ج. فروردین 11ام, 1402

آیین نامه نحوه انتقال مالکیت آثار قابل احیا به صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی

بسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
‏سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1388/12/23 بنا به پیشنهاد شماره 1533-1/882 ‏مورخ 1388/12/15 ‏سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه نحوه انتقال مالکیت آثار قابل احیا به صندوق احیا و بهره ‏برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی را به شرح زیر موافقت نمود:

آیین نامه نحوه انتقال مالکیت آثار قابل احیا به صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی
مصوب 1388,12,23با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ا– در این آیین نامه عبارات و اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می رود:

الف – اثرقابل احیا: بناها و اماکن فرهنگی و تاریخی که با حفظ بقا و ارتقا و ارزش های اثر، امکان بهره برداری علمی، فنی و اقتصادی منطبق با ظرفیت های آن، با توجه به نیازهای معاصر (با تثبیت کاربری تاریخی یا اعطای کاربری جدید) و بهره برداری خردمندانه از آن موجود باشد. نفایس ملی موضوع بند «ز» ماده 114 قانون برنامه چهارم توسعه از شمول این آیین نامه خارج است.

‏ب – احیا: فرآیند (عملیات و اقدامات) هدفمندی که به منظور ارتقای سطح حفاظت از اثر، تضمین بقا و اعطای کاربری مناسب برای بهره برداری مناسب از این قبیل اماکن (با حفظ اصالت و یکپارچگی) طراحی و اجرا می شود.

ج – کاربری مناسب: کاربری مناسب بناها و اماکن تاریخی قابل احیا با رعایت موارد ‏زیر تعیین ‏می شود:

1– پاسخگویی به نیازهای معاصر و درخواست متقاضی

2– انطباق با قوانین و مقررات ناظر به موضوع

3– حفظ و ارتقای ارزش های تاریخی، فرهنگی، هنری، ساختاری، طبیعی و معنوی اثر

4– بهره گیری از ظرفیت ها و مزیت های اجتماعی، اقتصادی و تاریخی اثر

د – حمایت: مجموعه اقدامات و عملیات مستقیم و غیرمستقیم صندوق، سازمان یا سایر بخش های دولتی و مدیریت شهری که به منظور تحقق امر احیا و بهره برداری مناسب از اثر در مراحل مختلف از احیا د‏ر اختیار مالک، سرمایه گذار، بهره بردار و مصرف کننده نهایی قرار می گیرد.

‏هـ – هدایت: مجموعه راهبردها، راهکارها، اقدامات و فعالیت ها به منظور نیل به ظرفیت ها و توان موجود در سطح ملی، منطقه ای، ملی و بین المللی برای احیا و بهره برداری از آثار تاریخی فرهنگی قابل احیا.

‏و – بهره برداری: فرآیندی که در ادامه مرمت و احیای اثر برای اعمال کاربری در نظر گرفته شده به منظور بهره برداری از ظرفیت های گوناگون اثر، از جمله ظرفیت های اقتصادی آن صورت می گیرد.

‏ز – مالک یا دارنده اثر: شخص حقیقی یا حقوقی که اثر به طور قانونی و به طور دائم یا موقت در اختیار او قرار دارد.


‏ح – سرمایه گذار: شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی داخلی یا خارجی که براساس قرارداد منعقد شده، مسؤولیت اجرای طرح احیا و مرمت را پذیرفته و از اجازه بهره برداری برخوردار است.

‏ط – بهره بردار: شخص حقیقی یا حقوقی سرمایه گذار که صلاحیت های فنی، حرفه ای، اخلاقی و مدیریتی لازم را با توجه به نوع بهره ‏برداری از اثر دارا بوده ‏و مدیریت بهره برداری از اثر را طبق قرارداد بر عهده دارد.

ی – نگهداری: مجموعه اقداماتی که براساس دستورالعمل های مصوب و با توجه به نوع بهره برداری، مختصات فنی و تاریخی اثر در عرصه و اعیان اثر ایجاد می شود.

‏ک – نظارت: اقدامات و مراقبت هایی که به منظور اطمینان از صحت و کیفیت انجام مراحل مرمت، احیا، بهره‏برداری، نگهداری و مدیریت اثر و تحقق تعهدات طرفین انجام می گیرد.

ماده 2 ‏– به منظور احیا و بهره ‏برداری مناسب از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی و تأمین بخشی از سرمایه صندوق احیا و بهره‏برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی که از این پس صندوق نامیده می شود، مالکیت بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی به شرح فهرست پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است و فهرست موضوع تصویبنامه های شماره 35735/ت39680هـ مورخ 1387/3/8 و شماره 202052/ت41284هـ مورخ 1387/11/5به صندوق منتقل می گردد.

تبصره قیمت بناهای تاریخی و فرهنگی مذکور توسط هیأتی به ریاست نماینده ‏منتخب رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که از این پس به اختصار سازمان نامیده ‏می شود و با حضور سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین و در دفاتر صندوق به عنوان سرمایه صندوق درج خواهد شد.

ماده 3 ‏– صندوق می تواند در مرا حل تملک، مرمت، احیا، تجهیز و بهره‏برداری نسبت به مشارکت مدنی یا تجاری، اجاره، اجاره ‏به شرط تملیک و فروش این قبیل بناها طبق قوانین و مقررات اقدام کند.

ماده 4 ‏– صندوق مجاز است نسبت به تعیین، تثبیت و تغییر کاربری بناهای تاریخی و فرهنگی به منظور بهره برداری بهینه از آنها اقدام نماید و دستگاه ها و نهادهای ذی ربط موظفند کاربری های مصوب صندوق را رعایت و اعمال نمایند.

ماده 5 – قیمت پایه بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی برای فروش، اجاره، اجاره به شرط تملیک و مشارکت مدنی یا تجاری توسط صندوق، براساس نظر نماینده ‏منتخب هیأت امنا و میانگین اظهارنظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین خواهد شد.

ماده 6– ضوابط حفاظتی اثر از سوی صندوق به بهره بردار ابلاغ و طرح های مرمت و احیا و بهره‏برداری از بناها و اماکن موضوع این آیین نامه، پس از تصویب و ابلاغ صندوق قابل اجرا خواهد بود. بهره برداران، ما لکان و سرمایه گذا ران آثار تاریخی موظف به رعایت ضوابط مذکور خواهند بود.

ماده 7 ‏– صندوق می تواند رأسأ با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی یا سایر منابع قانونی، نسبت به تملک، مرمت، احیا و بهره برداری و واگذاری بناها و اماکن قابل احیای متعلق به بخش خصوصی نیز اقدام نماید.

ماده 8 ‏– به منظور ارتقای کمی و کیفی فعالیت های صندوق و ارتقای ظرفیت های مالی و فنی آن برای حمایت از مالکان، سرمایه گذاران و بهره‏برداران از بناها و اماکن موضوع این آیین نامه، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بنا به پیشنهاد سازمان، سالانه اعتباری تحت عنوان کمک به صندوق در قالب بودجه سنواتی پیش بینی خواهد کرد.

ماده 9 ‏– سازمان به منظور ارتقای سطح مشارکت عمومی در حفاظت، احیا و بهره‏برداری مناسب از آثار فرهنگی و تاریخی، حمایت های مالی زیر را در چهارچوب اعتبارات مصوب انجام خواهد داد:

‏الف – تأمین هزینه های طراحی و اجرای عملیات مرمتی که برای بقای عین اثر ضروری است به تقاضای مالک خصوصی و تشخیص سازمان

‏ب – حمایت مالی از طراحی و اجرای طرح های احیا و بهره برداری متناسب از آثار به تقاضای مالک خصوصی و تشخیص سازمان

ماده 10– معادل عوارض قانونی، مالیات و هزینه های دولتی متعلق به تغییر کاربری های بناهای مذکور به عنوان کمک دولت با رعایت مقررات مربوط از محل اعتبارات سازمان پرداخت خواهد شد.

ماده 11 ‏– آثار فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ایران ثبت می شوند، د‏ر حکم تأسیسات گردشگری تلقی و از مزایای مربوط برخورد‏ار خواهند بود.

تبصره در صورتی که کاربری اعطایی به این قبیل بناها و احیا و بهره ‏برداری از آنها مشمول حمایت هایی بیشتر از بخش گردشگری باشد، مشمول حمایت های بخش اخیر خواهند بود.

ماده 12 ‏– سازمان زمینه های لازم را برای مشارکت مؤسسات بیمه ای برای بیمه عین آثار و سرمایه گذاری انجام شده ‏برای احیا و بهره برداری از آنها فراهم خواهد کرد و قسمتی از حق بیمه متعلقه را به عنوان کمک دولت با رعایت مقررات مربوط از محل اعتبارات مصوب سنواتی پرداخت می کند.

ماده 13 -وزارت مسکن و شهرسازی احیای بافت های تاریخی را با توجه به ساماندهی معابر و فضاهای عمومی، ارتفای سطح ارایه خدمات شهری و اقدامات فنی لازم برای عبور تأسیسات شهری با رعایت ضوابط حفاظتی و ایجاد تسهیلات شهری لازم برای عملکرد آثار ثبتی را در اولویت قرارخواهد داد.

تبصره حدود بافت های تاریخی، ضوابط حفاظتی آن و ضوابط حفاظتی و کاربری بناهای منفرد واقع در آن از سوی سازمان تعیین خواهد شد.

ماده 14– وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی بناهای مورد نیاز خود را باید با اولویت اول از میان بناهای تاریخی قابل احیا که کاربری آن ها با برنامه مصوب دستگاه اجرایی قابل انطباق است، انتخاب و تحت نظارت سازمان، مرمت، احیا و بهره برداری نمایند.

ماده 15‏– سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری ها، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست براساس طرح احیای مصوب و با رعایت مقررات مربوط به درخواست سازمان، اراضی هم جوار اثر تاریخی ثبت شده را حسب مورد به صورت اجاره، اجاره به شرط تملیک، مشارکت، واگذاری مدیریت و فروش قطعی به مالک اثر یا سرمایه گذار واگذار نمایند.

ماده 16– سازمان به منظور ایجاد شرایط لازم برای سرمایه گذاری در احیا و بهره برداری از بناها و اماکن فرهنگی و تاریخی ، براساس قرارداد های منعقد شده با بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و غیر دولتی، امکان استفاده از تسهیلات بانکی را برای مالکان یا سرمایه گذاران فراهم و معادل پنج درصد از سود تسهیلات اعطایی را با رعایت مقررات مربوط به عنوان کمک دولت به بانک عامل پرداخت می کند.

ماده 17 ‏– جلب سرمایه گذار خارجی و چگونگی و میزان مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی در احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی – مصوب 1380- و آیین نامه های آن خواهد بود.

محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور

بناهای پیشنهادی صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی


ردیف

استان

نام اثر

شماره ثبت

کاربری پیشنهادی

1

آذربایجان شرقی

کاروانسرای اسکو

اقامتی- پذیرایی

2

آذربایجان غربی

پردیس میرزا رسول (حمام تاریخی)

4848

رستوران سنتی

3

اردبیل

پردیس ملاهادی (حمام تاریخی)

11194

اقامتی- پذیرایی

4

پردیس پیرزرگر(حمام تاریخی)

8896

اقامتی- پذیرایی

5

اصفهان

پردیس فاطمی(خانه تاریخی)

4702

اقامتی- پذیرایی

6

پردیس زواره(میربهاالدین حیدر) (خانه تاریخی)

اقامتی- پذیرایی

7

پردیس باجغلی (خانه تاریخی)

5442

8

پردیس میرترابی (خانه تاریخی)

4692

9

کاروانسرای لمسر

10

کاروانسرای نطنز

11

کاروانسرای ظفرقند

12

کاروانسرای گز

13

خانه لباف

14

ایلام

پردیس کنجانجم (قلعه)

2742

اقامتی- پذیرایی

15

بوشهر

پردیس زائر خضرخان (قلعه)

2098

اقامتی- پذیرایی

16

پردیس مشیر (پل و کاروانسرا)

2546

مجتمع بین راهی (1)

17

چهارمحال و بختیاری

پردیس سردار جنگل (قلعه)

اطلاع رسانی

18

پردیس بارده (قلعه)

12404

مسکونی

19

پردیس چالشتر (قلعه)

2924

موزه مردم شناسی آثار سنگی – کار و زندگی

20

خراسان رضوی

پردیس طرق (کاروانسرا)

1626

اقامتی – تفریحی

21

پردیس جعفرزاده (خانه تاریخی)

4571

اقامتی – پذیرایی

22

خراسان شمالی

پردیس سردار (کاروانسرا)

14223

اقامتی- پذیرایی

23

پردیس عشق (کاروانسرا) (رباط)

11062

اقامتی – پذیرایی

24

خوزستان

پردیس خیرآباد (قلعه – مدرسه)

2840

اقامتی – پذیرایی

25

پردیس شوشتر (امین زاده) (خانه تاریخی)

2246

اقامتی – پذیرایی

26

پردیس رزه (قلعه تاریخی)

7148

اقامتی – پذیرایی

27

پردیس انکس آبادان (خانه تاریخی)

5000

اقامتی – پذیرایی

28

پردیس شوش (قلعه)

2983

موزه – اقامتی

29

پردیس تیزنو (خانه تاریخی)

2573

اقامتی – پذیرایی

30

پردیس صمیمی (قلعه)

9956

اقامتی – پذیرایی

31

زنجان

پردیس زرین رود (حمام تاریخی)

ثبت نشده

تفریحی – پذیرایی (1)

32

سمنان

پردیس میر رحیمی (خانه تاریخی)

درحال ثبت

تجاری

33

پردیس محمدیه (خانه تاریخی)

1786

تجاری

34

پردیس صدر آباد (کاروانسرا)

2811

اقامتی – پذیرایی (1)

35

پردیس ده ملا (کاروانسرا)

1372

اقامتی – پذیرایی (1)

36

پردیس میامی (کاروانسرا)

1718

اقامتی – پذیرایی (1)

37

پردیس عباس آباد (کاروانسرا)

1726

اقامتی – پذیرایی (1)

38

پردیس صدیق (خانه تاریخی)

ثبت نشده

اقامتی – پذیرایی (1)

39

پردیس یغمائیان(خانه تاریخی)

4025

تجاری

40

پردیس عطاردی (خانه تاریخی)

7628

تجاری

41

پردیس طاهریان (خانه تاریخی)

3109

تجاری

42

پردیس رجبی (خانه تاریخی)

1778

تجاری

43

سیستان و بلوچستان

پردیس خاصه (باغ تاریخی)

اقامتی – پذیرایی

44

پردیس ایرانشهر (قلعه تاریخی)

اقامتی – پذیرایی

45

پردیس ایوبی (خانه تاریخی)

اقامتی – پذیرایی

46

فارس

پردیس میان کتل (کاروانسرا)

2667

اقامتی – پذیرایی

47

پردیس کنار تخته (کاروانسرا)

اقامتی – پذیرایی

48

پردیس خان زینیان (کاروانسرا)

2531

اقامتی – پذیرایی

49

پردیس چنار راهدار (کاروانسرا)

2373

اقامتی (1)

50

پردیس بید زرد (کاروانسرا)

4525

اقامتی – پذیرایی(1)

51

پردیس افشاریان (خانه تاریخی)

1072

آموزشی – فرهنگی (1)

52

پردیس صرافیان (تیمچه)

1932

تجاری (1)

53

پردیس ده بید (کاروانسرا)

2540

اقامتی – پذیرایی

54

پردیس خان خوره (کاروانسرا)

1928

اقامتی – پذیرایی (1)

55

پردیس بصیری (خانه تاریخی)

1222

آموزشی (1)

56

پردیس باجگاه (کاروانسرا)

4529

اقامتی – پذیرایی (1)

57

قزوین

پردیس مسجد جامع (آب انبار)

2080

صنایع دستی – پذیرایی

58

پردیس محمد آباد (کاروانسرا)

1397

اقامتی – پذیرایی

59

پردیس خوزان (کاروانسرا)

2188

اقامتی – پذیرایی

60

پردیس حاج رضا (سرا)

12614

تجاری

61

پردیس رضوی (کاروانسرا)

12583

تجاری

62

پردیس تنکابنی (حمام)

7766

سونا

63

پردیس وزیر (کاروانسرا)

3312

تجاری

64

پردیس زینعلی و اسدی (خانه تاریخی)

3796

هتل سنتی

65

قم

پردیس علی آباد سنگی (کاروانسرا)

ثبت نشده

——

66

پردیس طینوج (خانه تاریخی)

ثبت نشده

موزه (1)

67

پردیس زند (خانه تاریخی)

3345

——-

68

پردیس یزدان پناه (خانه تاریخی)

9151

موزه مردم شناسی (1)

69

کردستان

پردیس عمارت امجدالاشراف (خانه تاریخی)

2841

فرهنگی – پذیرایی

70

پردیس (پیر ظهیری) (خان) (حمام تاریخی)

2603

سفره خانه سنتی

71

پردیس عبدالخالق (حمام تاریخی)

2364

فرهنگی

72

پردیس حاج صالحی (حمام تاریخی)

2830

سفره خانه سنتی

73

پردیس احمدی (خانه تاریخی)

13400

مسکونی (1)

74

پردیس جواهری (خانه تاریخی)

6411

اقامتی

75

کرمان

پردیس امینیان (خانه تاریخی)

9148

اقامتی- پذیرایی- تجاری

76

پردیس وکیل (کاروانسرا)

1011

77

پردیس گنجعلی خان (کاروانسرا)

297

78

پردیس شتر گلو (خانه تاریخی)

درحال ثبت

79

پردیس کبوتر خان (کاروانسرا)

6127

اقامتی – تفریحی

80

کرمانشاه

پردیس بیگلربیگی (تکیه)

1797

81

پردیس سوری(خانه تاریخی)

18126

82

پردیس سیدین (خانه تاریخی)

2942

83

پردیس معتضدالدوله (وزیری) (خانه تاریخی)

12282

84

کهگیلویه و بویراحمد

پردیس کهیار (حمام)

3555

سفره خانه سنتی

85

پردیس دهدشت (کاروانسرا)

3551

اقامتی – پذیرایی

86

پردیس دهدشت (آب انبار)

2565

پذیرایی

87

پردیس چراغ چشم (خانه تاریخی)

8318

فرهنگی – پذیرایی

88

پردیس شرفی (حمام)

3566

پذیرایی

89

پردیس تجارت خانه (خانه تاریخی)

3566

اقامتی – پذیرایی

90

پردیس محمد (حمام)

6302

پذیرایی

91

گلستان

پردیس عمادیه (مدرسه)

2465

تجاری (1)

92

گیلان

پردیس میدان عباسعلی (کاروانسرا)

تجاری (1)

93

پردیس امیر لطیفی (خانه تاریخی)

2391

کتابخانه عمومی (2)

94

لرستان

پردیس افتخار الاسلام طباطبایی (خانه تاریخی)

11753

موزه (1)

95

پردیس گودرزی (خانه تاریخی)

ثبت نشده

موزه (1)

96

پردیس حجتیه (مدرسه)

11260

مرکز محله (2)

97

پردیس دانشگاه (دانشگاه)

3765

خانه لر (1)

98

پردیس مصری (خانه)

10872

مهمانسرا (2)

99

پردیس مغیث الاسلام (خانه)

ثبت نشده

مهمانسرا (2)

100

پردیس موثقی (تکیه) (کوشک)

4206

فرهنگی (1)

101

پردیس مظفری (قلعه)

4146

هتل (1)

102

پردیس اشترینان (حمام تاریخی)

9974

چایخانه سنتی (1)

103

مرکزی

پردیس خاکباز (خانه تاریخی)

3338

اقامتی

104

پردیس مأمونیه (حمام)

نشده

فرهنگی (1)

105

پردیس اوه (کاروانسرا)

3489

اقامتی (1)

106

پردیس شاه عباسی (کاروانسرا)

2616

اقامتی (1)

107

پردیس ورده (کاروانسرا)

1188

اقامتی (1)

108

مازندران

پردیس رمضانی (خانه تاریخی)

12549

اقامتی – پذیرایی (1)

109

پردیس آب انبار نو (آب انبار)

2561

110

پردیس کمبوج (کامبوش) (کاروانسرا)

11314

111

پردیس منوچهری (خانه تاریخی)

ثبت نشده

اقامتی – پذیرایی (1)

112

پردیس نیما یوشیج (خانه تاریخی)

ثبت نشده

اقامتی – پذیرایی (1)

113

پردیس کاخ چایخوران (خانه – کاخ تاریخی)

1045

اقامتی – پذیرایی

114

پردیس فرح آباد ساری (حمام تاریخی)

11347

سفره خانه سنتی (1)

115

هرمزگان

پردیس بستک (کاروانسرا)

2233

اقامتی – پذیرایی

116

پردیس گهکم (کاروانسرا)

14046

اقامتی – پذیرایی

117

پردیس گله داری (حمام تاریخی)

2003

سفره خانه

118

همدان

پردیس تاج آباد (کاروانسرا)

1872

اقامتی – پذیرایی

119

یزد

پردیس آقایی زاده (خانه تاریخی)

13102

120

پردیس حسینیان (خانه تاریخی)

775

121

پردیس مرفون (خانه تاریخی)

122

پردیس شادمان (خانه تاریخی)

12662

123

پردیس شهریاری (خانه تاریخی)

124

تهران

کاخ ناصرالدین میرزا

10333

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها