پ. فروردین 10ام, 1402

آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات

آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات
مصوب 1389,02,19

مقدمه
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با توجه به وظایف مصرح در قانون اساسی مسئولیت خطیری بر عهده دارد و در این مسئولیتسنگین قضات نقش اصلی را ایفاء می کنند. به همین جهت پایش مستمر و ارزشیابی عملکرد آنان و نظام مند شدن ترفیع پایه قضایی و ارتقای شغلی قضات از مسایل زیربنای و اصولی قوه قضاییه است.
براین اساس آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 11/9/1387 به موجب تبصرخ 5 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 6/13/70 با در نظر گرفتن مقررات تبصره 1 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 به شرح زیر اصلاح می گردد.

فصل اول
ضوابط ارتقاء گروه شغلی و تغییر مقام قضات

ماده 1– تغییر مقام و ارتقاء گروه شغلی قضات با در نظر گرفتن میزان تجربه آنان در امور قضایی، تحصیلات، فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله به شرح موارد آتی تعیین می گردد.

ماده 2– ارتقاء گروه شغلی و تعیین سمت قضات، مستلزم داشتن سنوات قضایی و رعایت مراتب سمت های قضایی به شرح زیر است:

1– موار د زیر جزء سنوات قضایی محسوب می شود:
الف- مدتی که دارنده پایه قضایی، مستقیماً به امر قضا در مراجع قضایی اشتغال داشته و یا بعنوان مدیر واحد قضایی یا ستادی قوه قضاییه و سازمان های وابسته به آن و یا در وزارت دادگستری فعالیت داشته است.
ب- سنوات دوره نمایندگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان که دارای پایه قضایی باشند.
ج- مدت فعالیت کسانی که قبل از انتقال به قوه قضاییه در سازمان قضایی نیروهای مسلح با ابلاغ رییس قوه قضاییه بعنوان قاضی اشتغال بکار داشته هاند.
د- مدت کاراموزی قضایی برابر با آیین نامه کارآموزی.
ه- مدت زمان حضور در جبهه و همچنین مدت اسرت آنان مشروط به اینکه قبل از اعزام به جبهه یا اسارت دارای پایه قضایی بوده باشند.

تبصره – انفصال موقت و مرخصی های بدون حقوق و استعلاجی بیش از 6 ماه در سال و نیز ماموریت های تحصیلی تمام وقت و ماموریت های تمام وقت به خارج از قوه قضاییه و سازمانهای تابعه جزء سوابق قضایی لحاظ نخواهد شد.

2– سنوات قضایی و میزان تاثیر اشتغال در سمت های قضایی قبلی جهت ارتقاء به گروه یا سمت بالاتر و همچنین سنوات غیر قضایی مطابق دستورالعمل مصوب رییس قوه قضاییه محاسبه خواهد شد.

ماده 3– شرایط ارتقاء پایه قضایی به شرح زیر است:
1- داشتن سنوات قضایی لازم که میزان آن سه سال برای ارتقاء هر پایه قضایی است، مگر اینکه شر وع اشتغال بکار قضایی در تهران باشد که ار تقاء اولیت پایه مستلزم سپری شدن دذو سال خدمت قضایی است.
2- ارتقاء سطح دانش و اطلاعات قضایی متناسب با پایه مورد درخواست.
3- عملکرد مناسب و رعایت شوؤن اخلاقی.

تبصره – محکومیت های انتظامی مطابق مقررات مربوط، موجب تاخیر در ترفیع پایه قضایی است.

ماده 4– ترفیع پایه قضایی با رعایت مقررات زیر موکول به بررسی و اعلام نظر دادگاه عالی انتظامی قضات و تصویب رئیس قوه قضاییه می باشد:
1- ترفیع پایه قضایی باید تا اول شهریور ماه هر سال از ناحیه دارنده پایه قضایی درخواست و یا توسط مقام قضایی مافوق پیشنهاد و حسب مورد تحویل مقامات مافوق شود. مقامات مذکور پس از اعلام نظر، پیشنهاد یا درخواست ترفیع را حداکثر تا پاسان شهریور ماه همان سال به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهند داشت.
2- دادگاه عالی انتظامی قضات موظف است سوابق و نحوه عملکرد قاضی را از دادسرای انتظامی قضات استعلام نماید.

ماده 5– تعیین ضوابط ارزشیابی قضات مطابق آیین نامه نظارت و ارزیابی دادستانی انتظامی قضات مصوب رئیس قوه قضاییه خواهد بود.

ماده 6– ضوابط مربوط به تحصیلات و سوابق علمی و پژوهشی و نحوه محاسبه امتیازات آن مطابق رییس قوه قضاییه است.

ماده 7– ضوابط مربوط به ارتقاء گروه های شغلی و تعیین سمت قضایی براساس دستورالعمل جداگانه به تصویت رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.

تبصره 1– قضاتی که بدون داشتن پایه و سنوات خدمت لازم و بنا به ضرورت در سمت بالاتر منصوب می شوند مادامی که در ان سمت فعالیت داشته باشند فقط از مابه­التفاوت حقوق و مزایای سمت مورد تصدی، بدون اعطای گروه شغلی استفاده خوهند کرد. افزایش حقوق و مزایا ناشی از ارتقاء گروه بعدی ( اعم از توقف یا تغییر سمت) تا استهلاک کامل از مابه­التفاوت مذکور کسر خواهد شد.

تبصره 2– چنانچه تغییر مقام و جاتبجایی محل خدمت قاضی به لحاظ ضرورت و مصلحت دستگاه قضایی مستلزم کاهش گروه شغلی باشد با تصمیم کمیسیون نقل و انتقال و موافقت رئیس قوه قضاییه دارنده پایه قضایی از گروه شغلی سمت قبلی برخوردار خواهد شد.

تبصره 3– قضاتی که تا زمان تصویب و اجرای این آیین نامه در گروه های بالاتری قرار دارند مادامیس که متصدی سمت فعلی هستند در گروه فعلی خواهند ماند.

فصل دوم
گروه های شغلی

ماده 8– گروه شغلی قضات به موجب تبصره های 2 و 5 ماده 14 قانونم نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 و تبصره 1 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 به شرح زیر اعلام می گردد:

1– پایه چهار قضایی- گروه یک (عدد مبنا8)
– کارآموز قضایی ضمن تحصیل
– کارآموز قضایی

تبصره – حقوق کارآموزان قضایی مستنداً به ماده 5 قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب 1347براساس حقوق مبنای گروه شغلی یک جدول قضات وبه علاوه حق جذب و فوق العاده شغل قضایی پرداخت می گردد.

2— پایه چهار قضایی- گروه یک (سابقه قضایی تا 3 سال- عدد مبناء 90)
– مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی)
– مشاور قضایی دادگاه عمومی ( ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال)
– دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
– دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب
– قاضی شورای حل اختلاف

3– پایه پنج قضایی- گروه دو (سابقه قضایی تا 3 سال- عدد مبناء 100)
– مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی)
– مشاور قضایی دادگاه عمومی ( ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال)
– دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
– دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب
– قاضی شورای حل اختلاف

4– پایه شش قضایی- گروه سه( سابقه قضایی 3 تا 6سال- عدد مبناء 110)
– مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی)
– مشاور قضایی دادگاه عمومی ( ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال)
– دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
– دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب
– قاضی شورای حل اختلاف
– مشاور قضایی دادگاه های نظامی

5– پایه هفت قضایی- گروه چهار( سابقه قضایی 6تا 9 سال- عدد مبناء 120)
– مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی)
– مشاور قضایی دادگاه عمومی ( ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال)
– دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
– دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب
– قاضی شورای حل اختلاف
– مشاور قضایی دادگاه های نظامی

6– پایه هشت قضایی- گروه پنج( سابقه قضایی 9تا 12 سال- عدد مبناء 130)
– دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
– دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب
– مشاور قضایی دادگاه عمومی ( ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال)
– بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
– رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو
– معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
– معاون رئیس دادگاه عمومی بخش
– مشاور قضایی دادگاه های نظامی

7– پایه نه قضایی- گروه شش ( سابقه قضایی 12تا 15 سال- عدد مبناء 140)
– دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
– دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب
– معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
– بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
– رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو
– مشاور قضایی دادگاه های نظامی
-بازرس قضایی
– رئیس حوزه قضایی بخش

8– پایه ده قضایی- گروه هفت( سابقه قضایی 15تا 18 سال- عدد مبناء 150)
– دادرس علی البدل دادگاه نظامی یک
– رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو
– بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
– معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
– معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان و معاون قضایی سرپرست مجتمع قضایی
– رئیس دادگستری شهرستان
– دادستان عمومی و انقلاب و دادستان نظامی
– معاون قضایی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب
– رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب
– مستشار رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب مرکز استان و سرپرست مجتمع قضایی
– بازرس قضایی
– مستشار قضایی
– دادرس علی البدل دیوان عدالت اداری

9– پایه یازده قضایی- گروه هشت ( سابقه قضایی 18تا 21 سال- عدد مبناء 160)
– رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان
– رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان و رئیس شعبه دادگاه نظامی یک
– مستشار و دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان
– دادستان عمومی و انقلاب و دادستان نظامی
– معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان
– معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
– معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
– رئیس دادگستری شهرستان
– معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان و معاون قضایی سرپرست مجتمع قضایی
– رئیس شعبه اول دادگاه عمومی انقلاب شهرستان مرکز استان
– رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب
– رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو
– بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
– بازرس قضایی
– مستشار قضایی
– مستشار دیوان عدالت اداری

تبصره – بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت و معاونین قضایی دادستان تهران از مزایای یک گروه شغلی بالاتر استفاده می کنند.

10– گروه نه- ( سابقه قضایی 21تا 24 سال- عدد مبناء 170)
– دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
– دادیار دادسراسی انتظامی قضات
– رئیس شعبه دیوان عدالت اداری
– قائم مقام رئیس کل دادگستری استان
– رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان
– رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر، کیفری استان و نظامی یک
– رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان
– معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان
– دادستان عمومی و انقلاب و دادستان نظامی
– دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان
– مستشار و دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر، کیفری استان و نظامی یک
– مستشار قضایی
– بازرس قضایی با عنوان مدیر کل بازرسی و حکم رئیس قوه قضاییه

تبصره – ارتقاء به گروه های شغلی 9 و بالاتر، علاوه بر داشتن شرایط لازم، مستلزم داشتن پایه قضایی یازده می باشد.

11– گروه در ( سابقه قضایی 24تا 27 سال- عدد مبناء 180)
– دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
– دادیار دادسرای انتظامی قضات
– عضو معاون دیوان عالی کشور
– عضو علی البدل دادگاه عالی انتظامی قضات
– رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان
– رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر، کیفری استان و نظامی یک
رئیس شعبع تشخیص و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
– معاون قضایی دادستان کل کشور
– قائم مقام و معاون قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح
– معاون قضایی دادسرای انتظامی قضات
– رئیس کل دادگستری استان
– دادستان عمومی و انقلاب تهران
– بازرس قضایی با عنوان مدیر کل بازرسی و حکم رئیس قوه قضاییه

12-گروه یازده ( سابقه قضایی 27تا 30 سال- عدد مبناء 190)
– معاون اول رئیس قوه قضاییه
– رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات
– رئیس سازمان بازرسی کل کشور
– رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
– رئیس دیوان عدالت اداری
– معاون قضایی رئیس دیوان عدالت اداری
– رئیس شعبه دیوان عالی کشور
– معاون اول دادستان کل کشور
– دادستان انتظامی قضات
– مستشار دیوان عالی کشور
– مشاور رئیس قوه قضاییه
– رئیس شعبه و عضو علی البدل دادگاه عالی انتظامی قضات

13– گروه دوازده ( عدد مبناء 200)
– رئیس دیوان عالی کشور
– دادستان کل کشور

تبصره – رئیس قوه قضاییه در بالاترین گروه شغلی قضایی قرار دارد.

ماده 9– دارندگان سمت قضایی در صورت توقف بیش از سه سال در هر گروهف چنانچه واجد شرایط ارتقاء به گروه بالاتر باشند، حسب مورد با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان یا رئیس سازمان یا مقامات مربوط و تصویب رئیس قوه قضاییه از گروه بالاتر، حداکپر تا گروه شغلی 11 برخوردار می شوند. همچنین قضات گروه شغلی 11، در صورت سه سال توقف و دارا بودن شرایط فوق از مزایای گروه 12 بهره­مند خواهند شد.

تبصره 1– سابقه توقف در صورت عدم تغییر گروه شغلی دارنگان پایه قضایی از 15/9/1386 محاسبه خواهد شد.

تبصره 2– قضاتی که در اجرای ماده 10 آیین نامه مورخ 11/9/1387 از مزایای گروه بالاتر برخوردار شده اند مادامی که سمت آنان تغییر نکرده است از مزایای مذکور استفاده خواهند کرد.

تبصره 3– قضاتی که به درجه رفیع شهادت نائل آمده اند و همچنین قضاتی که از حالت اشتغال استفاده می کنند و قضات مفقودالاثر جنگ تحمیلی، هر سه سال یک بار از گروه بالاتر و حداکثر تا گروه شغلی 11 برخوردار خواهند شد.

ماده 10– در صورت نیاز قوه قضاییه به ادامه خدمت قضات واجد شرایط بازنشستگی بازنشستگی و اعلام تمایل قضات مذکور، با پیشنهاد کمیسیون نقل و انتقالات قضات و موافقت رئیس قوه قضاییه در قبال تعهد خدمت به ازاء هر سه سال یکبار مازاد بر 30 سال خدمت، حقوق و مزایای یک گروه شغلی و حداکثر مزایای دوگروه شغلی به آنان اعطاء خ.اهد شد.

ماده 11– در اجرای تبصره 1 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 عدد مبنای گروه قضات به ترتیب به ازای هر گروه شغلی بالاتر 10 واحد به عدد مبنای گروه قبلی اضافه می گردد.

ماده 12– مزایای ایثارگری علاوه بر احتساب سطح تحصیلی بالاتر به واجدین شرایط، مطابق دستورالعمل نحوه امتیازات ایثارگری و جدول مربوطه تا ده واحد عدد مبنا و تا سقف مزایای گروه 12 قابل اعمال و پرداخت است.

تبصره – به قضاتی که در حین یا به سبب انجام وظیفه مورد سوء قصرد قرار گیرند و کشته شوند یا دچار نقص عضو گردند یک گروه شغلی اعطاءخواهد شد.

ماده 13– به قضات شاغل در نقاط محروم مطابق جدول زیر مزایای تا میانگین یک گروه شغلی و تا سقف گروه 12 پرداخت خواهد شد.


حوزه قضایی

استان

شهرستان- بخشدرجه

درجه

گروه

گروه

گروه

2

مزایای 1گروه

مزایای 75% گروه

مزایای 50% گروه

1

مزایای 75% گروه

مزایای 50% گروه

مزایای 25% گروه

0

مزایای 50% گروه

مزایای 25% گروه

تبصره 1– به قضات شاغل در نقاط مرزی و کمتر توسعه یافته درجه 3 حسب مورد به ترتیب معادل 50 و 25 درصد میانگین مزایای یک گروه شغلی پرداخت هواهد شد. فهرست حوزه های قضایی مذکور مطابق جدولی خواهد بود که به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.

تبصره 2– عدد حاصل شده مطابق جدول بالا در حق جذب منظور نخواهد شد.

ماده 14– مقررات این آیین نامه صرفاً شامل دارنگان پایه قضایی می باشد.

ماده 15– مشاغل قضایی که در این آیین نامه پیش بینی نشده و یا بعداً ایجاد می شود با در نظر گرفتن جهات مندرج در این آیین نامه به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه در یکی از گروه های شغلی قرار خواهند گرفت.

تبصره – اختیارات رئیس قوه قضاییه در جذب، استخدام، تغییر سمت و محل خدمت وارتقاء مقام و گروه شغلی قضات بر کلیه مقررات این آیین نامه حاکم است.

ماده 16– این آیین نامه با 16 ماده و 16 تبصره پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ 19/2/1389 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ 1/1/1389 قابل اجرا بوده ومزایای اینم اصلاحیه قابلیت تسری به تاریخ 15/9/1386 و ماقبل آن را ندارد و آیین نامه های مغایر لغو می شود.

رئیس قوه قضائیه- صادق لاریجانی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها