س. فروردین 1ام, 1402

تصویبنامه شماره ابلاغ 38766/17792 مورخ 29 /1 /1389 راجع به آیین نامه مدیریت، حفاظت و بهره برداری از غارهای کشور

بسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
‏سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیأت وزیران در جلسه مورخ 22/1/1389 بنا به پیشنهاد شماره 52400-1 مورخ 3/9/1386 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه مدیریت، حفاظت و بهره برداری از غارهای کشور را به شرح زیر موافقت نمود:

آیین نامه مدیریت، حفاظت و بهره برداری از غارهای کشور
مصوب 1389,01,22

فصل اول – تعاریف

ماده 1– در این آیین نامه، واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست

ب – کارگروه: کارگروه غارشناسی ایران موضوع ماده (3)

پ – غار: حفره ای واقع در سیمای طبیعی زمین که در اثر عوامل طبیعی یا به طور مصنوعی و دست کند ایجاد شده باشد.

‏ت – مناطق کارستی: مناطقی با سنگ های آهکی که در اثر وجود درز و شکاف، شدیداً تحت تأثیر انحلال آب باران و هوازدگی قرار گرفته و جهت تشکیل غار مستعد می باشند.

ث – میراث طبیعی جهانی: موضوع ماده (1) تصویبنامه شماره 26975/ت32915هـ مورخ 4/5/1384.

ج – مناطق چهارگانه: مناطق موضوع بند (الف) ماده (3) حفاظت و بهسازی محیط زیست.

چ – ظرفیت برد گردشگری: میزان بازدیدکنندگان از یک ناحیه که ضمن حداکثر رضایتمندی آنها، حداقل خسارت به منابع طبیعی وارد گردد.

فصل دوم – ارکان و وظایف کارگروه

ماده 2– ترکیب اعضای کارگروه به شرح زیر است:

الف – سازمان حفاظت محیط زیست (رییس کارگروه)

ب – سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

پ – وزارت صنایع و معادن (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)

ت – وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور)

ث – وزارت نیرو

ج – وزارت کشور

چ – وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

ح – وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح (سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح)

خ – سازمان تربیت بدنی

د – نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (سازمان نقشه برداری کشور)

ذ – یک نماینده از تشکل های غیر دولتی ذی ربط به انتخاب رییس کارگروه

تبصره 1– نماینده از تشکل های غیر دولتی ذی ربط به مدت دو سال انتخاب خواهد شد و تجدید انتخاب وی بلامانع می باشد.

تبصره 2– رییس کارگروه در سطح معاون سازمان و نمایندگان دستگاه های عضو حداقل در سطح مدیر کل خواهند بود.

ماده 3– رییس کارگروه، بالاترین مقام مدیریتی کارگروه بوده که مسؤولیت برنامه ریزی، تدوین بودجه، نظارت، ساماندهی و هماهنگی امور کارگروه را عهده دار است.

ماده 4– دبیر کارگروه از کارکنان سازمان است که توسط رییس کارگروه تعیین شده و مسؤولیت اداره امور دبیرخانه، برگزاری جلسات و هماهنگی با اعضا و پیگیری مصوبات کارگروه را بر عهده دارد.

ماده 5– محل دبیرخانه کارگروه در سازمان خواهد بود.

ماده 6– شناسایی، مطالعه و تهیه طرح جامع حفاظت و بهره برداری از غارها، برنامه ریزی و تنظیم دستورالعمل، امور فرهنگی، آموزشی و همکاری های بین المللی در خصوص نحوه حفاظت و
بهره برداری از غارهای کشور و هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بر عهده کارگروه می باشد.

ماده 7– کارگروه در راستای اجرای بهینه وظایف خود، حسب مورد دارای کارگروه های فرعی در
استان ها می باشد. نحوه تشکیل و اداره کارگروه های فرعی و حدود اختیارات آنها، بر طبق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب کارگروه می رسد.

ماده 8– سطح همکاری و نحوه تعامل هر یک از دستگاه های عضو با کارگروه در چارچوب ‏اهداف و وظایف آنها به شرح زیر تعیین می گردد:

الف – سازمان حفاظت محیط زیست

1– انجام وظایف مربوط به دبیرخانه کارگروه

2– تهیه و اجرای طرح های مطالعاتی جهت اکتشاف و معرفی غارهای طبیعی کشور

3– کشف و شناسایی غارهای مشمول میراث طبیعی جهانی و حفاظت از آنها

4– بررسی وضعیت اکو سیستم موجود در غارها و شناسایی پوشش گیاهی و تنوع جانوری مربوط

5– مطالعه و امکان سنجی غارهای واجد ارزش های زیست محیطی خاص به منظور حفاظت و
بهره برداری پایدار

‏ب – سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

1– مطالعه و ارائه طرح های گردشگری در چارچوب ضوابط و مقررات ذی ربط و صدور پروانه گردشگری جهت بازدید از غارهای خارج از مناطق چهارگانه

2– شناسایی و کشف آثار ارزشمند باستانی، فرهنگی و تاریخی موجود در غارها و حفاظت از آنها با رعایت مواد (9) و (10)

‏پ – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

1– همکاری در انجام بررسی های زمین شناسی شامل مطالعات سنگ شناسی، فسیل شناسی، آب شناسی و زمین ساختی در غارها

2– همکاری در راستای بررسی و معرفی مناطق کارستی کشور جهت شناسایی و اکتشاف ‏غارهای جدید

ت – سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

1– همکاری در شناسایی و معرفی غارهای طبیعی واقع در عرصه های تحت مدیریت سازمان مذکور

2– همکاری در تهیه و اجرای طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری در محدوده های واجد غارهای مرطوب و آبی در چارچوب ضوابط کارگروه

3– همکاری در جهت اعمال قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از جنگل ها و مراتع کشور در حریم غارها

ث – وزارت نیرو

1– همکاری در جهت حفاظت و بهره برداری مجاز از منابع آبی موجود در غارها

2– همکاری در تنظیم و اجرای ضوابط مربوط به بهره برداری از آب های زیر زمینی در حریم غارها

‏ج – سازمان تربیت بدنی

1– ارائه خدمات مربوط به غار نوردی و غار پیمایی در جهت شناسایی و اکتشاف غارها

2– برگزاری و هدایت دوره‏های غار نوردی و غار پیمایی در چارچوب ضوابط کارگروه

3– ارائه خدمات امداد و نجات در غارهای کشور و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط

چ – سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

1– همکاری جهت نقشه برداری و مساحی داخل غارها

2– همکاری در تهیه اطلس و نقشه غارهای کشور

‏ح – وزارت کشور

1– حمایت و پشتیبانی لازم جهت افزایش قدرت اجرایی و نظارتی کارگروه در راستای حفاظت و بهره برداری از غارهای کشور

2– همکاری در تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت شناسایی، حفاظت و بهره برداری پایدار از غارهای کشور بنا به پیشنهاد کارگروه های استانی توسط استانداری ها از محل اعتبارات تملک دارایی استانی

خ – وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
‏همکاری در انجام پژوهش ها و تحقیقات علمی پیرامون مباحث مختلف غارشناسی، برگزاری
نشست های علمی و کارشناسی و حمایت از مقالات و پایان نامه های مرتبط با علوم غار شناسی

‏د – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (سازمان نقشه برداری ‏کشور)
‏همکاری در تهیه اطلس و نقشه غارهای کشور

ذ – تشکل غیر دولتی ذی ربط
‏همکاری در زمینه شناسایی، پژوهش، حفاظت و بهره برداری پایدار از غارها

فصل سوم – حفاظت از غارها

ماده 9– مسؤولیت حفاظت از غارهای موجود در مناطق چهارگانه و میراث طبیعی جهانی، بر عهده سازمان بوده و تابع قوانین و ضوابط حاکم بر مناطق یاد شده می باشند.

ماده 10– مسؤولیت حفاظت و نگهداری از غارهای خارج از موضوع ماده (9) در چارچوب ضوابط کارگروه بر عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می باشد که با اولویت استفاده از بخش غیر دولتی صورت خواهد گرفت.

ماده 11– کارگروه موظف است فهرست غارهای واجد ارزش حفاظتی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تهیه و ابلاغ نماید.

ماده 12– کارگروه مکلف است ضوابط مربوط به حریم حفاظتی غارها را با در نظر گرفتن تنوع و
درجه بندی حفاظتی غارها تهیه و به تصویب مراجع ذی ربط برساند.

ماده 13– انجام فعالیت های زیر در محدوده و حریم غارهای موضوع ماده (11) ممنوع می باشد:

الف – ورود اشخاص و اشیاء به داخل غارها بدون هماهنگی با کارگروه های استانی

ب – آسیب رساندن، کندن و خارج نمودن ساختارهای زمین ساختی داخل غار و هر گونه تغییر در سیمای طبیعی غارها و حریم آنها، به استثنای موارد مربوط به پژوهش های علمی و غار نوردی که به تأیید کارگروه خواهد رسید.

پ – تغییر شرایط روشنایی داخل غارها بدون انجام بررسی و تأیید کارگروه، به جهت جلوگیری از بروز آثار سوء بر روی عوامل حیاتی و غیر حیاتی درون غار.

‏ت – هر گونه عملیاتی که منجر به تغییر فون و فلور داخل غارها گردد و یا شرایط زیست ‏موجودات زنده درون غار را بر هم زند.

‏ث – استفاده از سوخت های فسیلی و افروختن آتش به هر منظور در داخل غارها، به استثنای مواردی که به تأیید کارگروه های استانی خواهد رسید.

ج – تخلیه مستقیم و غیر مستقیم هر نوع فاضلاب انسانی و صنعتی و نیز دفن هر گونه پسماند در غارها و حریم آنها.

چ – هر گونه تخلیه مستقیم آب موجود در غارها، به استثنای مواردی که ضرورت آنها به تصویب کارگروه می رسد.

تبصره – ضوابط و دستورالعمل های مربوط به موارد فوق، توسط کارگروه تصویب و ابلاغ خواهد شد.

فصل چهارم – بهره برداری از غارهای موضوع ماده (11)

ماده 14– بهره برداری از غارهای موضوع ماده ‏(11)، جز در موارد زیر ممنوع می باشد:

الف – انجام فعالیت های طبیعت گردی با رعایت موازین زیر:

1– ارائه طرح امکان سنجی و ارزیابی زیست محیطی از سوی متقاضیان بخش دولتی و ‏غیر دولتی جهت بررسی در سازمان

2– اخذ مجوز بهره برداری از دستگاه‏های موضوع مواد (9) و (10)

3– بررسی و اتخاذ تدابیر ایمنی مصوب کارگروه از سوی بهره بردار

4– رعایت دقیق مسیر های بازدید داخل غار که قبلاً توسط کارگروه بررسی و تعیین شده باشد

5– رعایت ظرفیت برد گردشگری در بازدید از غارها

6– رعایت سایر موارد حفاظتی موضوع فصل سوم

ب – انجام فعالیت های زراعی، باغداری و دامداری مجاز در مستثنیات حریم غارهای موضوع ماده (10)

پ – سکونت اشخاص در سکونت گاه های مجاز واقع در حریم غارها

تبصره 1– دستگاه های موضوع مواد (9) و (10) مجاز هستند براساس آیین نامه ای که توسط کارگروه ‏تنظیم می گردد، نسبت به خرید حقوق دامداری های مجاز، کشاورزان، باغداران و سکونت گاه های واقع در حریم غارها اقدام نمایند.

تبصره 2– غارهای جدیدی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی کشف می گردند. توسط دبیرخانه کارگروه ‏با حفظ نام کاشف ثبت خواهند شد.

تبصره 3– در بهره برداری مجاز از غارها، کاشفان مربوط در اولویت می باشند.

ماده 15– سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است صددرصد درآمد حاصل از فعالیت های گردشگری در غارهای تحت حفاظت خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

فصل پنجم – امور حقوقی و مالی

ماده 16– دستگاه های موضوع مواد (9) و (10) موظفند در چارچوب قوانین و مقررات موجود با متخلفان از مقررات این آیین نامه برخورد نمایند و اقدامات حقوقی و قضایی لازم را به عمل آورند.

ماده 17– معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این آیین نامه را همه ساله در ردیف ویژه کارگروه ‏غارشناسی ایران در بودجه سنواتی سازمان پیش بینی نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها