د. خرداد 15ام, 1402

آیین نامه اجرایی مواد (81) و (82) قانون مدیریت خدمات کشوری

‏وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 13 /10 /1388 ‏بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد مواد (81‏) و (82‏) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- و با رعایت جزء «ط» بند (1) تصویبنامه شماره 158795 ‏/ت 38856هـ مورخ 1 /10 /1386 آیین نامه اجرایی مواد یاد شده را به شرح ذیل موافقت نمودند:

آیین نامه اجرایی مواد (81‏) و (82‏) قانون مدیریت خدمات کشوری
مصوب 1388,10,13

‏ماده 1– دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند:

‏‏الف– برنامه راهبردی خود را در چارچوپ تکالیف قانونی تهیه و برنامه های عملیاتی سالانه را با تعیین اهداف کمی در راستای برنامه راهبردی تدوین نمایند.

‏‏ب– نظام ارزیابی عملکرد را با در نظر گرفتن واحدهای استانی، مؤسسات و سازمان های وابسته در سه سطح سازمان، مدیران و کارکنان و بر مبنای شاخص های عمومی و اختصاصی مستقر نمایند.

تبصره– نحوه و فرآیند ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان بر اساس دستورالعملی خواهد بود که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ابلاغ می شود.

‏‏ج– نظام پاسخگویی در مقابل عملکرد را در سطوح سازمان، مدیران و کارکنان مستقر نمایند، به نحوی که کارکنان، مدیران و سازمان در چارچوب تکالیف قانونی و وظایف محول شده پاسخگوی عملکرد خود در مقابل مسئولان مافوق، مراجع ذی صلاح و دیگر ذی نفعان باشند.

‏‏د– نظام جمع آوری داده های عملکرد را در سطوح ستاد، استان ، سازمان ها و مؤسسات وابسته با زمان بندی مشخص به صورت یکپارچه و منسجم مستقر نمایند.

هـ – نظام تحلیل داده های عملکرد را مستقر نمایند، به طوری که تبدیل داده های خام به اطلاعات و دانش به نحوی صورت پذیرد که زمینه به کارگیری دانش حاصل شده در جهت بهبود عملکرد سازمان، مدیران و کارکنان فراهم شود.

‏‏و– ساز و کار استفاده از نتایج ارزیابی عملکرد را به نحوی فراهم نمایند که ضمن رفع نقاط ضعف، موانع و مشکلات موجود، زمینه ارتقای بهره وری و بهبود عملکرد سازمان، مدیران و کارکنان فراهم شود.

‏‏ز– بر اساس فرآیند نظام مدیریت عملکرد نسبت به تدوین گزارش خود ارزیابی در ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی اقدام و میزان تحقق اهداف برنامه و بهره وری را به صورت دوره ای و منظم به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارائه نمایند.

‏‏ح– فرآیند اجرایی نظام مدیریت عملکرد دستگاه را در راستای سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد مستقر در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مکانیزه نمایند به نحوی که امکان ارتباط و نظارت همزمان معاونت با دستگاه و همچنین ستاد دستگاه با واحدهای استانی و مؤسسات وابسته فراهم گردد.

‏تبصره– دفاتر مدیریت عملکرد دستگاه (ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات) که زیر نظر بالاترین مقام دستگاه فعالیت می نمایند، مسئولیت استقرار و اجرای نظام مدیریت عملکرد را به عهده دارند.

‏ماده 2– استانداری ها در چارچوب نظام مدیریت عملکرد و بر اساس دستورالعمل هایی که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ابلاغ می شود، دستگاه های اجرایی استان را ارزیابی و ضمن بهره برداری از نتایج حاصل شده در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها، گزارش مربوط را به بالاترین مقام دستگاه اجرایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارسال نمایند.

‏ماده 3 ‏– معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مکلف است:

‏‏‏الف– محورها و شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی را در دو سطح ملی و استانی به همراه ضریب اهمیت محورها و شاخص ها با همکاری دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی تدوین و حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال برای ارزیابی عملکرد سال آتی به دستگاه های اجرایی و استان ها ابلاغ نماید.

‏‏ب– محورها ، شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد ، ضریب اهمیت ، استاندارد عملکرد و برش های استانی پیشنهاد شده از سوی دستگاههای اجرایی را با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تدوین و حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال برای ارزیابی عملکرد و اختصاص بودجه سال آتی به دستگاه ابلاغ و بر اجرای آنها نظارت نماید.

تبصره – چنانچه تصویب بودجه سالانه بعد از ابلاغ شاخص ها انجام شود، مغایرت های احتمالی به دستگاه ها ابلاغ خواهد شد.

‏‏ج– گزارش ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی را در دو بعد شاخص های عمومی و اختصاصی بررسی و تحلیل و گزارش جامع ارزیابی عملکرد دستگاه ها را پس از تدوین به رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

‏‏د – سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد را با هدف نظارت، پیگیری و گزارش گیری از عملکرد دستگاه های اجرایی، مکانیزه نماید.

هـ – دستور العمل های اجرایی مربوط به نحوه استقرار نظام مدیریت عملکرد (فصل یازدهم) در دستگاه های اجرایی را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه ابلاغ نماید.

‏‏و – براساس شاخص های کیفی و ارزیابی مدیریت عملکرد، نسبت به صدور مجوز تشویق مدیران و کارکنان از محل صرفه جویی بودجه در قالب فوق العاده ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند.

ماده 4– مدیرانی که موفق به تحقق هشتاد درصد از شاخص کیفی و صرفه جویی در منابع شوند، از محل منابع صرفه جویی می توانند فوق العاده بندهای (5‏) و (6) ‏ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری را براساس دستورالعمل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور پرداخت نمایند.

ماده 5– معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور قیمت تمام شده فعالیت ها یا هزینه سرانه هر دستگاه را محاسبه و اعلام خواهد کرد.

این تصمیم نامه در تاریخ 1388/1/9 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها