حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 November , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17710 تعداد نوشته های امروز : 5 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۰۱ اسفند ۱۴۰۱ - ۹:۲۱
شناسه : 38131

هیئت وزیران در جلسه مورخ 2 /6 /1390 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ ریزی و نظارت راهبردی رییس‌ جمهور و به استناد بند (هـ) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب سال 1389 ـ «آیین‌ نامه اجرایی شورای برنامه‌ ریزی و توسعه استان» را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌ […]

پ
پ

هیئت وزیران در جلسه مورخ 2 /6 /1390 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ ریزی و نظارت راهبردی رییس‌ جمهور و به استناد بند (هـ) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب سال 1389 ـ «آیین‌ نامه اجرایی شورای برنامه‌ ریزی و توسعه استان» را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌ نامه اجرایی شورای برنامه‌ ریزی و توسعه استان
مصوب 1390,06,02

فصل اول ـ تعاریف

ماده 1 ـ در این آیین‌ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌ روند:
الف ـ قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389 ـ
ب ـ معاونت: معاونت برنامه‌ ریزی و نظارت راهبردی رییس‌ جمهور
ج ـ وزارت: وزارت کشور
د ـ شورا: شورای برنامه‌ ریزی و توسعه استان
هـ ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای برنامه‌ ریزی و توسعه استان
و ـ کارگروه: کارگروه تخصصی شورای برنامه‌ ریزی و توسعه استان.

فصل دوم ـ ترکیب و وظایف شورا

ماده 2 ـ به منظور تصـمیم‌ گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ ریزی و بودجه استانها در چارچوب برنامه‌ ها و سیاستها و خط‌ مشی‌ های کلان کشور، شورا با اعضای مندرج در قانون به ریاست استاندار تشکیل می‌ شود.

تبصره 1 ـ هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از دستگاههای اجرایی و کارگروه‌ های تخصصی از مسئول آن دستگاه و رییس کارگروه مربوط برای شرکت در جلسه شورا بدون حق رأی دعوت به عمل می‌ آید.

تبصره 2 ـ اعضای شورا و کارگروه‌ های تخصصی شخصا در جلسات شورا و کارگروه‌ های تخصصی شرکت می‌ نمایند و در صورت عدم امکان حضور در جلسه، نماینده تام‌ الاختیار آنها (در سطح معاونت دستگاه) با هماهنگی رییس یا دبیر شورا و با معرفی‌ نامه کتبی در جلسه مذکور حضور می‌ یابند.

تبصره 3 ـ رییس شورا می‌ تواند حسب مورد از افراد صاحب‌ نظر بدون حق رأی دعوت به عمل آورد.

ماده 3 ـ وظایف شورا با رعایت قانون به شرح زیر تعیین می‌ شود:

الف ـ بررسی و تایید برنامه‌ های توسعه استان شامل جهت‌ گیری‌ های توسعه بلندمدت استان، در چارچوب نظام برنامه‌ ریزی کشور و در راستای جهت‌ گیری‌ های آمایش سرزمین.

ب ـ بررسی و تصویب برنامه‌ های میان‌ مدت توسعه استان و شهرستان شامل هدفها، سیاست‌ ها و خط‌ مشی‌ های توسعه استان و نظارت بر آنها.

ج ـ بررسی و تصویب سند توسعه اشتغال استان و شهرستان.

د ـ پیشنهاد برنامه‌ های توسعه مشارکت زنان و جوانان به ویژه بسیجیان در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان به مراجع ذی‌ ربط و تنظیم سیاستهای اجرایی مربوطه.

هـ ـ تهیه، تدوین و نظارت بر برنامه عملیاتی پنجساله استان و شهرستان.

و ـ تصویب طرحهای توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستایی در قالب برنامه‌ های توسعه استان، با رعایت سیاست‌ های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.

ز ـ اتخاذ تدابیر لازم برای تحقق درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت در استان و پیشنهاد کسب منابع جدید درآمدی جهت درج در لوایح بودجه سنواتی.

ح ـ بررسی و تایید بودجه پیشنهادی سالانه استان، در چارچوب بخشنامه‌ ها و دستورالعملهای تهیه و تنظیم بودجه کل کشور و ارایه به معاونت.

ط ـ بررسی و توزیع اعتبارات تملک دارایی‌ های سرمایه ای استان به تفکیک شهرستان براساس پیشنهاد دبیر شورا.

ی ـ بررسی، تصویب و ابلاغ ضوابط توزیع اعتبارات تملک دارایی‌ های سرمایه ای شهرستان.

ک ـ بررسی و توزیع اعتبارات هزینه‌ ای دستگاههای اجرایی استانی به تفکیک «دستگـاه ـ برنامه» براسـاس پیشـنهاد دبیر شورا، به گونـه‌ ای که توزیع نهایـی منجر به عدم تعادل در پرداخت‌ های دستگاههای اجرایی نگردد.

ل ـ بررسی و تصمیم‌ گیری در مورد توسعه صادرات غیرنفتی استان و در صورت لزوم خط‌ مشی‌ های اجرایی مبادلات مرزی اعم از بازارچه‌ ها، تعاونیهای مرزنشینی در چارچوب سیاست‌ های کلی تجارت خارجی کشور.

م ـ پیشنهاد برنامه‌ های استقرار نظام تامین اجتماعی ملی در سطح استان به مراجع ذی‌ ربط و تنظیم سیاست‌ های اجرایی مربوط.

ن ـ بررسی راههای تجهیز و جذب پس‌ اندازهای بخش غیردولتی و نیز توسعه مشارکتهای مردمی در امور استان.

س ـ پیشنهاد برنامه‌ های اجرایی توسعه منابع انسانی به مراجع ذی‌ ربط و تنظیم و ابلاغ سیاست‌ های اجرایی مربوط.

ع ـ طرح و تصویب اختصاص اعتبار از محل اعتبارات استانی برای مصوبات شوراهایی که به حکم قانون و یا مصوبه هیئت وزیران ایجاد گردیده و یا می‌ گردند.

ف ـ ارایه یک نسخه از قرارداد سند بودجه سالانه استان موضوع بند (ب) ماده (179) قانون و برنامه‌ های مصوب استانی و شهرستانی و گزارش عملکرد برنامه و پیشرفت سه ماهه بودجه به معاونت و وزارت.

ض ـ تعامل فعال با شورای هماهنگی توسعه منطقه.

ق ـ اتخاذ تدابیر لازم در خصوص سایر وظایف مرتبط با شورا.

ماده 4 ـ دبیرخانه شورا در حوزه معاونت برنامه‌ ریزی استانداری مستقر می‌ باشد و وظایف آن به شرح زیر تعیین می‌ شود:
الف ـ تهیه دستور کار جلسه‌ های شورا، یک هفته قبل از برگزاری جلسه با هماهنگی رییس شورا و ارسال مستندات به همراه دعوتنامه برای اعضا.
ب ـ ارسال صورتجلسات شورا، ظرف یک هفته پس از تشکیل جلسه، برای اعضا و دستگاههای اجرایی ذی‌ ربط.
ج ـ پیگیری مصوبات شورا.
د ـ ارسال یک نسخه از صورتجلسه شورا به معاونتهای ذی‌ ربط در معاونت و وزارت.
هـ ـ تهیه برنامه زمانبندی تشکیل جلسات شورا و کارگروههای تخصصی آن و ارسال یک نسخه از آن به معاونتهای ذی‌ ربط در معاونت و وزارت.
و ـ بررسی پیشنهادهای رسیده از کارگروهها، کمیته برنامه‌ ریزی شهرستانها و دستگاه‌ های اجرایی استان به منظور تطبیق با قوانین و مقررات و اسناد بالادستی.
ز ـ آماده‌ سازی پیشنهادهای کارگروه‌ های تخصصی جهت طرح و تصویب در شورا.

فصل سوم ـ کارگروههای تخصصی

ماده 5 ـ به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورا هفت کارگروه تخصصی مشورتی به شرح زیر در همه استانهای کشور تشکیل می‌ شود:
الف ـ کارگروه تخصصی اقتصادی و اشتغال.
ب ـ کارگروه تخصصی امور زیربنایی.
ج ـ کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی و خانواده.
د ـ کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، محیط زیست و توسعه پایدار.
هـ ـ کارگروه تخصصی پژوهش فن‌ آوری و تحول اداری.
و ـ کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی.
ز ـ کارگروه تخصصی درآمدها و تجهیز منابع استانی.

ماده 6 ـ اعضای کارگروه تخصصی اقتصادی و اشتغال به شرح زیر تعیین می‌ شوند:
الف ـ معاون برنامه‌ ریزی استانداری (اعضای رییس)
ب ـ مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری (دبیر)
ج ـ رییس واحد استانی وزارت جهاد کشاورزی.
د ـ رییس واحد استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
هـ ـ رییس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت.
و ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان.
ز ـ رییس واحد استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
ح ـ مدیرکل منابع طبیعی استان.
ط ـ نماینده وزیر نیرو در استان به انتخاب وزیر.
ی ـ مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان.
ک ـ مدیرکل گمرک استان.
ل ـ سرپرست یکی از بانکهای استان به انتخاب و معرفی شورای هماهنگی بانکها (در استان تهران به پیشنهاد استاندار و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی).
م ـ دو نفر از کارآفرینان برتر استان یا افراد صاحب‌ نظر به پیشنهاد رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و رییس اتاق تعاون استان و تایید رییس کارگروه.

ماده 7 ـ وظایف کارگروه تخصصی اقتصادی و اشتغال، بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می‌ شود:

الف ـ جذب و تامین منابع مالی از بازار سرمایه.

ب ـ سیاست‌ های ترجیحی، جذب سرمایه و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی.

ج ـ منابع و مصارف شبکه بانکی استان و اظهارنظر درخصوص اولویت اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی.

د ـ شیوه‌ های حمایت از تولیدکنندگان بخشهای مختلف اقتصادی.

هـ ـ بسترهای مناسب جهت سرمایه‌ گذاری بخش غیردولتی در بخشهای مختلف اقتصادی با اولویت ایجاد اشتغال در مناطق توسعه‌ نیافته و کمتر توسعه‌ یافته استان.

و ـ نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ ها در استان و ارایه گزارش در مقاطع سه ‌ماهه به شورا.

ز ـ توسعه و پوشش بیمه‌ ای محصولات کشاورزی و دامی.

ح ـ تنظیم خط ‌‌مشی‌ های صادرات استان و رفع مشکلات و موانع موجود.

ط ـ ارتقای بهره‌ وری از منابع و نهاده‌ های بخش‌ های ذی‌ ربط.

ی ـ استفاده از ظرفیت‌ های قانونی و اجرایی مناطق آزاد تجاری، ویژه اقتصادی و بازارچه‌ های مرزی در راستای سیاست‌ های توسعه استان.

ک ـ وضعیت بازار کار و ارایه راه‌ حل جهت کاهش میزان بیکاری در سطح استان.

ل ـ جذب سرمایه‌ گذاری خارجی در استان.

م ـ شناسایی قابلیت‌ ها و مزیت‌ های نسبی گردشگری استان.

ن ـ توسعه صنایع دستی و روستایی، تکمیلی و تبدیلی کشاورزی.

س ـ اجرای قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در استان.

ماده 8 ـ اعضای کارگروه تخصصی امور زیربنایی به شرح زیر تعیین می‌ شوند:

الف ـ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری (رییس)

ب ـ مدیرکل دفتر فنی استانداری (دبیر)

ج ـ نماینده معاون برنامه‌ ریزی استانداری (در سطح مدیرکل)

د ـ مدیر کل مدیریت بحران استان

هـ ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان

و ـ رییس واحد استانی وزارت جهاد کشاورزی

ز ـ رییس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت

ح ـ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ ای استان

ط ـ مدیرعامل شرکت مخابرات استان

ی ـ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان

ک ـ مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ ای (توزیع برق) استان

ل ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان

م ـ یکی از شهرداران به انتخاب شهرداران استان

ن ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

س ـ مدیرکل منابع طبیعی استان

ع ـ مدیرعامل شرکت ملی گاز استان

ف ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان

ض ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان

ق ـ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان

ماده 9 ـ وظایف کارگروه تخصصی امور زیربنایی بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می‌ شود:
الف ـ طرحهای بهسازی، نوسازی و مرمت بافتهای قدیمی و فرسوده استان به استثنـای وظایف کمـیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شـهرسازی و معماری ایران.
ب ـ حریم راه‌ ها موضوع ماده (13) آیین‌ نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها.
ج ـ طرح‌ های هادی، طرح‌ های فضاهای شهری (طراحی شهری) و روستایی.
د ـ برنامه‌ های بهینه‌ سازی مصرف انرژی در استان.
هـ ـ کنترل و نظارت بر حمل کالا و مسافر و ارتقای بهره‌ وری و افزایش ایمنی در فعالیت‌ های مختلف حمل و نقل.
و ـ توسعه سیستم‌ های انتقال در زمینه گاز طبیعی، آب، برق و فرآورده‌ های نفتی.
ز ـ محافظت از بناها و فضاهای با ارزش فرهنگی و تاریخی در استان.
ح ـ طرح‌ های پدافند غیرعامل در استان.

ماده 10 ـ اعضای کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی و خانواده به شرح زیر تعیین می‌ شوند:

الف ـ معاون سیاسی و امنیتی استانداری (رییس)

ب ـ مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری (دبیر)

ج ـ نماینده معاون برنامه‌ ریزی استاندار (در سطح مدیر کل)

د ـ مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده

هـ ـ مدیرکل آموزش و پرورش استان

و ـ مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان

ز ـ مدیرکل اطلاعات استان یا نماینده تام‌ الاختیار وی

ح ـ دادستان مرکز استان

ط ـ فرمانده ناحیه انتظامی استان یا نماینده تام‌ الاختیار وی

ی ـ مدیرکل ورزش و جوانان

ک ـ مدیرکل سازمان زندانها و اقدامات تامینی و ترتیبی

ل ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی

م ـ رییس واحد استانی بنیاد شهید و امور ایثارگران

ن ـ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره).

س ـ مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی.

ف ـ فرمانده منطقه مقاومت بسیج استان یا نماینده تام‌ الاختیار.

ض ـ مدیر کل بهزیستی کشور.

ق ـ مدیرکل ثبت احوال کشور.

ر ـ مدیرکل اوقاف و امور خیریه.

ش ـ مدیر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی استان.

ماده 11 ـ وظایف کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی و خانواده، بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می‌ شود:
الف ـ مسایل، مشکلات و نیازهای بانوان، ایثارگران، و جوانان استان در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و آموزشی و بهبود شاخص‌ های ذی‌ ربط.
ب ـ کانونهای آسیب‌ پذیر اجتماعی و ارایه راهکارهای مناسب جهت بهبود شاخص‌ های مرتبط به ویژه شاخص‌ های زیر میانگین کشوری
ج ـ کاهش اثرات ناشی از آسیب‌ های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، خودکشی، سرقت، فرار از خانه
د ـ کمک به اقشار آسیب‌ پذیر
هـ ـ هماهنگی نهادهای متولی امور فرهنگی در استان
و ـ بازیابی هویت و ارتقای خودباوری در نسل جوان
ز ـ تحکیم بنیاد نهاد خانواده
ح ـ ارتقای شاخص‌ های فرهنگی استان
ط ـ طراحی و ساماندهی مراکز فرهنگی و گلزار شهدا

ماده 12 ـ اعضای کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، محیط زیست و توسعه پایدار به شرح زیر تعیین می‌ شوند:
الف ـ معاون برنامه‌ ریزی استانداری (رییس)
ب ـ مدیرکل دفتر برنامه‌ ریزی و بودجه استانداری (دبیر)
ج ـ مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری
د ـ مدیرکل مدیریت بحران استان
هـ ـ مدیرکل حفاظت محیط‌ زیست
و ـ نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به انتخاب وزیر
ز ـ رییس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت
ح ـ رییس واحد استانی وزارت جهاد کشاورزی
ط ـ رییس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان
ی ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان
ک ـ مدیرعامل آب منطقه‌ ای استان
ل ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان
م ـ مدیرکل منابع طبیعی استان

ماده 13 ـ وظایف کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، محیط زیست و توسعه پایدار بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می‌ شود:
الف ـ سند چشم‌انداز توسعه استان
ب ـ برنامه آمایش و اجرای آن در استان
ج ـ برنامه‌ های توسعه میان‌ مدت استانی و شهرستانی
د ـ مکان‌ یابی پروژه‌ های بزرگ عمرانی با توجه به اسناد توسعه استان و ملاحظات زیست‌ محیطی و آمایش سرزمین.
هـ ـ طرحهای توسعه ناحیه‌ ای
و ـ تدابیر لازم جهت نقشه‌ های اصلی (GIS) استان
ز ـ طرح‌ های توسعه با ملاحظات زیست محیطی در استان
ح ـ سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست برای اجرای برنامه مدیریت سبز در دستگاههای اجرایی استان
ط ـ تعامل فعال با شورای هماهنگی توسعه منطقه ای
ی ـ انتقال صنایع آلاینده و مزاحم به خارج از محدوده‌ های جمعیتی با هماهنگی کارگروه تخصصی امور زیربنایی
ک ـ ساماندهی فضاها و سکونت‌ گاههای روستایی و پروژه‌ های بزرگ عمرانی استان

ماده 14 ـ اعضای کارگروه تخصصی پژوهش، فن‌ آوری و تحول اداری به شرح زیر تعیین می‌ شوند:
الف ـ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری (رییس)
ب ـ مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری (دبیر)
ج ـ نماینده معاون برنامه‌ ریزی استاندار (در سطح مدیرکل)
د ـ مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری
هـ ـ نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در استان به انتخاب وزیر
و ـ نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در استان به انتخاب وزیر
ز ـ رییس پارک علم و فناوری استان
ح ـ رییس جهاد دانشگاهی استان

ماده 15 ـ وظایف کارگروه تخصصی پژوهش، فن‌ آوری و تحول اداری بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می‌ شود:
الف ـ راهکارهای تحول نظام اداری در استان
ب ـ فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به بخش غیردولتی
ج ـ استانداردسازی بانکهای اطلاعاتی موجود و تشکیل بانکهای اطلاعاتی جامع موردنیاز دستگاههای اجرایی سازمان
د ـ آموزشهای شغلی و تخصصی کوتاه‌ مدت کارکنان
هـ ـ ارتقای بهره‌ وری در حوزه خدمات عمومی و نظارت بر حسن اجرای آن
و ـ ساختار، ترکیب و توزیع بهینه نیروی انسانی دستگاه‌ها
ز ـ اولویت‌ های تحقیقاتی استان بر مبنای شناسایی نیازها، تواناییها و مزیتهای منطقه‌ ای
ح ـ توسعه پارکها و مراکز رشد علم و فناوری
ط ـ برنامه‌ های حمایت از تحقیقات و تولید فناوری و عرضه نوآوری استان جهت ارایه به شورا به منظور تقویت انگیزه پژوهشگران برگزیده استان

ماده 16 ـ اعضای کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی به شرح زیر تعیین می‌ شوند:
الف ـ معاون سیاسی، امنیتی استانداری (رییس)
ب ـ رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان (دبیر)
ج ـ نماینده معاون برنامه‌ ریزی استاندار (در سطح مدیرکل)
د ـ مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان
هـ ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست محیط استان
و ـ رییس واحد استانی وزارت جهاد کشاورزی
ز ـ مدیرکل دامپزشکی استان
ح ـ مدیرکل تامین اجتماعی استان
ط ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان
ی ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی
ک ـ دادستان مرکز استان
ل ـ مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان
م ـ مدیرکل ورزش و جوانان استان
ن ـ مدیرکل آموزش و پرورش استان
س ـ سایر مسئولان ذی‌ ربط استانی حسب‌ مورد به تشخیص رییس کارگروه

ماده 17 ـ وظایف کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می‌ شود:
الف ـ اجرایی نمودن تصمیمات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی
ب ـ مشکلات استانی مربوط به سلامت و امنیت غذایی استان و انعکاس پیشنهادهای مربوط به دبیرخانه شورا
ج ـ ارتقای خدمات سلامت و امنیت غذایی در سطح استان
د ـ وضعیت سلامت جسمی در گروه سنی کودکان و نوجوان به ویژه دختران و راههای بهبود آن
هـ ـ پیشگیری از عفونت و بیماری ایدز و کنترل آن
و ـ بسته‌ های تربیت بدنی در جهت سلامت عمومی
ز ـ سایر وظایف مرتبط با کارگروه

ماده 18 ـ اعضای کارگروه تخصصی درآمدها و تجهیز منابع استانی به شرح زیر تعیین می‌ شوند:
الف ـ معاون برنامه‌ ریزی استانداری (رییس)
ب ـ رییس واحد استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیر)
ج ـ دادستان مرکز استان
د ـ مدیرکل دفتر برنامه‌ ریزی و بودجه استانداری
هـ ـ رییس واحد استانی سازمان امور مالیاتی
و ـ مدیرکل اطلاعات استان
ز ـ رییس شورای اسلامی استان
ح ـ دو نفر صاحب‌ نظر در امور اقتصادی و مالی ترجیحا در اقتصاد بخش عمومی یا مالیه عمومی به انتخاب رییس کارگروه.

ماده 19 ـ وظایف کارگروه تخصصی درآمدها و تجهیزات منابع استانی بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می‌ شود:
الف ـ گزارشهای مربوط به وصول و تجهیز درآمدهای استان
ب ـ سیاستهای اجرایی وصول درآمدهای استانی
ج ـ نحوه وصول درآمدهای استانی توسط دستگاههای اجرایی وصول‌ کننده و پیگیری رفع مشکلات آنها
د ـ تجهیز و بکارگیری سایر منابع در راستای برنامه‌ های توسعه استان از جمله جلب مشارکت عمومی

فصل سوم ـ کمیته برنامه‌ ریزی شهرستان

ماده 20 ـ برای افزایـش اختیارات شهرستانها در چارچوب وظایف شورا، کمیته برنامه‌ ریزی شهرستان با عضویت رؤسای ادارات شهرستان، متناظر با اعضای شورا و به ریاست فرماندار تشکیل می‌ شود. نماینده معاونت برنامه‌ ریزی استانداری دبیر کمیته می‌ باشد.

ماده 21 ـ کمیته‌ های برنامه‌ ریزی شهرستانها موظفند با رعایت دستورالعمل ابلاغی شورا و در چهارچوب سند استان نسبت به تعیین و اولویت‌ بندی پروژه‌ ها اقدام نمایند.

ماده 22 ـ کمیته‌ های برنامه‌ ریزی شهرستانها موظفند نسبت به تامین اعتبار برای پروژه‌ های ناتمام اقدام نمایند.

تبصره ـ تصویب پروژه‌ های جدید، مشروط به تامین اعتبار مناسب پروژه‌ به طوری که اعتبار سال اول اجرای آن از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای پروژه (برحسب سال) کمتر نگردد، مجاز است.

معاون اول رییس ‎جمهور ـ محمد رضا رحیمی

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.