چ. فروردین 9ام, 1402

آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت – مصوب 1386

وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۴۵۶۰۱ /ت۴ ۳۴۵۸هـ مورخ ۲۱ /۷ / ۱۳۸۷ “آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت – مصوب ۱۳۸۶-” را به شرح زیر موافقت نمودند:

آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت – مصوب 1386-

ماده ۱– وزارتخانه های کشور، راه و ترابری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، ارتباطات و فناوری اطلاعات و آموزش و پرورش و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس راهنمایی و رانندگی و سازمان پزشکی قانونی کشور و بیمه مرکزی ایران و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ثبت اطلاعات و آمار عملکردی مربوط در سامانه ثبت اطلاعات تصادفات به صورت بهنگام و ارایه گزارش ارزیابی دستگاه مربوط به کمیسیون ایمنی راهها در قالب شاخص های عملکردی مطابق پیوست شماره (۱) که به مهر “دفتر هیئت دولت” تأیید شده است، اقدام نمایند.

ماده ۲– وزارت راه و ترابری (دبیرخانه کمیسیون ایمنی راهها) موظف است به منظور فراهم شدن بستر سیستم کارآمد ارزیابی عملکرد دستگاههای مؤثر در کاهش حوادث و تلفات سوانح حمل و نقل درون شهری و برون شهری ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه اقدامات زیر را انجام دهد:

الف – ایجاد سامانه اطلاعات جامع مدیریت ایمنی راهها و تلفات سوانح حمل و نقل درون شهری و برون شهری.

ب – فراهم کردن امکان دسترسی متقابل دستگاههای موضوع ماده (۱) به سامانه یاد شده همراه با تعیین سطح دسترسی هر دستگاه.

پ – تعریف شناسه مشترک تصادفات.

ت – جمع بندی و تعیین میزان کاهش آسیب ناشی از تصادفات منجر به خسارت، جرح و فوت نسبت به جمعیت و وسایل نقلیه دارای بیمه از طریق مقایسه با آمار سالهای قبل.

ث – ارایه گزارش سه ماهه ارزیابی عملکرد دستگاههای موضوع ماده (۱) به ستاد مدیریت حمل و نقل وسوخت .

ج – ارایه آمار و اطلاعات مورد نیاز دستگاههای اجرایی، مراکز تحقیقاتی، پژوهشی و دانشگاهها، حسب مورد و براساس درخواست رسمی آنها.

تبصره– دستگاههای موضوع ماده (1) موظفند تا زمان راه اندازی سامانه یاد شده، اطلاعات و آمار مربوط را در قالب ضوابط موضوع پیوست شماره (2) که به مهر “دفتر هیئت دولت” تأیید شده است به صورت ماهانه به ‏دبیرخانه کمیسیون ایمنی راهها ارایه دهند.

ماده ۳– وزارت امور اقتصادی و دارایی بیمه مرکزی ایران موظف است میزان صرفه جویی موضوع ماده (۵) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را بر اساس عملکرد سال قبل از ابلاغ این آیین نامه و طبق فرآیند مندرج در پیوست شماره (۳) که به مهر«دفتر هیئت دولت» تأیید شده است تعیین و به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت اعلام نماید.

ماده ۴ – شرکتهای بیمه گر موظفند حسب اعلام بیمه مرکزی ایران معادل پنجاه (۵۰%) درصد صرفه جویی موضوع ماده (۳) را به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود واریز نمایند.

تبصره – وزارتخانه های کشور و راه و ترابری موظفند اعتبارات موضوع این آیین نامه را برای آموزش و فرهنگ سازی ایمنی تردد، تأمین تجهیزات، کمک به اصلاح فیزیکی نقاط و مقاطع حادثه خیز، بهبود عبور و مرور و کمک به پرداخت هزینه های جاری (با تصویب طرحها و اعتبارات پیشنهادی توسعه شهرداریها در شورای هماهنگی ترافیک استان و از سوی وزارت راه و ترابری و پلیس راهور، در کمیسیون ایمنی راههای وزارت راه و ترابری) به دستگاههای مذکور اختصاص دهند.

ماده ۵– پیگیری اجرای این آیین نامه به عهده وزارت راه و ترابری (کمیسیون ایمنی راهها) و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن به عهده بیمه مرکزی ایران می باشد.

ماده ۶ – وزارت راه و ترابری (کمیسیون ایمنی راهها) موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد دستگاههای ذی ربط را به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ارایه نماید.

این تصمیم نامه در تاریخ ۹ /۱ /۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
رونوشت:دفتر رییس جمهور،دفتر معاون اول رییس جمهور و دفتر هیئت دولت

پیوست ۱
ضوابط ارایه آمار و اطلاعات تصادفات راهها
مصوبه جلسه سیزدهم کمیسیون ایمنی راهها مورخ ۳ /۴ /۱۳۸۵

مقدمه
این ضوابط به منظور انجام هماهنگی لازم در خصوص تهیه و ارایه آمار و اطلاعات تصادفات راههای کشور تهیه و تدوین گردیده است.

الف – تعاریف در نظر گرفته شده در ارایه آمار و اطلاعات:
وسیله نقلیه: کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی که قابلیت شماره گذاری دارند (شامل سبک، سنگین، نیمه سنگین و موتورسیکلت).
تصادف: حادثه ای است که برای یک وسیله نقلیه موتوری متحرک به تنهایی (انحراف، خروج از راه ، واژگونی، سقوط در پرتگاه) و یا بین یک وسیله نقلیه موتوری متحرک با یک عامل دیگر همچون یک یا چند وسیله نقلیه ، عابر، حیوان، اشیاء ثابت بوقوع می پیوندد و منجر به خسارات مالی یا جانی می گردد.

تبصره
۱. تصادف بایستی در جاده یا حریم قانونی جاده اتفاق افتاده باشد.
۲. مواردی که علت بروز حادثه خارج از اراده راننده و سه عامل
: وسیله نقلیه، جاده، انسان باشد مشمول این تعریف نمی گردد. مانند: حوادث ناشی از رانش زمین، ریزش کوه ، ریزش بهمن، سیل، زلزله و انفجار و حریق.
کشته: در جمع آوری اطلاعات ، منظور از کشته افرادی می باشند که بر اثر تصادف فورا یا طی ۳۰ روز بعد از تصادف فوت نمایند.
مجروح: شخصی که در اثر تصادف فوت نشود ولی دچار جراحات سطحی یا شدید یا نقص عضو شود.

تذکر مهم: تعاریف ارایه شده فوق الذکر صرفا به منظور هماهنگ سازی و جمع آوری دقیق آمار و اطلاعات بوده و فارغ از تعاریف بکار رفته در مسایل حقوقی، قضایی و بیمه ای مربوط به تصادفات که تابع مقررات خاص خود هستند، می باشد.

ب – ضوابط هماهنگی دستگاههای مسوول ارایه آمار و اطلاعات
مرجع ارایه آمار تعداد وسایل نقلیه ، تصادفات ، کشته شدگان، مجروحین در ذیل تعیین می گردد. همچنین جزییات مربوط به آمار و اطلاعات مورد نظر در قالب فرمهای شماره ۱ الی ۶ در پیوست ضوابط ارایه گردیده است.

۱. وسایل نقلیه:
دستگاه مسوول: پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا
آمار درخواستی در فرم شماره ۱ مربوط به پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا به شرح ذیل اعلام گردد:
۱. وسایل نقلیه موجود کشور به تفکیک نوع وسیله نقلیه (سالانه)
۲. وسایل نقلیه اضافه شده به ناوگان به تفکیک نوع وسیله نقلیه (سالانه)
۳. وسایل نقلیه اسقاط شده به تفکیک نوع وسیله نقلیه (سالانه)

۲. تعداد تصادفات ( درون شهری و برون شهری، راه روستایی):
دستگاه مسوول: پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا
آمار درخواستی در فرم شماره ۲ مربوط به پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا به شرح ذیل اعلام گردد:
۱. تعداد تصادفات به تفکیک نوع و محل تصادف به لحاظ درون شهری ، برون شهری و راه روستایی
۲. تعداد تصادفات درون شهری، برون شهری و راه روستایی به تفکیک علت تصادف
۳. تعداد تصادفات درون شهری و برون شهری به تفکیک علت تامه
۴. تعداد تصادفات به تفکیک عامل انسانی موثر در تصادف
۵. تعداد تصادفات به تفکیک عامل وسیله نقلیه مقصر
۶. تعداد تصادفات درون شهری و برون شهری به تفکیک نقایص مؤثر معبر در محل تصادف
۷. تعداد تصادفات درون شهری و برون شهری به تفکیک مشخصه محل تصادف
۸. تعداد تصادفات درون شهری و برون شهری به تفکیک جهت معبر
۹. تعداد تصادفات درون شهری ، برون شهری به تفکیک ساعت وقوع تصادف
۱۰. تعداد تصادفات درون شهری ، برون شهری به تفکیک نوع وسیله نقلیه درگیر در تصادف
۱۱. تعداد تصادفات درون شهری، برون شهری به تفکیک نوع وسیله نقلیه مقصر
۱۲. تعداد تصادفات درون شهری ، برون شهری به تفکیک وضعیت آب و هوا
۱۳. تعداد تصادفات برون شهری به تفکیک نوع راه
۱۴. تعداد کشته سر صحنه تصادفات درون شهری و برون شهری به تفکیک نوع راه
۱۵. تعداد تصادفات درون شهری و برون شهری براساس نوع برخورد

۳. کشته شدگان ناشی از تصادفات ( درون شهری و برون شهری ، راه روستایی):
دستگاه مسوول: سازمان پزشکی قانونی کشور
آمار درخواستی در فرم شماره ۳ مربوط به سازمان پزشکی قانونی به شرح ذیل اعلام گردد:
۱. تعداد کشته شدگان ناشی از تصادفات درون شهری ، برون شهری و راه روستایی به تفکیک محل فوت
۲. تعداد کشته شدگان ناشی از تصادفات درون شهری ، برون شهری و راه روستایی به تفکیک وضعیت متوفی
۳. تعداد کشته شدگان ناشی از تصادفات به تفکیک گروه سنی و وضعیت متوفی
۴. تعداد کشته شدگان ناشی از تصادفات به تفکیک محل تصادف و محل فوت
۵. تعداد کشته شدگان ناشی از تصادفات به تفکیک میزان تحصیلات
۶. تعداد کشته شدگان ناشی از تصادفات به علت ضربه به سر به تفکیک وضعیت متوفی
۷. تعداد کشته شدگان ناشی از تصادفات به تفکیک گروه سنی در استانهای مختلف کشور

تبصره آمار کشته شدگان سر صحنه تصادفات توسط پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا نیز به تفکیک استان ارایه گردد.

۴. مجروحین ناشی از تصادفات ( درون شهری و برون شهری، راه روستایی):
دستگاه مسوول : وزارت بهداشت ، درمان و آمزش پزشکی
آمار درخواستی در فرم شماره ۴ مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح ذیل اعلام گردد:
۱. تعداد مجروحین ناشی از تصادفات درون شهری ، برون شهری و راه روستایی به تفکیک وضعیت مصدوم
۲. تعداد مجروحین ناشی از تصادفات راههای روستایی به تفکیک وضعیت مصدوم
۳. تعداد مجروحین ناشی از تصادفات به تفکیک نوع مصدومیت
۴. تعداد مجروحین ناشی از تصادفات به تفکیک گروه سنی و وضعیت مصدوم در کل کشور
۵. تعداد مجروحین ناشی از تصادفات به تفکیک گروه سنی در استانهای مختلف کشور

تبصره ۱: آمار تعداد مجروحین ارجاعی به مراکز قضایی توسط پزشکی قانونی کشور به دستگاه مسوول اعلام می گردد.

تبصره ۲: آمار تعداد مجروحین رسیدگی شده سر صحنه تصادفات توسط اورژانس و هلال احمر به عنوان شاخصهای عملکردی در پوشش خدمات امداد و نجات مجروحین به دستگاه مسوول اعلام می گردد.

۵. ترافیک عبوری روزانه و تعداد سفرهای انجام شده:
دستگاه مسوول : سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
آمار درخواستی در فرم شماره ۵ مربوط به سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای به شرح ذیل اعلام گردد:
۱. متوسط حجم ترافیک عبوری روزانه در شبکه راههای اصلی به تفکیک استان ها و میزان رشد سالیانه
۲. متوسط حجم ترافیک عبوری در شبکه راهها به تفکیک نوع وسیله نقلیه در استان های مختلف
۳. تعداد سفر انجام شده و همچنین تعداد مسافر جابجا شده توسط ناوگان حمل و نقل عمومی در استان های مختلف

تبصره اطلاعات و آمار مربوط به حجم ترافیک عبوری روزانه در محورهای خاص و در دوره های زمانی مورد نظر، همچون ایام نوروز، برحسب نیاز و درخواست هریک از دستگاهها توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ارایه خواهد شد.

۶. طول راههای کشور
دستگاه مسوول
: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
آمار درخواستی در فرم شماره ۶ مربوط به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به شرح ذیل اعلام گردد:
۱. طول راههای موجود کشور به تفکیک استان و نوع راه (سالانه)
۲. طول راههای اضافه شده به شبکه راهها به تفکیک استان و نوع راه (سالانه)

ج – ضوابط مربوط به زمان و دوره های ارایه آمار و اطلاعات:
زمان و دوره های مربوط به ارایه آمار و اطلاعات به شرح ذیل تعیین می گردد.
اطلاعات مورد نظر

دستگاه مسوول

زمان ارایه آمارماهیانه۱سالیانه۲

ایام نوروز۳
(۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین)

وسایل نقلیه


پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا

____


____

تعداد تصادفات

پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا
کشته شدگان

سازمان پزشکی قانونی کشور
مجروحین

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ترافیک عبوری روزانه و تعداد سفرهای انجام شده

سازمان راهداری و حمل ونقل
جاده ای

____طول راههای کشور

سازمان راهداری و حمل ونقل
جاده ای

____


____

ارایه گزارش وضعیت موجود و تحلیل شاخصها

دبیرخانه کمیسیون ایمنی راهها

____


۱ – زمان ارایه آمار ماهیانه حداکثر تا پایان ماه بعد

تذکر پس از راه اندازی سیستم Onlin پزشکی قانونی زمان ارایه آمار حداکثر تا پایان پانزدهم ماه بعد خواهد بود

۲– زمان ارایه آمار سالیانه حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد

۳ – زمان ارایه آمار ایام نوروز حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت ماه همان سال

تبصره ۱: سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با همکاری وزارت کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۵ نسبت به تعیین دقیق مرز محدوده های درون و برون شهری که ملاک عمل تعیین محل تصادفات خواهد بود اقدام نماید.

تبصره ۲: تمامی دستگاهها مکلفند تا اول آبان ماه سال ۱۳۸۵ ، نظام ثبت آمار و اطلاعات خود را با اطلاعات درخواستی تطبیق نموده و اطلاعات درخواستی را از آن تاریخ به صورت مستمر و طی دوره های زمانی بیان شده در بند ج به دبیرخانه کمیسیون ارایه نمایند.

د : ضوابط مربوط به اعلام شاخصهای ایمنی راهها
دستگاه مسوول: دبیرخانه کمیسیون ایمنی راهها
دبیرخانه کمیسیون ایمنی راهها موظف است گزارشی از وضعیت ایمنی راهها، تجزیه و تحلیل و مقایسه با سایر کشورها را بر اساس شاخصهای ذیل اواخر خرداد ماه هر سال تهیه و ارایه نماید.

۱. شاخص تعداد کشته به ۱۰۰ هزار نفر جمعیت: بیانگر میزان آسیب وارده به صورت مرگ به مردم یک کشور از تصادفات رخ داده شده می باشد.

۲. شاخص تعداد کشته به ۱۰ هزار وسیله نقلیه موجود: بیانگر ارتباط تعداد کشته شدگان به میزان تعداد وسایل نقلیه آن کشور می باشد.

۳. شاخص تعداد کشته به ۱۰۰ تصادف: بیانگر میزان شدت تصادفات به وقوع پیوسته در کشور می باشد.

۴. شاخص تعداد کشته به مجموع کشته و مجروح: نشانگر میزان خطری است که کاربران سیستم حمل و نقل را تهدید می کند افزایش مقدار این شاخص می تواند گویای مشکلات و مسایل متعددی باشد از جمله: وسایل نقلیه ناایمن، فقدان تجهیزات ایمنی در وسایل نقلیه و یا عدم استفاده از آنها توسط سرنشینان ، ضعف سیستم امدادرسانی، ضعف خدمات پزشکی پس از رساندن مصدوم به مرکز درمانی.

۵. شاخص تعداد کشته برون شهری استان به طول راههای برون شهری استان: بیانگر میزان حادثه خیزی راههای استان می باشد.

تبصره – شاخص های فوق بر اساس دسترسی به اطلاعات موجود قابل احصاء بوده و ارایه آن در گزارش سالانه دبیرخانه ضروری است. در صورت دستیابی به سایر اطلاعات ، دبیرخانه می تواند جهت اطلاع رسانی شاخص های معتبر دیگری نیز در گزارش ارایه نماید.

فرم شماره۱
ارایه آمار تعداد وسایل نقلیه شماره گذاری شده، مربوط به پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا
زمان تولید آمار – سال:

جدول ۱ -۱ : تعداد کل وسایل نقلیه شماره گذاری شده (از ابتدا تا کنون)


ردیف

نام استان

تعداد وسایل نقلیه شماره گذاری شده

سواری شخصی

تاکسی

مینی بوس

اتوبوس

وانت بار

کامیونت

کامیون

تریلی

موتورسیکلت

تراکتور و وسایل کندرو کشاورزی

آمبولانس

سایر

جمع

جدول ۱ – ۲: تعداد وسایل نقلیه اضافه شده به ناوگان به تفکیک وسیله نقلیه


ردیف

نام استان

تعداد وسایل نقلیه شماره گذاری شده

سواری شخصی

تاکسی

مینی بوس

اتوبوس

وانت بار

کامیونت

کامیون

تریلی

موتورسیکلت

تراکتور و وسایل کندرو کشاورزی

آمبولانس

سایر

جمع

جدول ۱ – ۳: تعداد وسایل نقلیه اسقاط شده به تفکیک وسیله نقلیه


ردیف

نام استان

تعداد وسایل نقلیه شماره گذاری شده

سواری شخصی

تاکسی

مینی بوس

اتوبوس

وانت بار

کامیونت

کامیون

تریلی

موتورسیکلت

تراکتور و وسایل کندرو کشاورزی

آمبولانس

سایر

جمع

فرم شماره ۲
ارایه آمار تعداد تصادفات رانندگی، مربوط به پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا
زمان تولید آمار- سال: ماه:

جدول ۲ – ۱: تعداد تصادفات به تفکیک نوع و محل تصادف


ردیف

نام استان

نوع تصادف

فوتی

جرحی

خسارتی

جمع

درون شهری

برون شهری

راه روستایی

درون شهری

برون شهری

راه روستایی

درون شهری

برون شهری

راه روستایی

جدول ۲ -۲ : تعداد تصادفات به تفکیک علت تصادف (کل کشور)


عوامل مؤثر

محل تصادف

درون شهری

برون شهری

راه روستایی

جمع

انسان

وسیله نقلیه

راه و محیط

جدول ۲ – ۳: تعداد تصادفات به تفکیک علت تامه


علت تامه

درون شهری

برون شهری

سرعت غیرمجاز

سبقت غیرمجاز

عدم توجه به جلو

انحراف و تجاوز به چپ

عدم رعایت فاصله طولی

عدم رعایت حق تقدم عبور

نقض مقررات حمل بار

خطای عابر

نقص فنی وسیله نقلیه

نقص فنی راه

سایر

جدول ۲- ۴ : تعداد تصادفات به تفکیک عامل انسانی مؤثر در تصادف


عامل انسانی

تعداد

خستگی و خواب آلودگی

نقص عضو مؤثر

ضعف ناشی از کهولت سن

استعمال مواد مخدر

مصرف مشروبات الکلی

بی توجهی به مقررات

عجله و شتاب بی مورد

عدم تشخیص سهم عبور سایرین

عدم آشنایی به جاده

تخلف عمدی

سایر حالات

جدول ۲ – ۵ : تعداد تصادفات به تفکیک عامل وسیله نقلیه مقصر


نقایص وسیله نقلیه

تعداد

نقص سیستم روشنایی

نقص سیستم ترمز

نقص سیستم فرمان

صاف بودن لاستیک

فقدان زنجیر چرخ در مواقع ضروری

فقدان برف پاک کن در مواقع ضروری

مهار نکردن محموله به طرز صحیح

نقص دستگاه تعلیق

سایر نقایص

جدول ۲ – ۶ : تعداد تصادفات به تفکیک نقایص مؤثر معبر درمحل تصادف
(تصادفاتی که نقص جاده باعث تصادف بوده است)


نقایص معبر

درون شهری

برون شهری

نقص علائم عمودی

نقص علائم افقی

کم عرض بودن معبر

وجود مانع دست انداز

فقدان شانه خاکی و پارکینگ

اختلاف سطح بین آسفالت و شانه

فقدان حفاظ ایمنی کنار معبر

غیراستاندارد بودن حفاظ کنار معبر

نشست جاده ای

نقص رویه آسفالت

قوس یا زاویه تند

شیب عرضی و طولی غیراستاندارد

نقص روشنایی معبر

لغزندگی سطح جاده

سایر

جدول ۲ – ۷ : تعداد تصادفات به تفکیک مشخصه محل تصادف


مشخصه محل تصادف

درون شهری

برون شهری

عادی

تقاطع

پل

تونل

میدان

سایر

جدول ۲ – ۸ : تعداد تصادفات به تفکیک جهت معبر


جهت معبر

درون شهری

برون شهری

یک طرفه

دو طرفه

دوطرفه غیرمجزا

جدول ۲ – ۹ : تعداد تصادفات درون شهری به تفکیک ساعت وقوع تصادف


ردیف

نام استان

ساعت وقوع تصادف

۴ – ۰

۸ – ۴

۱۲ – ۸

۱۶ – ۱۲

۲۰ – ۱۶

۲۴ – ۲۰

جمع

جدول ۲ – ۱۰ : تعداد تصادفات برون شهری به تفکیک ساعت وقوع تصادف


ردیف

نام استان

ساعت وقوع تصادف

۴ – ۰

۸ – ۴

۱۲ – ۸

۱۶ – ۱۲

۲۰ – ۱۶

۲۴ – ۲۰

جمع

جدول ۲ – ۱۱ : تعداد تصادفات درون شهری به تفکیک نوع وسیله نقلیه درگیر در تصادف


ردیف

نام استان

وسایله نقلیه درگیر در تصادفات

سواری شخصی

تاکسی

مینی بوس

اتوبوس

وانت بار

کامیونت

کامیون

تریلی

موتورسیکلت

تراکتور و وسایل کندرو کشاورزی

آمبولانس

سایر

جمع

جدول ۲ – ۱۲: تعداد تصادفات برون شهری به تفکیک نوع وسیله نقلیه درگیر در تصادف


ردیف

نام استان

وسیله نقلیه درگیر در تصادفات

سواری شخصی

تاکسی

مینی بوس

اتوبوس

وانت بار

کامیونت

کامیون

تریلی

موتورسیکلت

تراکتور و وسایل کندرو کشاورزی

آمبولانس

سایر

جمع

جدول ۲ – ۱۳: تعداد تصادفات درون شهری به تفکیک نوع وسیله نقلیه مقصر


ردیف

نام استان

وسیله مقصر در تصادف

سواری شخصی

تاکسی

مینی بوس

اتوبوس

وانت بار

کامیونت

کامیون

تریلی

موتورسیکلت

تراکتور و وسایل کندرو کشاورزی

آمبولانس

سایر

جمع

جدول ۲ –۱۴ : تعداد تصادفات برون شهری به تفکیک نوع وسیله نقلیه مقصر


ردیف

نام استان

وسیله مقصر در تصادف

سواری شخصی

تاکسی

مینی بوس

اتوبوس

وانت بار

کامیونت

کامیون

تریلی

موتورسیکلت

تراکتور و وسایل کندرو کشاورزی

آمبولانس

سایر

جمع

جدول ۲ –۱۵ : تعداد تصادفات درون شهری به تفکیک وضعیت آب و هوا


ردیف

نام استان

وضعیت هوا

صاف

مه آلود

ریزش برف

ریزش باران

طوفانی

ابری

غبارآلود

جدول ۲ –16 : تعداد تصادفات درون شهری به تفکیک وضعیت آب و هوا


ردیف

نام استان

وضعیت هوا

صاف

مه آلود

ریزش برف

ریزش باران

طوفانی

ابری

غبارآلود

جدول ۲ –۱۷ : تعداد تصادفات برون شهری به تفکیک نوع راه


ردیف

نام استان

نوع راه

جمع

آزاد راه

بزرگراه

اصلی

فرعی

روستایی

جدول ۲ –۱۸ : تعداد کشته سرصحنه تصادفات برون شهری به تفکیک نوع راه


ردیف

نام استان

نوع راه

جمع

آزاد راه

بزرگراه

اصلی

فرعی

روستایی

جدول ۲ –۱۹ : تعداد کشته سرصحنه تصادفات درون شهری به تفکیک نوع راه


ردیف

نام استان

نوع راه

جمع

شریانی درجه ۱

شریانی درجه ۲

محلی

آزاد راه

بزرگراه

اصلی

فرعی

اصلی

فرعی

جدول ۲ –۲۰: تعداد تصادفات درون شهری براساس نوع برخورد


ردیف

نام استان

جلو به جلو

جلو به عقب

جلو به پهلو

پهلو به پهلو

واژگونی

برخورد با شی ثابت

برخورد با عابر

برخورد با موتور سیکلت یا دوچرخه

جدول ۲ –۲1: تعداد تصادفات برون شهری براساس نوع برخورد


ردیف

نام استان

جلو به جلو

جلو به عقب

جلو به پهلو

پهلو به پهلو

واژگونی

برخورد با شی ثابت

برخورد با عابر

برخورد با موتور سیکلت یا دوچرخه

فرم شماره ۳
ارایه آمار تعداد کشته شدگان ناشی از تصادفات رانندگی،‌ مربوط به سازمان پزشکی قانونی کشور
زمان تولید آمار – سال: ماه :

جدول ۳ –۱ : تعداد کشته شدگان ناشی از تصادفات درون شهری به تفکیک محل فوت


ردیف

نام استان

محل فوت

درمحل حادثه

درحین انتقال به بیمارستان

بیمارستان

منزل

جمع

جدول ۳ –۲ : تعداد کشته شدگان ناشی از تصادفات برون شهری(غیر از راههای روستایی) به تفکیک محل فوت


ردیف

نام استان

محل فوت

درمحل حادثه

درحین انتقال به بیمارستان

بیمارستان

منزل

جمع

جدول ۳ –۳ : تعداد کشته شدگان ناشی از تصادفات راههای روستایی به تفکیک محل فوت


ردیف

نام استان

محل فوت

درمحل حادثه

درحین انتقال به بیمارستان

بیمارستان

منزل

جمع

جدول ۳ –۴ : تعداد کشته شدگان ناشی از تصادفات درون شهری به تفکیک وضعیت متوفی


ردیف

نام استان

وضعیت متوفی

راننده

عابر

سرنشین

موتور سوار

سایر

جمع

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

جدول ۳ –۵ : تعداد کشته شدگان ناشی از تصادفات برون شهری (غیراز راههای روستایی) به تفکیک وضعیت متوفی


ردیف

نام استان

وضعیت متوفی

راننده

عابر

سرنشین

موتور سوار

سایر

جمع

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

جدول ۳ –۶ : تعداد کشته شدگان ناشی از تصادفات راههای روستایی به تفکیک وضعیت متوفی


ردیف

نام استان

وضعیت متوفی

راننده

عابر

سرنشین

موتور سوار

سایر

جمع

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

جدول ۳ –۷ : تعداد کشته شدگان ناشی از تصادفات به تفکیک گروه سنی و وضعیت متوفی (کل کشور)


گروه سنی

وضعیت متوفی

راننده

عابر

سرنشین

موتورسوار

سایر

جمع

زیر ۵ سال

۶ – ۱۰سال

۱۱ – ۱۷سال

۱۸ – ۲۴سال

۲۵ – ۲۹سال

۳۰ – ۳۹سال

۴۰ – ۴۹سال

۵۰ – ۵۹سال

بالای ۶۰ سال

جدول ۳ –۸ : تعداد کشته شدگان ناشی از تصادفات به تفکیک محل تصادف و محل فوت (کل کشور)


محل فوت

محل تصادف

درون شهری

برون شهری

راه روستایی

جمع

درمحل حادثه

بیمارستان

درحین انتقال به بیمارستان

منزل

جدول ۳ –۹: تعداد کشته شدگان ناشی از تصادفات به تفکیک میزان تحصیلات


ردیف

نام استان

میزان تحصیلات

بیسواد

ابتدایی

راهنمایی

متوسطه

دانشگاهی

جمع

جدول ۳ –۱۰ : تعداد کشته شدگان ناشی از تصادفات به علت ضربه به سر به تفکیک وضعیت متوفی


ردیف

نام استان

میزان تحصیلات

راننده

عابر

سرنشین

موتورسوار

سایر

جمع

جدول ۳ –۱۱ : تعداد کشته شدگان ناشی از تصادفات به تفکیک گروه سنی در استانهای مختلف کشور


ردیف

استان

گروه سنی

زیر ۵ سال

۶ – ۱۰ سال

۱۱ – ۱۷ سال

۱۸ – ۲۴ سال

۲۵ – ۲۹ سال

۳۰ – ۳۹ سال

۴۰ – ۴۹ سال

۵۰ – ۵۹ سال

بالای ۶۰ سال

جمع

فرم شماره ۴
ارایه آمار ماهیانه تعداد مجروحین ناشی از تصادفات رانندگی، مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی۱
زمان تولید آمار- سال : ماه:

جدول ۴-۱ : تعداد مجروحین ناشی از تصادفات درون شهری به تفکیک وضعیت مصدوم


ردیف

نام استان

وضعیت مصدوم

راننده

عابر

سرنشین

موتور سوار

سایر

جمع

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

۱ – لازم به ذکر است کلیه اطلاعات فوق الذکر براساس استان محل تصادف ثبت و ارایه گردد (نه استان محل درمان).

جدول ۴-۲ : تعداد مجروحین ناشی از تصادفات برون شهری (غیر از راههای روستایی) به تفکیک وضعیت مصدوم


ردیف

نام استان

وضعیت مصدوم

راننده

عابر

سرنشین

موتور سوار

سایر

جمع

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

جدول ۴-۳ : تعداد مجروحین ناشی از تصادفات راههای روستایی به تفکیک وضعیت مصدوم


ردیف

نام استان

وضعیت مصدوم

راننده

عابر

سرنشین

موتور سوار

سایر

جمع

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

جدول ۴-۴ : تعداد مجروحین ناشی از تصادفات به تفکیک نوع مصدومیت (کل کشور)


نوع مصدومیت

وضعیت مصدوم

راننده

عابر

سرنشین

موتورسوار

سایر

جمع

جراحت سطحی

جراحت شدید

نقص عضو

جدول ۴ – ۵ : تعداد مجروحین ناشی از تصادفات به تفکیک گروه سنی و وضعیت مصدوم در کل کشور


گروه سنی

وضعیت مصدوم

راننده

عابر

سرنشین

موتورسوار

سایر

جمع

زیر ۵ سال

۶ – ۱۰سال

۱۱ – ۱۷سال

۱۸ – ۲۴سال

۲۵ – ۲۹سال

۳۰ – ۳۹سال

۴۰ – ۴۹سال

۵۰ – ۵۹سال

بالای ۶۰ سال

جدول ۴ – ۶ : تعداد مجروحین ناشی از تصادفات به تفکیک گروه سنی در استانهای مختلف کشور


ردیف

استان

گروه سنی

زیر ۵ سال

۶ – ۱۰ سال

۱۱ – ۱۷ سال

۱۸ – ۲۴ سال

۲۵ – ۲۹ سال

۳۰ – ۳۹ سال

۴۰ – ۴۹ سال

۵۰ – ۵۹ سال

بالای ۶۰ سال

جمع

فرم شماره ۵
ارایه آمار ترافیک عبوری روزانه و تعداد سفرهای انجام شده، مربوط به سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای
زمان تولید آمار- سال: ماه:

جدول ۵-۱ : متوسط حجم ترافیک عبوری به تفکیک استان


ردیف

نام استان

متوسط حجم ترافیک عبوری روزانه

رشد سالانه

جدول ۵-۲ : متوسط حجم ترافیک عبوری برحسب وسیله نقلیه


ردیف

نام استان

نوع وسیله نقلیه

سواری و وانت

اتوبوس

کامیون دومحور سبک و مینی بوس

کامیون دو و سه محور

کامیون سه محور به بالا

جمع

جدول ۵-۳: تعداد سفر انجام شده و همچنین تعداد مسافر جابجا شده توسط ناوگان حمل ونقل عمومی در استانهای مختلف


ردیف

استان

درون استانی

برون استانی

جمع کل

اتوبوس

مینی بوس

سواری

جمع

اتوبوس

مینی بوس

سواری

جمع

سفر

مسافر

سفر

مسافر

سفر

مسافر

سفر

مسافر

سفر

مسافر

سفر

مسافر

سفر

مسافر

سفر

مسافر

سفر

مسافر

فرم شماره ۶
ارایه آمار طول راههای کشور، مربوط به سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای
زمان تولید آمار- سال :

جدول ۶-۱ : مجموع طول راههای تحت بهره برداری (کیلومتر)


ردیف

نام استان

نوع راه

جمع

آزاد راه

بزرگراه

اصلی

فرعی

روستایی

جدول ۶-۲ : مجموع طول راههای اضافه شده (کیلومتر)


ردیف

نام استان

نوع راه

جمع

آزاد راه

بزرگراه

اصلی

فرعی

روستایی

پیوست ۲
مجموعه شاخصهای اصلی عملکردی
جهت بهبود ایمنی راهها به صورت پایدار
مصوبه جلسه بیست و دوم کمیسیون ایمنی راهها مورخ ۱۲ /3 / ۱۳۸۶

مقدمه
بهبود ایمنی راهها مستلزم انجام فعالیتهای مستمر، یکپارچه و سیستماتیک در زمینه های مختلف همچون مدیریت و هماهنگی ایمنی، سیستم مناسب جمع آوری ، پردازش و ارایه آمار و اطلاعات تصادفات ، طراحی و ساخت راههای ایمن، بهبود و رفع نقاط حادثه خیز، تبلیغات و آموزشهای مؤثر ایمنی، استاندارد ایمنی وسایل نقلیه، وضع مقررات و قوانین ترافیکی و اعمال آنها، عملیات نجات و فوریتهای پزشکی و …. می باشد که تعیین وضعیت هر یک از آنها دارای شاخصهای مختلف و متعددی می باشد.
مطابق توصیه مراجع بین المللی، تعیین شاخصهای عمده و اصلی که حصول آنها شرط لازم برای دستیابی به بهبود مستمر و پایدار وضعیت ایمنی راهها باشد، ضروری دانسته شده است.
در فرایند بهبود ایمنی راهها، ارتقاء وضعیت شاخصهای اصلی عملکردی تعیین شده مهم بوده و نهایتا منجر به بهبود پایدار ایمنی راهها خواهد شد. با بهبود نسبی شاخصهای تعیین شده حتی اگر در برخی سالها بنابر ماهیت سینوسی تعداد تصادفات و تلفات رانندگی، رشدی مشاهد شود، زحمات و فعالیتهای انجام شده به یکباره از دست رفته تلقی نگردیده و زیر سؤال نخواهد رفت. در همین حال بهبود ایمنی راهها به صورت پایدار بدون بهبود وضعیت شاخصهای اصلی تعیین شده ذیل عملا انتظاری بیهوده خواهد بود.
لازم به ذکر است که:
۱- این شاخصها ، شاخصهای اصلی بهبود ایمنی راهها بوده و ناقض اهمیت شاخصهای فرعی و عملکردی مورد استفاده دستگاهها نمی باشد.
۲- برخی از شاخصهای تعیین شده جدید بوده و تهیه و ارایه آنها مستلزم اهتمام دستگاهها در بررسی آماری و گردآوری اطلاعات مورد نیاز در این زمینه خواهد بود.
۳- مجموعه این شاخصها بر مبنای گزارشات سه ماهه دستگاهها که به دبیرخانه کمیسیون ایمنی راهها ارسال می گردد، مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت نیاز با درخواست دستگاهها تغییرات لازم توسط آن دبیرخانه صورت خواهد پذیرفت.

مجموعه شاخصهای اصلی عملکردی جهت بهبود ایمنی راهها به صورت پایدار


دستگاه

شاخص

واحد
پلیس راهنمایی و رانندگی

درصد استفاده از کمربند ایمنی در مناطق

درون شهری

بزرگراه

%

خیابان

%

برون شهری

آزادراه

%

بزرگراه

%

راه اصلی

%

راه فرعی

%

درصد استفاده از کلاه ایمنی در مناطق

درون شهری

بزرگراه

%

خیابان

%

برون شهری

آزادراه

%

بزرگراه

%

راه اصلی

%

راه فرعی

%

درصد رانندگان با سرعت بالاتر از حد مجاز در مناطق

درون شهری

%

برون شهری

%

درصد پوشش عملیاتی استاندارد پلیس در انواع راههای کشور

آزاد راه

%

راه اصلی و راه فرعی

%

تعداد گشت فعال به ازای یکصد کیلومتر از کل راههای موجود کشور

آزادراه

عدد

بزرگراه

عدد

راه اصلی

عدد

راه فرعی

عدد

میزان تخلف از سرعت غیر مجاز

%

متوسط زمان رسیدن به سر صحنه تصادف

درون شهری

دقیقه

برون شهری

دقیقه

درصد رانندگانی که به صورت تصادفی تست مواد مخدر یا الکل آنها مثبت بوده است

%وزارت صنایع و معادن

درصد تولید خودروهای استاندارد به لحاظ تأمین استانداردهای ایمنی برخورد

%

درصد استفاده از ترمز ABS در وسایل نقلیه تولیدی

%

درصد استفاده از کیسه هوا در وسایل نقلیه تولیدی

%

درصد وسایل نقلیه تولیدی مجهز به تجهیزات ایمنی شامل (مثلث خطر،مخروط ایمنی، کپسول اطفاء حریق و …..)

%


وزارت راه و ترابری

تعداد نقاط حادثه خیز حذف شده

عدد

درصد راههای آسفالته همسنگ به طول راههای همسنگ کشور

%

نسبت طول راههای آسفالته به ده هزار وسیله نقلیه

کیلومتر به وسیله نقلیه

سهم طول آزاد راه و بزرگراه کشور به طول راههای آسفالته

%

میزان تخصیص هزینه در ساخت راهها به تولید ناخالص ملی

%

میزان هزینه اقدامات نگهداری و ایمن سازی راهها به کل هزینه ساخت راهها

%

تراکم راههای اصلی همسنگ به جمعیت و وسعت کشور0،5 L/((p*A)8

عدد

درصد پوشش مناسب آزاد راهها و بزرگراههای کشور به دوربینهای کنترل سرعت

%

متوسط سالانه سرانه آموزش عمومی رانندگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر

ساعت
جمعیت هلال احمر

درصد طول راههایی که توسط نیروهای نجات پوشش داده شده است.

آزاد راه

%

بزرگراه

%

راه اصلی

%

راه فرعی

%

تعداد پایگاه به ازای هر یکصد کیلومتر راه اصلی

عدد

زمان رسیدن به صحنه تصادف

دقیقه

تعداد تجهیزات نجات (ست نجات) به میزان طول راههای کشور

ست نجات به کیلومتر

تعداد خودرو نجات به میزان یکصد کیلومتر طول راههای کشور

عدد

نسبت فراگیران آموزش دیده کمکهای اولیه

%

درصد فراگیران آموزش دیده نجات از مجموع گروههای هدف

%

تعداد خودروهای ویژه نجات به جمعیت تحت پوشش

عدد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

درصد طول راههایی که توسط نیروهای فوریتهای پزشکی پوشش عملیاتی استاندارد داده شده است

آزاد راه

%

بزرگراه

%

راه اصلی

%

راه فرعی

%

تعداد پایگاه به ازاء یکصد کیلومتر راه اصلی

عدد

متوسط زمان رسیدن به سر صحنه تصادف

درون شهری

دقیقه

برون شهری

دقیقه

زمان متوسط رسیدن به مراکز مجهز تروما رای رسیدگی به جراحات شدید

دقیقه

درصد پوشش عملیات رسیدگی و حمل مصدومین تصادفات جاده ای کشور

%

درصد متوفیان حوادث ترافیکی حین انتقال به مراکز درمانی به تعداد کل متوفیان و مجروحین حوادث ترافیکی

%

تعداد آمبولانس به یکصد هزار نفر جمعیت

عدد

درصد فراگیران دوره کمکهای اولیه از مجموع گروههای هدف

%

درصد فراگیران دوره امدادگری اورژانس First Responder از مجموع نیروهای امدادی

%


وزارت آموزش و پرورش

متوسط سرانه سالانه ساعت مورد آموزش قرار گرفتن کودکان در مهد کودک ها در زمینه ایمنی راهها

ساعت

متوسط سرانه سالانه ساعت مورد آموزش قرار گرفتن دانش آموزان ابتدایی در زمینه ایمنی راهها (سر فصلهای درسی + فوق برنامه)

ساعت

متوسط سرانه سالانه ساعت مورد آموزش قرار گرفتن دانش آموزان راهنمایی در زمینه ایمنی راهها (سر فصلهای درسی + فوق برنامه)

ساعت

متوسط سرانه سالانه ساعت مورد آموزش قرار گرفتن دانش آموزش دبیرستان در زمینه سر فصلهای درسی + فوق برنامه)

ساعت

متوسط سرانه سالانه ساعت مورد آموزش قرار گرفتن معلمان در زمینه ایمنی راهها

ساعت

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

درصد شبکه تحت پوشش تلفن موبایل از کل راههای اصلی

%

درصد شبکه تحت پوشش تلفن موبایل از کل راههای فرعی و روستایی

%

درصد راههای اصلی مجهز به فیبر نوری (آماده برای هوشمند سازی)

%

سازمان صدا و سیما

میزان ساعات سالانه برنامه های رادیویی (صدا) مربوط به ایمنی راهها

ساعت

میزان ساعات سالانه برنامه های تلویزیونی (سیما) مربوط به ایمنی راهها

ساعت

وزارت کشور

درصد بودجه اقدامات ایمن سازی راههای شهری به کل هزینه های حمل و نقل شهری

%

درصد بودجه عمرانی صرف شده جهت ایجاد و نگهداری سیستمهای حمل و نقل عمومی

%

درصد پوشش راههای شریانی درون شهری به دوربینهای کنترل و اعمال مقررات ترافیکی

%

بیمه

میزان سرمایه گذاری انجام شده برای ایمنی و کاهش تصادفات رانندگی به کل خسارات شخص ثالث و بدنه

%

میزان تخفیفهای تشویقی برای کاهش تصادفات

%

سایر مواد

متوسط عمر ناوگان

باری

عدد

عمومی مسافربری

عدد

سواری شخصی

عدد

به منظور تکمیل جداول فوق و تدوین سامانه بهنگام ثبت اطلاعات تصادفات هریک از دستگاه های موثر موظفند به ازای هر تصادف اطلاعات زیر را ثبت کنند:

۱– وزارت راه و ترابری موظف است نسبت به انجام تکالیف زیر اقدام کند:

الف ) اطلاعاتی جامع شبکه معابر برون شهری را ایجاد و نسبت به روز نمودن آن اقدام کند.

ب ) ضمن آماده سازی بسترهای مورد نیاز، اطلاعات تردد در شبکه راهها، آمار تردد وسایل نقلیه عمومی (مسافری و باری) و آمارعملکرد رانندگان ناوگان عمومی کشور را ثبت و جمع آوری نماید.

ج ) با انجام مداوم برنامه های بازدید ایمنی راه، وضعیت ایمنی شبکه راهها و مشکلات آنها را دایما پایش و ثبت کند.

تذکر- به منظور هماهنگی در ثبت اطلاعات حوادث توسط سازمانها و نهادهای درگیر و تدوین پایگاه جامع اطلاعات تصادفات کشور، برای هر تصادف بر اساس موقعیت محل تصادف و تاریخ وقوع، یک شناسه تصادف توسط پلیس راهنمایی و رانندگی در نظر گرفته می شود و تمام سازمانهای ذیربط ملزم به ارایه گزارش و اطلاعات تصادف بر اساس این شناسه می باشند.

د ) ارایه گزارش آماری ماهانه ( درقالب جداول مربوطه فرم های ثبت اطلاعات تصادفات تعیین شده توسط کمیسیون ) و بهنگام سازی (پس از راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات تصادفات ) اقدامات انجام شده در راستای تحقق وظایف محوله و گزارشهای مورد اشاره در بندهای فوق به کمیسیون

۲– پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا موظف است نسبت به انجام تکالیف زیر اقدام کند:

الف ) با عنایت به اینکه فرماندهی صحنه تصادفات بر عهده پلیس راهنمایی و رانندگی می باشد ، دوره های آموزشی برای فرماندهی صحیح به مسئولان مربوطه خود را به مورد اجرا گذارد.

ب ) نسبت به آموزش و تجهیز کارشناسان صحنه تصادفات به ابزارهای نوین مورد نیاز برای ثبت دقیق اطلاعات حوادث رانندگی ( مانند GPS دستگاههای موقعیت یاب با فاصله یابهای چند منظوره لیزری و نظایر آن) اقدام کند.

ج ) نسبت به آموزش کارشناسان صحنه تصادفات به نحوه ثبت اطلاعات و همچنین توجیه و تبیین اهمیت جمع آوری کامل و دقیق اطلاعات در محل حادثه توسط ایشان اقدام کند.

د ) آمار تعداد تصادفات برون شهری براساس استان، محور، موقعیت دقیق ( با دقت در حد ۱۰متر) و درون شهری بر اساس استان ، شهر، موقعیت دقیق ( با دقت در حد ۱۰متر) با ذکر تاریخ وقوع و زمان آن ، وضعیت آب و هوایی در زمان وقوع ، اولین واحد عملیاتی حاضر در میدان و نحوه اطلاع از وقوع حادثه را ثبت و جمع آوری کند.

ه ) به منظور ایجاد هماهنگی در ثبت اطلاعات حوادث توسط سازمانها و نهادهای درگیر و تدوین پایگاه جامع اطلاعات تصادفات کشور، برای هر تصادف براساس موقعیت محل تصادف و تاریخ وقوع، یک شناسه در نظر گیرد تا تمام سازمانهای ذیربط ملزم به ارایه گزارش و اطلاعات تصادف بر اساس این شناسه باشند. این شناسه در محل حادثه توسط کارشناس یا افسر حاضر در صحنه تعیین شده و به تمام ارگانهای ذیربط اعلام می شود.

و ) نوع تصادفات را بر اساس نحوه برخورد شامل: با وسیله (یا وسایل) نقلیه دیگر(باذکر نحوه برخورد)، با عابر پیاده ، با حیوانات ، با اشیاء ثابت، با اشیاء متحرک ، خروج از راه ، واژگونی، آتش سوزی، پرت شدن سرنشین و ….در گزارش خود ثبت، جمع آوری و ارایه کند.

ز ) علل وقوع تصادف را اعم از علل اولیه، واسط و عامل اصلی یا تامه تعیین و ثبت کند.

ح ) نوع و شدت صدمات وارد بر وسایل نقلیه درگیر در تصادف را ثبت و ارایه کند.

ط ) آمار مصدومان و قربانیان حوادث رانندگی در صحنه حادثه را به تفکیک برون شهری و درون شهری براساس شناسه تصادف ثبت و جمع آوری کند.

ی ) نسبت به ثبت وضعیت هوشیاری رانندگان ناوگان عمومی درگیر در تصادف (اعم از مقصر یا غیر مقصر) از لحاظ مصرف مواد مخدر، روانگردان، مشروبات الکلی و … اقدام کند.

ک ) مشخصات رانندگان (گواهینامه) و وسایل نقلیه (پلاک) درگیر در تصادف را ثبت کند.

ل ) مشخصات و اطلاعات رانندگان ناوگان عمومی (شامل اتوبوس، مینی بوس، کامیون، مسافربرهای کرایه ای و …) که در عملیات امداد رسانی مشارکت موثر داشته اند ثبت کند.

م ) ارایه گزارش آماری ماهانه (در قالب جداول مربوطه ثبت اطلاعات تصادفات تعیین شده توسط کمیسیون) و بهنگام سازی (پس از راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات تصادفات) اقدامات انجام شده در راستای تحقق وظایف محوله و گزارشهای مورد اشاره در بندهای فوق به کمیسیون

۳– وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به انجام تکالیف زیر اقدام کند:

الف ) نسبت به ثبت و جمع آوری آمار تعداد مصدومان حوادث رانندگی که خدمات فوریت پزشکی برای آنها انجام می دهد بر اساس شناسه تصادف اقدام کند.

ب ) نسبت به ثبت آمار تفکیکی حمل اجساد تصادفات رانندگی و مصدومانی که در راه انتقال به مراکز درمانی جان خود را از دست می دهند بر اساس شناسه تصادف اقدام کند.

ج ) مدت زمان عکس العمل به حادثه را بر حسب : زمان وقوع تا اعلام به پایگاه امداد، زمان اعزام تا رسیدن به محل حادثه، مدت زمان رسیدگی در محل حادثه و مدت زمان انتقال از محل حادثه به مرکز درمانی و مدت زمان بازگشت از مرکز درمانی به پایگاه، به تفکیک (براساس شناسه تصادف) ثبت کند.

د ) نسبت به ثبت مسافتهای میان پایگاه تا محل حادثه، مرکز درمانی و بازگشت به پایگاه ( از طریق ثبت عدد کیلومتر شمار آمبولانس ها در هر یک از مراحل : اعزام به حادثه، رسیدن به محل حادثه، رسیدن به مرکز درمانی و بازگشت به پایگاه) براساس شناسه تصادف اقدام کند.

ه ) تدوین گزارش عملکرد فوریت های پزشکی را بر اساس شاخص های ذکرشده در دستورالعمل فوریت های پزشکی

تذکر راهکارهای عملیاتی که از تحلیل عملکرد تیم فوریت های پزشکی در رسیدگی به حادثه و مصدومان(شامل کنترل علایم حیاتی، داروهای استفاده شده و …) بدست می آید را تدوین کند.

و ) ثبت و گزارش نوع و شدت صدمات وارده به مصدومان حادثه را بر اساس شناسه تصادف

ز ) آمار مصدومان و تلفات حوادث رانندگی ثبت شده در مراکز درمانی و بیمارستانی را بر اساس دستورالعملهای مرتبط با ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه ثبت و جمع آوری نماید.

ح ) ارایه گزارش آماری ماهانه (درقالب جداول مربوطه تعیین شده توسط کمیسیون) و بهنگام سازی (پس از راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات تصادفات) اقدامات انجام شده در راستای تحقق وظایف محوله و گزارشهای مورد اشاره در بندهای فوق به کمیسیون

۴– سازمان پزشکی قانونی کشورموظف است نسبت به انجام تکالیف زیر اقدام کند:

الف ) آمار تعداد متوفیان حوادث رانندگی را به تفکیک درون شهری و برون شهری براساس شناسه تصادف و تاریخ فوت ثبت و ارایه کند.

ب ) نوع صدمه اصلی منجر به فوت را براساس شناسه تصادف تعیین و ارایه کند.

ج ) ارایه گزارش آماری ماهانه (در قالب جداول مربوطه تعیین شده توسط کمیسیون) و بهنگام سازی (پس از راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات تصادفات) اقدامات انجام شده در راستای تحقق وظایف محوله و گزارشهای مورد اشاره در بندهای فوق به کمیسیون

۵– سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر موظف است نسبت به انجام تکالیف زیر اقدام کند:

الف ) گزارش اقدامات انجام شده در خصوص خدمات اطفاء حریق، امداد، نجات و رهاسازی صورت گرفته توسط آن سازمان در حوادث رانندگی، با کد بندی مجموعه اقدامات و متوسط زمان عکس العمل به حادثه (برحسب زمان وقوع تا اعلام به پایگاه امداد، زمان اعزام تا رسیدن به محل حادثه، مدت زمان رسیدگی در محل حادثه و مدت زمان بازگشت به پایگاه) ثبت و جمع آوری کند.

ب ) در صورت مشارکت در ارایه خدمات فوریت پزشکی، وظایف ذکر شده در بند های «الف»، «ج» و «د» برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مندرج در بند ۳) را انجام دهد.

ج ) ارایه گزارش آماری ماهانه (در قالب جداول مربوطه تعیین شده توسط کمیسیون) و بهنگام سازی (پس از راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات تصادفات) اقدامات انجام شده در راستای تحقق وظایف محوله و گزارشهای مورد اشاره در بند های فوق به کمیسیون

۶– وزارت کشور موظف است نسبت به انجام تکالیف زیر اقدام کند:

الف ) سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، براساس موقعیت و محل وقوع تصادفات جرحی و فوتی (با تاکید بر کاربران آسیب پذیر مانند موتورسواران و عابران پیاده)، ویژگیهای فیزیکی و هندسی نقطه تصادف و تسهیلات ایمنی موجود و مورد نیاز را بررسی و تعیین کند.

تذکر – اجرای این بند و ارایه راهکارها بر اساس دستورالعمل بهبود تردد در معابر شهری و حومه (موضوع ماده 4 آیین نامه اجرایی قانونی) صورت گیرد.

ب ) با همکاری ستاد هماهنگی و امور ایمنی آتش نشانی و خدمات ایمنی، گزارش اقدامات انجام شده در خصوص خدمات امداد، نجات و رهاسازی صورت گرفته در محدوده شهرها و مبادی ورودی، توسط آن سازمانها را با کدبندی مجموعه اقدامات و متوسط زمان عکس العمل به حادثه براساس شناسه تصادف ثبت و ارایه کند.

ج ) ضمن آماده سازی بسترهای لازم، اطلاعات تردد در شبکه معابر شهری را ثبت و جمع آوری نماید.

د ) ارایه گزارش آماری ماهانه (در قالب جداول مربوطه تعیین شده توسط کمیسیون) و بهنگام سازی (پس از راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات تصادفات) اقدامات انجام شده در راستای تحقق وظایف محوله و گزارشهای مورد اشاره در بندهای فوق به کمیسیون

۷– دبیرخانه کمیسیون موظف است به انجام تکالیف زیر و جمع بندی گزارشات آماری بصورت ماهانه اقدام کند:

الف) با اخذ اطلاعات تصادفات از تمامی مراجع ذیربط و انطباق آنها از طریق شناسه کد تصادفات نسبت تشکیل پایگاه جامع اطلاعات تصادفات کشور اقدام کند.

ب ) براساس نتایج و خروجی های پایگاه اطلاعاتی بند قبل نسبت به جمع بندی و نیز ارایه گزارش ارزیابی عملکرد دستگاههای موثر در زمینه اقدامات ایمن سازی و امدادرسانی در حوادث رانندگی اقدام و نتیجه را هر شش ماه یکبار به ستاد ارایه کند.

پیوست 3
نحوه محاسبه صرفه جویی حاصل از عدم پرداخت
خسارات بیمه شخص ثالث و بدنه
محاسبه صرفه جویی حاصل از عدم پرداخت خسارات بیمه شخص ثالث و بدنه در هر سال بر اساس جداول 1 الی 5 صورت می گیرد:

جدول ۱ – برآورد تعداد آسیبهای ناشی از حوادث ترافیکی براساس شاخص جمعیت ۱ و۲


ردیف

نسبت نوع آسیب
به یکصد هزار نفر جمعیت

پنج سال قبل

چهار سال قبل

سه سال قبل

دو سال قبل

سال قبل

مقدار برآورد برای سال مورد نظر

آمار ثبت شده در پایان سال مورد نظر

۱

تعداد کشته

۲

تعداد مصدوم

۳

تعداد تصادفات فوتی

۴

تعداد تصادفات جرحی

۵

تعداد تصادفات صرفا خسارتی (خسارت مالی)

جدول ۲ – برآورد تعداد آسیبهای ناشی از حوادث ترافیکی براساس شاخص تعداد وسایل نقلیه ۱ و۲


ردیف

نسبت نوع آسیب
به ده هزار وسیله نقلیه

پنج سال قبل

چهار سال قبل

سه سال قبل

دو سال قبل

سال قبل

مقدار برآورد برای سال مورد نظر

آمار ثبت شده در پایان سال مورد نظر

۱

تعداد کشته

۲

تعداد مصدوم

۳

تعداد تصادفات فوتی

۴

تعداد تصادفات جرحی

۵

تعداد تصادفات صرفا خسارتی (خسارت مالی)

۱- مرجع آماری تکمیل اطلاعات جداول ۱و۲ بر حسب مورد دستگاههای اشاره شده در پیوست ۲ دستورالعمل می باشد.
۲- تکمیل جداول ۱و۲ و مقدار برآورد برای سال مورد نظر بر اساس آمار ثبت شده در پنج سال اخیر و برازش بهترین منحنی بر آمار پنجساله توسط کمیسیون انجام می شود.

جدول ۳ – متوسط پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث در سوانح رانندگی۱


ردیف

شاخص

ثبت شده در پایان سال مورد نظر

سال قبل

میزان متوسط تغییرات هزینه2

۱

تصادف فوتی

به ازای هر نفر فوت شده

۲

متوسط خسارت مالی هر حادثه

۳

تصادف جرحی

به ازای هر نفر مصدوم

۴

متوسط خسارت مالی هر حادثه

۵

به ازای هر تصادف صرفا خسارتی (خسارت مالی)

۱- متوسط پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث مطابق ردیف های جدول ۳، و به استناد ماده ۴ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می گردد.
۲- میزان متوسط کاهش هزینه ، برابر تفاضل مقادیر هر ردیف ( مقدار ثبت شده در پایان سال از مقدار سال قبل) بدست می آید.

جدول ۴ – صرفه جویی حاصل از عدم پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث


ردیف

نوع تصادف

مقدار برآورد برای سال مورد نظر(۱)1

آمار ثبت شده در پایان سال مورد نظر(۲)2

متوسط خسارت پرداختی در پایان سال مورد نظر (۳)3

میزان صرفه جویی (۴)4

۱

تصادف فوتی

هر نفر فوت شده

۲

خسارت مالی هر حادثه

۳

تصادف جرحی

هر نفر مصدوم

۴

متوسط خسارات مالی هر حادثه

۵

به ازای هر تصادف صرفا خسارتی

۶

مجموع صرفه جویی حاصل از عدم پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث

۱- مقدار برآورد برای سال مورد نظر در هر ردیف با توجه به مقادیر متناظر ردیف مربوطه در جداول ۱ و ۲ و بر اساس رابطه زیر توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، به استناد ماده ۴، انجام می شود:


تعداد وسیله نقلیه در سال مورد نظر

×

مقدار برآورد جدول 2

+

جمعیت در سال مورد نظر

×

مقدار بر آورد جدول 1

= مقدار برآورد برای سال مورد نظر (1)

ده هزار

یکصد هزار

2
۲- آمار ثبت شده در پایان سال مورد نظر ، حاصلضرب مقادیر متناظر جدول ۱ در جمعیت می باشد.
۳-مقدار متوسط پرداختی در پایان سال مورد نظر، در هر ردیف برابر مقدار متناظر ثبت شده در جدول ۳ می باشد.
۴- محاسبه میزان صرفه جویی در هر ردیف بصورت زیر و به استناد ماده ۴ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می گیرد:
(۲) × (میزان متوسط کاهش هزینه*) + (۳)[× (۲) – (۱)] = میزان صرفه جویی هر ردیف (۴)
* میزان متوسط کاهش هزینه در رابطه فوق برابر مقادیر متناظر هر ردیف در آخرین ستون جدول ۳ می باشد.

جدول ۵ – صرفه جویی حاصل از عدم پرداخت خسارت بیمه بدنه


ردیف

خسارت مالی در تصادفات

مقدار برآورد برای سال مورد نظر(۱)1

آمار ثبت شده در پایان سال مورد نظر(۲)2

متوسط خسارت پرداختی در پایان سال مورد نظر (۳)3

میزان صرفه جویی (۴)4

۱

فوتی

۲

جرحی

۳

صرفا خسارتی

۴

مجموع صرفه جویی حاصل از عدم پرداخت خسارت بیمه بدنه اتومبیل

۱- مقدار بر آورد برای سال مورد نظر، در هر ردیف از ضرب مقدار متناظر ردیف مربوطه در جدول ۲ در درصد وسایل نقلیه دارای بیمه بدنه و بر اساس رابطه زیر به استناد ماده، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می شود:


تعداد وسیله نقلیه در سال مورد نظر

×

درصد وسیله نقلیه دارای بیمه بدنه*

×

مقدار ثبت شده جدول 2

=

آمار ثبت شده در پایان سال مورد نظر (2)

ده هزار

۲- آمار ثبت شده در پایان ال مورد نظر ، حاصلضرب مقادیر متناظر آخرین ستون جدول ۲ در درصد وسایل نقلیه دارای بیمه بدنه بوده و بصورت زیر تعیین می شود:


تعداد وسیله نقلیه در سال مورد نظر

×

درصد وسیله نقلیه دارای بیمه بدنه*

×

مقدار ثبت شده جدول 2

=

آمار ثبت شده در پایان سال مورد نظر (2)

ده هزار

* درصد وسایل نقلیه دارای بیمه بدنه ، به استناد ماده ۴ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.
۳- متوسط خسارت مالی پرداختی در هر ردیف برابر مقدار متناظردر ردیفهای ۲،۴و۵ جدول ۳ می باشد.
۴- محاسبه میزان صرفه جویی در هر ردیف جدول ۵ بصورت زیر و به استناد ماده ۴ ، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می گیرد:
(۲) × (میزان متوسط کاهش هزینه*) + (۳) [×(۲) – (۱)] = میزان صرفه جویی هر ردیف (۴)
* میزان متوسط کاهش هزینه در رابطه فوق برابر مقادیر متناظر در ردیفهای ۲،۴و۵ جدول ۳ می باشد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها