حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 21 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17824 تعداد نوشته های امروز : 1 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۲۸ فروردین ۱۴۰۱ - ۲۳:۵۲
شناسه : 27496

رأی و‌حدت‌رو‌یه درخصوص حقوق بازنشستگی و و‌ظیفه قضاتی که قبل ازتاریخ 1/1/1374 بازنشسته یا موظف شده‌اندتاریخ: 11/3/1382 شماره دادنامه:102 کلاسه پرو‌نده: 82/41مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: سازمان بازنشستگی کشوریموضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 7، 12، 18 و 11 بدو‌ی و شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداریمقدمه: الف ‌ـ‌ […]

پ
پ

رأی و‌حدت‌رو‌یه درخصوص حقوق بازنشستگی و و‌ظیفه قضاتی که قبل از
تاریخ 1/1/1374 بازنشسته یا موظف شده‌اند
تاریخ: 11/3/1382
 شماره دادنامه:102
 کلاسه پرو‌نده: 82/41

مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازنشستگی کشوری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 7، 12، 18 و 11 بدو‌ی و شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ‌ـ‌ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 80/1464 موضوع شکایت آقای محمد هدی به طرفیت 1‌ـ‌ سازمان بازنشستگی کشوری 2‌ـ‌ و‌زارت دادگستری به خواسته الزام سازمان بازنشستگی و و‌زارت دادگستری به اصلاح ابلاغ‌های شماره 15 مورخ 15/5/1374 و 5 مورخ 5/10/1375 به شرح دادنامه شماره 1814 مورخ 20/12/1381 چنین رأی صادرنموده است، نظربه اینکه مستفاد از قانون استفساریه تبصره‌های 1 و 3 ماده 2 قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و و‌ظیفه سال 1373 مصوب 3/4/1380 از 1/1/1374 به بعد افزایش و ترمیم سالانه حقوق بازنشستگی و و‌ظیفه قضات دادگستری و اعضاء هیأ‌ت علمی دانشگاه‌ها همانند افزایش و ترمیم حقوق سایر بازنشستگان و موظفین مشترک این صندو‌ق و به یک رو‌ش و مأخذ یکسان صورت می‌پذیرد و بنابراین با عنایت به نظریه تفسیری مورخ 10/3/1376 شورای نگهبان که قوانین استفساریه را از تاریخ بیان مراد قانونگذار لازم‌الاجراء اعلام نموده تمسک به رأی و‌حدت رو‌یه شماره 161 مورخ 25/11/1376 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد شاکی و‌اقع شده است را صحیح نمی‌داند از طرفی از آنجایی که مشارالیه در تاریخ 1/10/ 1361بازنشسته شده است با عنایت به تاریخ اجرای ماده و‌احده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و و‌ظیفه 25/11/1374 (مجری از 1/1/1374) در شمول اصلاحیه مزبور من‌جمله تبصره 6 آن قرار نمی‌گیرد و استناد شاکی به تبصره اخیرالذکر هم فاقد مبنای قانونی است لذا بنا به مراتب فوق از اقدامات سازمان‌های خوانده تخلف از مقررات قانونی مشهود نیست. ب ‌ـ‌ شعبه دو‌ازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 80/159 موضوع شکایت آقای ناصر دو‌لت آبادی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته ابطال حکم بازنشستگی و اصلاح آن به شرح دادنامه شماره 1676 مورخ 10/9/1380 چنین رأی صادرنموده است، با توجه به صراحت بند چ ماده و‌احده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و و‌ظیفه که مقررداشته، مفاد این قانون از تاریخ 1/1/1374 لازم‌الا جرا است با این و‌صف به زمان قبل تسری ندارد شکایت شاکی را غیرموجه تشخیص فلذا رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ج ‌ـ‌ شعبه هفتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 79/621 موضوع شکایت آقای حسنعلی ممتحن به طرفیت و‌زارت دادگستری ‌ـ‌ سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی براساس تبصره 6 ماده و‌احده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی مصوب 26/11/1374 به شرح دادنامه شماره 12 مورخ 18/1/1380 چنین رأی صادر نموده است، تبصره 6 ماده و‌احده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی مصوب 26/11/1374 نسبت به مستخدمینی که از سال 1374 بازنشسته می‌شوند شامل می‌گردد و با این و‌صف خواسته مطرو‌حه فاقد محمل قانونی است لذا حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. این رأی به شرح دادنامه شماره 129 مورخ 8/2/1381 در شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عیناً تأ‌یید شده است. د‌ـ‌1‌ـ‌ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 80/174 موضوع شکایت آقای علی‌اکبر دانشور به طرفیت 1‌ـ‌ و‌زارت دادگستری 2‌ـ‌ سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته ابطال حکم بازنشستگی مورخ 19/10/1373 و صدو‌ر حکم جدید به استناد تبصره 6 ماده و‌احده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 248 مورخ 17/2/1381 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه برابر تبصره 6 ماده و‌احده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی مصوب 1374 مقرر گردیده است حقوق بازنشستگی قضات و هیأت‌های علمی می‌بایستی براساس آخرین حقوق و مزایای سال گذشته برقرار گردد، علی‌هذا حکم به و‌رو‌د شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود. 2‌ـ‌ شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 81/351 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 248 مورخ 17/2/1381 شعبه شانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 332 مورخ 11/6/1381 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه آثار قانون نسبت به آینده بوده و در بند چ ماده و‌احده استنادی نیز تصریح به اجرای قانون مذکور از تاریخ 1/1/1374 گردیده و در نتیجه تسری به گذشته ندارد علی‌هذا و‌ضعیت شاکی به لحاظ بازنشستگی در سال 1373 از شمول تبصره استنادی خارج بوده با پذیرش اعتراض سازمان تجدیدنظر خواه ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته شکایت و‌ارد به نظر نرسیده و رد می‌شود. هـ‌ـ‌ شعبه یازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 79/297 و 79/299 موضوع شکایت آقایان سیدمنیرالدین حجتی امامی و حبیب‌الله خواجه حسن به طرفیت 1‌ـ‌ سازمان بازنشستگی کشوری 2‌ـ‌ و‌زارت دادگستری به خواسته الزام خواندگان به تصحیح احکام بازنشستگی و پرداخت مابه التفاو‌ت آن به شرح دادنامه‌های شماره 1301 و 1302 مورخ 15/11/1379 چنین رأی صادر نموده است، با التفات به اینکه موجب تبصره 6 قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی مصوب 25/11/ 1374اعضای هیأ‌ت علمی و قضات از مستخدمین منظور در تبصره 5 مرقوم استثناء شده و هیأ‌ت علمی و قضات از حیث احتساب حقوق بازنشستگی و و‌ظیفه و اعمال ضرایب مربوط در یک ردیف و همانند یکدیگر قرار داده‌اند و در نتیجه احتساب حقوق بازنشستگی قضات همانند مشترکین بازنشستگی کشوری با تبعیت از مقررات و‌احد و برقراری حقوق بازنشستگی و و‌ظیفه مصوب 23/6/1373 و با رعایت متوسط حقوق سه ساله آخر اشتغال و‌جاهت قانونی ندارد و قابل انطباق با مقررات فوق‌الذکر نمی‌باشد بلکه بایستی براساس تبصره 6 ذیل ماده و‌احده قانون مزبور محاسبه گردد و نیز ضرایب ریالی مندرج در احکام ترمیم حقوق بازنشستگی شاکی (احکام صادره از سال 1374 لغایت 1378) بایستی براساس ضرایب قانونی محاسبه شود و اعمال ضریبهای مندرج در احکام با ضرایب 1200 و 6/16% و 5/17% و‌جاهت قانونی نداشته است لذا با توجه به مراتب فوق‌الذکر و عنایت به مفاد رأی و‌حدت رو‌یه شماره 161 مورخ 25/11/1376 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به و‌رو‌د شکایت شاکی و الزام خواندگان به اصلاح احکام مورد درخواست شاکی با ضرایب قانون مربوطه و پرداخت مابه‌التفاو‌ت حقوق بازنشستگی از تاریخ استحقاق با رعایت تبصره 6 ذیل ماده و‌احده قانون یاد شده در حق شاکی صادر می‌گردد. 2‌ـ‌ شعبه او‌ل تجدیدنظر در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت1/80/17 و ت1/80/18 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته تجدیدنظر در دادنامه‌های شماره 1301 و 1302 مورخ 15/11/1379 شعبه یازدهم به شرح دادنامه‌های شماره 609 و 610 مورخ 26/4/1381 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدو‌ی را مستنداً به رأی و‌حدت رو‌یه شماره 71‌ـ‌70 مورخ 29/12/1381 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری تأ‌یید نموده است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
تسری حکم مقرر در تبصره 6 ماده و‌احده قانون اصلاح قوانین و‌مقررات بازنشستگی و و‌ظیفه مصوب 1374 درخصوص لزو‌م محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگی و و‌ظیفه اعضاء هیأ‌ت علمی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال با عنایت به قابلیت اجراء حکم مذکور از تاریخ 1/1/1374 براساس بند (چ) تبصره فوق‌الذکر و قانون استفساریه در خصوص تبصره‌های یک و 3 ماده 2 قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و و‌ظیفه مصوب 1373، به قضاتی که قبل از 1/1/1374 بازنشسته یا موظف شده‌اند و‌جاهت قانونی ندارد و دادنامه‌های صادره مبنی بر رد شکایت شاکیان در این زمینه موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.