حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 4 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17807 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۷:۴۰
شناسه : 27926

اساسنامه «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی»مصوب 1391,02,02 مقدمهبه منظور تمهید پشتیبانی های اعتباری لازم برای تحقق اهداف، سیاست ها و راهبردی های منشور توسعه فرهنگ قرآنی «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی» به شرح مواد این اساسنامه تشکیل می شود: ماده 1 – مشخصات صندوق1 . نام صندوق «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی» است که در این […]

پ
پ

اساسنامه «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی»
مصوب 1391,02,02

مقدمه
به منظور تمهید پشتیبانی های اعتباری لازم برای تحقق اهداف، سیاست ها و راهبردی های منشور توسعه فرهنگ قرآنی «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی» به شرح مواد این اساسنامه تشکیل می شود:

ماده 1 – مشخصات صندوق
1 . نام صندوق «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی» است که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می شود.
2 . صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و در دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی استقرار می یابد.
3 . مدت فعالیت صندوق از تاریخ تشکیل نامحدود است.

ماده 2 – اهداف تشکیل صندوق
1 . پشتیبانی مستمر از اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی و مصوبات شورای توسعه فرهنگ قرآنی
2 . هدفمندسازی و هدایت اعتبارات در جهت تحقق اهداف، سیاست ها و راهبردهای منشور توسعه فرهنگ قرآنی
3 . تأمین بهینه منابع اعتباری اجرای برنامه های راهبردی قرآنی کشور
4 . هماهنگی دستگاه ها در اجرای برنامه های ملی و بین المللی قرآنی

ماده 3 – نوع فعالیت صندوق
فعالیت صندوق منحصر در جذب و تخصیص منابع اعتباری به دستگاه های دولتی و عمومی و مؤسسات قرآنی مردمی برای اجرای برنامه های ملی و بین المللی مصوب شورای توسعه فرهنگ قرآنی است و هرگونه هزینه دیگر یا سرمایه گذاری اعتبارات صندوق ممنوع است.

تبصره – تمامی وجوه صندوق در حساب قرض الحسنه که به نام صندوق در بانک ملی ایران افتتاح می شود نگاهداری و کلیه پرداخت ها از طریق انتقال وجه به حساب رسمی دستگاه ها و مؤسسات مجری برنامه های مصوب انجام می شود.

ماده 4 – منابع صندوق
منابع اعتباری صندوق هرساله توسط دولت در لایحه بودجه کشور با عنوان «اعتبارات موضوع اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی» در قالب کمک پیش بینی می شود.

تبصره – صندوق می تواند با تصویب هیأت امنا نسبت به جذب کمک های نقدی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اقدام کند.

ماده 5 – ارکان صندوق
1 – هیأت امنا
2 . رئیس صندوق
3 . کمیته های کارشناسی
4 . کمیته نظارت بر تخصیص و هزینه اعتبارات

ماده 6 – ترکیب هیأت امنا
هیأت امنای صندوق، اعضای شورای توسعه فرهنگ قرآنی می باشند که رئیس شورا، ریاست هیأت امنا را نیز عهده دار خواهد بود.

ماده 7 – جلسات هیأت امنا
جلسات هیأت امنا به صورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود، جلسات عادی حداقل سالی دو بار بنا به دعوت رئیس صندوق تشکیل می شود. جلسات فوق العاده در صورت لزوم بنا به پیشنهاد رئیس صندوق و موافقت رئیس هیأت امنا تشکیل خواهد شد. جلسات هیأت امنا با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمی و تصمیمات آن با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر است و با امضای رئیس هیأت امنا ابلاغ می شود.

ماده 8 – وظایف هیأت امنا
1 . تعیین سیاست ها، اولویت ها و خط مشی های فعالیت صندوق
2 . بررسی و تصویب کلیات برنامه های تفصیلی ملی و بین المللی قرآنی و تعیین ساز و کار بررسی و تصویب برنامه های تفصیلی و اعتبارات آن
3 . تصویب و ارائه پیشنهاد اعتبار سالانه صندوق به دولت و مجلس شورای اسلامی
4 . استماع گزارش کمیته نظارت بر تخصیص و هزینه اعتبارات و تصمیم گیری در خصوص آن
5 . تعیین سال مالی و تصویب ساختار تشکیلاتی صندوق
6 . تصویب دستورالعمل ها و سایر مصوبات لازم برای فعالیت صندوق

ماده 9 – رئیس صندوق
ریاست صندوق بر عهده دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی است.

تبصره – تشکیلات صندوق، زیر نظر رئیس صندوق در دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی استقرار می یابد و امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز آن توسط دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی تأمین و پشتیبانی می شود.

ماده 10 – وظایف رئیس صندوق
1 . اجرای کلیه مصوبات هیأت امنا و تمهید امکانات لازم برای آن
2 . اداره و هدایت امور اجرایی صندوق در چارچوب اساسنامه و ضوابط مصوب هیأت امنا
3 . مدیریت تشکیلات صندوق و جلسات کمیته های کارشناسی
4 . پیشنهاد دستورالعمل ها و سایر ضوابط به هیأت امنا برای تصویب
5 . تهیه گزارش عملکرد سالانه صندوق و ارائه آن به هیأت امنا برای بررسی و تصویب
6 . نظارت بر نحوه هزینه اعتبارات اعطایی صندوق به دستگاه ها

تبصره 1 – کلیه اسناد مالی صندوق با امضای مشترک رئیس صندوق و رئیس هیأت امنا معتبر است.

تبصره 2 – رئیس صندوق می تواند نسبت به تشکیل گروه های بازرسی برای بررسی نحوه هزینه اعتبارات اقدام نموده و دستگاه ها موظفند اطلاعات و اسناد اجرایی و مالی مربوط را در اختیار این گروه ها قرار دهند.

ماده 11 – کمیته های کارشناسی
هیئت امنا می تواند برای انجام مأموریت هایی که بر عهده صندوق است کمیته های کارشناسی را تشکیل دهد.ترکیب و شرح وظایف کمیته های کارشناسی به پیشنهاد رئیس صندوق و تصویب هیأت امنا تعیین می شود.

ماده 12 – کمیته نظارت بر تخصیص و هزینه اعتبارات
کمیته نظارت بر تخصیص و هزینه اعتبارات صندوق با ترکیب زیر تحت نظر رئیس هیئت امنا تشکیل شده و بر کلیه مراحل تخصیص و هزینه اعتبارات در صندوق و دستگاه ها نظارت دارد:
1 . دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی
2 . دو نفر صاحب نظر منتخب مؤسسات قرآنی مردمی عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی
3 . سه نفر از اعضای حقوقی شورای توسعه فرهنگ قرآنی با انتخاب رئیس هیئت امنا

تبصره 1 – تعیین رئیس کمیته و زمان بندی جلسات کمیته بر عهده اعضا می باشد.

تبصره 2 – رئیس کمیته موظف است هر شش ماه یک بار گزارش نظارتی کمیته را تهیه و پس از تصویب در کمیته، برای طرح در هیئت امنا به رئیس هیأت امنا تسلیم کند.

تبصره 3 – رئیس و کارکنان صندوق و دستگاه ها موظف به همکاری با کمیته نظارت بر تخصیص و هزینه اعتبارات می باشند.

ماده 13 – انحلال صندوق
انحلال صندوق به پیشنهاد شورای توسعه فرهنگ قرآنی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود. در صورت انحلال کلیه اعتبارات موجود در صندوق به خزانه واریز و کلیه اسناد، امکانات و نیروی انسانی در آن به دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی باز می گردد.

ماده 14 – این اساسنامه با یک مقدمه، 14 ماده و 8 تبصره در جلسه پنجم و شانزدهم شورای توسعه فرهنگ قرآنی مورخ 6 /6 /1389 و مورخ 2 /2 /1391 به تصویب رسید و پس از ابلاغ لازم الاجراست.

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.