ج. فروردین 11ام, 1402

آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون هدفنمند کردن یارانه ها

بسمه تعالی
“با صلوات بر محمد و آل محمد”
‏وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت رفاه و تأمین اجتماعی – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

وزیران عضو کار گروه بررسی آیین نامه های قانون هدفمند کردن یارانه ها درجلسه مورخ 1389/1/31 ‏بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و رفاه و تأمین اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (7‏) قانون یادشده – مصوب 1388- ، آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون مزبور را به شرح زیر موافقت نمودند:

آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه ها
مصوب 1389,01,31

ماده 1 ‏– در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – قانون: قانون هدفمند کردن یارانه ها – مصوب 1388 –

‏ب – سازمان: سازمان هدفمند کردن یارانه ها

‏پ – پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار: سامانه الکترونیکی مشتمل بر کلیه اطلاعات هویتی و اقتصادی خانوارهای کشور که به منظور شناسایی اقشار آسیب پذیر و تعیین گروه های هدف موضوع ماده (7‏) قانون درسال 1387‏در مرکز آمار ایران تشکیل شده است و در این آیین نامه به اختصار «پایگاه» خوانده می شود.

‏ت – پرسشناهه اطلاعات اقتصادی: پرسشنامه های مربوط به جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشورکه جهت ایجاد پایگاه مورد استفاده قرار می گیرد و در این آیین نامه به اختصار «پرسشنامه» خوانده می شود.

ث – خائوار : از افرادی تشکیل می شود که براساس رابطه خویشاوندی درجه یک با یکدیگر زندگی می کنند و به صورت مشترک پرسشنامه واحدی را تکمیل نموده اند.

تبصره فردی که پرسشنامه جداگانه ای را تکمیل کرده است در صورتی که تحت تکفل شخص دیگری نبوده و به طور اجتناب ناپذیری به تنهایی زندگی کند و از لحاظ درآمد و هزینه، زندگی مستقلی داشته باشد، خانوار تلقی می شود.

ج – روش ارزیابی فردی: روشی که از طریق آن، اطلاعات مربوط به خانوارها از طریق تکمیل پرسشنامه ها توسط سرپرست خانوار به صورت خود اظهاری یا با استفاده از بانک های اطلاعات آماری موجود در کشور جمع آوری می گردد.

‏چ – دریافت کننده یارانه: سرپرست خانوار یا فرد واجد شرایطی که برای دریافت یارانه های موضوع این آیین نامه تعیین می شود.

‏ح – پرداخت نقدی : هرگونه پرداخت مستقیم وجه نقد توسط دولت که از طریق حساب های بانکی به دریافت کننده یارانه صورت می گیرد.

‏خ – پرداخت غیرنقدی : هرگونه کمک مستقیم دولت به خانوارها در قالب کالا یا با استفاده از روش هایی مثل بن کاغذی یا الکترونیکی و کالابرگ و همچنین تخفیفات اعطایی در قالب قیمت های تبعیضی برق، گاز طبیعی و آب را شامل می شود.

د – خدمات مالی خرد: تأمین سرمایه های لازم در قالب انواع وام و دیگر خدمات مالی به گروه های هدف برای مواردی از قبیل تأمین نیازهای اولیه و ضروری می باشد.

ذ – توانمند سازی اقتصادی: افزایش درآمد و دارایی خانوار، کسب مهارت های شغلی، پایداری شغلی و امنیت درآمدی و افزایش سطح رفاه افراد و خانوارها.

ر – نهادهای حمایتی: کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و یا سایر نهاد هایی که در اجرای قوانین موضوعه فعالیت می کنند.

ماده 2– سازمان موظف است به منظور شناسایی گروه های درآمدی کشور با استفاده از روش های ارزیابی فردی و سایر روش ها از بانک های اطلاعاتی کشور و سایر امکانات موجود، نسبت به تکمیل و به هنگام سازی پایگاه اقدام نماید.

ماده 3– پایگاه درسازمان ایجاد و مستقر می گردد و کلیه اطلاعات و منابع موضوع این ماده به صورت طبقه بندی شده نگهداری خواهد شد و افشاء و انتشار آن در مورد اشخاص ممنوع است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

تبصره دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه های متولی بانک های اطلاعات آماری مربوط موظفند با درخواست سازمان، اطلاعات، اسناد و مدارک مورد نیاز در اجرای قانون را در اختیار سازمان مزبور قرار دهند.

ماده 4– اشخاصی که متقاضی استفاده از یارانه های موضوع این آیین نامه هستند موظفند اطلاعات مورد درخواست سازمان را به روش هایی که آن سازمان اعلام می کند به صورت درست و کامل تکمیل و به مراجع ذی ربط تحویل نمایند. اشخاصی که اطلاعات نادرست و ناقص به مراجع مزبور ارایه دهند، متخلف محسوب شده و وفق ماده (10) قانون، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت ، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

تبصره به منظور نظارت بر صحت و سقم اطلاعات ارایه شده، سازمان می تواند عنداللزوم کنترل های لازم را با استفاده از بانک های اطلاعات آماری کشور و یا از طریق انجام تحقیقات میدانی به عمل آورد.

ماده 5– وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است با استفاده از پایگاه نسبت به گروه بندی خانوارهای جامعه هدف باتوجه به میزان درآمد خانوارها اقدام نماید.

تبصره گروه های درآمدی مشمول دریافت های نقدی و غیرنقدی موضوع این آیین نامه به صورت سالانه با پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب مجمع عمومی سازمان تعیین می شود.

ماده 6– سهم پرداخت نقدی، غیر نقدی و نظام جامع تأمین اجتماعی به پیشنهاد سازمان به تصویب مجمع عمومی سازمان مزبور می رسد.

ماده 7‏– پرداخت های نقدی و غیرنقدی به کلیه خانوارهای کشورباتوجه به ماده (5‏) این آیین نامه با استفاده ازجدول زیر تعیین می گردد:


1 ‏‏خانوارهای با درآمد متوسط و بالا کلیه خانوارهای کشور که پرسشنامه اطلاعات
‏ اقتصادی را تکمیل کرده و متقاضی دریافت یارانه
هستند به استثنای خانوارهای ردیف (2‏) این جدول
2 ‏ خانوارهای کم درآمد افراد شناسایی شده توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
و یا مورد تأیید وزارتخانه مذکور

تبصره 1– خانوارهای کم درآمد موضوع این ماده با تأیید وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به شرح زیر تعیین می گردد:
‏الف – اقشار آسیب پذیر تحت پوشش نهادهای حمایتی
ب – ساکنین مناطق محروم کشور
‏ج – سایر اقشار نیازمند حسب مورد

تبصره 2 ‏– سازمان موظف است حداقل شش ماه پس از اجرایی شدن قانون، نسبت به شناسایی خانوارهای با درآمد بالا اقدام نماید.

تبصره 3– میزان پرداخت نقدی و غیرنقدی به هر یک از دریافت کنندگان یارانه به تفکیک خانوارهای کم درآمد، درآمد متوسط و درآمد بالا (پس از شناسایی) و در نظر گرفتن سقف شش نفر به ازای هر خانوار به پیشنهاد سازمان به تصویب مجمع عمومی سازمان مزبور می رسد.

ماده 8– کمک های نقدی و غیرنقدی موضوع این آیین نامه به خانوار تعلق می گیرد. کمک های مربوط به هر خانوار به سرپرست قانونی آن خانوار یا کسی که طبق ماده (9‏) این آیین نامه تعیین می شود، پرداخت می گردد.

ماده 9– در مواردی از قبیل اعتیاد سرپرست خانوار به مواد مخدر، زندانی بودن، فوت یا مغقود و یا مجنون شدن، عدم حضور سرپرست در محل زندگی خانوار (مثل زندگی در خارج کشور)، عدم صلاحیت سرپرست خانوار و افرادی که در مراکز شبانه روزی نگهداری می شوند و فاقد سرپرست می باشند، کمک های موضوع این آیین نامه به تشخیص سازمان، به سرپرست دیگری پرداخت خواهد شد.

تبصره افراد زندانی خود سرپرست از حکم این ماده مستثنی بوده و کمک های مربوط به حساب آنها واریز خواهد شد.

ماده 10 ‏– سازمان موظف است از طریق حساب های بانکی، نسبت به پرداخت یارانه های موضوع این آیین نامه اقدام نماید.

تبصره 1‏– سازمان حق استرداد وجوهی را که به صورت اشتباه یا به دلیل اطلاعات خلاف واقع ارایه شده توسط تکمیل کنندگان پرسشنامه ها به حساب اشخاص مشمول این آیین نامه واریز شده ‏است، دارد.

تبصره 2 ‏– وجوه مسترد شده توسط سازمان، مجدداً جزء منابع پرداخت های نقدی به خانوارها قرار می گیرد.

تبصره 3– سازمان، امکان اعمال محدودیت برداشت از حساب خانوار به صورت زمانی و ریالی و مدیریت در نحوه هزینه کرد وجوه واریزی دولت به این حساب ها را دارد. پرداخت یارانه های موضوع این آیین نامه منوط به این است که دریافت کننده، شرایط و ضوابط مربوط را که توسط سازمان از طریق پایگاه اطلاع رسانی اعلام می شود تأیید نماید.

ماده 11 ‏– آن بخش از اعتبارات موضوع این آیین نامه که برای گسترش و تقویت نظام جامع ‏تأمین اجتماعی اختصاص می یابد، توسط سازمان برای اجرای بندهای زیر قابل تخصیص است:

الف – بیمه درمان

1– افزایش بسته خدمتی بیمه های پایه درمان

– افزایش بسته خدمتی درخصوص پوشش دارویی و درمان بیماری های خاص و صعب العلاج.

تبصره 1– در راستای کاهش پرداخت هزینه های خدمات سلامت توسط مردم، سازمان می تو اند از محل منابع موضوع این ماده نسبت به افزایش سطح تعهدات سازمان های بیمه گر در زمینه تعرفه خدمات پزشکی بخش خصوصی اقدام نماید.

تبصره 2– میزان پوشش هزینه های بندهای فوق و همچنین میزان پوشش تعرفه ها و در صورت لزوم تعیین تعرفه خدمات پزشکی بخش خصوصی، سالانه با توجه به منابع مصوب با پیشنهاد سازمان به تصویب مجمع عمومی سازمان مزبور می رسد.

‏ب – بیمه های اجتماعی
‏کمک به گسترش پوشش بیمه اجتماعی از طریق پرداخت بخشی از حق بیمه گروه های هدف به تشخیص وزارت رفاه و تأمین اجتماعی.

‏ج – حمایتی و توانمندسازی

– تأمین بخشی از هزینه های اجرای طرح تأمین آتیه فرزندان مهر امام رضا (ع) موضوع تصویبنامه شماره 164420/ت 43343هـ مورخ 1388/8/18.

– کمک به تأمین بخشی از هزینه های مربوط به مسکن، تحصیل دانشجویان و ازدواج ‏جوانان برای گروه های هدف.

– کمک به تأمین مسکن جوانان برتر (در زمینه های علمی، فرهنگی، ورزشی و پژوهشی)

4– تغذیه زنان باردار و کودکان زیر (6) سال

5– طرح گسترش خدمات مالی خرد برای گروه های هدف از طریق صندوق مهر امام رضا (ع) یا بانک ها.

6– توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست، معلولان، فرزندان ترخیص شده از مراکز حمایتی و فرزندان مددجویان.

– کمک به اشتغال جوانان

تبصره -سازمان با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد سهمیه تخصیصی بندهای این ماده و سقف پرداختی و ساز و کار اجرایی در هر مورد را همه ساله تعیین و جهت تصویب به مجمع عمومی سازمان مزبور ارایه خواهد نمود.

ماده 12 ‏– به منظور جلو گیری از پرداخت های مضاعف به مشمولین ماده (7‏) قانون در قالب برنامه های مختلف این آیین نامه، سقف پرداخت همه ساله به پیشنهاد سازمان و تصویب مجمع عمومی سازمان مزبور تعیین می شود.

ماده 13– دستورالعمل های لازم برای اجرای این آیین نامه توسط سازمان با همکاری دستگاه های ذی ربط (حسب مورد) تهیه و ابلاغ می شود.

ماده 14– سازمان موظف است در هر شش ماه گزارش فعا لیت های موضوع این آیین نامه را تهیه و به هیأت وزیران ارایه نماید.

محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها