیأت رسیدگی به شکایات در خصوص مناقصه

تبصره – در صورتی که مناقصه (مزایده) به دلیل پایان مدت اعتبار پیشنهادها تجدید شود ، شرکت موظف است براساس شرایط و سقف مندرج در اسناد مناقصه (مزایده)، هزینه های مربوط به تأمین ضمانتنامه ها را به مناقصه گران (مزایده گران) پرداخت نماید .

۲– ‏مناقصه (مزایده) در شرایط زیر لغو می گردد :

الف – نیاز به خرید و یا فروش کالا ، خدمت یا حقوق موضوع مناقصه (مزایده) مرتفع شده باشد.

ب – تغییرات زیادی در اسناد مناقصه (مزایده) لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه (مزایده) گردد.

ح – مبلغ پیشنهادی برنده در مناقصه فراتر (در مزایده کمتر) از مبلغ تعیین شده باشد .

د – حوادث غیر مترقبه نظیر جنگ ، زلزله ، سیل و مانند آنها .

هـ – تشخیص کمیسیون مناقصه (مزایده) مبنی بر تبانی بین مناقصه گران (مزایده گران).

و – شرکت باید تجدید و یا لغو مناقصه (مزایده) را مطابق با ماده (۲۲) به آگاهی همه مناقصه گران (مزایده گران) برساند.

ز – رأی هیأت رسیدگی به شکایات در خصوص مناقصه.

فصل پنجم – عدم الزام و ترک مناقصه (مزایده)

ماده ۲۷ ‏– برگزاری مناقصه (مزایده) در موارد زیر الزامی نیست و شرکت می تواند بدون انجام مناقصه (مزایده) معامله مورد نظر را انجام دهد:

۱– خرید یا فروش اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسؤولیت مدیر عامل و (یا نمایندگان مجاز از طرف وی) و با تصویب هیأت مدیره منحصر به فرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد. در این صورت بهای موضوع معامله به تشخیص و مسؤولیت مدیر عامل (و یا نماینده مجاز وی) با کسب نظر از کارشناس (کارشناسان) منتخب ‏هیأت مدیره ، تعیین خواهد شد.

۲– ‏خرید ، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیر منقول، در این موارد بهای موضوع معامله به تشخیص و مسؤولیت مدیر عامل (ویا نماینده مجاز وی ) با کسب نظر از هیأت کارشناسان رسمی دادگستری (حداقل سه نفره) و یا هیأت کارشناسان خبره مربوط به منتخب هیأت مدیره، تعیین خواهد شد.

۳– ‏خرید یا فروش اموال منقول و غیر منقول ، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده و یا حقوقی که نرخ های آنها از طرف مراجع قانونی ذی صلاح تعیین شده باشد.

۴– ‏خرید خدمات پژوهشی و آموزشی در چارچوب برنامه آموزشی و پژوهشی مصوب هیأت مدیره که به تشخیص و مسؤولیت مدیر عامل و با رعایت صرفه و صلاح کشور، امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد.

۵– خرید یا فروش خدمات فرهنگی و هنری و صنایع مستظرفه با رعایت موازین اسلامی که به تشخیص و مسؤولیت مدیر عامل و با رعایت صرفه و صلاح کشور، امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد.

۶– خرید یا فروش خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه ، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره ای و خدمات کارشناسان (اشخاص حقیقی) با رعایت ماده (۱۳).

تبصره – انتخاب و ارجاع کار به مهندسین مشاور بر اساس دستورالعمل های اجرایی که با رعایت آیین نامه بند ‹هـ › ماده (29‏) قانون برگزاری مناقصات، موضوع تصویبنامه شماره 193542/ت 42986ک مورخ 1388/10/1 ‏توسط هیأت مدیره شرکت تهیه و به تصویب ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی گردشگری می رسد، خواهد بود.

۷– معاملات مربوط به خرید و فروش تجهیزات ، کالا و خدمات تخصصی موضوع فعالیت شرکت بین شرکت و شرکت هایی که شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی با واسطه یا بدون واسطه در آنها سهامدار می باشد .

۸– ‏خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق ، لوازم آزمایشگاهی علمی و فنی و نظایر آن که تأمین آن با تشخیص و مسؤولیت مدیر عامل از طریق مناقصه امکان پذیر نباشد ، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس مدیر عامل یا مقام مجاز از طرف وی.

۹– ‏تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرک در واحدهای تولیدی به تشخیص و مسؤولیت مدیر عامل و یا نماینده مجاز وی با رعایت صرفه و صلاح شرکت .

۱۰– ‏در مورد معاملاتی که به تشخیص و مسؤولیت هیأت وزیران با ملاحظه صرفه و صلاح کشور باید مستور بماند.

۱۱– خرید سهام ( چنانچه بر اساس اساسنامه و مقررات مربوط در شرکت مجاز شناخته شده باشد و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی.

۱۲– ‏در صورتی که پس از دو بار آگهی برای فروش یا مشارکت یا جذب سرمایه گذار، شخصی برای انجام معامله به شرکت مراجعه ننمود، مدیر عامل می تواند از طریق مذاکره نسبت به عقد قرارداد اقدام و در صورتی که معاملات ‏زمره معاملات جزئی باشد رأساً و در صورت شمول معاملات متوسط با تصویب هیأت مدیره و معاملات عمده با تأیید هیأت مدیره و رییس مجمع اقدام خواهد شد .

تبصره ۱‏– انجام معاملات بدون انجام مناقصه (مزایده) مشروط برآن است که طرف معامله مالک مورد معامله بوده و یا آن را در اختیار داشته یا تولید کننده و یا انجام دهنده آن باشد و یا اینکه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد .

تبصره۲ ‏– استثنائات یاد شده مانع از انجام معامله از طریق انجام مناقصه (مزایده) نخواهد بود .

تبصره ۳– مدیر عامل موظف است هیأت مدیره و حسابرس (بازرس) شرکت را از معاملات موضوع بندهای این ماده و همچنین معاملات موضوع ماده (۲۹‏) مطلع نماید و هیأت مدیره گزارش آنها را به اولین جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ارایه نماید.

تبصره ۴– هزینه های مربوط به ماده (۷۸‏) قانون محاسبات عمومی از شمول رعایت قانون مذکور و این آیین نامه با رعایت قانون مستثنی و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، می باشند و بلافاصله جزییات هزینه های معاملات آن به هیأت مدیره گزارش می شود.

ماده ۲۸ ‏– رعایت استانداردهای ملی و داخلی در انجام کلیه معاملات شرکت ( اعم از خرید کالا ، خدمت یا حقوق، امور پیمانکاری و نظایر آن ضروری است . در مواردی که استانداردهای ملی و داخلی تدوین نشده باشد، رعایت استانداردهای بین المللی الزامی است و موارد استثناء به تشخیص و مسؤولیت مدیر عامل تعیین و در این گونه موارد، مدیر عامل موظف است هیأت مدیره و حسابرس (بازرس) شرکت را مطلع نماید و هیأت مدیره نیز گزارش آنها را به اولین جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ارایه نماید.

ماده ۲۹ ‏– در مواردی که با توجه به شرایط، میسر نبودن انجام مناقصه (مزایده) براساس گزارش توجیهی و با ذکر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و توسط هیأت سه نفره ترک مناقصه (مزایده) تأیید می شود، می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد . در این صورت ، هیأت یاد شده با رعایت صرفه و صلاح شرکت ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا ، خدمت یا حقوق (کالا ، خدمت یا حقوق مورد درخواست) تعیین و اعلام خواهد نمود . هیأت یاد شده بنا به دعوت مدیر عامل تشکیل و تصمیمات هیأت با رأی اکثریت اعضا معتبر خواهد بود . نظر هر یک از اعضا نسبت به گزارش توجیهی ترک مناقصه (مزایده) و همچنین ترتیب انجام معامله باید برای مراجعات آینده در سوابق جلسه نگهداری شود .

تبصره ۱ – درصورت لزوم عضو منتخب مجمع عمومی برای اظهارنظر می تواند از نظرات کارشناس(کارشناسان) حسب موضوع معامله استفاده نماید. در این صورت هزینه استفاده از کارشناس (کارشناسان) به عهده شرکت می باشد.

تبصره ۲– در هر حال شرکت ، در مواردی که موضوعیت داشته باشد، باید به طریق مقتضی (رویه مندرج در ماده (۱۱) ا‏ز صلاحیت و توان انجام تعهدات طرف معامله و یا مشخصات فنی کالا ، خدمت یا حقوق مورد معامله اطمینان حاصل نماید .

تبصره ۳– شرکت موظف است «شرط الزام به رعایت مفاد این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط در انجام موضوع قرارداد توسط طرف قرارداد» را در مفاد قرارداد هایی که از طریق عدم الزام و ترک مناقصه (مزایده) با شرکت های زیر مجموعه غیر دولتی شرکت منعقد می گردد ، درج نماید .

ماده ۳۰– ترکیب هیأت ترک مناقصه (مزایده) به شرح زیر می باشد :

الف) هیأت ترک مناقصه (مزایده)، مرکب از مدیر عامل و ذی حساب شرکت و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی می باشد .

ب) در اجرای ماده (۲۹) ، در صورتی که مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد ، انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری موضوع این ماده و با تأیید هیأت مدیره مجاز خواهد بود .

ج) در اجرای بند (ب) این ماده در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری موضوع این ماده منوط به تأیید هیأتی مرکب از رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (دبیر هیأت) و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود .

فصل ششم – قرارداد

ماده ۳۱ – کلیه معاملات شرکت نیازمند عقد قرارداد است که طبق قرارداد های نمونه مصوب هیأت مدیره و قبل از پایان مدت اعتبار پیشنهادها باید نسبت به عقد قرارداد اقدام شود . در مواردی که برای آن قراردادهای نمونه به تصویب هیأت مدیره نرسیده است ، هر قرارداد باید جداگانه به تصویب هیأت مدیره برسد . هیأت مدیره می تواند به مسؤولیت خود تصویب قرارداد های غیر نمونه را به کمیته ای مرکب از حداقل سه نفر از افراد ذی صلاح و در تخصص های حقوقی، بازرگانی و مالی و حسب مورد فنی (که توسط هیأت مدیره و برای قرارداد معین انتخاب می شوند ) محول نماید .

تبصره – در مورد معاملات کوچک و متوسط که مورد معامله ظرف هفت روز پس از انجام تشریفات مناقصه (مزایده) تحویل و بهای آن به طور نقدی پرداخت یا دریافت می شود، انجام معامله منوط به انعقاد قرارداد نمی باشد، ولی صورتحساب ها، اوراق خرید کالا، خدمت یا حقوق، ضمانتنامه و دیگر موارد (متناسب با نوع معامله) باید اخذ گردد.

ماده ۳۲– در قرارداد درج نکات زیر ضروری است :

۱– نام متعاملین

۲ ‏– نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها

۳ – ‏ مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله

تبصره – دادن هرگونه امتیاز به برنده مناقصه (مزایده) یا واگذاری امکانات شرکت و یا پرداخت پیش پرداخت برنده مناقصه در موقع قرارداد یا اجرای کار ، به جز آنچه که در فراخوان و یا اسناد مناقصه (مزایده) درج شده است، ممنوع است .

۴– ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف قرارداد در انجام تعهدات جزئاً یا کلاً تأخیر نماید .

۵ ‏– الزام تحویل کالا بر طبق اسناد و نمونه مهر شده، در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد . در این صورت باید نمونه کالا با مهر طرفین معامله ممهور و نزد شرکت نگهداری شود .

۶– اقرار برنده مناقصه (مزایده) به این موضوع که از مشخصات کالا ، خدمت یا حقوق مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا ، خدمت یا حقوق اطلاع کامل دارد و هیچ امر مجهولی باقی نمانده است که بعداً مستند به جهل عنوان شود .

۷– ‏اختیار شرکت نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد (۲۵%‏) مقدار مندرج در قرارداد .

۸– در مواردی که انجام کار براساس واحد بها باشد ، بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن براساس برآورد بهای مورد معامله تعیین و در قرارداد ذکر می شود بهای کارهای انجام یافته براساس واحد بهاء احتساب و پرداخت خواهد شد .

۹– ‏چنانچه بنا به مقتضیات در نظر باشد که به برنده مناقصه (مزایده) پیش پرداخت داده شود (از برنده مزایده پیش دریافت اخذ شود) و یا تسهیلاتی ملحوظ گردد، میزان و ترتیب پرداخت آن باید در شرایط و اسناد مناقصه (مزایده) درج شده باشد.

تبصره ۱– به هیچ وجه شروع قرارداد یا تحویل کالا، خدمت یا حقوق منوط به اخذ پیش پرداخت توسط طرف قرارداد نگردد.

تبصره ۲– تأدیه پیش پرداخت و فراهم نمودن تسهیلات در مناقصه منوط به اخذ تضمین های معتبر و مورد قبول خواهد بود .

تبصره ۳– ‏مبلغ پیش پرداخت از بیست و پنج درصد (۲۵%) مبلغ معامله بیشتر نخواهد بود (در موارد خاص به تشخیص و مسؤولیت مدیر عامل و به تصویب هیأت مدیره درصد یاد شده ، قابل افزایش خواهد بود) و میزان و شرایط آن نیز باید در اسناد درج گردد .

۱۰-‏ میزان تضمین حسن انجام کار و نحوه وصول اقساط آن و ترتیب استرداد آن براساس شرایط و اسناد مناقصه (مزایده).

۱۱ ‏– مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قرارداد های مربوط به کارهای اجرایی از جمله ساختمان ، تأسیسات و تجهیزات براساس شرایط و اسناد مناقصه (مزایده) .

۱۲ – ‏اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری – مصوب ۱۳۳۷ ‏- و همچنین افشاء سمت و میزان سهام ( در شرکت های سهامی خاص) متعلق به اشخاص و اقرباء موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون یاد شده در شرکت طرف قرارداد .

۱۳ ‏– سایر تعهدا تی که در شرایط و اسناد مناقصه (مزایده) ذکر شده است .

۱۴ ‏– سایر شرایطی که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد مشروط بر آنکه امتیازاتی را علاوه بر آنچه در شرایط و اسناد مناقصه (مزایده) ذکر شده است برای طرف قرارداد دربرنداشته باشد .

۱۵– ‏درج این شرط که «در صورت عدم انجام تعهد ، شرکت مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارات برای انجام معامله به نفر دوم یا دیگری مراجعه نماید».

۱۶– سایر مواردی که حسب نوع معامله یا کالا ، خدمت یا حقوق ضروری باشد .

۱۷– ‏مشخص نمودن مرجع حل اختلاف در صورتی که اشکال یا قصوری در انجام و یا تحویل موضوع معامله و یا پرداخت موضوع معامله پیش آید .

تبصره– در مواردی که اختلاف ناظر به اموال عمومی و دولتی بوده و روش حل اختلاف از مصادیق صلح و داوری باشد ، رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی لازم خواهد بود.

ماده ۳۳‏– انعقاد قرارداد به شرح زیر انجام می گیرد :

الف – قرارداد با برنده مناقصه (مزایده) باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود . این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در شرایط و اسناد مناقصه (مزایده) قابل تمدید است . بعد از عقد قرارداد سپرده برنده دوم مسترد می گردد .

ب – چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارایه ننماید ، سپرده وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می گردد . چنانچه برنده اول پس از ابلاغ کتبی ، در مهلتی که حداکثر هفت روز کاری برای طرف معامله داخلی و پانزده روز کاری برای طرف دوم معامله مقیم خارج از کشور می باشد ، حاضر به انجام معامله یا انعقاد قرارداد نشود و یا ضمانت انجام تعهدات را ارایه ننماید ، سپرده وی به نفع شرکت ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد شد . مهلت های یاد شده با توجیه مستند و مدلل و تصویب مدیر عامل می تواند تا دو برابر افزایش یابند ، این نکته باید در شرایط و اسناد مناقصه (مزایده) درج شود .

تبصره ۱ ‏– در صورتی که برنده دوم مناقصه (مزایده) نیز در مدت مقرر پس از اعلام شرکت حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او نیز به نفع شرکت ضبط و مناقصه (مزایده) تجدید خواهد شد . این نکته باید در شرایط و اسناد مناقصه (مزایده) درج شود .

تبصره ۲‏– در مواردی که پس از انعقاد قرارداد، طرف معامله از انجام تعهد خودداری نماید ، چنانچه انجام معامله با آن قیمت و شرایط با برنده دوم مناقصه (مزایده) ممکن باشد با تشخیص مدیر عامل و تأیید هیأت مدیره ، شرکت می تواند با همان شرایط و قیمت ، معامله را به ترتیب به نفرات واجد شرایط بعدی واگذار نماید . در صورتی که انجام مورد معامله با آن قیمت و شرایط میسر نگردد، مناقصه (مزایده) تجدید خواهد شد .

فصل هفتم – ترتیب تحویل کالا ، خدمت یا حقوق

ماده ۳۴– تحویل مورد معامله به شرح زیر انجام می شود:

الف – در مورد معاملات کوچک تحویل مورد معامله با رسید انبار و مسؤولیت انباردار یا تحویل گیرنده حسب مورد، گواهی تطبیق مشخصات با نمونه و مقدار کالا ، خدمت یا حقوق بر عهده انباردار یا تحویل گیرنده می باشد.

ب – در مورد معاملات متوسط تحویل مورد معامله با گواهی و مسؤولیت انباردار و یا نماینده واحد تحویل گیرنده کالا ، خدمت یا حقوق و رییس واحد متقاضی و یا نماینده وی .

ج – در مورد معاملات بزرگ تحویل مورد معامله با گواهی و مسؤولیت کمیسیون تحویل خواهد بود .

تبصره ۱– تحویل مورد معامله در موارد مندرج در بندهای (ب) و (ج) این ماده با تنظیم صورتمجلس انجام می شود که در آن به صراحت درج می گردد «کالا ، خدمت یا حقوق مورد معامله یا کار انجام شده طبق نمونه یا مشخصات مندرج در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده(قرارداد) می باشد» . همچنین در زیر صورتمجلس مقدار و مشخصات کالا ، خدمت یا حقوق یا کار و همچنین نام و سمت مسؤولان مربوط و در خصوص معاملات بزرگ امضاء طرف معامله یا نماینده آنان ( در صورتی که در محل حضور داشته باشند) درج می گردد .

تبصره ۲ ‏– کالاهایی که تحویل انباردار می شوند، انباردار ضمن امضاء صورتمجلس یا گواهی (حسب مورد) بلافاصله قبض رسید انبار صادرخواهدکرد . در مواردی که کالا در خارج از انبار تحویل می گردد و به انبار وارد نمی شود با در نظر گرفتن مفاد این ماده و تبصره های آن حسب مورد اقدام و تحویل گیرنده کالا به جای انباردار تکالیف مربوط را انجام خواهد داد و رسید یا صورتمجلس مزبور حسب مورد مبنای صدور قبض رسید انبار و حواله انبار قرار می گیرد .

تبصره ۳– کمیسیون تحویل، هنگام تحویل کالا، خدمت یا حقوق موظف است گزارش و تذکرات کتبی را که ازطریق نظارت کنندگان مسؤول ، حین انجام کار یا ساخت کالا ، خدمت یا حقوق ، داده شده است در نظر بگیرد.

تبصره ۴– در صورت وجود اختلاف نظر بین اعضاء کمیسیون تحویل در معاملات بزرگ و مسؤولین تحویل در معاملات متوسط نسبت به نوع و مشخصات کالا ، خدمت یا حقوق مورد تحویل و سایر موارد مربوط، هر یک از اعضای کمیسیون و مسؤولین تحویل (حسب مورد) نظر خود را در صورتمجلس درج می نمایند و امر تحویل انجام نمی گیرد ، متعاقباً ترتیب انجام تحویل مورد معامله از طرف مدیر عامل حسب مورد تعیین خواهد شد .

تبصره ۵ – در صورت لزوم مدیر عامل می تواند از نظر کارشناس و مهندس مشاور یا مؤسسه بازرسی فنی که به نمایندگی از طرف شرکت برگزیده شده است، در اعلام تطبیق مشخصات کالا، خدمت یا حقوق با نمونه یا مشخصات مندرج در اسناد استفاده نماید .

تبصره ۶– چنانچه درکالا ، خدمت یا حقوق تحویلی عیب و نقص مشاهده شود که رفع آن مستلزم صرف وقت و منابع مالی باشد، در صورت نیاز فوری واحد درخواست کننده و قبول کالا ، خدمت یا حقوق ناقص یا معیوب ، کمیسیون تحویل می تواند رأساً (یا در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس) میزان خسارت و تفاوت قیمت را تعیین و نسبت به تحویل کالا ، خدمت یا حقوق اقدام نماید . مراتب مندرج در این تبصره باید در شرایط و اسناد مناقصه (مزایده) و قرارداد درج گردد .

فصل هشتم – سایر مقررات

ماده ۳۵ ‏– ارسال مکاتبات و اسناد مرتبط با معاملات و موضوع ماده (۲۲‏)، در صورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل، قابل تصدیق باشد ، مانند پست سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایر آن.

ماده ۳۶– نحوه رسیدگی به شکایات به شرح زیر می باشد:

الف – چنانچه هر یک ازمناقصه گران (مزایده گران) نسبت به اجرا نشدن مواردی از این آیین نامه اعتراض داشته باشند می تواند به مدیر عامل شرکت شکایت کند.

ب – مدیر عامل شرکت موظف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی های لازم را به عمل آورده در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مرتبط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد ظرف مدت تعیین شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند.

ماده ۳۷– اشخاص (حقوقی و حقیقی) که به تشخیص هیأت مدیره و یا اعلام مراجع رسمی در ایفای تعهدات خود تعلل ورزیده و یا کالا، خدمت یا حقوق موضوع معامله را به نحو مطلوب تهیه ، تدارک ، انجام و یا تحویل ننمایند ، ضمن اقدام قانونی برای استیفای حقوق شرکت تا اطلاع ثانوی در فهرست سیاه قرار می گیرند و از شرکت در مناقصه ها ، مزایده ها و معاملات شرکت محروم می شوند .

ماده ۳۸‏– به منظور تسهیل در انجام معاملات و گسترش رقابت و تحصیل صرفه و صلاح شرکت و همچنین ایجاد شفافیت در معاملات ، شرکت موظف است اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ شرکت و شرکت های زیر مجموعه را در مراحل مختلف آن، شامل نحوه انجام معامله، چگونگی و نتایج بررسی پیشنهاد دهندگان و پیشنهادها، انتخاب طرف معامله و ترتیب انجام معامله را در شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات و شبکه اطلاع رسانی معاملات تاج منتشر نماید .

تبصره ۱ ‏– شرکت موظف است اطلاعات و اسناد زیر را در مورد معاملات شرکت ثبت و نگهداری کند :
۱- درخواست انجام معامله و تأییدیه مدیر عامل (و یا نمایندگان مجاز از طرف وی) برای انجام اقدامات لازم در‏این خصوص .
۲- فراخوان
۳ ‏- نام و مشخصات اعضای کمیسیون ، پیشنهاد دهندگان و حاضران در جلسات
۴- خلاصه اسناد .
‏۵- روش و مراحل ارزیابی کیفی پیشنهاد دهندگان و نتایج ارزیابی آنها .
۶- ‏صورتجلسات و نتایج ارزیابی ها .
۷- ‏نام ، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان .

تبصره ۲ ‏– اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به انجام مراحل هر یک از معاملات شرکت اعم از مناقصه (مزایده)، عدم الزام و ترک آنها، به نحوی نگهداری شود تا امکان دسترسی، مشاهده و نظارت در هر زمان به سهولت برای بازرس شرکت فراهم باشد .

تبصره ۳– اطلاعات کلیه معاملات شرکت اعم از مناقصه (مزایده)، عدم الزام و ترک آنها ، جز آن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران باید مستور بماند، باید از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات و شبکه اطلاع رسانی معاملات تاج در اختیار عموم قرار گیرد. در مواردی که انتشار بلافاصله این اطلاعات به صرفه و صلاح ‏‏کشور نباشد، انتشار اطلاعات برای مدت زمان معین به تعویق خواهد افتاد . تأخیر در انتشار و مدت آن باید قبلاً به تصویب هیأت مدیره شرکت برسد .

ماده ۳۹ ‏– تمام آیین نامه ها و دستورالعمل های مغایر از تاریخ ابلاغ این آیین نامه منسوخ می باشد .

تبصره ۱– ‏دستورالعمل های موضوع این آیین نامه براساس پیشنهاد هیأت مدیره شرکت به تصویب رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواهد رسید. مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده است، براساس قوانین و مقررات ذی ربط مورد عمل قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲‏– هیأت مدیره شرکت می تواند در صورت صلاحدید و در موارد مسکوت در این آیین نامه با رعایت قانون، دستورالعمل های نظام فنی و اجرایی کشور و یا دیگر مصوبات هیأت وزیران در مورد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی را حسب مورد در خصوص منابع داخلی شرکت نیز مورد استفاده قرار دهد و مراتب به مجمع عمومی منعکس گردد .

تبصره ۳– ‏در مورد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که محل تأمین اعتبار آنها منابع عمومی می باشد، شرکت باید آیین نامه معاملات دولتی و نظام فنی – اجرایی و آیین نامه مربوط که مغایر با قانون نباشد را نیز مراعات نماید.

این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۸۹/۶/۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.