ی. فروردین 6ام, 1402

اصلاحیه فصل سوم از بخش سوم آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

اصلاحیه فصل سوم از بخش سوم آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور  
مصوب 1389,02,21

فصل سوم: مرخصی زندانیان
ماده 213ـ به منظور کمک به تحکیم مبانی و روابط خانوادگی و اجتماعی زندانیان، رفع مشکلات ضروری فردی، خانوادگی و قضائی، بازتوانی اجتماعی و فراهم نمودن زمینه بازگشت مجدد به جامعه و همچنین مشارکت فعال در برنامه‌ های اصلاحی، تربیتی، فرهنگی و ورزشی، حرفه‌ آموزی و اشتغال، به زندانیان در چهارچوب مواد مربوط به این فصل مرخصی اعطاء می ‌گردد.
تبصره ـ اعطای مرخصی به زندانیان به عنوان یک حق تلقی نمی ‌گردد و برخورداری از آن موکول به رعایت مقررات زندان و کسب امتیازات لازم می‌ باشد.
ماده 214ـ شرایط اعطای مرخصی:
الف) محکومین به حبس تا 15 سال باید حداقل 6 /1 (یک‌ ششم) از مدت حبس و محکومین بیش از 15 سال و حبس ابد حداقل سه سال از مدت محکومیت خود را سپری کرده باشند. محکومینی که دارای سابقه محکومیت در جرائم عمدی باشند، به ازای هر سابقه محکومیت یک ماه به نصاب مذکور اضافه می ‌شود.
ب) محکومینی که به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی یا عدم تأدیه محکومیت مالی (موضوع مادتین 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی) و یا هر دو در زندان بسر می ‌برند، در صورتی که حداقل یک ماه بابت محکومیت مذکور تحمل حبس نموده باشند.
ج) کسب حداقل 200 امتیاز برای هر نوبت مرخصی با توجه به معیارهای زیر:
1ـ رعایت مقررات و امور انظباطی در زندان در هر ماه 10 امتیاز
2ـ همکاری در برقراری نظم و انضباط و پیشگیری از تخلفات داخلی در هر ماه 20 امتیاز
3ـ همکاری در انجام فعالیتهای فرهنگی در هر ماه 10 امتیاز
4ـ اهتمام به شرکت در نماز جماعت و سایر مراسم مذهبی، در هر ماه 30 امتیاز
5 ـ شرکت در برنامه ‌های مربوط به تلاوت، آموزش روخوانی، ترجمه، درک مفاهیم، حفظ قرآن یا نهج ‌البلاغه، اخلاق و عقاید، هر برنامه در هر ماه 20 امتیاز
6 ـ قبولی در آزمون دوره‌ های مربوط به روخوانی، ترجمه، درک مفاهیم و حفظ قرآن یا نهج ‌البلاغه، اخلاق و عقاید، هر دوره 30 امتیاز
7 ـ شرکت در دوره احکام سطح 1 و 2 هر کدام در هر ماه 10 امتیاز
8 ـ قبولی در آزمون احکام سطح 1و 2 هر یک 30 امتیاز
9 ـ شرکت در هر دوره کتابخوانی 20 امتیاز
10 – حفظ قرآن به ازاء هر جزء 200 امتیاز
11 – انتخاب در جشنواره قرآنی شهرستان، استان و یا کشور و یا کسب رتبه در آن، هر کدام 100 امتیاز
12‌ – اشتغال به تحصیل در هر یک از مقاطع تحصیلی هر ماه 20 امتیاز
13 ـ قبولی در هر دوره تحصیلی 30 امتیاز
14 ـ شرکت در کلاسهای فرهنگی، هنری و ورزشی در هر ماه 20 امتیاز
15 ـ شرکت در هر یک از دوره‌ های تربیت معلم، آموزشیاری یا مربیگری درون زندان 10 امتیاز
16 ـ اخذ گواهی در هر یک از دوره ‌های تربیت معلم، آموزشیاری یا مربیگری 30 امتیاز
17 ـ تدریس در هر یک از امور آموزشی، فرهنگی و ورزشی در هر ماه 20 امتیاز
18 ـ کسب رتبه در هر یک از جشنواره ‌های فرهنگی، هنری یا مسابقات ورزشی اعم از شهرستان، استان یا کشور 30 امتیاز
19 ـ پذیرش در دانشگاه 50 امتیاز
20 ـ شرکت در کلاسهای فنی و حرفه‌ ای در هر ماه 10 امتیاز
21 ـ اخذ گواهی فنی و حرفه ‌ای در هر رشته 50 امتیاز
22‌ ـ اشتغال به کار در کارگاهها و انجام امور خدماتی داخل زندان در هر ماه 40 امتیاز
23 ـ شرکت در دوره مهارتهای اساسی زندگی هر مهارت 5 امتیاز حداکثر 50 امتیاز
24 ـ اخذ گواهی مربوط به مهارتهای اساسی زندگی هر مهارت 10 امتیاز حداکثر 100 امتیاز
25 ـ شرکت در جلسات و کلاسهای مشاوره و روان درمانی هر ماه 20 امتیاز
26 ـ ترک کامل اعتیاد به تائید بهداری زندان 200 امتیاز
27 ـ پرداخت جزای نقدی به ازاء یک ‌درصد از مبلغ جریمه 5 امتیاز
28 ـ اخذ رضایت شاکی یا شاکیان حداکثر 200 امتیاز
در صورت تعدد شکات میزان امتیازات به تعداد آنها تقسیم خواهد شد.
29 ـ سایر اقدامات و فعالیتهای پیش ‌بینی نشده در این بند به تشخیص شورای طبقه ‌بندی 100 امتیاز
تبصره 1 ـ تحصیل هر یک از امتیازات مذکور حسب مورد منوط به اخذ گواهی از سوی واحدهای ذیربط و تائید رئیس زندان می‌باشد.
تبصره 2 ـ محکومین ذکور دارای بیش از 60 سال و اناث بیش از 55 سال و همچنین زنان سرپرست خانوار (براساس گواهی مستند) و مادران دارای فرزند کمتر از ده سال و یا افراد دارای سابقه ایثارگری، با کسب حداقل 150 امتیاز با رعایت سایر شرایط از مرخصی بهره ‌مند می‌ گردند.
تبصره 3 – محکومین دارای حبس بیش از 10 سال هرگاه با تلاش فوق ‌العاده موفق به کسب 1000 امتیاز گردند به شرط تحمل حداقل یک سال حبس از مرخصی بهره‌ مند خواهند شد.
تبصره 4 ـ کلیه محکومین به استثنای مشمولین ماده 221 در صورت ازدواج یا فوت یکی از بستگان درجه یک آنان (پدر، مادر، فرزند، همسر، برادر، خواهر) بدون لحاظ شرایط مذکور در این ماده از یک نوبت مرخصی بهره‌ مند می‌ گردند.
ماده 215 ـ میزان مرخصی:
الف ـ به محکومین حبس جرائم غیرعمدی و محکومینی که صرفاً به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی، دیه و یا محکومیتهای مالی غیرکیفری در زندان نگهداری می ‌شوند در صورت کسب امتیازات لازم به ازای هر دو ماه سه تا پنج روز مرخصی تشویقی اعطاء می ‌گردد.
ب ـ به محکومین سایر جرائم که امتیازات لازم را کسب نمایند در صورت فقدان سابقه محکومیت در جرائم عمدی به ازای هر سه ماه و در صورت وجود سابقه محکومیت در جرائم عمدی به ازای هر چهار ماه سه تا پنج روز مرخصی تشویقی اعطاء می ‌گردد.
ج ـ زنان سرپرست خانوار و مادران دارای فرزند کمتر از ده سال در صورت کسب امتیازات لازم و فقدان سابقه عمدی محکومیت به ازای هر دو ماه سه تا پنج روز مرخصی تشویقی اعطاء می ‌گردد.
د ـ کسب امتیاز بیشتر از سقف تعیین شده، موجب تمدید مرخصی تشویقی برای زندانیان محکوم در پایان هر دوره مرخصی خواهد بود. تعیین مدت تمدید مرخصی به عهده شورای طبقه‌ بندی بوده و در هر صورت نباید این مدت بیشتر از سقف مرخصی در هر دوره باشد.
ه‍ ـ چنانچه فاصله محل سکونت زندانی تا محل تحمل کیفر وی بیش از صد کیلومتر باشد، به تشخیص شورای طبقه‌بندی و به تناسب فاصله راه بین یک تا چهار روز برای ایاب‌ و ذهاب به مدت مرخصی افزوده خواهد شد.
ماده 216 ـ محکومینی که بنا به تشخیص پزشک زندان نیاز به بستری شدن در مراکز درمانی خارج از زندان را دارند بدون در نظر گرفتن شرایط مذکور در ماده 214 می ‌توانند برای یک دوره معالجه، جهت بستری‌ شدن از مرخصی استفاده نمایند و در صورت نیاز به ادامه بستری بیش از یک ماه بنا به تشخیص بیمارستان و تائید پزشکی قانونی قابل تمدید است در این صورت باید تاریخ و محل بستری مشخص گردد تا در صورت لزوم از طرف یگان حفاظت زندان بازدید و سرکشی بعمل آید.
ماده 217 ـ اعطای مرخصی به محکومین، موکول به تصویب شورای طبقه ‌بندی زندان و اخذ تأمین مناسب توسط مقام قضایی مربوطه می ‌باشد. اخذ تأمین و اقدامات مربوط به آن با التفات به رأی وحدت رویه شماره 680 مورخ 25 /5 /1384 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از هر حیث تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد.
تبصره ـ تأمین مأخوذه برای اعطاء مرخصی محکومین، حسب مورد پس از تفهیم به زندانی یا وثیقه ‌گذار و یا کفیل برای مرخصیهای بعدی نیز دارای اعتبار بوده و ملاک عمل می ‌باشد.
ماده 218 – دادستان محل و یا رئیس حوزه قضایی بخش که عهده ‌دار وظایف دادستان می ‌باشد می ‌توانند با رعایت شرایط پیش ‌بینی شده در این فصل با اخذ تأمین مناسب رأساً نسبت به اعطای مرخصی اقدام نمایند.
ماده 219 – شورای طبقه ‌بندی موظف است ضمن بررسی پرونده شخصیت رفتاری محکومین، چنانچه باقیمانده حبس آنها حداکثر معادل 10 /1 (یک‌ دهم) کل محکومیت آنان بوده مشروط بر اینکه مدت مزبور از شش ماه تجاوز ننماید، با در نظر گرفتن وضعیت جسمانی یا معیشت خانواده، اصلاح‌ پذیری، شخصیت محکوم و لحاظ امتیازات مکتسبه و در صورت استحقاق با اخذ تعهد کتبی و بدون اخذ تامین نسبت به اعطای مرخصی به‌ آنان اقدام نماید.
ماده 220 ـ در مواقع اضطراری و بروز حوادث غیرمترقبه متهمین و محکومینی (که واجد شرایط اعطای مرخصی نمی ‌باشند) می‌توانند بنا به تشخیص شورای طبقه ‌بندی و موافقت قاضی مجری حکم یا رئیس حوزه قضایی و یا مقام بازداشت ‌کننده حداکثر به‌ مدت 12 ساعت در روز به صورت تحت‌ الحفظ به مرخصی اعزام گردند.
ماده 221 ـ مستثنیات اعطای مرخصی:
محکومین زیر از شمول اعطای مرخصی مستثنی می ‌باشند:
الف ـ محکومین جرائم سرقت مسلحانه و یا مقرون به آزار، ربودن مال دیگری از طریق کیف‌ زنی، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم‌ ربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دائرکردن مراکز فساد و فحشاء، اسید پاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها.
ب ـ محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم.
ج ـ محکومینی که به شرارت مشهورند.
د ـ محکومین به قصاص و اعدام.
تبصره 1 ـ منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها مواردی است که مجازات قانونی جرم حبس ابد یا اعدام باشد.
تبصره 2 ـ اعطای مرخصی به محکومین جرائم سرقت در ایام نوروز ممنوع می ‌باشد.
ماده 222‌ ـ محکومین مذکور در ماده فوق به جز محکومین به قصاص و اعدام در صورت کسب امتیازات مندرج در ماده 214 و پس از تحمل 2 /1 (یک ‌دوم) از مدت محکومیت خود با تائید دادستان مربوط می ‌توانند از مرخصی استفاده نمایند.
تبصره ـ مدت تحمل اولیه در مورد محکومین به حبس ابدی که مشمول ماده 221 می‌باشند معادل 10 سال خواهد بود.
ماده 223 ـ چنانچه زندانیان مشمول ماده 221 و نیز محکومین حبسهای بیش از ده سال به مرخصی اعزام شوند لازم است مراتب حسب مورد توسط مقام اعطاء کننده مرخصی، به یگانهای انتظامی مربوطه اعلام تا به نحو مقتضی تحت مراقبت و نظارت قرار گیرند.
ماده 224 ـ زندانیان محکومی که به هر دلیل واجد شرایط لازم برای برخورداری از مرخصی نباشند در مواقع اضطراری و یا خاص به پیشنهاد شورای طبقه‌ بندی و موافقت دادستان محل می‌توانند از یک نوبت مرخصی بهره‌ مند شوند.
ماده 225 ـ مدت مرخصی زندانیان جزء مدت محکومیت آنان محسوب گردیده، لیکن در صورت غیبت، ایام غیبت جزء مدت محکومیت احتساب نمی‌گردد و چنانچه زندانی پس از اعطای مرخصی غیبت نماید علاوه بر مجازات قانونی برای بار اول به مدت 6 ماه و برای بار دوم یک سال و برای نوبت سوم تا پایان مدت محکومیت از مرخصی محروم خواهد شد و در صورتی که زندانی پس از پایان مرخصی به زندان مراجعت ننماید و توسط مأمورین دستگیر و تحویل زندان شود تا پایان مدت محکومیت از مرخصی محروم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه غیبت زندانی به تائید دادستان محل، رئیس حوزه قضایی بخش که عهده ‌دار وظایف دادستان می ‌باشد و یا شورای طبقه‌ بندی، موجه تشخیص داده شود، زندانی غائب از مرخصی مشمول حکم این ماده نخواهد بود.
ماده 226 ـ زندانیانی که در حین مرخصی و یا اشتغال خارج از زندان مرتکب جرم عمدی می ‌شوند، برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال و برای بار سوم تا سه سال از مرخصی محروم خواهند شد.
ماده 227 ـ دادستان یا شورای طبقه‌ بندی می‌توانند برای زندانیانی که به مرخصی اعزام می ‌شوند تکالیفی از قبیل معرفی نوبه‌ای به مراجع انتظامی، عدم حضور در برخی از اماکن در حین مرخصی مقرر دارد و چنانچه زندنیان [زندانیان] دستورات صادره را رعایت ننمایند، باقیمانده مرخصی آنان ملغی و از یک نوبت مرخصی بعدی محروم خواهند شد.
ماده 228 ـ چنانچه زندانی در خاتمه مدت مرخصی به زندان مراجعه ننماید، رئیس زندان باید ضمن اقدام لازم برای دستگیری زندانی و عودت وی به زندان مراتب غیبت را بلافاصله برای تشریفات مربوط به ضبط تأمین مأخوذه به مقام قضایی مربوط اعلام نماید. مقام قضایی ذیربط نیز باید نتیجه اقدامات مربوط به ضبط تأمین مأخوذه را برای درج در پرونده به زندان منعکس نماید.
ماده 229 ـ دستورالعملهای اجرائی این فصل توسط رئیس سازمان تهیه و ابلاغ می ‌‌گردد.

اصلاحیه فصل سوم از بخش سوم آئین ‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مشتمل بر (17) ماده و (10) تبصره در اجرای ماده 9 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1364 در تاریخ 21 /2 /1389 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ 1 /4 /1389 لازم‌ الاجراء می ‌باشد. همچنین کلیه آئین ‌نامه ‌ها، بخشنامه ‌ها و دستورالعملهای مغایر با این اصلاحیه از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن آن لغو می‌ گردد.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی‌ لاریجانی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها