س. فروردین 1ام, 1402

آیین نامه نحوه تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1389/1/15 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه نحوه تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری کشور را به شرح زیر موافقت نمود:

آیین نامه نحوه تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری کشور
مصوب 1389,01,15با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1– به منظور تحقق اقتصاد دانایی محور به عنوان یکی از اهداف اصلی برنامه های توسعه کشور و در راستای دستیابی به اهداف ترسیم شده در سند چشم انداز و راهبردها و ضوابط آمایش سرزمین و زمینه سازی برای تجمیع و هم افزایی عناصر مؤثر در ایجاد یک جامعه دانایی محور، ارتقای بهره وری در سرمایه گذا ری های لازم از طریق هم پیوندی عناصر موجود برای توسعه اقتصاد مبتنی بر دانایی، ارتقای جایگاه عناصر فعال در حوزه دانایی در اقتصاد ملی و تقویت پیوند آنها با عرصه اقتصاد بین المللی از طریق ایجاد شرایط هم افزایی و رقابتی، جذب و حفظ سرمایه های انسانی خلاق و شایسته و ایجاد اشتغال ارزش افزایش افزا و ایجاد تسهیلات حقوقی، اجرایی، ارتباطی و سرمایه گذاری و خدماتی برای شکل گیری خوشه های صنعتی خدماتی با فناوری برتر، مناطق ویژه علم و فناوری در استان های حایز شرایط و مستعد کشور تأسیس می شود.

ماده 2– مناطق ویژه علم و فناوری منظومه ای ا‏ز امکانات علمی، صنعتی، تولیدی، آزمایشگاهی، تحقیقاتی، زیرساخت ها و محیط های ارتباطی، نهادها و مؤسسات، افراد و اطلاعات هستند که با تکیه بر خلاقیت ها و نوآوری ها در یک گستره جغرافیا یی و بر اساس یک نظام مدون و هم پیوند با اهداف و راهکارهای معین هماهنگ شده و با جذب فرصت ها و سرمایه های علمی، اقتصادی، انسانی، ملی، منطقه ای و بین المللی و اشتراک منافع همه طرف های ذی نفع و هم افزایی بین سازمان ها، مراکز و مؤسسات حاضر در منطقه، سبب ارتقای فناوری و در نتیجه توسعه تولید، ثروت، رفاه ملی و ایجاد جامعه دانایی محور می شوند.

ماده 3– به منظور راهبری و مدیریت تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری، شورای ‏عالی علوم، تحقیقات و فناوری در سطح ملی مسؤولیت های کلان زیر را به عهده خواهد داشت:

ا – تصویب طرح های اجرایی مناطق مصوب، موضوع ماده (7) این آیین نامه

2 ‏– تصویب اساسنامه، ضوابط و مقررات عمومی ناظر بر مناطق ویژه علم و فناوری

3– ‏تعیین مسؤولیت های اجرایی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ذی ربط

4– پیشنهاد اعطای تسهیلات و معافیت های لازم به مراجع قانونی ذی ربط و ابلاغ مصوبات لازم برای تشکیل سازمان های عامل استقرار و توسعه مناطق مصوب.

5– پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز توسعه مناطق مصوب.

تبصره – از نمایندگان سایر وزارتخانه ها، استانداران و دستگاه های اجرایی حسب مورد با حق رأی برای شرکت در جلسه های شورا دعوت به عمل می آید.

ماده 4-‏ به منظور هماهنگی، نظارت و مدیریت تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری در ‏سطح استان، هیأت اجرایی استانی با ترکیب زیر تشکیل می شود:

1– استاندار (رییس)

2 ‏– مدیر سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری (دبیر)

3– معاون برنامه ریزی استاندار

4– ‏معاون عمرانی استاندار

5– ‏دو نفر از مدیران و رؤسای سازمان ها و شرکت های دولتی استان با انتخاب استاندار

6– دو نفر از رؤسا دانشگاه ها و مراکز پژوهشی یا فناوری با انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

7– ‏یک نفر از مدیران پارک های علم و فناوری استان با انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.

8 ‏– نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

9– ‏نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح

10– ‏یک نفر از صاحب نظران در اقتصاد توسعه با انتخاب استاندار

11 – سه نفر از مدیران بخش تولید و خدمات از بخش غیر دولتی با انتخاب استاندار

ماده 5– وظایف هیأت اجرایی استانی به شرح زیر است:

1– ‏هماهنگی و پیگیری اجرای طرح های عملیاتی منطقه ویژه علم و فناوری در بین سازمان های اجرای ذی ربط.

2– ‏پیشنهاد راهکارهای لازم به شورای برنامه ریزی و توسعه استان جهت تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل منابع استانی.

3– ‏پیشنهاد تغییر کاربری های اراضی داخل محدوده منطقه جهت تصویب در کمیسیون مشخص شده در قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها – مصوب 1385-

4– ‏نظارت بر عملکرد سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه

5– ‏تهیه گزارش های نظارتی و ارایه آن به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

ماده 6 – سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری وظیفه مطالعه تأسیس، مدیریت و توسعه منطقه ذی ربط را بر عهده خواهد داشت. نحوه تشکیل و شرح وظایف سازمان عامل، چگونگی مشارکت سرمایه گذاران حاضر در نظام اجرایی منطقه و ارتباط سازمان عامل با هیأت اجرایی استانی در اساسنامه منطقه ویژه ذی ربط پیش بینی شده و به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می رسد. سازمان یاد شده از لحاظ حقوقی، غیر دولتی است.

ماده 7-‏ هیأت اجرایی استانی مکلف است اقدامات لازم را برای تعیین محدوده، بسترسازی فیزیکی، سیاستگذاری و بسترسازی قانونی، برآورد اعتبارات مورد نیاز، پشتیبانی از مؤسسات و کسب و کارهای دانش بنیان، کسب منابع مالی مورد نیاز، تعیین مأموریت ها و وظایف هر یک از عناصر تشکیل دهنده و فعال در منطقه، چگونگی شکل گیری و اداره سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه، مشخص و در قالب طرحی مدون برای تصویب به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارایه نماید.

ماده 8 -به منظور پیاده سازی نمونه ای از مناطق ویژه علم و فناوری در کشور و کسب و تدوین تجر‌بیات بومی، منطقه ویژه علم و فناوری در شهر اصفهان تأسیس می شود. راه اندازی سایر مناطق ویژه علم و فناوری در نقاط مستعد دیگر پس از انجام مطالعات آمایشی ملی ومطالعات بین المللی توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برای تصویب به هیأت وزیران ارایه می شود.ماده 9- اعتبارات لازم برای ایجاد، توسعه و راهبری مناطق ویژه علم و فناوری و ارتقاء زیر ساخت های مورد نیاز و تقویت کسب و کارهای دانایی محور در این مناطق بر اساس مطالعات و برنامه های مصوب در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از محل منابع مصوب مربوط از جمله کمک های حاصل ازمنابع استانی به پیشنهاد معاون برنامه ریزی استاندار و تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان، سرمایه گذاری از محل یک درصد ( 1%) درآمد عملیاتی شرکت های دولتی، کمک ها و درآمدهای اختصاصی منطقه ویژه علم و فناوری، سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی، تسهیلات و منابع اعتباری، منابع بودجه کل کشور تأمین می شود.

ماده 10‏– سازمان عامل استقرار و توسعه هر منطقه ویژه علم و فناوری موظف است گزارش عملکرد خود را در راستای تحقق وظایف تعیین شده، هر سه ماه یک بار به هیأت اجرایی استان ارایه نماید. هیأت اجرایی استان موظف است گزارش های دریافتی را بررسی و بر مبنای آنها گزارش های نظارتی خود را در زمینه چگونگی پیشرفت کار اجرایی و همچنین ارزیابی عملکرد منطقه ذی ربط تهیه نموده و هر شش ماه یک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارایه نماید.

ماده 11 – این تصمیم نامه جایگزین تصویب های شماره 26372/ت ‏33183هـ مورخ 1384/5/2، شماره 146765/ت36630هـ مورخ 1385/11/11وشماره 212822/ت38722ک مورخ1386/12/27 می شود.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها