ج. فروردین 11ام, 1402

اصلاح آیین نامه معاملات شرکتهای سهامی آب و فاضلاب روستایی استان

اصلاح آیین نامه معاملات شرکتهای سهامی آب و فاضلاب روستایی استان
مصوب 1389,01,15

هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/1/1389 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 92748/9560هـ/ب مورخ 12/6/1385 موافقت نمود:

آیین نامه معاملات شرکت های سهامی آب و فاضلاب روستایی استان، موضوع تصویبنامه شماره 29111/ت33583هـ مورخ 11/5/1384 به شرح زیر اصلاح می شود:

1– در بند «و» ماده (2‏) عبارت «مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) می تواند مسؤولیت انجام این ارزیابی ها را رسماً به مشاور واجد صلاحیت واگذار نماید که در این صورت این مشاور در حکم کمیته فنی بازرگانی خواهد بود» حذف می شود.

2– در انتهای جزء (1‏) بند «ج» ماده (9‏) عبارت «در روزنامه های کثیرالانتشار» اضافه می شود.

3– در بند «الف» ماده (10) ‏عبارت «با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط» قبل از عبارت «از طریق حراج صورت می پذیرد» اضافه می شود.

4– در تبصره (2) بند «الف» ماده (10) واژه «باید» جایگزین واژه «عنداللزوم» می شود.

5– در تبصره ماده (12‏) عبارت «پس از تأیید هیأت مدیره و تصویب شورای عالی فنی» جایگزین عبارت «تصویب هیأت مدیره» می شود و عبارت «و چنانچه مبلغ حق الزحمه بیش از بیست و پنج برابر نصاب الی آخر» حذف می شود.

6– در بند «ب» ماده (13) عبارت «به اقتضای اهمیت معامله و» حذف و واژه «حداقل» قبل از عبارت «در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار» اضافه می شود.

7 ‏– در تبصره (2) بند «ج» ماده (13) عبارت «و همچنین در مورد برگزاری مزایده بین المللی» حذف می شود.

8 ‏– در ماده (15‏) عبارت «و با مسؤولیت وی» جایگزین عبارت «(و یا نماینده مجاز وی)» می شود.

9– در بند «ج» ماده ‏(17‏) عبارت «و همه پاکت ها را در لفاف مناسب و لاک مهر شده قرار دهند» جایگزین عبارت «و یا آنکه همگی در داخل یک پاکت در بسته و لاک و مهر شده قرار داده و تا موعد مقرر تحویل داده شوند» می شود.

10– در بند «ب» ماده (20‏) واژه «بازرگانی» پس از واژه «فنی» اضافه می شود.

11– در تبصره (2) بند «ب» ماده (20) عبارت «با نظر مدیر عامل (و یا نماینده مجاز وی) حذف
می شود.

12– در تبصره ماده (23‏) عبارت «کمتر از مبلغ تضمین باشد» جایگزین عبارت «بیش از مبلغ ‏سپرده نباشد» می شود.

13– جزء (ب) بند «1» و تبصره بند «2» ماده (25‏) حذف می شود.

14– متن زیر جایگزین بند «4» ماده (26‏) می شود:
‏«4» – خرید خدمات آموزشی و ورزشی و نظایر آن که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح کشور و به تشخیص و مسؤولیت مدیر عامل در چارچوب برنامه آموزشی مصوب شرکت».

15– متن زیر جایگزین بند «5» ماده (26‏) می شود:
‏«5- خرید و طراحی نرم افزارهای صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی که شامل توسعه واحد نگردد، همچنین خرید خدمات فرهنگی و هنری و ورزشی و نظایر آن و صنایع مستظرفه با رعایت موازین اسلامی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح کشور و با تشخیص و مسؤولیت مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره.

16– عبارت «و با رعایت آیین نامه موضوع بند «هـ» ماده (29) قانون برگزاری مناقصات «به انتهای بند «6» ماده (26‏) اضافه می شود.

17– در بند «8» ماده (26) واژه «تعویض» به «تکمیل» و واژه «ویژه» به عبارت «و نظایر آن تغییر می یابند و عبارت «(و یا نماینده مجاز وی)» حذف می شود.

18– در بند «9» ماده (26‏) عبارت «و تأمین تجهیزات و ماشین آلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی که شامل توسعه واحد نگردد «جایگزین عبارت «در واحدهای تولیدی شرکت» و واژه «کشور» جایگزین واژه «شرکت» می شود.

19– در بند «10» ماده (26) واژه «دولت» به «کشور» تغییر می یابد.

20– بندهای «11» و «13» ماده (26‏) حذف می شود.

21– در بند «12» ماده (26) عبارت «خرید سهام و» قبل از وازه «تعهدات» اضافه می گردد.

22– در تبصره (3) ماده (28‏) عبارت «و قوانین و مقررات مربوط» پس از واژه «آیین نامه»اضافه
می گردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها