حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 27 February , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17807 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۸:۱۲
شناسه : 27783

هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/ 7/ 1391 بنا به پیشنهاد شماره 61/ 6/ 1/ 175828 مورخ 15/ 11/ 1390 وزارت کشور و به استناد بند (ب) ماده (187) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 – اساسنامه سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل کشور را به شرح زیر تصویب […]

پ
پ

هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/ 7/ 1391 بنا به پیشنهاد شماره 61/ 6/ 1/ 175828 مورخ 15/ 11/ 1390 وزارت کشور و به استناد بند (ب) ماده (187) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 – اساسنامه سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل کشور
مصوب 1391,07,30

فصل اول : کلیات و تعاریف

ماده 1– در این اساسنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – حریم: آن قسمت از اراضی ساحلی ای مستحدث که یک طرف آن متصل به آب دریاها، دریاچه ها، خلیج فارس یا خلیج می باشد.

ب – اراضی ساحلی: پهنه ای با عرض مشخص از اراضی مجاور دریاها، دریاچه ها و خلیج فارس و یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا یا دریاچه یا خلیج متصل باشد.

پ – مناطق ساحلی: بخشی از خشکی و آبهای ساحلی که مطابق قانون اراضی مستحدث و ساحلی – مصوب 1354 – به عنوان اراضی ساحلی شناخته شده اند و برای بهره برداری پایدار از طرح های بهسازی و شنا استفاده می شوند.

ت – ساماندهی سواحل: فرایندی که به بهبود شرایط مناطق ساحلی از نظر هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، کاربری های مختلف و فعالیت های انسانی در سواحل و محدوده طرح های بهسازی و شنا می انجامد.

ث – زیر ساخت: آن دسته از امکانات فیزیکی، مهندسی و ارتباطی که برای ساماندهی سواحل و بهره برداری از طرح های بهسازی و شنا در سواحل مورد نیاز است.

ج – شورا: شورای سیاستگذاری موضوع ماده (7)

ماده 2– به منظور مطالعه و اجرای طرحهای بهسازی و شنا، سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل کشور که در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می شود زیر نظر وزارت کشور تشکیل می شود.

ماده 3– سازمان دارای شخصیت حقوقی و اداری مستقل می باشد و به عنوان یک مؤسسه دولتی طبق مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می شود.

ماده 4– مرکز اصلی سازمان در شهر تهران است.

تبصره – سازمان با تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور واحد سازمانی مناسب را در استانهای ساحلی در ساختار استانداری ایجاد می نماید.

فصل دوم : وظایف و اختیارات سازمان

ماده 5– وظایف و اختیارات سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر تعیین می شود:

1– برنامه ریزی برای مطالعه و اجرای طرحهای لازم به منظور ساماندهی سواحل و طرحهای بهسازی و شنا

2– بررسی قابلیت ها و تنگناهای موجود در امر ساماندهی سواحل و طرحهای بهسازی و شنا

3– برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در امر تحصیل، تملک و آزاد سازی کامل حریم و نظارت بر آن

4– تصویب سیاستهای اجتماعی و فرهنگی ساماندهی سواحل با همکاری دستگاههای ذیربط

5– مدیریت ایجاد، تکمیل و توسعه زیر ساخت ها و تاسیسات ساحلی

6– بررسی مشکلات مناطق ساحلی و سیاستگذاری برای ساخت و سازها در سواحل با همکاری دستگاه های ذی ربط

7– حمایت از سرمایه گذاری بخش غیردولتی و همچنین طرحها، پروژه ها و برنامه های مرتبط به منظور ساماندهی سواحل

8– تهیه جدول زمانبندی نظارت دستگاههای متولی با هماهنگی آنها در محدوده طرحهای بهسازی و شنا

9– عضویت و مشارکت در سازمانها و مجامع بین المللی مرتبط با وظایف سازمان

10– برنامه ریزی و هماهنگی کاربری اراضی در سواحل جهت ساماندهی طرحهای بهسازی و شنا

فصل سوم : ارکان سازمان

ماده 6– ارکان سازمان به شرح زیر تعیین می شود:
1- شورای سیاستگذاری
2- رییس سازمان

ماده 7– ترکیب شورا به شرح زیر تعیین می شود:

1– وزیر کشور (رییس شورا)

2– وزیر جهاد کشاورزی

3– وزیر راه و شهرسازی

4– وزیر ورزش و جوانان

5– وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

6– وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

7– رییس سازمان حفاظت محیط زیست

8– رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

9– فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

10– دو نفر از استانداران استانهای ساحلی (یکی از استانهای شمالی و یکی از استانهای جنوبی) با انتخاب وزیر کشور (بدون حق رأی)

11– رییس سازمان (دبیر) بدون حق رأی

تبصره 1– شورا می تواند حسب مورد از صاحبنظران و متخصصان ذی ربط بدون حق رأی برای شرکت در جلسه دعوت نماید.

تبصره 2– شورا نسبت به تشکیل کارگروه تخصصی متناظر در استانهای ساحلی، اقدام می نماید.

ماده 8– اولین جلسه شورای سیاستگذاری یک ماه پس از ابلاغ این اساسنامه با هماهنگی رییس و دعوت دبیر شورا تشکیل می شود.

تبصره 1– دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره شورا در اولین جلسه آن به تصویب خواهد رسید.

تبصره 2– دبیر خانه شورا در سازمان مستقر می باشد.

ماده 9– وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر تعیین می شود:

الف – تعیین خط مشی و سیاستهای کلان سازمان

ب – تصویب برنامه های راهبردی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت جهت ساماندهی سواحل و طرحهای بهسازی و شنا

پ – بررسی و تصویب بودجه سالانه سازمان جهت طی مراحل قانونی

ت – تصویب دستورالعمل های اجرایی و ضوابط مورد نیاز سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط

ث – رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص سایر موضوعاتی که در حدود این اساسنامه در شورا مطرح می شود.

ماده 10– رییس سازمان که معاون وزیر کشور می باشد بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و بر واحدهای سازمانی ریاست دارد و مسئول حسن جریان امور و حفظ اموال و منافع سازمان است و می تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان سازمان تفویض نماید.

ماده 11– وظایف و اختیارات رییس سازمان به شرح زیر تعیین می شود:

1– تهیه و تدوین خط مشی ها و سیاستهای کلان سازمان و ارایه آن به شورا برای اتخاذ تصمیم

2– تهیه برنامه های راهبردی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای ساماندهی سواحل و طرحهای بهسازی و شنا و ارایه آن به شورا برای اتخاذ تصمیم

3– تهیه دستورالعمل های اجرایی و ضوابط مورد نیاز سازمان و ارایه آن به شورا برای اتخاذ تصمیم

4– تهیه لوایح قانونی مورد نیاز و ارایه آن به شورا

5– تهیه گزارش عملکرد سالانه سازمان برای ارایه به شورا

6– برنامه ریزی، هدایت و کنترل جریان امور سازمان و تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ارایه آن به شورا

7– اداره امور سازمان

8– اجرای مصوبات شورا

9– ارجاع به داوری و صلح دعاوی با تصویب شورا و اخذ مجوز از مراجع قانونی

10– امضای قراردادها، چک ها، اوراق و اسناد مالی تعهدآور

11– تهیه و تنظیم نمودار سازمانی و شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی مورد نیاز سازمان و ارایه آن به مراجع ذی ربط برای تصویب

12– نمایندگی سازمان در مراجع قضایی و غیرقضایی

این اساسنامه به موجب نامه شماره مورخ شورای نگهبان به تأیید شورای مذکور رسیده است.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.