د. خرداد 15ام, 1402

آیین نامه ساماندهی تولید، تأمین و توزیع قند و شکر

بسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
‏وزارت صنایع و معادن- وزارت بازرگانی – وزارت جهاد کشاورزی
‏وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو کار گروه حمایت از تولید درجلسه مورخ 1388/10/19 ‏بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 151247/ت43505هـ مورخ 1388/7/29 ‏آیین نامه ساماندهی تولید، تأمین و توزیع قند و شکر را به شرح زیر موافقت نمود:

آیین نامه ساماندهی تولید، تأمین و توزیع قند و شکر
مصوب 1388,10,19

ماده 1 ‏– به منظور بررسی و سیاستگذاری مناسب جهت حمایت و نظارت بر تولید، تأمین و توزیع قند و شکر در کشور کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های صنایع و معادن، بازرگانی، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران و مجمع حمایت از تشکل های بخش کشاورزی، به مسؤولیت وزارت صنایع و معادن تشکیل می گردد.

ماده 2 ‏– وظایف کار گروه مندرج در ماده (1) این آیین نامه به شرح زیر می باشد:

1– ‏سیاستگذاری متمرکز و ارایه پیشنهادات در جهت توسعه، اصلاح ساختار و بازسازی تولید، تأمین و توزیع قند و شکر در کشور.

2– ‏پایش بازار قند و شکر، چغندر قند و نیشکر و ارایه پیشنهادهای مناسب جهت سیاستگذاری به منظور تنظیم بازار.

3– ‏بررسی و پیشنهاد حقوق ورودی، مابه التفاوت، معافیت های وارداتی و عوارض صادراتی انواع شکر (خام و تصفیه شده).

4– ‏بررسی و پیشنهاد اعتبارات و تسهیلات بانکی مورد نیاز بخش کشاورزی و کارخانجات قند و شکر.

5– ‏اتخاذ سیاست ها و ارایه پیشنهادهای لازم در جهت توسعه، اصلاح ساختار، بازسازی و نوسازی صنعت قند و شکر کشور در بخش های کشاورزی، صنعت و تجارت به منظور استمرار فعالیت و کاهش هزینه های تولید و خدمات و ثبات و پایداری در بخش تأمین و عرضه پایدار شکر در کشور به مراجع ذی ربط.

6– پیشنهاد ضوابط مورد نیاز در چارچوب اهداف و وظایف فوق الذکر.

7– ‏ایجاد هماهنگی در امور مرتبط با قند و شکر اعم از تولید، تأمین و توزیع.

تبصره 1– تصمیم گیری در خصوص موضوعات یادشده پس از بررسی در کارگروه موضوع ماده (1) این آیین نامه به کارگروه حمایت از تولید ارجاع خواهد شد.

تبصره 2 ‏– کار گروه می تواند حسب ضرورت نسبت به دعوت و تشکیل کارگروه های کارشناسی در امور مرتبط اقدام نماید.

تبصره 3– جلسات کارگروه حداقل به صورت ماهانه و در صورت ضرورت بنا به درخواست هر یک از اعضا و با دعوت رییس کارگروه تشکیل خواهد شد.

تبصره 4– جلسات کارگروه با حضور حداقل دو سوم اعضا تشکیل می شود و تصمیمات کارگروه با رأی اکثریت اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره 5– دبیرخانه کارگروه در وزارت صنایع و معادن مستقر خواهد بود. دستگاه های عضو کارگروه براساس جایگاه بخش خود موظفند اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیری در قالب نمونه های مشخص به دبیرخانه ارسال نمایند.

ماده 3‏– وزارت جهادکشاورزی موظف است با رعایت سیاست های کلی بخش کشاورزی و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و مأموریت های محوله و به منظور کاهش قیمت تمام شده چغندر قند و نیشکر و افزایش کمی و کیفی آن نسبت به امکان سنجی مناطق مستعد تولید، توسعه و ترویج مکانیزاسیون، بهبود روش های زراعی و تهیه تأمین به موقع نهاده های مورد نیاز برنامه ریزی و اقدام لازم به عمل آورد.

تبصره – به منظور شناسایی جامع هدف در بخش های کشاورزی و صنعت ، وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنایع و معادن مکلفند با هماهنگی تشکل های غیر دولتی ذی ربط حسب مورد نسبت به تشکیل سامانه اطلاعاتی بر مبنای شناسه ملی برای کشاورزان و واحدهای تولیدی اقدام و به مورد اجرا گذارند.

ماده 4 – وزارت صنایع و معادن موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مأموریت های محوله و به منظور بازسازی و نوسازی صنعت قند و شکر و نیل به استانداردهای تولید به ویژه در جهت افزایش بهره وری و بهبود کیفیت و کاهش قیمت تمام شده محصول نسبت به انجام سیاستگذاری و برنامه ریزی ها جهت تحقق اهداف مندرج در این ماده اقدام نماید.

ماده 5– به منظور تشویق کشاورزان به افزایش سطح زیرکشت چغندرقند و بالا بردن عملکرد درهکتار و توسعه مکانیزاسیون به منظور بهره وری هر چه بیشتر و استفاده بهینه از آب و خاک، کارخانه های قند و شکر می توانند چغندر مورد نیاز خود را بالاتر از قیمت تضمینی مصوب به صورت نقدی و با تخصیص مزایای غیر نقدی خریداری و با کشاورزان قرارداد منعقد نمایند.

ماده 6– برآورد قیمت مطلوب بازار قند و شکر براساس قیمت تضمینی چغندر قند و سایر هزینه های تولید و سود عادله و قیمت جهانی شکر براساس ضوابطی که ظرف سه ماه به تصویب کار گروه حمایت از تولید می رسد، محاسبه خواهد شد.

ماده 7 ‏– کارگروه موضوع ماده (1) موظف است راهکارهای لازم برای تنظیم قیمت قند و شکر در دامنه (10+) و ( 0 ‏ا- ) درصد قیمت مطلوب بازار را در چارچوب راهکارهای بازار محور تهیه و به وزارت بازرگانی اعلام نماید. راهکارهای یادشده مبنای اقدامات وزارت یادشده خواهد بود.

ماده 8 ‏– به منظور تأمین به موقع قند و شکر مورد نیاز کشور کارگروه موظف است با توجه به نیاز سالانه به میزان تولید چغندر قند، نیشکر و شکر و ذخایر انباری مقدار نیاز وارداتی کشور را برآورد و اعلام نماید.

تبصره 1 ‏– وزارت بازرگانی موظف است با اولویت استفاده از توانایی و ظرفیت های بخش تعاونی و خصوصی، نسبت به حفظ ذخایر استراتژیک اقدام نماید. ذخیره احتیاطی صورت گرفته صرفاً در چارچوب سیاست های تنظیم بازار استفاده خواهد شد.

تبصره 2 ‏– به منظور افزایش بهره وری و ایجاد ارزش افزوده، واردات شکر مورد نیاز حتی الامکان به صورت شکر خام صورت گیرد.

تبصره 3 ‏– کارگروه موظف است تسهیلات مورد نیاز ذخیره سازی شکر را حسب پیثسنهاد وزارت بازرگانی با هماهنگی مراجع ذی ربط تأمین نماید.

ماده 9 ‏– تسهیلات مورد نیاز برای بازسازی، نوسازی و سرمایه در گردش مورد نیاز کارخانه های قند و شکر اعم از ارزی و ریالی به پیشنهاد کارگروه موضوع ماده (1) تعیین و توسط وزارت صنایع و معادن در چارچوب سیاست ها و تصمیمات این آیین نامه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب شورای پول و اعتبار، تسهیلات اعتباری پیش بینی شده را از طریق بانک های عامل در اختیار کارخانه های معرفی شده قرار می دهد.

تبصره – میزان و زمان استفاده هر یک از کارخانه های قند و شکر از تسهیلات موضوع این ماده در چارچوپ بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط وزارت صنایع و معادن تعیین و توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک های عامل اعلام خواهد شد.

این تصمیم نامه در تاریخ 1389/7/25به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی -‏ معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها