د. خرداد 15ام, 1402

آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری

‏وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 1388/10/13 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده (63‏) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386‏- و با رعایت جزء (ط) بند (1) تصویب نامه شماره 158795/ت 38856هـ مورخ 1386/10/1 ‏آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون یادشده را به شرح ذیل تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری
مصوب 1388,10,13

ماده ۱ ‏– نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرایی با رعایت اصول و ویژگیهای زیر، حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور طراحی و به دستگاه های اجرایی ابلاغ خواهد شد:

‏الف– هدایت دستگاههای اجرایی جهت کار بست رویکرد راهبردی در آموزش و توانمندسازی سرمایه انسانی.

‏ب– افزایش دانش، مهارت و نگرش معنوی کارمندان متناسب با مشاغل و نقش‌های محوله به آنها.

‏ج– برقراری تعامل با دیگر نظام های منابع انسانی مانند ارتقاء و انتصاب، جبران خدمات، طبقه بندی مشاغل، ارزیابی عملکرد کارمندان.

‏د– افزایش انگیزش درونی کارمندان و مدیران جهت مشارکت فعال‌تر در فرآیند آموزش و ایجاد انگیزه‌های بیرونی برای ترغیب آنان به امر آموزش و توانمندسازی.

هـ- تدوین و کاربست استانداردهای آموزشی از قبیل سرانه سرمایه گذاری و ساعت آموزشی کارمندان و مدیران.

‏و– ارزشیابی اثربخشی برنامه‌ها و فعالیتهای آموزشی و توانمندسازی در سطوح مختلف.

ماده 2 ‏– دستگاههای اجرایی موظفند در چارچوب نظام آموزش کارمندان و بر اساس دستورالعملی که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ابلاغ خواهد نمود، اهداف، راهبردها و برنامه های آموزشی خود را در سه سطح راهبردی، میان مدت (برای دوره های پنج ساله) و کوتاه مدت (برای دوره های یکساله) طراحی، اجرا و نتایج آن را ارزشیابی نمایند.

‏ماده 3 ‏– دستگاههای اجرایی اعتبارات آموزش و توانمندسازی کارمندان خود را بر اساس سرانه ساعت آموزش کارکنان و مدیران که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تعیین خواهد شد، در بودجه سنواتی دستگاه پیش بینی نمایند.

‏ماده 4 ‏– دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت و اعتبار سنجی مراکز و مؤسسات آموزشی و خدمات مشاوره آموزش و نحوه بهره مندی از خدمات آنها، توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تدوین و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۵ – کلیه دوره های آموزشی که با هدف افزایش مهارت و توانمندی کارکنان برگزار می شود به عنوان شرط نظام ارتقاء و انتصاب شغلی محسوب خواهد شد.

‏تبصره– دوره های ضمن خدمت منجر به اخذ مدارک دانشگاهی نخواهد شد.

‏ماده 6– نحوه توزیع بورسهای آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی نمی‌گردد و از طرف مؤسسات بین‌المللی در اختیار دولت قرار می‌گیرد براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ابلاغ خواهد شد.

‏ماده 7 ‏– دستگاههای اجرایی موظفند عملکرد آموزش و توانمندسازی کارمندان و مدیران خود را بر اساس سامانه‌ای که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تهیه می گردد جهت ارزیابی بر سامانه منعکس نمایند.

‏ماده 8 ‏– معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بر عملکرد دستگاههای اجرایی نظارت می نمایند

‏این تصمیم نامه در تاریخ 9 /1 /1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها