پ. فروردین 10ام, 1402

آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران

هیئت وزیران درجلسه مورخ 23/12/1388 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور ومعاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور وبه استناد اصل یکصد وسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران رابه شرح زیرموافقت نمود:

آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران
مصوب 1388,12,23با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1– دستگاههای اجرایی مکلفند در فرایند استخدام رسمی و پیمانی ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط به ویژه در مورد برگزاری آزمون و رعایت اصل برابری فرصت ها، تسهیلات لازم را برای کارکنان مشمول این آیین نامه فراهم نمایند.

ماده 2– درصورت انتقال کارمندان رسمی و پیمانی به دستگاه اجرایی دیگر یا واحدهای دیگر همان دستگاه اجرایی، پست سازمانی کارمند از دستگاه اجرایی در سایر شهرها بجز کلان شهرهای مبداء کسر و به سقف پست های سازمانی دستگاه مقصد اضافه می شود. اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان منتقل شده در چارچوب اختیارات هیئت وزیران موضع جابجایی اعتبارات دستگاههای اجرایی با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور از جهت رعایت مقررات به دستگاه مقصد منتقل می شود.

تبصره (الحاقی 31/05/1389)– سایر کارمندان انتقال یافته، ضمن عقد قرارداد با دستگاه اجرایی (مقصد) براساس شرح وظایف محول شده، انجام وظیفه می نمایند و در صورتی که برای این افراد پست سازمانی وجود نداشته باشد، برای آنان پست سازمانی با نام ایجاد می شود. دستگاه ها مکلفند فهرست پست های سازمانی با نام ایجاد شده را برای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارسال نمایند.

ماده 3– هدیه انتقال به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر به کارکنان پرداخت خواهد شد.

ماده 4– درمورد مشمولان این آیین نامه هزینه جابجایی محل خدمت و هزینه سفر به میزان صد درصد علاوه بر هزینه های مورد عمل در مقررات افزایش می یابد.

ماده 5 (اصلاحی 31/05/1389)– کارمندان رسمی و پیمانی انتقال یافته از شمول محدودیت سقف پنجاه درصد اضافه کار موضوع بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاه مقصد معاف می باشند و برای سایر کارکنان انتقال یافته تا سقف یکصد ساعت اضافه کار قابل پرداخت می باشد.

ماده 6– شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با رعایت قوانین و مقررات در سقف امتیاز حق شاغل تسهیلات لازم را برای مشمولان این آیین نامه فراهم نماید.

ماده 7– بانکهای دولتی مکلفند طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اعطای تسهیلات وام بابت ودیعه مسکن،خریدمسکن، تعمیرات مسکن، خرید خودرو و کالای خانگی در حداکثر سقف مقرر در مقررات بدون سپرده گذاری و نوبت گذاری اقدام نمایند.

ماده 8– هدیه ازدواج از محل اعتبارات خدمات رفاهی دستگاه مربوط حسب مورد( دستگاه مبدأ یا مقصد) به میزان یک ماه حقوق و مزایای متعلقه به کارمند منتقل شده پرداخت خواهد شد.

تبصره – پرداخت هدیه موضوع این ماده مانع از پرداخت سایر امتیازات قانونی که توسط دستگاه پرداخت می شود، نخواهد بود.

ماده 9– وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که کارمندانی که دراجرای این آیین نامه انتقال می یابند و همچنین همسر و فرزندان تحت تکفل آنان ، هر دو سال یک بار به صورت رایگان تحت معاینات پزشکی توسط دانشگاه های علوم پزشکی یا مراکز خدمات بهداشتی و درمانی تحت پوشش وزارت یاد شده قرار گیرند.

ماده 10– سازمان تربیت بدنی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط تسهیلات لازم را برای برخورداری کارمندان انتقالی و همسر و فرزندان آنان از امکانات ورزشی تحت پوشش سازمان تربیت بدنی در محل انتقال ، به طور رایگان فراهم نماید.

ماده 11– کارمندانی که به مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا انتقال می یابند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در شرایط مساوی از حداکثر سقف امتیاز مقرر( حسب مدرک تحصیلی) در بند(1) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار خواهند شد.

ماده 12– تمامی دستگاه های اجرایی مکلفند براساس درخواست کارمند با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به پذیرش درخواست آنان مبنی بر انتقال اقدام نمایند.

ماده 13– امتیازات موضوع این آیین نامه با توجه به شاخص جمعیت شهرها، به شرح جدول زیر قابل افزایش خواهد بود:


ردیف

جمعیت شهرها یا بخش ها

میزان دریافت امتیازها

1

تا 000/100

100درصد

2

تا000/200

75درصد

3

تا000/400

65درصد

4

تا000/600

55 درصد

5

تا000/900

45 درصد

6

000/900 به بالا

30 درصد

ماده 14– آن دسته از کارمندان دستگاه های اجرایی که مشمول مستثنیات ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند، منوط به اینکه به یکی از واحدهای تابع یا وابسته به دستگاه متبوع در شهرستانها( بجز کلان شهرها) منتقل شوند، حسب مورد طبق ضوابط مورد عمل و از محل اعتبارات دستگاه متبوع از مزایای این آیین برخوردار خواهند شد.

ماده 15– دستگاه های اجرایی می توانند علاوه بر تسهیلات مقرر دراین آیین نامه و به منظور جلب رضایت کارمندان خود برای انتقال از شهر تهران به سایر شهرهای کشور(به استثنای شهرهای استان تهران و کلان شهرها) تسهیلاتی را با توجه به ظرفیت ها و امکانات موجود و درچارچوب قوانین و مقررات مورد عمل و با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور پیش بینی نمایند.

ماده 16– استانداران مسؤول اجرای این آیین نامه و ساماندهی نیروهای انتقالی می باشندو موظفند با توجه به درخواست داوطلب و نیاز دستگاه های اجرایی در شهرستان ها و بخشها، اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده 17– اعطای تسهیلات مندرج در تصویبنامه شماره 93138/ت37909 هـ مورخ 12/6/1386 واصلاحات بعدی آن در مواردی که دراین آیین نامه پیش بینی نشده باشد، به مشمولان متقاضی انتقال از تهران بلامانع است.

ماده 18– کارکنان قراردادی و عناوین مشابه که با دستگاه های اجرایی قرارداد مستقیم منعقد کرده باشند، می توانند همانند کارکنان رسمی و پیمانی مشابه از تسهیلات این آیین نامه برخوردار شوند.

ماده 19– معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است بار مالی ناشی از اجرای این آیین نامه را در بودجه سالانه دستگاه های اجرایی پیش بینی نماید.

ماده 20– معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظفند گزارش شش ماهه عملکرد دستگاه های اجرایی ملی و استانداران را به رییس جمهور ارائه کنند.

ماده 21– این آیین نامه از تاریخ 1/1/1389 لازم الاجرا است .

محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها