حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 4 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17807 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۱۷ بهمن ۱۴۰۱ - ۹:۴۶
شناسه : 37621

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 30 /2 /1391 بنا به پیشنهاد شماره 13703 /1 مورخ 6 /5 /1387 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره164082/ت373هـ مورخ 10 /10 /1386، آیین نامه معاملات سازمان حمایت مصرف […]

پ
پ

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 30 /2 /1391 بنا به پیشنهاد شماره 13703 /1 مورخ 6 /5 /1387 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره164082/ت373هـ مورخ 10 /10 /1386، آیین نامه معاملات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه معاملات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
مصوب 1391,02,30

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱ـ کلیه معاملات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان که در این آییننامه به اختصار سازمان نامیده میشود اعم از خرید، فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری، اجرت کار و غیره براساس این آییننامه و حسب مورد از طریق مناقصه/ مزایده انجام میشود.

ماده ۲ـ اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:

الف ـ قانون: قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ١٣٨٣ـ .

ب ـ مناقصه: فرایندی رقابتی برای تأمین کالا، خدمت یا حقوق با کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار میشود.

ج ـ مزایده: فرایندی رقابتی برای فروش کالا، خدمت یا حقوق متعلق به صندوق که در آن موضوع معامله به مزایده گری که بیشترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار میشود.

د ـ مناقصه گزار/ مزایده گزار: سازمان که براساس این آیین نامه، مناقصه/ مزایده را برگزار مینماید.

هـ ـ مناقصه گر/ مزایده گر: شخصی حقیقی یا حقوقی که در مناقصه/ مزایده صندوق شرکت میکند.

و ـ کمیسیون مناقصه/ مزایده: هیئتی که فرایند برگزاری، تعیین برنده، اتخاذ تصمیم در خصـوص تجدید و یا لغو مناقصه/ مزایده و سایر وظایف مقرر در این آییننامه را برعهده می گیرد.

ز ـ کمیـته فنی بازرگانی: هیئـتی با حـداقل سه عضـو خبره فنـی بازرگانی صلاحیتدار (حسب نوع معامله) که ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و ارزیابی کیفی مناقصه گران/ مزایده گران و سایر وظایف مقرر در این آیین نامه را برعهده می گیرد. اعضاء این کمیته توسط مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) انتخاب میشوند.

ح ـ کمیسیون تحویل: هیئتی که فرایند تحویل و تحول کالا، خدمت یا حقوق از برنده مناقصه (به برنده مزایده) و سایر وظایف مقرر در این آیین نامه را برعهده می گیرد.
کمیسیون تحویل مرکب از انباردار (یا نماینده واحد تحویلگیرنده/ تحویلدهنده)، نماینده واحد تقاضاکننده و نماینده یا نمایندگانی که توسط مدیرعامل تعیین میشود، خواهد بود.

ط ـ هیئت سه نفره: هیئت سه نفره ترک مناقصه/ مزایده متشکل از مدیرعامل، ذیحساب و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی است که با توجه به شرایط، میسر نبودن انجام معاملات از طریق مناقصه/ مزایده را تأیید مینماید.

ی ـ هیئت رسیدگی به شکایات: هیئت رسیدگی موضوع ماده (٧) قانون.

ک ـ ارزیابی کیفی مناقصه گران/ مزایده گران: ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران/ مزایده گران که از سوی صندوق و توسط کمیته فنی بازرگانی انجام میشود.

ل ـ ارزیابی شکلی: بررسی کامل بودن اسناد و امضاء آنها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.

م ـ ارزیابی فنی بازرگانی: فرایندی که در آن مشخصات، استانداردها، کارآیی، دوام و سایر ویژگیهای فنی بازرگانی پیشنهادها بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده میشوند.

ن ـ ارزیابی مالی: فرایندی که در آن مناسب ترین قیمت به شرح مندرج در ماده (٢١) از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شدهاند، برگزیده میشود.

س ـ مدت اعتبار پیشنهادها: دوره زمانی که توسط صندوق اعلام میشود و در طی آن پیشنهادها باید دارای اعتبار باشند. این مدت شامل زمان لازم برای انجام مناقصه/ مزایده ، بررسی و ارزیابی پیشنهادها، تعیین برنده و انعقاد قرارداد است.

ع ـ انحصار: انحصار در معامله عبارت است از:

١ـ یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین میشود:
الف ـ اعلان هیئت وزیران برای کالاها، خدمات یا حقوقی که در انحصار دولت است.
ب ـ انتشار فراخوان عمومی در خصوص موضوع معامله و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.

٢ـ منحصر به فرد بودن اموال منقول، خدمات و حقوق که با توجه بند (١) ماده (٢۶) مشخص میشود.

تبصره ـ در موارد احراز انحصار به طرق پیش بینی شده در اجزاء (الف) و (ب) بند (1)، نیازی به برگزاری مناقصه نبوده و معامله طبق بند (1) ماده (26) این آییننامه انجام خواهد شد.

ف ـ برنامه زمانی مناقصه/ مزایده: سندی که درآن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه/ مزایده، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص میشود.

ص ـ شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات:شبکه اطلاعرسانی موضوع بند (ج) ماده (٢٣) قانون.

ق ـ شبکه اطلاع رسانی معاملات صندوق: پایگاه اینترنتی با نام شبکه اطلاع رسانی الکترونیکی معاملات صندوق که در این آیین نامه به اختصار شبکه اطلاعرسانی معاملات صندوق نامیده میشود و توسط صندوق ایجاد میشود.

فصل دوم ـ طبقهبندی معاملات

ماده ۳ـ معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم میشوند:

١ـ معامـلات کوچک: معاملاتی که مبلغ آن از مبـلغ پنجاه و پنـج میلیون (٠٠٠ر٠٠٠ر۵۵) ریال تجاوز ننماید. نصاب معاملات کوچک بر مبنای قیمت ثابت سال ١٣٩٠ میباشد. تعیین (تعدیل و جایگزینی) نصاب بعدی معاملات یاد شده با توجه به تبصره (١) ماده (٣) قانون صورت خواهد گرفت.

٢ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف مبلغ معاملات کوچک تجاوز ننماید.

٣ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف مبلغ معاملات کوچک باشد.

تبصره ۱ـ مبنای نصاب در خرید، برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در مـعاملات بزرگ مبلغ برآوردی میباشد. مبلغ برآوردی به تشخیص مدیر عامل (و یا نماینده مجاز وی) توسط مشاور طرح (و یا واحد متقاضی) و یا کارشناس منتخب هیئتمدیره تعیین میشود.

تبصره ۲ـ مبنای نصاب در فروش، مبلغ برآوردی است که به تشخیص مدیر عامل (و یا نماینده مجاز وی) توسط مشاور طرح و یا کارشناس ارزیابی (کارشناس منتخب و یا کارشناس رسمی دادگستری) تعیین خواهد شد.

تبصره ۳ـ مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصابهای یاد شده نباید با تفکیک اقلامی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی میشوند، به نصاب پایینتر تبدیل شود.

ماده ۴ـ انواع مناقصه/ مزایده به شرح زیر طبقه بندی میشوند:

الف ـ مناقصه/ مزایده از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقهبندی میشود:

١ـ یک مرحلهای: فراینـدی که در آن بـه تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) نیـازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این فرایند پاکت های پیـشنهاد مناقـصهگران/ مزایده گران در یک جـلسه گشوده و در هـمان جلسه برنـده تعیین میشود.

٢ـ دو مرحلهای: فرایندی که به تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این فرایند کمیته فنی بازرگانی تشکیل و پیشنهادها را مورد ارزیابی قرار داده و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمـیسیون مناقصه/ مـزایده گزارش میکنـد تا بر اساس مـفاد این آییـن نامه برنده مناقصه/ مزایده تعیین شود.

ب ـ مناقصه/ مزایده از نظر روش دعوت مناقصه گران/ مزایده گران به انواع زیر طبقهبندی میشود:

١ـ مناقصه/ مزایده عمومی: فرایندی که از طریق آگهی عمومی از مناقصهگران/ مزایده گران دعوت به عمل میآید.

٢ـ مناقصه/ مزایده محدود: فرآیندی که در آن بر اساس مفاد ماده (١۵) و با رعایت ماده (١٣) در وهله نخست مناقصهگران/ مزایده گران صلاحیت دار فراخوان می شوند، سپس برای واجدین اولویت (فهرست کوتاه) دعوتنامه شرکت در مناقصه/ مزایده ارسال میشود.

فصل سوم ـ سازماندهی

ماده ۵ ـ کمیسیون مناقصه/ مزایده به شرح زیر سازماندهی میشود:

الف ـ هریک از کمیسیونهای مناقصه/ مزایده سازمان متشکل از سه نفرعضو است که توسط هیئت مدیره از میان مدیران و یا کارشناسان خبره، متعهد و مطلع انتخاب میشوند. هیئتمدیره میتواند بیش از یک کمیسیون تشکیل دهد، همچون کمیسیونهای مجزا برای انجام فرایند مناقصه/ مزایده و یا کمیسیونهای متفاوت برای سطوح معاملات (مانند معاملات با برآورد مبلغ کمتر و بیشتر از…) و یا کمیسیون معاملاتی که از نظر تخصصی پیچیده است. در این صورت، هیئت مدیره باید محدوده فعالیت هر یک را مشخص و به مدیرعامل و همچنین کمیسیونها ابلاغ نماید.

تبصره ۱ـ هیئتمدیره نمی تواند اختیارات خود را در انجام این بند به مدیرعامل تفویض نماید.

تبصره ۲ـ انتخاب حداکثر دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به عنوان عضو کمیسیون مناقصه/ مزایده بلامانع است.

تبصره ۳ـ با تغییر اعضاء هیئت مدیره سازمان احکام اعضاء کمیسیونهای مناقصه/ مزایده باید تنفیذ و یا اعضاء کمیسیونها انتخاب شوند. مادام که عضویت اعضاء کمیسیونها به شرح یاد شده و یا اعضاء جدید انتخاب نشده باشند، اعضاء کمیسیونها در مسئولیت خود باقی خواهند بود.

تبصره ۴ـ در صورت فوت یا سلب شرایط (به تشخیص هیئتمدیره) از یک یا چند نفر از اعضاء کمیسیونهای مناقصه/ مزایده، هیئت مدیره باید نسبت به انتخاب عضو یا اعضاء جایگزین برای کمیسیون اقدام و در سایر موارد نظیر استعفاء یک یا چند نفر از اعضاء، هیئت مدیره باید اعضاء کمیسیون را با رعایت بند (الف) دوباره انتخاب نماید.

ب ـ کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضای یاد شده رسمیت دارد و تصمیمات آن با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد.

تبصره ۱ـ کمیسیون مناقصه/ مزایده میتواند حسب مورد از کارشناسان و متخصصین فنی، مالی، حقوقی و اداری صندوق (و یا سایر صاحب نظران که هیچگونه منافعی در موضوع معامله ندارند) برای حضور در جلسات کمیسیون و برای اظهارنظر (بدون حق رأی) دعوت نماید.

تبصره ۲ـ رؤسای هر یک از واحدها یا نمایندگان مختار آنها چنانچه عضو کمیسیون نباشند، میتوانند در مورد معاملات مربوط به واحد خود در کمیسیون مناقصه/ مزایده حضور یافته و توضیحات لازم را ارائه دهند. همچنین کمیسیون مناقصه/ مزایده میتواند از هر یک از رؤسا تقاضا نمایند تا در جلسه شرکت نموده و نظر خود را (بدون حق رأی) اظهار نمایند.

ماده ۶ ـ موارد زیر از وظایف کمیسیون مناقصه/ مزایده است:

الف ـ تأیید کفایت اسناد مناقصه/ مزایده برای انتشار آگهی و یا ارسال دعوتنامه.

ب ـ تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه/ مزایده در موعد مقرر در فراخوان.

ج ـ بررسی پیشنهادها از نظر کامل بودن مدارک و امضاء آنها و نیز خوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی).

د ـ ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه/ مزایده.

هـ ـ ارجاع ارزیابی کیفی پیشنهاددهندگان (در صورت لزوم) و بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در فرایند دو مرحلهای.

و ـ تعیین برندگان اول و دوم طبق شرایط این آیین نامه.

ز ـ تنظیم و امضاء صورتجلسات کمیسیون مناقصه/ مزایده.

ح ـ تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه/ مزایده طبق شرایط این آیین نامه.

فصل چهارم ـ برگزاری مناقصه/ مزایده

ماده ۷ـ فرایند برگزاری مناقصه/ مزایده به ترتیب شامل مراحل زیر است:

الف ـ تأمین منابع مالی لازم برای انجام موضوع مناقصه و تعیین نحوه مصرف منابع حاصل از انجام موضوع مزایده.

ب ـ تعیین نوع مناقصه/ مزایده در معاملات بزرگ (یک مرحلهای یا دو مرحلهای، عمومی یا محدود).

ج ـ تهیه اسناد مناقصه/ مزایده.

د ـ ارزیابی کیفی مناقصهگران/ مزایده گران در صورت لزوم.

هـ ـ فراخوان مناقصه/ مزایده.

و ـ ارزیابی پیشنهادها.

ز ـ تعیین برنده مناقصه/ مزایده.

ح ـ انعقاد قرارداد.

ماده ۸ ـ تأمین منابع مالی به شرح زیر می باشد:

الف ـ انجام معامله به هر طریق مشروط برآن است که صندوق به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل نموده و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.

تبصره ـ در خصوص معاملاتی که دوره انجام آن بیش از مدت یک سال و مبلغ آن نیز بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد، قبل از انجام معامله باید اعتبار مورد نیاز سال جاری و برآورد سالهای آینده با تصویب هیئت مدیره در پیوستهای بودجه سالیانه صندوق درج و به تأیید مجمع عمومی برسد.

ب ـ نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله باید توسط صندوق به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه/ مزایده قید و تعهد شود.

ماده ۹ـ مناقصه به یکی از روش های زیر انجام میشود:

الف ـ در مورد معاملات کوچک: کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) در ارتباط با بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح صندوق و اخذ صورتحساب مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد. سند هزینه باید توسط کارپرداز یا مأمور خرید با درج نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ و ذکر این عبارت که «معامله به کمترین بهای ممکن انجام شده است»، امضاء شود.

ب ـ در مورد معاملات متوسط: کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح صندوق و با اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای به دست آمده مورد تأیید مسئول واحد تدارکات یا مقام مسئول هم تراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد و با اخذ صورتحساب انجام دهد. چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسئول واحد تدارکات یا مقام مسئول هم تراز وی، به تعداد موجود کفایت میشود.

تبصره ۱ـ در خرید چنانچه درخواست کننده تأیید نمونه را به طور کتبی ضروری اعلام نماید، قبل از انجام خرید باید نمونه به تأیید درخواست کننده برسد.

تبصره ۲ـ مأمورین و سایر مسئولین یاد شده در این ماده با توجه به مدتی که فروشندگان کالا، خدمت یا حقوق در برگ استعلام بها برای اعتبار بهای پیشنهاد شده ذکر کردهانـد، باید طوری اقدام کـنند که به علـت انقضای مدت، خـسارتی متوجه صندوق نشود.

تبصره ۳ـ چنانچه مسئولیت واحد تدارکات بر عهده کارپرداز واحد باشد، امضاء نامبرده به منزله امضاء مسئول واحد تدارکات است. در صورتی که سازمان فاقد کارپرداز باشد، می توان وظایف مندرج در این آیین نامه را به متصدیان پستهای مشابه سازمانی و یا به مأمور خرید محول نمود. در این گونه موارد معاملات با تأیید مقام مسؤل واحد مربوط انجام خواهد شد.

ج ـ در معاملات بزرگ به یکی از روشهای زیر عمل میشود:

١ـ برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامههای کثیرالانتشار.

٢ـ برگزاری مناقصه محدود.

تبصره ـ در مورد کالاهایی که خرید و فروش آن از طریق بورس کالا انجام میشود، انجام معاملات با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به بورس مجاز خواهد بود.

ماده ۱۰ـ مزایده به یکی از روشهای زیر انجام می شود:

الف ـ در مورد معاملات کوچک و متوسط، بهای پایه مورد معامله از طرف کارشناس منتخب هیئت مدیره ارزیابی و فروش از طریق حراج صورت میپذیرد. فراخوان حراج باید از طریق شبکه اطلاع رسانی معاملات صندوق منتشر شود. همچنین به اقتضای اهمیت معامله و به تشخیص مدیرعامل از دو تا سه نوبت از طریق درج خلاصه فراخوان حراج در یکـی از روزنامههای کثـیرالانتشار کشوری یا استان مربوط (با ذکر چگونگی دسترسی به جزئیات اطلاعات مربوط در شبکه اطلاعرسانی یاد شده) یا طرق دیگر (به نحوی که خریداران بتوانند با ملاحظه مشخصات مورد معامله در حراج شرکت نمایند) منتشر شود.

تبصره ۱ـ در فراخوان باید درج شود که در مقابل فروش، وجه آن به طور نقدی دریافت وهرگونه مالیات، عوارض و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده خریدار است.

تبصره ۲ـ حراج از بهای ارزیابی شده شروع و به خریداری که بالاترین بها را پیشنهاد کند، واگذار میشود و چنانچه داوطلب خرید به حداقل قیمت (قیمت ارزیابی شده) پیدا نشود، حراج تجدید و در صورت لزوم مورد معامله دوباره مورد ارزیابی قرار می گیرد.

تبصره ۳ـ صندوق میتواند، در خصوص معاملات موضوع بند (الف) ماده (١٠) از فرایند انجام معاملات بزرگ (مزایده کتبی) استفاده نماید.

ب ـ در معاملات بزرگ قیمت پایه کارشناسی به تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) توسط مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب (با اکثریت آراء هیئت کارشناسی متشکل از سه نفر به انتخاب هیئت مدیره و یا کارشناس رسمی دادگستری) تعیین و به یکی از روشهای زیر عمل می شود:
١ـ برگزاری مزایده عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامههای کثیرالانتشار.
٢ـ برگزاری مزایده محدود.

تبصره ـ فروش اموال غیرمنقول صندوق به جز اموال غیرمنقول مستثنی شده در ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366 ـ که فروش آنها ممنوع است، با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی مجاز است. چنانچه روش انجام معامله در مصوبه مجمع عمومی مشخص نشده باشد، براساس مفاد این آییننامه عمل خواهد شد.

ماده ۱۱ـ ارزیابی کیفی به شرح زیر انجام میگیرد:

الف ـ در ارزیابی کیفی مناقصه گران باید موارد زیر لحاظ شود:

١ـ تضمین کیفیت خدمات و محصولات.

٢ـ داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر.

٣ـ حسن سابقه.

۴ـ داشتن پروانه کار یا گواهینامههای صلاحیت، در صورت لزوم.

۵ ـ توان مالی متقاضی برای انجام موضوع معامله، در صورت لزوم.

تبصره ـ مواردی که برای ارزیابی کیفی مناقصهگران پیش بینی شده است، در صورتی که با عمل مزایده مورد نظر منطبق باشد، باید لحاظ شود.

ب ـ مراحل ارزیابی کیفی مناقصهگران/ مزایدهگران به شرح زیر است:

١ـ تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها.

تبصره ـ معیارهای ارزیابی متناسب با موضوع معامله تعیین خواهد شد. این معیارها شامل مواردی همچون سابقه اجرایی و تجربه انجام کارهای مشابه یا در دست اقدام، حسن سابقه و رضایت در کارهای قبلی، خلاقیتها و نوآوری در کارهای مشابه، داشتن تجهیزات و ماشینآلات و لوازم کار آماده به کار و یا در دسترس، مدیریت کارآمد و سیستم مدیریتی مناسب و نظام کیفی انجام کار، کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه، میزان سرمایه و توان مالی و پشتیبانی، با اولویت بومی بودن پیمانکار و داشتن تجربه در محل اجرای پروژه (امکانات ارائه خدمات پس از فروش در مورد تجهیزات، نرم افزار و موارد مشابه) و همچنین ظرفیت اجرایی (با توجه به سایر کارهای در دست انجام و با توجه به برآورد مقداری و ریالی کالا، خدمت یا حقوق) خواهد بود.

٢ـ تعیین شاخص های اندازهگیری و روش ارزیابی.

تبصره ـ روش ارزیابی کیفی پیشنهاد دهندگان و عوامل مؤثر در این ارزیابی (شامل معیارهای ارزیابی، شاخص های اندازه گیری و دامنه امتیاز و مبانی تعیین آن برای هر یک از معیارها، اهمیت نسبی معیارها و همچنین حد نصاب امتیاز قابل قبول) و زمان مورد نیاز برای بررسی و تمدید آن باید در اسناد مناقصه/ مزایده درج شود.

٣ـ تهیه اسناد ارزیابی.

۴ـ انتشار فراخوان برای دعوت به ارزیابی کیفی مناقصهگران/ مزایده گران.

۵ ـ دریافت، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان.

تبصره ـ درصورت وجود فهرست واجدین صلاحیت در موضوع معامله که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا با رعایت ماده (١٢) صندوق تهیه و منتشر شده و بیش از دو سال از تاریخ تهیه و یا تجدید آن نگذشته باشد، صرفاً تقاضای اشخاصی که در فهرست مزبور قرار دارند، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

6ـ ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هریک از مناقصه گران/ مزایده گران و رتبه بندی آنها.

٧ـ تهیه و اعلام اسامی مناقصهگران/ مزایده گران صلاحیت دار، امتیازات و رتبه آنها (تهیه فهرست کوتاه)

٨ ـ مستند سازی ارزیابی کیفی مناقصه گران/ مزایده گران.

تبصره ـ ارزیابی کیفی مناقصهگران/ مزایده گران، شاخصهای اندازه گیری و روش ارزیابی براساس دستورالعملهایی خواهد بود که با رعایت مقررات مربوط (از جمله مصوبات هیئت وزیران درخصوص بند (ج) ماده (١٢) قانون) توسط هیئت مدیره صندوق تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.

ماده ۱۲ـ در رشتههایی که فهرست واجدین صلاحیت و رتبه بندی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور ویا وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر نشده باشد، صندوق باید با انجام فراخوانهای لازم و رعایت اصل رقابت و درصورت لزوم با استفاده از خدمات مهندسین مشاور و یا تشکلهای حرفهای غیردولتی، نسبت به تشخیص صلاحیت و رتبه بندی متقاضیان شرکت در معامله و تهیه فهرست واجدین صلاحیت و ظرفیت اجرایی آنها اقدام نماید.

تبصره ـ تشخیص صلاحیت و رتبه بندی در چارچوب دستورالعملهای اجرایی مصوب وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص «تعیین ضوابط، موازین و معیارهای تشخیص صلاحیت و رتبه بندی» و براساس اطلاعات قابل اتکاء در مورد سابقه اجرایی و تجربه انجام کارهای مشابه یا در دست اقدام، حسن سابقه و رضایت در کارهای قبلی، خلاقیتها و نوآوری در کارهای مشابه، داشتن تجهیزات و ماشینآلات و لوازم کار آماده به کار و یا در دسترس، میزان سرمایه و توان مالی و پشتیبانی، مدیریت کارآمد و سیستم مدیریتی مناسب و نظام کیفی انجام کار، کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظردانش و تجربه، امکانات ارائه خدمات پس از فروش (در مورد تجهیزات، نرمافزار و موارد مشابه) و سایر شرایط لازم به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۳ـ فراخوان مناقصه/ مزایده به شرح زیر انجام میگیرد:

الف ـ مفاد فراخوان حداقل باید شامل شرایط و نکات زیر باشد:

١ـ نام و نشانی سازمان برای ارسال و یا ارائه مدارک و نظایر آن.

٢ ـ نوع، کمیت و کیفیت کالا، خدمت یا حقوق.

٣ ـ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها.

۴ ـ در فراخوان درج شود که «به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان دریافت شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد».

۵ ـ مبلغ برآورد شده معامله ومبانی آن (در صورتی که تعیین آن میسر و اعلام آن به مصلحت باشد). در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه میشود.

۶ ـ نوع و مبلغ سپرده (تضمین شرکت در مناقصه/ مزایده) به صورت مقطوع. چنانچه شرایط معامله مطابق -بندهای (ط) و (ی) ماده (٢١) باشد، مبلغ سپرده شرکت در مزایده (تضمین) حداقل معادل پنج درصد (۵%) مبلغ پیشنهادی مزایده گران خواهد بود.

تبصره ـ مبلغ مقطوع یاد شده بر مبنای درصدهایی از میزان برآورد به شرح زیر از طرف صندوق محاسبه و در اسناد مناقصه/ مزایده درج خواهد شد:
ـ برای معاملات ده برابر نصاب معاملات کوچک به نرخ (١٠%).
ـ برای معاملات تا بیست و پنج برابر نصاب معاملات کوچک نسبت به مازاد ده برابر نصاب معاملات کوچک به نرخ (۵%).
ـ برای معاملات از بیست و پنج برابر نصاب معاملات کوچک به بالا و نسبت به مازاد بیست و پنج برابر نصاب معاملات کوچک به نرخ (٣%).
ـ در موارد خاص، میزان سپرده با نظر مدیرعامل تعیین و در فراخوان اعلام خواهد شد.

٧ـ در فراخوان درج شود که پیشنهاد دهنده موظف است معادل مبلغ سپرده، تضمینهای معتبر مطابق مقررات تسلیم یا مبلغ یاد شده را به حساب بانکی سازمان واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه سازمان تهیه و حسب مورد ضمانتنامه یا رسید واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد به صندوق تسلیم نماید. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپردههای مخدوش، سپردههای کمتراز میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

٨ ـ در فراخوان درج شود که «سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه/ مزایده مندرج است.»

٩ـ ذکر ترتیب فروش اسناد مناقصه/ مزایده.

ب ـ سازمان باید فراخوان را از طریق شبکه اطلاع رسانی معاملات سازمان منتشر نماید. همچنین به تشخیص مدیرعامل از دو تا سه نوبت از طریق درج خلاصه فراخوان حداقل در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط (با ذکر چگونگی دسترسی به جزئیات اطلاعات مربوط در شبکههای اطلاع رسانی یاد شده) منتشر شود.

ج ـ مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) میتواند علاوه بر موارد مذکور در بند (ب) این ماده از طریق سایر رسانههای گروهی و رسانههای ارتباط جمعی و پایگاههای اطلاع رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.

تبصره ۱ـ در مواردی که به تشخیص مدیرعامل انتشار فراخوان در چند محل ضرورت داشته باشد، در محل هایی که لازم میداند نیز به نشر فراخوان اقدام خواهد نمود.

تبصره ۲ـ در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه / مزایده بینالمللی باشد یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب ١٣٧۵ـ اقدام و همچنین در مورد برگزاری مناقصه/ مزایده بینالمللی، آگهی مناقصه/ مزایده مربوط در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامههای انگلیسی زبان داخلی و یک مجله یا روزنامه بینالمللی مرتبط با -موضوع، منتشر شود.

ماده ۱۴ـ احکام زیر در خصوص اسناد مناقصه/ مزایده الزامی است:

الف ـ تمامی اسناد مناقصه/ مزایده باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود.

ب ـ اسناد مناقصه/ مزایده شامل تصریح در موارد زیر است:

١ـ نام و نشانی سازمان.

٢ـ نوع و مبلغ سپرده (تضمین شرکت در مناقصه/ مزایده).

3ـ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش پاکت آنها.

تبصره ـ ذکر (مجاز بودن حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه گشایش پاکت پیشنهادها) و همچنین حداکثر مدت زمانی که برای بررسی پیشنهادها و تعیین برنده مناقصه/ مزایده لازم است.

۴ـ روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخههای آنها.

۵ ـ بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص (به صورت اعداد و حروف توأمان) یا براساس درصد کسری یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده یا میزان کالا، خدمت یا حقوق مورد نظر تعیین و در پاکتهای لاک و مهر شده به دبیرخانه سازمان و به طور محرمانه تسلیم شود. پاکتهای یاد شده فقط در جلسه کمیسیون مناقصه/ مزایده گشوده خواهد شد.

۶ـ مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار.

٧ـ مدت اعتبار پیشنهادها.

٨ ـ شرایط و سقف جبران هزینههای مربوط به تأمین ضمانتنامه هریک از مناقصهگران/ مزایده گران برای مواردی که مناقصه/ مزایده به دلیل پایان مدت اعتبار پیشنهادها، تجدید شود.

٩ـ شرح کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کالا، خدمت یا حقوق.

تبصره ۱ـ مشخصات نباید بیانگر انتخاب یک شخص (حقیقی یا حقوقی) و یا کشور خاص باشد.

توضیح 3تبصره ۲ـ درخصوص مزایده، مشخصات مورد معامله باید در صورتجلسهای درج و به امضاء مسئول (مسئولین) واحد (واحدهای) ذی ربط و در صورت لزوم مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب برسد.

١٠ـ برنامه ریزی برای انجام و تحویل کالا، خدمت یا حقوق (ترتیب حمل، بیمه و میزان خسارت در صورت تأخیر و نظایر آن).

١١ـ معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصهگران/ مزایده گران.

١٢ـ نحوه پرداخت بهای معامله (تعیین مواردی از قبیل پرداخت به طور نقد، اقساط و نظایر آن).

تبصره ـ پرداخت از طریق گشایش اعتبار اسنادی ریالی برای معاملات بزرگ توصیه می شود.

١٣ـ نحوه ترجیح مناقصهگران/ مزایده گران داخلی نسبت به مناقصهگران/ مزایده گران خارجی در مناقصههای/ مزایدههای بینالمللی.

١۴ـ مبانی و روش تعیین برنده مناقصه/ مزایده با ذکر «نحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت پیشنهادی»، در مواردی که مناسب ترین پیشنهاد از طریق ارزیابی فنی بازرگانی و مالی پیشنهادها تعیین میشود.

١۵ـ متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمایم آن.

١۶ ـ صورت جلسات و توضیحات موضوع ماده (١٨).

١٧ـ سایر اسنادی که به تشخیص صندوق لازم باشد.

١٨ـ تصریح به اینکه سازمان اختیار دارد مقدار کالا، خدمت یا حقوق مورد معامله را تا بیست و پنج درصد (٢۵%) افزایش یا کاهش دهد.

١٩ـ اعلام تکالیف قانونی سازمان در مورد کسورات قانونی مربوط به قرارداد و تکالیف طرف معامله در ارتباط با بیمه، مالیات و عوارض متعلقه به قرارداد.

تبصره ـ در صورتی که سازمان ثبت قرارداد را در دفاتر رسمی ضروری تشخیص دهد. در فراخوان درج شود که هزینه ثبت قرارداد و پرداخت مالیات و هرگونه عوارض طبق قوانین و مقررات به عهده برنده مناقصه/ مزایده خواهد بود.

٢0ـ ذکرعبارت «در صورتی که برنده مناقصه/ مزایده حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نشود، سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده مناقصه/ مزایده معامله انجام میشود و سپرده برنده دوم مناقصه/ مزایده نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد و یا از انجام معامله امتناع ورزد، ضبط خـواهد شد. قبل از انعقـاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه/ مزایده، سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد» و همچنین حداکثر مدت زمان نگهداری سپرده نفر دوم.

٢١ـ میزان ضمانت انجام تعهدات و ترتیب دریافت و استرداد آن.

٢٢ـ در اسناد درج شود که شرکت در موارد موضوع جزء (۵) بند (الف) و جزءهای (۴) و (۵) بند (ب) ماده (٢۵) این آیین نامه و در مواردی که مناقصهگر/ مزایده گر مرتکب یکی از اعمال مندرج در بندهای ماده (١) آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی، موضوع تصویبنامه شماره ٧٣٣٧٧/ت٣٠٣٧۴هـ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۳ و اصلاحیه بعدی آن شود، در رد پیشنهادهای مرتبط مختار است.

تبصره ـ قبولی در کمیته فنی بازرگانی نیز موجب سلب اختیار یاد شده نیست. سازمان در صورت رد هر یک از پیشنهادها، دلایل مربوط به رد پیشنهاد را مشخص و در سوابق برای مراجعات آینده نگهداری مینماید.

٢٣ـ درج مفاد مندرج در بندهای (ط) و (ی) ماده (٢١).

٢۴ـ ذکرعبارت «برنده مناقصه/ مزایده حق واگذاری تمام و یا بخشی از موضوع معامله را بدون موافقت کتبی صندوق به دیگری ندارد».

ماده ۱۵ـ در مواردی که محدودیت برگزاری مناقصه/ مزایده عمومی با ذکر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و صرفه و صلاح سازمان در انجام معامله به صورت مناقصه/ مزایده محدود براساس دستورالعمل مصوب هیئت مدیره و به تشخیص ومسئولیت مدیرعامل تأیید شود، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

١ـ سازمان از طریق شبکههای ملی اطلاع رسانی مناقصات و اطلاعرسانی معاملات سازمان و ارسال دعوتنامه از کلیه اشخاص صلاحیتدار (بر اساس فهرستهای موضوع ماده (١٢) و تبصره جزء (۵) بند (ب) ماده (١١)) برای اعلام آمادگی شرکت در مناقصه/ مزایده دعوت به عمل میآورد.

٢ـ اشخاصی که برای شرکت در مناقصه/ مزایده اعلام آمادگی کرده و اسناد مربوط را در مهلت مقرر تحویل دادهاند، توسط کمیته فنی بازرگانی (و به ترتیب مقرر در ماده (١١)) ارزیابی کیفی میشوند.

٣ـ کمیته فنی بازرگانی اشخاص واجد حد نصاب را به ترتیب اولویت بر اساس روش ارزیابی کیفی که با توجه به –تبصره جزء (٢) بند (ب) ماده (١١) در اسناد درج شده است، تعیین و به کمیسیون مناقصه/ مزایده منعکس مینماید.

تبصره ـ در مواردی که به تشخیص مدیرعامل و تأیید هیئت مدیره، به واسطه تأخیر ناشی از انجام ارزیابی، صرفه و صلاح صندوق در حذف بندهای (١) و (٢) باشد، کمیته فنی بازرگانی بر اساس آخرین اطلاعات قابل تحصیل (ارزیابیهای انجام شده طی دو سال اخیر) در مورد توان انجام تعهدات اشخاص اظهار نظر خواهد کرد.

۴ـ کمیسیون مناقصه/ مزایده فهرستی از اشخاص واجد حد نصاب و به ترتیب اولویت ایشان تهیه می نماید (فهرست کوتاه) تا دعوتنامه مناقصه/ مزایده برای آنها ارسال شود.

تبصره ۱ـ تعداد اشخاص (موضوع این بند) که با توجه به اولویت برای مناقصه/ مزایده محدود دعوت میشوند با تأیید مدیرعامل و قبل از انجام مراحل یاد شده تعیین خواهند شد. حداقل تعداد اشخاص هفت نفر خواهد بود. چنانچه اشخاص واجد حد نصاب کمتر از هفت نفر باشد، کمیسیون مناقصه/ مزایده میتواند نسبت به اطلاعرسانی مجدد اقدام و یا از طریق ارسال دعوتنامه اشخاص صلاحیت دار را دعوت نماید و یا مراتب را برای اتخاذ تصمیم (از جمله کاهش حداقل تعداد به تعداد واجدین حد نصاب) به هیئت مدیره منعکس نماید.

تبصره ۲ـ در صورت وجود فهرست کوتاه مناقصه گران/ مزایده گران صلاحیت دار که حداکثر دو سال قبل به ترتیب فوق و بدون استفاده از تبصره (٢) این ماده تهیه شده باشد، به تشخیص مدیرعامل، صندوق ملزم به انجام مراحل فوق نیست.

تبصره ۳ـ کلیـه مقررات مربوط به مناقصه/ مزایده عمومی که قابل انطباق با مناقصه/ مزایده محدود باشد، در مناقصه/ مزایده محدود نیز لازم الرعایه است. از آن جمله، موارد مندرج در این آییننامه در ارتباط با فراخوان باید در دعوتنامه مناقصه/ مزایده محدود مراعات شود.

ماده ۱۶ـ ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها به شرح زیر است:

الف ـ شرکتکنندگان در مناقصه/ مزایده پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به شرکت تسلیم کنند:

١ـ تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها.

٢ـ تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه/ مزایده.

٣ـ دریافت رسید تحویل پیشنهادها.

ب ـ مهلت قبول پیشنهاد باید حسب عرف برای تهیه پیشنهاد کافی باشد، ولی این مهلت در مورد مناقصه/ مزایده داخلی و بینالمللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه/ مزایده به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد.

تبصره ـ در مواردی که علاوه بر انتشار فراخوان از طریق روزنامه و شبکههای اطلاعرسانی ملی مناقصات و اطلاع رسانی معاملات صندوق، اسناد مناقصه/ مزایده نیز به صورت الکترونیکی و بلافاصله در اختیار داوطلبان قرار میگیرد و در دسترس آنان باقی می ماند، تاریخ انتشار اولین فراخوان در روزنامه و انتشار اسناد در شبکه اطلاعرسانی معاملات صندوق (هر کدام مؤخر باشد) از نظر مهلت قبول پیشنهاد در حکم آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه/ مزایده است.

ماده ۱۷ـ شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها به شرح زیر است:

الف ـ هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه/ مزایده جز در مواردی که در اسناد مناقصه/ مزایده پیشبینی شده باشد، نمیتوانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.

ب ـ شرایط مناقصه/ مزایده برای تمامی مناقصهگران/ مزایده گران اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی باید یکسان باشد از جمله در تأمین ضمانتنامهها، شرایط قرارداد، نحوه تحویل و تسلیم مدارک، مشخصات و شرایط انجام تعهدات و نظایر آنها.

ج ـ شرکت کنندگان در مناقصه/ مزایده باید اسناد مناقصه/ مزایده و پیشنهادهای خود رادر پاکتهای جداگانه دربسته و لاک و مهر شده و در لفاف مناسب قرارداده و به شرح زیر به سازمان ارایه کنند:
١ـ پاکت تضمین (پاکت الف) ـ شامل ضمانتنامه شرکت در مناقصه/ مزایده.
٢ـ پاکت فنی بازرگانی (پاکت ب) ـ شامل اسناد فنی، اسناد قراردادی و حقوقی.
٣ ـ پاکت قیمت (پاکت ج) ـ شامل پیشنهاد قیمت و شرایط مالی پیشنهاددهنده در چارچوب اسناد مناقصه/ مزایده.
متناسب با موضوع معامله در فراخوان اعلام خواهد شد که تمام پاکتها پس از لاک و مهر شدن در داخل یک پاکت لاک و مهر شده قرار گرفته و طبق زمانبندی مقرر تحویل داده شود.

د ـ صندوق موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارایه شده شرکت کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی از پاکتها صیانت نماید.

هـ ـ هرگونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و با رعایت ماده (٣۴) در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه/ مزایده انجام شود.

ماده ۱۸ـ توضیح و تشریح اسناد به شرح زیر انجام می گیرد:

الف ـ چنانچه شرکت کنندهای دراسناد مناقصه/ مزایده ابهام یا ایرادی مشاهده کند، میتواند از صندوق توضیح بخواهد.

ب ـ توضیحات و پاسخ به پرسشهای مناقصهگران/ مزایده گران و همچنین در صورت تشکیل جلسه توضیح اسناد، رونوشت صورتجلسه آن و هر گونه تجدید نظر در اسناد مناقصه/ مزایده باید با رعایت ماده (٣۴) به طور یکسان در اختیار همه شرکتکنندگان در مناقصه/ مزایده قرار داده شود.

تبصره ـ صـندوق باید اهتمام نماید تا اسناد مناقصه/ مزایده از شفافیت لازم برخوردار بوده و عاری از ابهام باشد تا شرکتکنندگان در مناقصه/ مزایده بتوانند با برداشت صحیح از اسناد مناقصه/ مزایده، قیمت و شرایط مالی پیشنهادی خود را در چارچوب شرایط مناقصه/ مزایده ارایه نمایند.

ماده ۱۹ـ گشایش پاکت پیشنهادها به شرح زیر انجام میگیرد:

الف ـ در صورتی که در مدت مقرر، پیشنهاد یا پیشنهادهایی رسیده باشد، کمیسیون مناقصه/ مزایده در زمان و مکان مقرر تشکیل و پیشنهادهای دریافتی را مفتوح و به شرح زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ب ـ مراحل گشایش پاکت پیشنهادها به شرح زیر است:

١ـ تهیه فهرست اسامی دریافت کنندگان اسناد، پیشنهاددهندگان (مناقصه گران و مزایده گران)، حاضران و شرکت کنندگان درجلسه.

٢ـ بازکردن پاکت تضمین (الف) و کنترل آن

٣ـ بازکردن پاکت فنی بازرگانی (ب)

۴ـ تحویل پاکتهای فنی بازرگانی (ب) به کمیته فنی بازرگانی در مناقصههای/ مزایدههای دو مرحلهای

۵ ـ بازکردن پاکت قیمت (ج) و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضاء آنها و کنار گذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول در مناقصههای/ مزایدههای یک مرحلهای

۶ ـ تهیه و تنظیم و امضاء صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه/ مزایده.

٧ ـ تحویل پاکتهای قیمت (ج) و تضمین (الف) پیشنهادهای رد شده به صندوق برای استرداد به ذینفع.

ج ـ در صورت برگزاری مناقصه/ مزایده دو مرحلهای، زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکتهای قیمت (ج) در جلسه گشایش پاکتها اعلام خواهد شد. این مدت فقط برای یک بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است. در این صورت پاکتهای قیمت (ج) در یک لفاف لاک و مهر شده توسط سازمان صیانت میشود. در مناقصههای/ مزایدههای یک مرحلهای، پاکتهای قیمت (ج) بی درنگ گشوده و براساس ماده (٢١)، این آیین نامه برنده مناقصه/ مزایده تعیین میشود.

د ـ سازمان موظف است از مناقصهگران/ مزایده گران یا نمایندگان آنها برای حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی (پاکتهای قیمت (ج)) دعوت نماید.

ماده ۲۰ـ ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها به شرح زیر انجام می گیرد:

الف ـ در مناقصههای/ مزایدههای دو مرحلهای، سازمان موظف است براساس معیارها و روشهای اعلام شده در اسناد مناقصه/ مزایده، ارزیابی کیفی مناقصه گران/ مزایده گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید.

تبصره ـ استانداردها (حسب مورد براساس استانداردهای بینالمللی یا داخلی موضوع ماده (٢٧)) و روش ارزیابی مشخصات فنی پیشنهادها و عوامل مؤثر در این ارزیابی (شامل معیارهای ارزیابی، شاخصهای اندازه گیری و دامنه امتیاز و مبانی تعیین آن برای هر یک از معیارها، اهمیت نسبی معیارها و همچنین حد نصاب امتیاز فنی قابل قبول) باید تعیین و در اسناد مناقصه/ مزایده درج شود.

ب ـ در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه/ مزایده معین میکند، به جلسه بعدی کمیسیون احاله میشود و براساس گزارش کمیته فنی بازرگانی، پاکتهای قیمت (ج) پیشنهاددهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کردهاند، گشوده میشود.

تبصره ۱ـ در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، مهلت اعلام نظر توسط کمیسیون مناقصه/ مزایده حداکثر تا دو برابر مهلت مقرر برای رسیدگی توسط کمیسیون قابل تمدید خواهد بود. چنانچه فرصت مورد نیاز از سقف مهلت مقرر برای تعیین برنده تجاوز نماید، سازمان باید موضوع را به اطلاع کلیه پیشنهاددهندگان برساند. در این صورت هر یک از پیشنهاد دهندگان، حداکثر ظرف نصف مدت مهلت تمدید شده که از ده روز کاری تجاوز نخواهد نمود، میتوانند انصراف خود را اعلام و در صورت انصراف سپرده آنها مسترد خواهد شد.

تبصره ۲ـ سازمان همزمان با بررسی اسناد فنی پیشنهاددهندگان، اسناد قراردادی و حقوقی را مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود ابهام نسبت به رفع ابهامات و احتمالاً رفع اختلافهای بین پیشنهادهای دریافتی با اسناد مناقصه/ مزایده اقدام نموده و چنانچه ضرورت ایجاب نماید، مدت زمان معقولی را برای رفع ابهام مشخص و به همه شرکتکنندگان اعلام می کند.

تبصره ۳ـ کمیته فنی بازرگانی باید در مهلت تعیین شده پیشنهادهایی را که از نظر فنی مردود است، با ذکر دلیل مشخص کرده و پیشنهادهای قابل قبول را به ترتیب اولویت و با درج ضریب مطابقت با مشخصات مورد مناقصه/ مزایده (امتیاز فنی) تعیین و مراتب را به کمیسیون مناقصه/ مزایده گزارش نماید. مبانی انجام بررسیهای فنی و تعیین ضریب مطابقت با توجه به مفاد تبصره (١) در گزارش کمیته فنی بازرگانی با ذکر دلیل منعکس خواهد شد.

ج ـ هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی، تنها پیش از گشودن پاکتهای قیمت (ج) مجاز است.

د ـ پاکت قیمت (ج) مناقصهگرانی/ مزایده گرانی که در ارزیابیهای فنی بازرگانی پذیرفته نشدهاند باید ناگشوده بازگردانده شود.

ماده ۲۱ـ ارزیابی مالی و تعیین برنده به شرح زیر انجام می گیرد:

الف ـ در مناقصههایی/ مزایده هایی که مناسب ترین قیمت با ارزیابی فنی بازرگانی و مالی پیشنهادها تعیین میشود، مناسب ترین قیمت به عنوان پیشنهاد برتر شناخته میشود. چنانچه پیشنهاد برتر، حائز حداقل قیمت در مناقصه/ مزایده باشد و قیمت پیشنهادی از نظر کمیسیون عادله باشد، برنده شناخته میشود. در غیر این صورت، کمیسیون مناقصه/ مزایده نظر خود را در خصوص پیشنهاد برتر به همراه گزارش توجیهی و تصمیم خود در خصوص پذیرش پیشنهاد برتر به عنوان برنده و یا تجدید مناقصه/ مزایده به هیئت مدیره گزارش مینماید. چنانچه هیئت مدیره ظرف دو هفته ضرورت بررسی مجدد را اعلام نماید، کمیسیون پس از بررسی مجدد نسبت به اعلام پیشنهاد برتر به عنوان برنده و یا تجدید مناقصه/ مزایده اقدام خواهد نمود. در صورتی که هیئت مدیره ظرف مدت یاد شده ضرورت بررسی مجدد را اعلام ننماید، کمیسیون نسبت به اعلام تصمیم اولیه کمیسیون اقدام خواهد نمود.

تبصره ـ مبانی و روش ارزیابی مالی باید به صورت مشروح با ذکر «نحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت» در اسناد مناقصه/ مزایده درج شود.

ب ـ در سایر مناقصه ها/ مزایدهها، چنانچه حداقل/ حداکثر قیمت پیشنهاد شده (یا قیمت پیشنهادی در موردی که فقط یک پیشنهاد رسیده باشد) از نظر کمیسیون عادله باشد، در صورتی که این پیشنهاد از نظر فنی قابل قبول باشد، برنده شناخته میشود.

تبصره ـ چنانچه حداقل/ حداکثر قیمت پیشنهاد شده (یا قیمت پیشنهادی در موردی که فقط یک پیشنهاد رسیده باشد) از نظر کمیسیون عادله نباشد، کمیسیون میتواند اتخاذ تصمیم نماید که مناقصه/ مزایده تجدید یا حداقل از سه شخص صلاحیت دار استعلام بها شود و نتیجه آن در کمیسیون مطرح شود. در صورتی که حداقل/ حداکثر قیمت به دست آمده در استعلام بها کمتر/ بیشتر از حداقل/ حداکثر قیمت پیشنهاد شده در مناقصه/ مزایده باشد، به شرح زیر عمل می شود:

١ـ در صورتی که تفاوت این دو قیمت کمتر از پنج درصد (۵%) باشد، در این صورت اگر پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه/ حداکثر در مزایده حاضر باشد معامله را به حداقل/ حداکثر قیمت به دست آمده در استعلام انجام دهد به عنوان برنده اعلام خواهد شد. در غیر این صورت کمیسیون پیشنهاد دهنده حداقل/ حداکثر قیمت در استعلام بها را حائز حداقل/ حداکثر قیمت شناخته و موضوع را برای تأیید وی به عنوان برنده و یا تجدید مناقصه/ مزایده به هیئت مدیره احاله خواهد نمود.

٢ـ در صورتی که حداقل/ حداکثر قیمت به دست آمده در استعلام بها برابر یا بیشتر از حداقل/ کمتر از حداکثر قیمت پیشنهاد شده در مناقصه/ مزایده باشد یا در استعلام بها کسی داوطلب معامله نباشد و یا تعداد داوطلبان کمتر از سه باشند، کمیسیون میتواند پیشنهاددهنده حداقل در مناقصه/ حداکثر در مزایده را به عنوان برنده اعلام و یا رأی به تجدید مناقصه/ مزایده دهد.

بند ج ـ پس از گشودن پاکتهای قیمت (ج)، چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی قیمتها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم باشد، کمیسیون میتواند انجام این بررسی را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید. در این صورت کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون اعلام میکند.

د ـ پس از گشودن پاکتهای قیمت (ج)، سپرده برنده اول و دوم، نزد صندوق نگهداری و سپرده سایرین بازگردانده میشود.

ه ـ ـ در مناقصات بینالمللی، مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصهگران خارجی ترجیح دارند. نحوه ترجیح مناقصهگران داخلی، در اسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی که درآنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد، باید توسط شورای اقتصاد تأیید شوند.

و ـ برای افزایش سهم انجام کار در ایران، پیشنهادهای کلیه مناقصهگران اعم از داخلی و خارجی در مناقصات داخلی و یا بینالمللی به شرح مندرج در مواد (٣) و (۴) آییننامه اجرایی بند (ج) ماده (٢) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، موضوع تصویبنامه شماره ۴۴٩٣٠/ت٣٠٧۵٠هـ مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۸۳ و اصلاحیه بعدی آن همسنگ میشود.

ز ـ برای ارزیابی و همسنگ کردن پیشنهادهای دارای بخش ارزی، نرخ برابری ارز، نرخ ارز قابل معامله اعلام شده توسط مراجع رسمی کشور است. در این گونه موارد برای ارزیابی و همسنگ کردن پیشنهادهای دریافتی باید متوسط نرخ ارز در هفت روز کاری متوالی تا سه روز قبل از روز گشایش پاکتهای قیمت (ج) پیشنهاددهندگان، ملاک عمل قرار گیرد.

ح ـ درخصوص معاملات بزرگ با تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) باید حدود بهای عادله توسط مشاور طرح (و یا واحد متقاضی) و یا کارشناس منتخب هیئت مدیره تعیین و تا قبل از گشودن پاکتها (ترجیحا ً قبل از برگزاری مناقصه/ مزایده) به کمیسیون گزارش شود.

ط ـ در صورتی که مناقصه/ مزایده برای اقلام (کالا، خدمت یا حقوق) مختلف برگزار شده باشد و قیمت یک یا چند قلم پیشنهادی نسبت به پیشنهاد دیگر ارزان تر و چند قلم آن گرانتر باشد، معامله با کسی که در مجموع قیمت پیشنهادی وی از همه مناسب تر باشد، انجام خواهد شد، مگر آنکه خرید/ فروش اقلام مورد معامله از فروشندگان/ به خریداران متعدد به صرفه بوده و به ویژه با توجه به شرایط تحویل و خصوصیات مساعد دیگر به صلاح صندوق باشد. در این صورت، موضوع معامله تفکیک گشته و هر قلم از کالا، خدمت یا حقوق یاد شده از حائزین مناسب ترین قیمت خریداری/ به بالاترین قیمت فروخته خواهد شد. مراتب باید در فراخوان و اسناد مناقصه/ مزایده درج شود.

ی ـ چنانچه تمامی یک نوع کالا، خدمت یا حقوق مورد نیاز توسط پیشنهاددهنده مناسب ترین قیمت قابل تأمین نباشد (چنانچه تمامی یک نوع کالا، خدمت یا حقوق مورد درخواست پیشنهاد دهنده مناسب ترین قیمت نباشد) و یا خرید/ فروش کالا، خدمت یا حقوق مورد نیاز از مناقصهگران/ به مزایدهگران متعدد مقرون به صرفه باشد، سازمان میتواند با رعایت موارد زیر معامله را با مناقصهگران/ مزایده گران متعدد انجام دهد:
١ـ قیمت پیشنهادی عادله باشد.
٢ـ خرید/ فروش کالا، خدمت یا حقوق مورد نیاز را به تفکیک با حائزین مناسب ترین قیمت و به ترتیب اولویت انجام دهد.
٣ـ مراتب در فراخوان و یا اسناد مناقصه/ مزایده درج شده باشد.

ماده ۲۲ـ تعیین برنده به ترتیبی خواهد بود که در اسناد درج میشود. هرگونه مذاکره با پیشنهاددهندگان و یا برنده برای اخذ تخفیف و یا تغییر قیمت و شرایط قراردادی ممنوع است. همچنین هیچگونه تخفیف و یا تغییر قیمتی نیز از سوی پیشنهاددهندگان پذیرفته نخواهد شد و تنها ملاک تعیین برنده، قیمتی است که هر شرکت کننده در پاکت دربسته و لاک و مهر شده به صندوق تسلیم کرده است. کمیسیون مناقصه/ مزایده، کمیته فنی بازرگانی و مسئولین سازمان باید با توجه به مدتی که فروشندگان/ خریداران کالا، خدمت یا حقوق در برگ پیشنهادهای خود ذکر نمودهاند، به نحوی اقدام کنند که به علت انقضای مدت خسارتی متوجه صندوق نشود.

تبصره ـ چنانچه برای کاهش یا افزایش قیمت در اسناد مناقصه/ مزایده ترتیبی مشخص شده باشد، باید براساس آن اقدام شود.

ماده ۲۳ـ در مواردی که کمیسیون مناقصه/ مزایده برنده را اعلام کرده باشد، سپرده او و پیشنهاددهندهای که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد با رعایت ماده (٣٢) نگاهداری و سپرده سایر پیشنهاددهندگان بلافاصله آزاد خواهد شد.

تبصره ـ پیشنهادی که در مرتبه دوم قرار دارد در صورتی میتواند مورد ابلاغ قرار گیرد که تفاوت بهاء پیشنهادی او با برنده کمتر از مبلغ سپرده (تضمین) باشد، در غیر این صورت رجوع به وی ممنوع است و سپرده او آزاد خواهد شد.

ماده ۲۴ـ اگر در نتیجه فراخوان یا انتشار در شبکههای ملی اطلاع رسانی مناقصات و اطلاعرسانی معاملات صندوق و یا دعوت به مناقصه/ مزایده، پیشنهادی دریافت نشده باشد، مدیرعامل می تواند مناقصه/ مزایده را تجدید و یا موضوع را برای اتخاذ تصمیم و تعیین نحوه انجام معامله به هیئت سه نفره مندرج در ماده (٢٨) احاله کند.

تبصره ـ اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه جز آن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیئت وزیران باید مستور بماند، باید در شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات ثبت و در اختیار عموم قرار گیرد.

ماده ۲۵ـ شرایط تجدید و لغو مناقصه/ مزایده به شرح زیر است:

الف ـ مناقصه/ مزایده در شرایط زیر تجدید میشود:

١ـ کم بودن تعداد مناقصه گران/ مزایده گران از حد نصاب تعیین شده در شرایط و اسناد مناقصه/ مزایده.

تبصره ـ در صورت ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله (منحصر به فرد بودن براساس جزء (2) بند (ع) ماده (2)) کمیسیون مناقصه/ مزایده باید در تعیین برنده کلیه موارد مندرج فراخوان و اسناد و شرایط مناقصه/ مزایده، موضوع مواد (13) و (14) و سایر موارد مرتبط در این آییننامه را به طور کامل رعایت نماید.

٢ـ پایان مدت اعتبار پیشنهادها و عدم موافقت شرکتکنندگان و یا برنده مناقصه/ مزایده با تمدید مدت اعتبار پیشنهاد.

٣ـ بالا بودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی خرید در مناقصه منتفی شود و یا مبلغ پیشنهادی برنده در مناقصه فراتر از مبلغ تعیین شده، حدود بهای عادله موضوع بند (ح) ماده (٢١) باشد.

۴ـ پایین بودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی فروش در مزایده منتفی شود و یا مبلغ پیشنهادی برنده در مزایده کمتر از مبلغ تعیین شده، حدود بهای عادله موضوع بند (ح) ماده (٢١) باشد.

۵ ـ رأی هیئت رسیدگی به شکایات درخصوص مناقصه.

۶ ـ امتناع برندگان اول و دوم مناقصه/ مزایده از انعقاد قرارداد.

تبصره ـ در صورتی که مناقصه/ مزایده به دلیل پایان مدت اعتبار پیشنهادها تجدید شود، سازمان موظف است براساس شرایط و سقف مندرج در اسناد مناقصه/ مزایده هزینههای مربوط به تأمین ضمانتنامه (تضمین شرکت در مناقصه/ مزایده) را به مناقصهگران/ مزایدهگران پرداخت نماید.

ب ـ مناقصه/ مزایده در شرایط زیر لغو میشود:

١ـ نیاز به خرید و یا فروش کالا، خدمت یا حقوق موضوع مناقصه/ مزایده مرتفع شده باشد.

٢ـ تغییرات زیادی در اسناد مناقصه/ مزایده لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه/ مزایده شود.

٣ـ حوادث غیر مترقبه نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها.

۴ـ تشخیص کمیسیون مناقصه/ مزایده مبنی بر تبانی مناقصهگران/ مزایده گران.

۵ ـ رأی هیئت رسیدگی به شکایات درخصوص مناقصه.

ج ـ صندوق باید تجدید و یا لغو مناقصه/ مزایده را مطابق با ماده (٣۴) به آگاهی همه مناقصهگران/ مزایده گران برساند.

فصل پنجم ـ عدم الزام وترک مناقصه/ مزایده

ماده ۲۶ـ برگزاری مناقصه/ مزایده در موارد زیر الزامی نیست و صندوق میتواند بدون انجام مناقصه/ مزایده معامله مورد نظر را انجام دهد:

١ـ خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل (و یا نمایندگان مجاز وی) منحصربه فرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد. در این صورت بهای موضوع معامله به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) با کسب نظر از کارشناس (کارشناسان) منتخب هیئت مدیره برای معامله مربوط، تعیین خواهد شد.

٢ـ خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول. در این موارد بهای موضوع معامله به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) با کسب نظر از هیئت کارشناسان رسمی دادگستری (حداقل سه نفر) و یا هیئت کارشناسان خبره مربوط منتخب هیئت مدیره در صورت نبود کارشناسان رسمی دادگستری، تعیین خواهد شد.

٣ـ خرید اموال منقول و غیر منقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده و یا کمتر یا حقوقی که نرخ های آنها از طرف مراجع قانونی ذی صلاح تعیین شده باشد.

۴ـ خرید خدمات آموزشی و ورزشی و نظایر آن در چارچوب برنامه های مصوب سازمان که به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل به لحاظ رعایت صرفه و صلاح کشور امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد.

۵ ـ خرید خدمات فرهنگی و هنری و صنایع مستظرفه با رعایت موازین اسلامی که با تشخیص و مسئولیت مدیر عامل به لحاظ رعایت صرفه و صلاح کشور امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد.

۶ ـ خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاورهای و خدمات کارشناسان (اشخاص حقیقی).

تبصره ـ انتخاب و ارجاع کار به مهندسین مشاور براساس دستورالعمل اجرایی خواهد بود که بارعایت آیین نامه خرید خدمات مشاوره، موضوع تصویبنامه شماره 193542/ت42986هـ مورخ 1/10/1388 توسط هیئت مدیره صندوق تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.

٧ـ خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشینآلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازهگیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظایر آن که تأمین آن با تشخیص مدیرعامل از طریق مناقصه امکانپذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس منتخب مدیر عامل و یا مقام مجاز از طرف وی در رشته مربوط.

٨ ـ تعمیر تجهیزات و ماشینآلات ثابت و متحرک و تأمین تجهیزات و ماشینآلات صرفا ًجایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی شرکت به نحوی که به لحاظ رعایت صرفه و صلاح کشور به تشخیص و مسئولیت مدیر عامل ( و یا نماینده مجاز وی) شامل توسعه واحد نشود .

٩ـ در مورد معاملات محرمانه که به تشخیص هیئت وزیران با رعایت صرفه و صلاح کشور باید مستور بماند.

١٠ـ خرید سهام (چنانچه بر اساس اساسنامه و مقررات مربوط در صندوق مجاز شناخته شده باشد) و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی.

تبصره ۱ـ انجام معاملات بدون انجام مناقصه/ مزایده مشروط بر آن است که طرف معامله، مالک مورد معامله بوده و یا آن را در اختیار داشته یا تولید کننده و یا انجام دهنده آن باشد و یا این که وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.

تبصره ۲ـ استثناهای یاد شده غیر از بند (٩) ماده (٢۶) مانع از انجام معامله از طریق انجام مناقصه/ مزایده نخواهد بود.

تبصره ۳ـ مدیرعامل موظف است هیئتمدیره و حسابرس (بازرس) سازمان را از معاملات مفاد بندهای این ماده و همچنین معاملات موضوع ماده (٢٨) مطلع نماید و هیئت مدیره گزارش آنها را به اولین جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ارائه نماید.

تبصره ۴ـ هزینه های مربوط به ماده (٧٨) قانون محاسبات عمومی کشور از شمول رعایت قانون یاد شده و این آیین نامه با رعایت قانون مستثنی و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، میباشد و بلافاصله جزییات هزینههای معاملات آن به هیئتمدیره گزارش میشود.

ماده ۲۷ـ رعایت استانداردهای ملی و داخلی در انجام کلیه معاملات صندوق (اعم از خرید کالا، خدمت یا حقوق، امور پیمانکاری و نظایر آن) ضروری است. در مواردی که استانداردهای ملی و داخلی تدوین نشده باشد، رعایت استانداردهای بینالمللی الزامی است و موارد استثناء به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل خواهد بود. در این گونه موارد، مدیرعامل موظف است هیئتمدیره و حسابرس (بازرس) سازمان را مطلع نماید و هیئت مدیره نیز گزارش آنها را به اولین جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ارائه نماید.

ماده ۲۸ـ در مواردی که با توجه به شرایط، میسر نبودن انجام مناقصه/ مزایده براساس گزارش توجیهی و با ذکر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و توسط هیئت سه نفره (هیئت سه نفره ترک مناقصه/ مزایده) تأیید شود، میتوان معامله را به طریق دیگری انجام داد. در این صورت، هیئت یادشده با رعایت صرفه و صلاح سازمان ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا، خدمت یا حقوق (کالا، خدمت یا حقوق مورد درخواست) تعیین و اعلام خواهد نمود. هیئت یادشده بنا به دعوت مدیرعامل و با حضور هر سه عضو رسمیت دارد و کلیه اعضاء موظف به حضور در جلسات هیئت و ابراز نظر نسبت به گزارش توجیهی سازمان در مورد تقاضای ترک مناقصه/ مزایده و همچـنین نحوه انجام معامله مـورد نظر هستند، ولی تصمیـمات هیئت با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود. نظر هریک از اعضاء نسبت به گزارش توجیهی ترک مناقصه/ مزایده و همچنین ترتیب انجام معامله باید برای مراجعات آینده در سوابق جلسه نگهداری شود.

تبصره ۱ـ در صورت عدم اتفاق آراء هیئت سه نفره، هر یک از اعضا برای اظهارنظر میتوانند از نظرات کارشناس (کارشناسان) حسب موضوع معامله استفاده نمایند. در این صورت هزینه استفاده از کارشناس (کارشناسان) به عهده صندوق است.

تبصره ۲ـ در هر حال، در مواردی که موضوعیت داشته باشد، سازمان باید به طریق مقتضی (با عنایت به رویه مندرج در ماده (١١)) از صلاحیت و توان انجام تعهدات طرف معامله و یا مشخصات فنی کالا، خدمت یا حقوق مورد معامله اطمینان حاصل نماید.

ماده ۲۹ـ ترکیب هیئت ترک مناقصه/ مزایده به شرح زیر است:

الف ـ هیئت ترک مناقصه/ مزایده مرکب از مدیرعامل و ذیحساب صندوق و یک نفر صلاحیتدار به انتخاب مجمع عمومی است.

تبصره ـ مجمع عمومی میتواند به منظور عضویت در هیئت ترک مناقصه/ مزایده نفر صلاحیتدار موضوع بند (الف) را حسب موضوع معامله برای رشتههای مختلف تعیین نماید.

ب ـ در اجرای ماده (٢٨)، در صورتی که مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیئت سه نفری موضوع این ماده و با تأیید هیئت مدیره مجاز خواهد بود.

ج ـ در اجرای بند (ب) این ماده در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد، پس از تصویب هیئت سه نفری موضوع این ماده، انجام معامله منوط به تأیید هیئتی مرکب از وزیران صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (دبیر هیئت) خواهد بود.

فصل ششم ـ قرارداد

ماده ۳۰ـ کلیه معاملات سازمان نیازمند عقد قرارداد است که طبق قراردادهای نمونه مصوب هیئت مدیره و قبل از پایان مدت اعتبار پیشنهادها باید نسبت به عقد قرارداد اقدام شود. در مواردی که برای آن قراردادهای نمونه به تصویب هیئت مدیره نرسیده است، هر قرارداد باید جداگانه به تصویب هیئت مدیره برسد. هیئت مدیره میتواند به مسئولیت خود تصویب قراردادهای غیر نمونه را به کمیتهای مرکب از حداقل سه نفر افراد ذی صلاح در تخصصهای حقوقی، بازرگانی و مالی و حسب مورد فنی (که توسط هیئت مدیره و برای قرارداد معین انتخاب میشوند) محول نماید.

تبصره ۱ـ با تغییر اعضاء هیئت مدیره سازمان، احکام اعضاء کمیته یاد شده باید تنفیذ و یا اعضاء کمیته انتخاب شوند.

تبصره ۲ـ در مورد معاملات کوچک و متوسط که مورد معامله حداکثر هفت روز پس از انجام تشریفات مناقصه/ مزایده تحویل و بهای آن به طورنقدی پرداخت یا دریافت میشود، انجام معامله منوط به انعقاد قرارداد نیست، ولی صورتحسابها، اوراق خرید کالا، خدمت یا حقوق، ضمانتنامه و دیگر موارد (متناسب با نوع معامله) باید اخذ شود.

ماده ۳۱ـ در قرارداد درج نکات زیر ضروری است:

١ـ نام متعاملین

٢ـ نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها

٣ـ مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله

تبصره ۱ـ دادن هرگونه امتیاز به برنده مناقصه/ مزایده یا واگذاری امکانات صندوق و یا پرداخت پیش پرداخت به برنده مناقصه / مزایده در موقع قرارداد یا اجرای کار، به جز آنچه که در فراخوان و یا اسناد مناقصه/ مزایده درج شده، ممنوع است.

تبصره ۲ـ میزان اجاره ساختمانها و ماشینآلات و وسایط نقلیه و امثال آن و همچنین هرگونه تسهیلات مالی که از طرف صندوق با رعایت مقررات مربوط و تبصره یاد شده در اختیار پیمانکاران برای مدت انجام کار مورد قرارداد گذارده میشود، به پیشنهاد کارشناس منتخب مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره تعیین خواهد شد.

۴ـ ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف قرارداد در انجام تعهدات جزئا”یا کلا” تأخیر نماید.

۵ ـ الزام تحویل کالا بر طبق اسناد و نمونه مهر شده، در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد. در این صورت باید نمونه کالا با مهر طرفین معامله مهر شده و نزد صندوق نگهداری شود.

۶ ـ اقرار برنده مناقصه/ مزایده به این که «از مشخصات کالا، خدمت یا حقوق مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا، خدمت یا حقوق اطلاع کامل دارد و هیچ امر مجهولی باقی نمانده است که بعداً مستند به جهل عنوان شود».

٧ـ اختیار صندوق نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد (٢۵%) مقدار مندرج در قرارداد.

٨ ـ در مواردی که انجام کار براساس واحد بها باشد، بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن براساس برآورد بهای مورد معامله تعیین و در قرارداد ذکر میشود. بهای کارهای انجام یافته براساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد.

٩ـ چنانچه بنا به مقتضیات در نظر باشد که به برنده مناقصه پیش پرداخت داده شود (و از برنده مزایده پیش دریافت اخذ شود) و یا تسهیلاتی ملحوظ شود، میزان و ترتیب پرداخت و یا دریافت آن باید در شرایط و اسناد مناقصه/ مزایده درج شده باشد.

تبصره ۱ـ به هیچ وجه شروع قرارداد یا تحویل کالا، خدمت یا حقوق منوط به اخذ پیش پرداخت توسط طرف قرارداد نشود.

تبصره ۲ـ تأدیه پیش پرداخت و فراهم نمودن تسهیلات در مناقصه، منوط به اخذ تضمینهای معتبر و مورد قبول خواهد بود.

تبصره ۳ـ مبلغ پیش پرداخت از بیست و پنج درصد (٢۵%) مبلغ معامله بیشتر نخواهد بود (در موارد خاص به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل و به تصویب هیئت مدیره این درصد قابل افزایش خواهد بود) و میزان و شرایط آن نیز باید در اسناد درج شود.

١٠ـ میزان تضمین حسن انجام کار و نحوه کسر و ترتیب استرداد آن براساس شرایط و اسناد مناقصه/ مزایده.

١١ـ مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به کارهای اجرایی از جمـله ساختمان، تأسیسات و تجهیزات) براساس شرایط و اسناد مناقصه/ مزایده.

١٢ـ اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ١٣٣٧ـ و همچنین افشاء سمت و میزان سهام (در شرکتهای سهامی خاص) متعلق به اشخاص و اقرباء، موضوع تبصره (١) ماده (١) قانون یادشده در شرکت طرف قرارداد.

١٣ـ سایر تعهداتی که در شرایط و اسناد مناقصه/ مزایده ذکر شده است.

١۴ـ سایر شرایط که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد، مشروط برآنکه امتیازاتی علاوه بر آنچه در شرایط و اسناد مناقصه / مزایده ذکر شده است را برای طرف قرارداد در بر نداشته باشد.

١۵ـ درج این شرط که «در صورت عدم انجام تعهد، صندوق مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارات برای انجام معامله به نفر دوم یا دیگری مراجعه نماید».

١۶ـ سایر مواردی که حسب نوع معامله یا کالا، خدمت یا حقوق ضروری باشد.

١٧ـ مشخص نمودن مرجع حل اختلاف در صورتی که اشکال یا قصوری در انجام و یا تحویل موضوع معامله و یا پرداخت موضوع معامله پیش آید.

تبصره ـ در مـواردی که اختلاف ناظر به اموال عمومی و دولتی بوده و روش حل اختلاف از مصادیق صلح و داوری باشد، رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم خواهد بود.

١٨ـ پیش بینی حق فسخ برای صندوق، در مواردی که طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال مندرج در بندهای ماده (١) آییننامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی، موضوع تصویبنامه شماره ٧٣٣٧٧/ت٣٠٣٧۴هـ -مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۳ و اصلاحیه بعدی آن شود.

ماده ۳۲ـ انعقاد قرارداد به شرح زیر انجام میگیرد:

الف ـ قرارداد با برنده مناقصه/ مزایده باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در شرایط و اسناد مناقصه/ مزایده قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد سپرده برنده دوم مسترد میشود.

ب ـ چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، سپرده وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد میشود. چنانچه برنده اول پس از ابلاغ کتبی در مهلتی که حداکثرهفت روز کاری برای طرف معامله داخلی و پانزده روز کاری برای طرف معامله مقیم خارج از کشور است، حاضر به انجام معامله یا انعقاد قرارداد نشود و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، سپرده وی به نفع شرکت ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد شد. مهلت های یادشده با توجیه مستند و مدلل و تصویب مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) میتواند تا دو برابر افزایش یابند. این نکته باید در شرایط و اسناد مناقصه/ مزایده درج شود.

تبصره ۱ـ در صورتی که برنده دوم مناقصه/ مزایده نیز در مدت مقرر پس از اعلام سازمان حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او نیز به نفع سازمان ضبط و مناقصه/ مزایده تجدید خواهد شد. این نکته باید در شرایط و اسناد مناقصه/ مزایده درج شود.

تبصره ۲ـ در مواردی که پس از انعقاد قرارداد، طرف معامله از انجام تعهد خودداری نماید، چنانچه انجام معامله با آن قیمت و شرایط با برنده دوم مناقصه/ مزایده ممکن باشد با تشخیص مدیرعامل و تأیید هیئت مدیره، سازمان میتواند بدون تجدید مناقصه/ مزایده معامله را با وی انجام دهد. درغیر این صورت سازمان میتواند با همان شرایط و قیمت، معامله را به ترتیب به نفرات واجد شرایط بعدی واگذار نماید. در صورتی که انجام مورد معامله با آن قیمت و شرایط میسر نشود، مناقصه/ مزایده تجدید خواهد شد.

فصل هفتم ـ ترتیب تحویل کالا، خدمت یا حقوق

ماده ۳۳ـ تحویل مورد معامله به شرح زیر انجام میشود:

الف ـ در مورد معاملات کوچک تحویل آن با رسید انبار و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده حسب مورد. گواهی تطبیق مشخصات با نمونه و مقدار کالا، خدمت یا حقوق بر عهده انباردار یا تحویل گیرنده است.

ب ـ در مورد معاملات متوسط تحویل آن با گواهی و مسئولیت انباردار و یا نماینده واحد تحویل گیرنده کالا، خدمت یا حقوق و رئیس واحد متقاضی و یا نماینده وی.

ج ـ در مورد معاملات بزرگ تحویل مورد معامله با گواهی و مسئولیت کمیسیون تحویل خواهد بود.

تبصره ۱ـ تحویل مورد معامله در موارد مندرج در بندهای (ب) و (ج) این ماده با تنظیم صورت مجلس انجام میشود که در آن به صراحت درج می شود: «کالا، خدمت یا حقوق مورد معامله یا کار انجام شده طبق نمونه یا مشخصات مندرج در شرایط و اسناد مناقصه/ مزایده (قرارداد) است». همچنین در زیر صورت مجلس مقدار و مشخصات کالا، خدمت یا حقوق یا کار و همچنین نام و سمت مسئولان مربوط و درخصوص معاملات بزرگ امضاء طرف معامله یا نماینده آنان (در صورتی که در محل حضور داشته باشند) درج میشود.

تبصره ۲ـ کالاهایی که تحویل انباردار میشوند، انباردار ضمن امضاء صورت مجلس یا گواهی (حسب مورد)، بلافاصله قبض رسید انبار صادر خواهد کرد. در مواردی که کالا در خارج از انبار تحویل میشود و به انبار وارد نمی شود با در نظر گرفتن مفاد این ماده و تبصرههای آن حسب مورد اقدام و تحویل گیرنده کالا به جای انباردار تکالیف مربوط را انجام خواهد داد و رسید یا صورت مجلس مربوط حسب مورد مبنای صدور قبض رسید انبار و حواله انبار قرار میگیرد.

تبصره ۳ـ کمیسیون تحویل، هنگام تحویل کالا، خدمت یا حقوق موظف است گزارش و تذکرات کتبی که از طریق نظارت کنندگان مسئول، حین انجام کار یا ساخت کالا، خدمت یا حقوق، داده شده است را در نظر بگیرد.

تبصره ۴ـ در صورت وجود اختلاف نظر بین اعضاء کمیسیون تحویل در معاملات بزرگ و مسئولین تحویل در معاملات متوسط نسبت به نوع و مشخصات کالا، خدمت یا حقوق مورد تحویل و سایر موارد مربوط، هر یک از اعضای کمیسیون و مسئولین تحویل (حسب مورد) نظر خود را در صورت مجلس درج مینمایند و امر تحویل انجام نمیگیرد، متعاقبا ً ترتیب انجام تحویل مورد معامله از طرف مدیرعامل حسب مورد تعیین خواهد شد.

تبصره ۵ ـ در صورت لزوم مدیرعامل میتواند از نظر کارشناس و مهندس مشاور یا مؤسسه بازرسی فنی که به نمایندگی از طرف صندوق برگزیده شده است، در اعلام تطبیق مشخصات کالا، خدمت یا حقوق با نمونه یا مشخصات مندرج در اسناد استفاده نماید.

تبصره ۶ ـ چنانچه در کالا، خدمت یا حقوق تحویلی عیب و نقص مشاهده شود که رفع آن مستلزم صرف وقت و منابع مالی باشد، در صورت نیاز فوری واحد درخواست کننده و قبول کالا، خدمت یا حقوق ناقص یا معیوب، کمیسیون تحویل میتواند رأسا ً (یا در صورت لزوم با کسب نظر کارشناس) میزان خسارت و تفاوت قیمت را تعیین و نسبت به تحویل کالا، خدمت یا حقوق اقدام نماید. مراتب مندرج در این تبصره باید در شرایط و اسناد مناقصه/ مزایده و قرارداد درج شود.

فصل هشتم ـ سایر مقررات

ماده ۳۴ـ ارسال مکاتبات و اسناد مرتبط با معاملات موضوع این آیین نامه، در صورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل، قابل تصدیق باشد، مانند پست سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایر آن.

ماده ۳۵ـ نحوه رسیدگی به شکایات به شرح زیر میباشد:

الف ـ چنانچه هر یک از مناقصه گران/ مزایده گران نسبت به اجرا نشدن موادی از این آییننامه اعتراض داشته باشد، میتواند به مدیرعامل صندوق شکایت کند.

ب ـ مدیرعامل صندوق موظف است ظرف پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگیهای لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت تعیین شده، جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند.

ماده ۳۶ـ اشخاصی (حقیقی و حقوقی) که به تشخیص هیئت مدیره و یا اعلام مراجع رسمی در ایفای تعهدات خود تعلل ورزیده و یا کالا، خدمت یا حقوق موضوع معامله را به نحو مطلوب تهیه، تدارک، انجام و یا تحویل ننمایند، ضمن اقدام قانونی برای استیفای حقوق سازمان تا اطلاع ثانوی در فهرست سیاه قرار میگیرند و از شرکت در مناقصهها، مزایدهها و معاملات صندوق محروم میشوند.

ماده ۳۷ـ به منظور تسهیل در انجام معاملات و گسترش رقابت و تحصیل صرفه و صلاح سازمان و همچنین ایجاد شفافیت در معاملات، سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ سازمان در مراحل مختلف آن، شامل نحوه انجام معامله، چگونگی و نتایج بررسی پیشنهاددهندگان و پیشنهادها، انتخاب طرف معامله و ترتیب انجام معامله در شبکههای ملی اطلاعرسانی مناقصات و اطلاعرسانی معاملات صندوق منتشر شود.

تبصره ۱ـ سازمان موظف است اطلاعات و اسناد زیر را در مورد معاملات صندوق ثبت و نگهداری کند:
١ـ درخواست انجام معامله و تأییدیه مدیرعامل (و یا نمایندگان مجاز وی) برای انجام اقدامات لازم در این خصوص.
٢ـ فراخوان.
٣ـ نام و مشخصات اعضای کمیسیون، پیشنهاددهندگان و حاضران در جلسات.
۴ـ خلاصه اسناد.
۵ ـ روش و مراحل ارزیابی کیفی پیشنهاددهندگان و نتایج ارزیابی آنها.
۶ ـ صورتجلسات و نتایج ارزیابیها.
٧ـ نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان.

تبصره ۲ـ اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به انجام مراحل هر یک از معاملات صندوق اعم از مناقصه/ مزایده، عدم الزام و ترک آنها، به نحوی نگهداری شود تا امکان دسترسی، مشاهده و نظارت در هر زمان به سهولت برای بازرس سازمان فراهم باشد.
تبصره ۳ـ اطلاعات کلیه معاملات سازمان اعم از مناقصه/ مزایده، عدم الزام و ترک آنها، جز آن دسـته از معاملاتی که به تشخیص هیئت وزیران باید مستور بماند، باید از طریق شبکه اطلاع رسانی معاملات صندوق و به علاوه در خصوص مناقصات از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات در اختیار عموم قرار گیرد. در مواردی که انتشار بلافاصله این اطلاعات به صرفه و صلاح صندوق نباشد، انتشار اطلاعات برای مدت زمان معین به تعویق خواهد افتاد. تأخیر در انتشـار و مدت آن باید قبلا ً به ابلاغ هیئت مدیره سازمان برسد.

ماده ۳۸ـ در مورد طرحهای تملک دارایی های سرمایهای که محل تأمین اعتبار آنها منابع عمومی است، صندوق باید آییننامه معاملات دولتی و نظام فنی ـ اجرایی کشور و سایر مقررات مربوط را مراعات نماید.

این تصویبنامه در تاریخ 9 /8 /1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.