د. خرداد 15ام, 1402

آیین نامه اجرایی بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور

بسمه تعالی
‏وزارت نفت – وزارت نیرو – وزارت امور اقتصادی و دارایی
‏معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/10/1388 ‏بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 ‏کل کشور، آیین نامه اجرایی ‏بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 ‏کل کشور
مصوب 1388,10,30

ماده 1– شرکت ملی نفت ایران موظف است در دفاتر قانونی خود، هر ماه پس از محاسبه ارزش نفت خام تولیدی به ترتیب برای میدان های مشترک با کشورهای همسایه و میدان های دریایی معادل هفتاد و شش درصد (76%) و برای سایر میدان ها معادل هشتاد و یک درصد (81%)، پنج درصد (5%) بابت مالیات عملکرد سال 1388 شرکت و هشت درصد (8%) به عنوان سود علی الحساب سهام دولت بابت عملکرد سال یاد شده به عنوان ارقام موضوع جزء «الف» بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 ‏کل کشور و شصت و چهار درصد (64%) ارزش گاز خام طبیعی تولیدی موضوع جزء «ب» بند (7) را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به ترتیب،
حساب های بهای تمام شده نفت خام و گاز خام تولیدی، مالیات عملکرد سال 1388‏و سود سهام دولت را بدهکار کند.

ماده 2– به منظور تأمین نقدینگی لازم برای اجرای طرح های استخراج و تولید نفت و گاز میدان پارس جنوبی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ماهانه معادل سه درصد (3%) ارزش نفت خام تولیدی را بر اساس گزارش عملکرد ماه قبل که توسط وزارت نفت اعلام می شود در پایان هر ماه به صورت علی الحساب از محل وجوه حاصل از صادرات نفت خام به حساب شرکت ملی نفت ایران نزد آن بانک واریز نماید.
‏شرکت ملی نفت ایران موظف است ماهانه یک دوازدهم پانصد میلیون دلار سهم شرکت ملی گاز ایران را از محل مبالغ وصولی ناشی از این ماده به حساب آن شرکت به منظور گازرسانی به شهرها و روستاها واریز نماید تا در اجرای طرح های خطوط اصلی انتقال گاز به مصرف برسد.
‏گزارش عملکرد تولید و ارزش نفت خام سال1388 ‏ که توسط وزارت نفت ارایه می شود، مبنای تسویه نهایی مفاد این ماده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه داری کل کشور خواهد بود.

ماده 3– شرکت ملی نفت ایران موظف است صد در صد (100%) ‏وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مقرر در قرارداد موضوع بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1388‏ کل کشور به حساب های معرفی شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از طرف خزانه داری کل در بانک های خارج از کشور واریز و حساب دولت (خزانه داری کل کشور) را در دفاتر قانونی خود معادل حاصل ضرب ارز واریزی در نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی در روز واریز، بدهکار کند.

ماده 4– خزانه داری کل کشور موظف است در ازای بدهی شرکت ملی نفت ایران بابت تأدیه حقوق دولت موضوع اجزای «الف» و «ب» بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1388‏ کل کشور پس از کسر مبالغ علی الحساب واریزی حاصل از صادرات نفت خام، گواهی اعتباری به نام شرکت ملی نفت ایران صادر کند.

ماده 5‏– در سال1388 ‏نفت خام خوراک پالایشگاه های داخلی بر مبنای نود و چهار درصد (94%) متوسط بهای نفت خام صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و یا شرکت های پالایش نفت فروخته می شود. شرکت ملی نفت ایران در سال 1388‏ هر متر مکعب گاز طبیعی را به میزان هفتاد و پنج درصد (75%) قیمت گاز طبیعی (ششصد و نود (690) ریال به ازای هر متر مکعب) موضوع تصویبنامه شماره 141767/ت43385هـ مورخ 16/7/1388 به شرکت ملی گاز ایران به فروش می رساند.
قیمت گاز طبیعی و سوخت مایع مصرفی نیروگاه ها در سال 1388 ‏به قیمت های آزاد خواهد بود.

تبصره شرکت های عرضه کننده برق و گاز طبیعی به مصرف کنندگان موظفند فقط به ‏منظور اطلاع رسانی، بهای برق و گاز طبیعی مصرفی را در قبوض مشترکان به ترتیب بر مبنای قیمت آزاد برق و قیمت گاز طبیعی مصرفی محاسبه و درج و مبلغ قابل پرداخت را فقط در چارچوپ قوانین و مقررات مربوط به قیمت های مصوب اعمال کنند.

ماده 6– چنانچه شرکت ملی گاز ایران در خصوص تأمین گاز نیرو گاه ها نسبت به توافق قبلی، میزان گاز کمتری را تأمین و تحویل نماید، مابه التفاوت و هزینه سوخت مایع برای جبران آن توسط شرکت ملی گاز ایران تأمین
می شود. تفصیل برنامه توافقی تأمین سوخت نیروگاه ها برای سال 1388مشترکاً توسط وزیران نفت و نیرو تهیه خواهد شد.

تبصره در صورتی که وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران را موظف به کاهش سهمیه نیروگاه ها و اختصاص آن به سایر مصرف کنندگان کند و نیز در موارد اضطراری (فورس ماژور)، مابه التفاوت یاد شده را دولت به روش مندرج در ماده (7) این آیین نامه تأمین می کند.

ماده 7– شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موظف است در مقاطع سه ماهه گزارش خود در مورد میزان تحویل پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخل، به مصرف کنندگان داخلی و مابه التفاوت قیمت آزاد آنها بر مبنای شرح داده شده در جزء «ج» بند (7) ماده واحده قانون بودجه ‏سال 1388 ‏کل کشور با قیمت های مصوب را پس از تأیید سازمان حسابرسی به کارگروهی متشکل از وزیران نفت، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا نمایندگان تام الاختیار آنها که دبیرخانه آن در وزارت نفت خواهد بود، اعلام
نماید.
‏بر اساس مصوبه کارگروه یاد شده، خزانه داری کل کشور معادل مبلغ مابه التفاوت های اعلام ‏شده، گواهی اعتباری به صورت علی الحساب در وجه آن شرکت صادر و نسبت به تسویه حساب موقت ‏اقدام نماید. تسویه حساب نهایی پایان سال پس از تأیید سازمان حسابرسی، و تصویب کارگروه صورت می گیرد.

ماده 8 ‏– حجم فرآورده‏ های مشمول یارانه موضوع ماده (7) این آیین نامه عبارت است از مقدار فرآورده ‏تحویلی پالایشگاه ‏ها به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منهای حجم فرآورده های فروخته شده به قیمت آزاد موضوع بند «ب» ‏ماده (8) این آیین نامه به مصرف کنندگان و همچنین مصرف دستگاه های دولتی (اعلامی توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) و صادرات (اعلامی اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت ) طی دوره با تأیید سازمان حسابرسی.
‏در مورد گاز مایع (LPG) تحویلی اختصاص یافته برای مصارف داخلی در هر ماه، گاز مایع (LPG) دریافتی از پالایشگاه ها و نیز خرید از شرکت های پتروشیمی، ملی گاز ایران و شرکت های تابعه آن است که مبنای محاسبه در این مورد اندازه گیری در محل تحویل شرکت های یاد شده است.

الف – میزان بنزین و نفت گاز تولید داخلی هر پالایشگاه در هر ماه عبارت از کل بنزین و نفت گاز تحولی پالایشگاه به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران پس از کسر میزان بنزین و نفت گاز وارداتی دریافتی پالایشگاه در همان ماه است.
‏مبنای محاسبه در این مورد اندازه گیری در محل پالایشگاه ها بر اساس اسناد تحویلی پالایشگاه ها به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و سایر مصرف کنندگان عمده شرکت یاد شده است. تسویه حساب نهایی پایان سال پس از تأیید سازمان حسابرسی با خزانه داری کل کشور صورت می گیرد.

‏ب – قیمت آزاد فرآورده های نفتی موضوع ماده (7) این آیین نامه بر اساس میانگین وزنی قیمت های وارداتی یا صادراتی حسب مورد و در صورت نبودن قیمت وارداتی یا صادراتی، میانگین ماهانه قیمت صادراتی خلیج فارس در آن ماه خواهد بود که توسط وزارت نفت اعلام می شود.

‏ج – هزینه های انتقال، توزیع، کارمزد فروش، مالیات، عوارض تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده (موضوع .بند (2) تبصره زیر ماده (16) و بندهای (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387 -) برای فرآورده های نفتی به شرح جدول پیوست این آیین نامه که تأیید شده به مهر «پیوست تصویبنامه هیأت وزیران» است، می باشد.

‏د – ارزش فرآورده های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور «موضوع ماده (7) این آیین نامه» هر ماه ‏عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر یک از فرآورده ‏های نفتی (یاد شده در بند «الف» این ماده) در قیمت متناظر هر یک از آنها به شرح مندرج در بندهای «ب» و «ج» این ماده.

هـ – در راستای اجرای تصویبنامه شماره 170368/ت38936هـ مورخ 22/10/1388 در سال 1388‏ قیمت برق، گاز طبیعی و بنزین مصرفی تمام دستگاه های دولتی به قیمت آزاد یاد شده در بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور و این آیین نامه محاسبه می شود.

ماده 9– شرکت های ملی نفت ایران و پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در معاملات بین یکدیگر و با خزانه داری کل کشور موظفند پرداخت های مقرر بر اساس قوانین و مقررات و رویه های قبلی را به صورت ریالی انجام دهند و برای پرداخت های مازاد بر آن، مجاز به واگذاری گواهی اعتباری دریافتی از خزانه هستند.

ماده 10 – براساس قیمت آخر جزء «ج» بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 ‏ کل ‏کشور، برای تسویه حساب بین خزانه داری کل کشور با شرکت های ملی نفت ایران و پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، چنانچه در پایان سال مبالغی از گواهی اعتباری نزد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران باقی مانده باشد، شرکت اخیر می تواند گواهی اعتباری یاد شده را از طریق شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور و بدون گردش ریالی آن در حساب های خزانه ‏تسویه نماید.

ماده 11– در صورتی که در پایان هر سه ماه، شرکت ملی نفت ایران بابت سهم خود ناشی از تولید نفت خام با احتساب گواهی اعتباری دریافتی از دولت (خزانه داری کل کشور) بستانکار شود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل مبلغ بستانکاری شرکت ملی نفت ایران را با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی
(خزانه داری کل کشور) از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت و معادل ریالی آن را به حساب تمرکز وجوه مربوط به نام خزانه نزد آن بانک واریز کند. وجوه متمرکز در حساب یاد شده با درخواست وجه مقامات ذی صلاح شرکت ملی نفت ایران توسط خزانه به حساب های بانکی شرکت یاد شده واریز می شود.

ماده 12– خزانه داری کل کشور موظف است پس از دریافت اطلاعات و مدارک لازم از شرکت ملی نفت ایران ظرف چهل و پنج روز پس از مقاطع سه ماهه طبق مفاد قسمت آخر جزء «هـ» بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 ‏ کل کشور و تا پایان تیرماه 1389 ‏نسبت به تسویه حساب مقداری و مالی با شرکت ملی نفت ایران مبادرت کند.

ماده 13– اضافه دریافتی خزانه داری کل کشور در چارچوپ مقررات بند (7) ماده واحده ‏قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اعلام خزانه از محل موجودی حساب ذخیره ‏ارزی دولت برداشت و ضمن پرداخت به شرکت ملی نفت ایران با آن شرکت تسویه حساب خواهد شد.

ماده 14– پرداخت هر مبلغی توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکت های دولتی تابعه و وابسته (متناسب با سهم شرکت ملی نفت ایران در سرمایه شرکت های یاد شده) که طبق مقررات قانونی وضع می شود جز آنچه در جزء «ل» بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 ‏کل کشور ذکر شده است در بدهکار حساب خزانه داری کل کشور، موضوع اجزای «الف» و «ب» بند (7) ماده واحده قانون یاد شده منظور و بر این اساس با شرکت یاد شده تسویه حساب می شود.

ماده 15– چگونگی تسویه حساب نهایی خزانه داری کل کشور با شرکت های ملی نفت ایران و توانیر پس از اخذ مجوزهای قانونی در خصوص مابه التفاوت گاز و برق مصرفی در قالب آیین نامه جداگانه ای ابلاغ خواهد شد.

ماده 16– رعایت این آیین نامه تا تسویه حساب دولت، موضوع اجزای «الف» و «ب» بند (7) ‏ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور مربوط به حساب های سال1388 ‏، در سال های آینده نیز الزامی است.

محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور

‏جدول موضوع بند ج ماده (8) آیین نامه اجرایی بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1388‏ کل کشور
‏(هزینه های انتقال، توزیع، کارمزد فروش، مالیات و عوارض تکلیفی فرآورده های نفتی در سال 1388‏)
نرخ: ریال / لیتر


نوع فرآورده

مجموع نرخ های انتقال،
توزیع و کارمزد فروش

نرخ مالیات و عوارض
(ارزش افزوده)

بنزین

5/178

8/230

نفت سفید

79/184

25/17

نفت گاز (عمومی)

73/126

25/17

نفت گاز (نیروگاهی)

65/106

04/6

نفت کوره (عمومی)

82/150

85/5

نفت کوره (نیروگاهی)

75/150

87/1

گاز مایع

8/68

96/0

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها